Publikacje

Sprawstwo kierownicze i inne szczególne postacie sprawstwa w polskim prawie karnym
Małgorzata Marciniak
ISBN: 978-83-62625-92-5
Format: A5
Rok wydania: 2015
Liczba stron: 323
Wydawnictwo: Scriptorium
Cena:
Opis: W książce prowadzone są rozważania na temat sprawstwa kierowniczego i innych szczególnych postaci sprawstwa, tj. sprawstwo poleceniowe oraz postulowane sprawstwo organizacyjne i sprawstwo zleceniowe, na tle innych form współdziałania osób w popełnieniu przestępstwa. Autorka podjęła próbę odpowiedzi na pytanie, czy sprawcze formy popełnienia przestępstwa należy redukować, czy przeciwnie – rozszerzać i uzupełniać. Nawiązała również do przestępczości zorganizowanej i terrorystycznej, w której kluczową rolę odgrywają sprawcy kierowniczy i poleceniowi. Zdaniem autorki należy poszukiwać trafnej formuły opisującej postacie sprawstwa, odpowiadającej wyzwaniom współczesności.


Wstęp do prawoznawstwa
Srokosz Jacek, Sulikowski Adam
ISBN: 978-83-7395-675-9
Format: B5
Rok wydania: 2015
Liczba stron: 122
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Cena: 13,39
Opis: Podręcznik jest przystępnym w formie wprowadzeniem do nauki przedmiotów omawiających podstawy prawoznawstwa, obecnych nie tylko na studiach prawniczych i administracyjnych, ale także na innych kierunkach związanych z kształceniem w obszarze nauk społecznych. Głównym celem niniejszego skryptu jest zaznajomienie studentów z podstawowymi pojęciami stosowanymi w naukach prawnych i praktyce prawniczej. Nie jest to jednak jedyny cel autorów. Począwszy od pierwszego rozdziału starają się oni szkicować problemy i kontrowersje związane z omawianą materią po to, by skłonić początkujących adeptów nauk prawnych i administracyjnych oraz studentów innych kierunków, na których przewidziany jest przedmiot wprowadzający do nauk prawnych, do samodzielnego myślenia i poszukiwania własnych odpowiedzi na podstawowe problemy prawoznawstwa. Podręcznik skierowany jest przede wszystkim do studentów kierunków prawo oraz administracja, a także do studentów wszystkich kierunków, na których w programie studiów przewidziany jest przedmiot stanowiący wprowadzenie do nauk prawnych.


System prawa pracy. TOM VII. Zatrudnienie niepracownicze
Kamil Antonów, Krzysztof Wojciech Baran (red naukowy), Tomasz Duraj, Zbigniew Góral, Anna Kosut, Zdzisław Kubot, Tadeusz Kuczyński, Eliza Mazurczak-Jasińska, Jacek Męcina, Jerzy Oniszczuk, Andrzej Patulski, Michał Skąpski, Andrzej Marian Świątkowski, Krzysztof Walczak, Mirosław Włodarczyk, Teresa Wyka, Alina Wypych-Żywicka
ISBN: 978-83-264-8225-0
Format: B5
Rok wydania: 2015
Liczba stron: 805
Wydawnictwo: Wolters Kluwer SA
Cena: 252,00
Opis: Tom VII Systemu Prawa Pracy prezentuje zagadnienie niepracowniczych stosunków zatrudnienia. W publikacji szczegółowo omówiono zarówno przypadki dopuszczalności stosowania tych form zatrudnienia, jak i warunki w jakich praca na ich podstawie może być świadczona. Autorzy analizują przedmiotową problematykę nie tylko z punktu widzenia dziedzin prawa, z których wywodzą się poszczególne typy zatrudnienia niepracowniczego, ale przede wszystkim przedstawiają ich związek z przepisami prawa pracy.


Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Podręcznik
Kamil Antonów , Krzysztof Wojciech Baran , Bolesław M. Ćwiertniak , Dominika Dorre-Kolasa , Zbigniew Góral , Krzysztof Walczak , Mirosław Włodarczyk
ISBN: 978-83-264-4301-5
Format: B5
Rok wydania: 2015
Liczba stron: 780
Wydawnictwo: Wolters Kluwer SA
Cena: 62,10
Opis: Książka zawiera informacje zarówno o prawie obowiązującym (de lege lata), jak i o jego głównych tendencjach rozwojowych (de lege ferenda). Wywody w niej zaprezentowane odnoszą się do krajowego oraz międzynarodowego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W znacznym wymiarze przedstawiono zwłaszcza regulacje unijne. Szczególną uwagę autorzy poświęcili funkcjonowaniu praktyki, stąd liczne odwołania do judykatury Sądu Najwyższego. W efekcie publikacja może być użytecznym narzędziem nie tylko w uniwersyteckim procesie dydaktycznym, ale również dla praktyków działających w stosunkach pracy.


50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji
(red.) Piotr Stec, Mariusz Załucki
ISBN: 978-83-264-3442-6
Format: B6
Rok wydania: 2015
Liczba stron: 1172
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Cena: 95,20
Opis: Pięćdziesiąta rocznica uchwalenia kodeksu cywilnego stanowi dobry moment do wznowienia dyskusji nad kondycją polskiego prawa cywilnego i potrzebą jego kompleksowej reformy. W ostatnich latach byliśmy świadkami szybko zachodzących zmian społecznych, ekonomicznych i technologicznych. Warto zatem postawić pytanie: - Czy kodeks cywilny może nadal spełniać dobrze swoją funkcję, czy też raczej nadszedł czas jego rekodyfikacji? W oddawanej do rąk czytelników książce autorzy reprezentujący różne ośrodki naukowe i szkoły myślenia starają się odpowiedzieć na to pytanie. Dobór tekstów pozwolił na przedstawienie swoich poglądów zarówno zwolennikom zmian, niekiedy wręcz rewolucyjnych, jak i reprezentantom stronnictwa zachowawczego, uznającego, że przekreślenie dotychczasowego dorobku cywilistyki polskiej byłoby zabiegiem zbyt pochopnym.


1 z 21 następna >>
W roku 2016 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego obchodził jubileusz 10-lecia swojej działalności, które to wydarzenie zbiegło się z organizacją Zjazdu Dziekanów Prawa Uczelni Publicznych.
Naