Staże
Staże i praktyki krajowe

Praktyki w Ministerstwie Sprawiedliwości
  Praktyki organizowane w Ministerstwie Sprawiedliwości są nieodpłatne. O przyjęcie na praktyki w Ministerstwie Sprawiedliwości mogą ubiegać się studenci będący słuchaczami dwóch ostatnich lat studiów magisterskich. Studenci zainteresowani odbywaniem praktyk w Ministerstwie Sprawiedliwości proszeni są o przesłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego (co najmniej na miesiąc przed terminem praktyk) na adres:

  Ministerstwo Sprawiedliwości
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Al. Ujazdowskie 11
  00-950 Warszawa

  Więcej informacji:
  www.ms.gov.pl/ogloszenia.php
  www.mswia.gov.pl/portal.php

Praktyki w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej
  Zapraszamy na praktyki studenckie w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej - studentów wszystkich lat studiów licencjackich i studiów magisterskich wszystkich kierunków studiów, którzy interesują się integracją europejską i administracją publiczną. oraz na praktyki zawodowe - słuchaczy szkół policealnych ze specjalizacją w zakresie informatyki (zgłoszenie powinno zawierać list polecający ze szkoły).
  Oferujemy:
  - indywidualnie ustalany program oraz wymiar i czas trwania praktyk,
  - możliwość zdobycia unikatowego doświadczenia oraz rozwoju zawodowego,
  - możliwość udziału w pracach związanych z integracją europejską oraz zarządzaniem w administracji publicznej.


  Rekrutacja na praktyki składa się z trzech etapów:
  - analizy aplikacji,
  - wywiadu telefonicznego lub rozmowy kwalifikacyjnej,
  - spotkania z opiekunem praktyki.


  Aplikacje, zawierające CV oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy, prosimy przesyłać na adres: praktyki@ukie.gov.pl. Mile widziane są aplikacje zawierające referencje opiekuna naukowego.

  Szczegółowych informacji na temat praktyk i staży udzielamy pod nr tel. 22 455 55 97.

Praktyki w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich
  Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z warunkami praktyk: Warunki naboru i wykonywania praktyk zawodowych w BRPO w 2009 r. a następnie do wyboru preferowanego ze względu na zainteresowania miejscami praktyk tj. jednego z 10 Zespołów w Biurze RPO w Warszawie lub Zespołu Terenowego w Gdańsku, Katowicach i we Wrocławiu Informacje o Zespołach w BRPO.

  Zainteresowani kandydaci proszeni są o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego i przesłanie go wraz z CV i listem motywacyjnym oraz opinią/opiniami pracowników naukowych danego wydziału prawa lub administracji lub opiniami z zakończonych innych praktyk lub stażów na temat kandydata.

  Dokumenty należy wysłać do 20 dnia miesiąca poprzedzającego preferowany przez kandydata miesiąc odbycia praktyk na adres:
  Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
  Al. Solidarności 77 z dopiskiem „RPO – PRAKTYKI 2009”

  Zainteresowani proszeni są o przesłanie zgłoszenia na adres Biura. Szczegółowych informacji o praktykach udziela Biuro RPO
  tel: (0-22) 55-17-958,
  p.grabczak@brpo.gov.pl

Staże / Wolontariat - Polska Fundacja Schumana
  European Voluntary Service (Wolontariat Europejski) to indywidualne lub grupowe wyjazdy młodych ludzi (w wieku 18-30 lat) do krajów Unii Europejskiej lub krajów partnerskich, w celu podjęcia pracy wolontariackiej. Ma on na celu umożliwianie wykorzystywania własnych umiejętności, rozwijania zainteresowań, zdobywania doświadczeń w nowych dziedzinach, poznawania innych kultur i języków obcych. EVS ma na celu wzbogacanie zestawu narzędzi jakimi dysponują organizacje młodzieżowe w pracy z młodymi ludźmi poprzez umożliwianie im pracy wolontariackiej przy różnego rodzaju projektach zagranicznych (ekologicznych, socjalnych, kulturalnych, etc.). W ramach tego programu osoba wyjeżdża do jednego z krajów Unii Europejskiej, gdzie uczestniczy w jednym z poniższych projektów:

  - ochrona dziedzictwa narodowego;
  - świadomość europejska;
  - integracja społeczna;
  - młodzież i dzieci (sport, wolny czas);
  - informacja młodzieżowa;
  - społeczność lokalna;
  - media i komunikacja;
  - wykluczenie społeczne;

  Wolontariusze nie ponoszą żadnych kosztów związanych z realizacją projektu (pokrywane są koszty ich podróży, wyżywienia, zakwaterowania, ubezpieczenia; wolontariusze otrzymują także comiesięczne kieszonkowe).

  Wszyscy zainteresowani powinni przesłać na adres współorganizatora wyjazdu Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana: CV, zdjęcie, adres zwrotny (najlepiej e-mail ), maksymalnie trzy krótkie referencje i list motywacyjny, w którym umotywują dlaczego chcieliby wyjechać.

  http://www.schuman.org.pl


Praktyki i staże w instytucjach europejskich

KOMISA EUROPEJSKA
  Podstawowe wymagania stawiane kandydatom:
  - wiek do 30 lat (w uzasadnionych przypadkach Szef Biura Staży może odstąpić od tego warunku);
  - obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE (ewentualnie kraju kandydującego);
  - posiadanie dyplomu uczelni wyższej.
  - biegła znajomość jednego języka urzędowego UE i dobra znajomość drugiego języka;
  - kandydat nie otrzymywał wcześniej grantu stażowego i nie był zatrudniony za wynagrodzeniem dłużej niż 4 tygodnie w innej instytucji unijnej lub parlamencie narodowym;

  Procedura kwalifikacyjna:
  Aplikacje należy składać za pośrednictwem Internetu. Komisja otwarta jest dla absolwentów różnych kierunków studiów. Po wysłaniu drogą elektroniczną aplikacji i otrzymaniu numeru referencyjnego, należy wniosek wydrukować i nie zapominając o oznaczeniu go nadanym numerem referencyjnym wraz z załącznikami (kopia dyplomu, inne certyfikaty i świadectwa, CV) przesłać w kopercie A4 do Biura Staży. Aplikacje należy wypełnić w jednym z urzędowych języków Unii (angielskim, francuskim lub niemieckim).

  Terminy składnania wniosków (aplikacji):
  - do 1 września roku poprzedzającego staż (na staże rozpoczynające się 1 marca);
  - do 1 marca (na staże rozpoczynające się 1 października).

  Adres korespondencyjny:
  Biura ds. Praktyk przy Komisji Europejskiej
  Traineeships Office B100 1/7
  Postfach 160319
  European Commission
  B-1049 Brussels, Belgium

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich EU
  Podstawowe wymagania stawiane kandydatom:
  - obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE (ewentualnie kraju kandydującego);
  - posiadanie dyplomu uczelni wyższej;

  - biegła znajomość jednego języka urzędowego UE i dobra znajomość drugiego języka;
  - biegła znajomość jednego języka urzędowego UE i dobra znajomość drugiego języka;
  - znajomość prawa unijnego;

  Procedura kwalifikacyjna:
  Kandydaci przesyłają do Biura Rzecznika aplikacje wraz z załącznikami (CV, kopie dokumentów innych świadectw, kopie dowodu lub paszportu, deklaracje finansową). Jeżeli zostaną zakwalifikowani, po miesiącu otrzymują potwierdzenie przyjęcia wniosku, a decyzję o przyjęciu odpowiednio: do końca czerwca i do końca grudnia.

  Terminy składnania wniosków (aplikacji):
  - do 31 maja (na staże rozpoczynające się 1 września);
  - do 31 października (na staże rozpoczynające się 1 lutego następnego roku).

  Adres korespondencyjny:
  The European Ombudsman
  1 Avenue du Président Robert Schuman
  CS 30403
  FRANCJA - 67001 Strasbourg Cedex
  Tel: +33 (0)3 88 17 23 13
  Fax: +33 (0)3 88 17 90 62

Rada Unii Europejskiej
  PRAKTYKI PŁATNE
  Każdego roku Sekretariat Generalny Rady oferuje ok. 80 praktyk trwających 5 miesięcy. Praktykant będzie przez pięć miesięcy przypisany do jednego z departamentów Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej

  Kryteria selekcji:
  - Obywatele państw członkowskich UE lub państw kandydujących
  - Osoby, które ukończyły co najmniej pierwszy cykl kształcenia uniwersyteckiego i posiadają stosowny certyfikat
  - W programie nie mogą uczestniczyć urzędnicy państwowi
  - Kandydaci powinni legitymować się bardzo dobrą znajomością jednego z oficjalnych
  języków UE i dobrą znajomością drugiego języka. W praktyce znajomość języka angielskiego lub francuskiego jest niezbędna.
  - Kandydaci nie korzystający wcześniej z innych szkoleń w instytucjach unijnych. Podstawowym kryterium selekcji kandydatów będą ich wyniki ostygnięte podczas studiów.

  Preferowani będą kandydaci, którzy:
  - Ukończyli, lub rozpoczęli studia z zakresu integracji europejskiej
  - Pracujący w instytucji związanej z Unią Europejską


  Wysokość grantu wynosi 900 euro na miesiąc.
  Aplikacje na rok 2011 przyjmowane są przez internet. Formularz online będzie dostępny od 1 czerwca 2010 do 31 sierpnia 2010. 

  Więcej informacji o praktykach płatnych:
  www.consilium.europa.eu

  PRAKTYKI NIEPŁATNE
  Praktyki nie płatne przeznaczone są dla studentów, którzy muszą odbyć praktyki w celu zaliczenia studiów. Praktyki dla studentów trwają od 1 do 5 miesięcy w zależności od wymagań instytucji edukacyjnej studenta.

  Kryteria selekcji:
  - Obywatele państw członkowskich UE lub państw kandydujących
  - Studenci trzeciego, czwartego lub piątego roku studiów
  - Legitymujący się bardzo dobrą znajomością jednego z oficjalnych języków UE i dobrą znajomości drugiego języka. W praktyce znajomość języka angielskiego lub francuskiego jest niezbędna.
  - Nie korzystający wcześniej z innych szkoleń w instytucjach unijnych

  Formularz aplikacyjny NIE jest dostępny w internecie. W celu jego pozyskania należy się skontaktować z Biurem Praktyk.
  Więcej informacji o praktykach niepłatnych:
  www.consilium.europa.eu

Europejski Trybunał Sprawiedliwości
  Wnioski o przyjęcie należy składać do 1 października roku poprzedzającego staż (na staże rozpoczynające się 1 marca) i do 1 maja (na staże rozpoczynające się 1 października). Od kandydatów oczekuje się znajomości języka francuskiego. Aplikacje wraz z załącznikami (CV i kopie dyplomów) należy przesłać pocztą na adres korespondencyjny.

  Adres korespondencyjny:

  Cour de Justice des Communautés Européennes
  L-2925 Luksemburg
  tel. (352) 4303.1
  fax (352) 4303.2600

Parlament Europejski
  Parlament Europejski oferuje różnego rodzaju praktyki w ramach swojego Sekretariatu. Praktyki mają uzupełniać kształcenie zawodowe młodych obywateli oraz przyczyniać się do zrozumienia zasad funkcjonowania instytucji.
  Ogólne warunki:
  - obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE lub państw kandydujących;
  - wiek 18 lat w momencie rozpoczęcia praktyki
  - solidna znajomość jednego oficjalnego języka UE i dobra znajomość drugiego języka;
  - osoby, które nie odbyły wcześniej żadnych płatnych lub niepłatnych praktyk i nie były wcześniej zatrudnione w żadnej instytucji unijnej;

  Płatne praktyki:
  1. Stypendia Roberta Schumana, opcja ogólna (głównie ekonomia, prawo, nauki polityczne itp.)
  2. Stypendia Roberta Schumana, opcja dziennikarska

  Kryteria:
  - Dyplom uniwersytecki uzyskany po co najmniej trzech latach studiów;
  - Pisemne referencje od wykładowcy akademickiego lub przełożonego w pracy;

  Płatne praktyki trwających pięć miesięcy.

  Termin składania podań upływa 15 października (dla praktyk rozpoczynających się 15 marca) i 15 maja (dla praktyk rozpoczynających się 1 października).

  Każda praktyka ma swoje własne specyficzne kryteria, które można znaleźć w regulacjach.

  Praktyki niepłatne trwają od jednego do czterech miesięcy. Mogą być częścią kursu uniwersyteckiego lub odbywanego w równorzędnej instytucji lub stanowić staż zawodowy zorganizowany przez organizacje non-profit. 

  Terminy składania podań są stałe: 1 października, 1 lutego, 1 czerwca.

  Kontakt
  Parlament Europejski - Biuro Informacyjne
  European Parliament
  PHS 01C003
  Rue Wiertz/Wiertzstraat 60
  B-1047 Brussels
  Tel.: +32/2 284 21 11
  Fax: +32/2 284 35 30
  www.europarl.europa.eu

Inne staże

Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka
  Ten program staży przeznaczony jest dla studentów ostatnich lat studiów i jest dostępny w Biurze Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka - OHCHR. Cele stażu są następujące:

  a) zwiększyć znajomość stażysty aktualnych zagadnień dotyczących praw człowieka o znaczeniu międzynarodowym oraz umożliwić mu poznanie pracy Organizacji Narodów Zjednoczonych a w szczególności OHCHR;
  b) dostarczyć OHCHR i mechanizmom dotyczącym praw człowieka stosowanym przez ONZ pomocy i wsparcia ze strony wyróżniających się studentów lub absolwentów.
  Stażyści zajmować się będą m.in.: prowadzeniem badań nad zagadnieniami praw człowieka, pisaniem projektów prac i raportów analitycznych, zapewnianiem wsparcia merytorycznego i technicznego podczas zebrań, zapobieganiem tworzenia rezerwy niewykonanych zadań dotyczących działań faktograficznych i współpracy technicznej, wspieraniem innych działań OHCHR. W programie uczestniczyć mogą studenci ostatnich lat studiów i absolwenci kierunków związanych z pracą ONZ, tzn. prawa międzynarodowego, nauk politycznych, historii, nauk społecznych. Pierwszeństwo będą miały osoby specjalizujące się w prawach człowieka.

  Staże ONZ nie przewidują wypłaty wynagrodzeń. Koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia pokrywają stażyści. Aplikanci muszą być sponsorowani przez instytucję akademicką, muszą również mieć dobrą znajomość co najmniej dwóch spośród sześciu oficjalnych języków Narodów Zjednoczonych, którymi są: angielski, francuski, hiszpański, arabski, rosyjski i chiński.

  Staż trwa co najmniej trzy miesiące i może być jednorazowo przedłużony o kolejne trzy. Nabór stażystów prowadzony jest dwa razy w roku.

  Termin składania wniosków na selekcję majowo-czerwcową upłynął 30 kwietnia 2009 r.
  Termin składania wniosków na selekcję listopadowo-grudniową: 31 października 2009 r.

  Kontakt
  Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Praw Człowieka
  OHCHR-UNOG
  8-14 Avenue de la Paix
  CH-1211 Geneva 10
  Tel.: +41-22 917-9000
  www.unhchr.ch/html/hchr/genif.htm

Praktyka w Kancelarii Radców Prawnych Zagawa & Partnerzy
  Kancelaria Radców Prawnych Zagawa & Partnerzy informuje, o możliwości odbycia miesięcznej nieodpłatnej praktyki studenckiej. Kancelaria oferuje praktykę studentom IV i V roku prawa.

  Aplikacje zawierające CV prosimy przesyłać na adres zagawa@zagawa.com.pl lub składać osobiście w siedzibie Kancelarii: ul. Oleska 121 B/3, 45-231 Opole.

  Szczegółowych informacji na temat praktyki udzielamy pod nr tel. (0-77) 454 71 38
Praktyki w kancelariach doradców podatkowych Opolskiego Odziału KIDP
  Na podstawie porozumienia o współpracy WPIA z OO KIDP od miesiąca czerwca 2013 r. rozpoczyna sie nabór na praktyki w kancelariach doradców podatkowych Opolskiego Odziału KIDP. Warunkiem wstępnym jest złożenie podania /wniosku/ do opiekuna praktyk dra Piotra Stanisławiszyna. Nabór ma charakter ciągły a szczegóły praktyki po wyznaczeniu doradcy podatkowego są ustalane indywidualnie.

  Podania można składać osobiście w czasie dyżurów opiekuna praktyk.
 • Wzór podania o praktykę

Stypendia

Stypendium Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych
  O dofinansowanie z programu mogą ubiegać się studenci studiów pierwszego stopnia (licencjat), studenci studiów drugiego stopnia (studia uzupełniające magisterskie), studenci studiów trzeciego stopnia (studia doktoranckie) studenci jednolitych studiów magisterskich, studenci studiów podyplomowych, studenci uczelni zagranicznych, studenci przebywający na stażu zawodowym za granicą w ramach programów Unii Europejskiej, słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, kolegiów nauczycielskich lub nauczycielskich kolegiów języków obcych, a także uczniowie szkół policealnych.

  Dofinansowanie może obejmować następujące koszty związane z nauką: opłaty za naukę (czesne), zakwaterowania - w przypadku nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dojazdów, związane z dostępem do Internetu (instalacja i abonament), uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej, zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, w tym zakupu programów komputerowych, pamięci przenośnej USB, dysków optycznych (np. CD) oraz dyskietek, wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.

  Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Wnioski o dofinansowanie nauki są przyjmowane w Oddziałach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Więcej informacji na temat programu "STUDENT II - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych" można uzyskać na stronie internetowej Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych lub bezpośrednio w oddziałach PFRON.

  Kontakt:
  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  Al. Jana Pawła II 13
  00-828 Warszawa
  tel. 022 50-55-500
W roku 2016 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego obchodził jubileusz 10-lecia swojej działalności, które to wydarzenie zbiegło się z organizacją Zjazdu Dziekanów Prawa Uczelni Publicznych.
Naszą uroczystość uświetnili swoją obecnością znakomici goście, w gronie których możemy wymienić Panią Premier, prof. dr hab. Hannę Suchocką, sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku Pana prof. dr hab. Zbigniewa Cieślaka, zastępcę Rzecznika Praw Obywatelskich Pana Stanisława Trociuka, dyrektora biura Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Kamila Bortniczuka, jak również Dziekanów i Prodziekanów Wydziałów Prawa, Rektora Uniwersytetu Opolskiego, reprezentantów administracji publicznej Województwa Opolskiego, na czele z Wojewodą, przedstawicieli zawodowych samorządów prawniczych oraz wymiaru sprawiedliwości.
Więcej

Zapraszamy do galerii

Inauguracja Akademii Młodych Prawników już za nami. Druga edycja rozpoczęła się 6 lutego. b.r.
Więcej


Ruszyły zapisy na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Wyzwania w zwalczaniu przestępczości gospodarczej a bezpieczeństwo obrotu finansowego” w ramach IV Ogólnopolskich Dni Nauk Sądowych. Tym samym ogłaszamy nabór abstraktów. Harmonogram projektu został przedstawiony na zdjęciu poniżej.
Zapisy i nabór abstraktów potrwają do 14 kwietnia. Rejestracja na konferencję dostępna jest pod adresem: www.odns.evenea.pl Szczegółowe wymogi edytorskie dla autorów można znaleźć na stronie: www.prawo.uni.opole.pl/podania/Informacje_dla_AutorowND.pdf Więcej informacji o konferencji dostępnych pod adresami: www.facebook.com/odnsuo oraz www.opole.elsa.org.pl/odns Zapraszamy!
Więcej

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Copyright © 2016 Wydział Prawa i Administracji UO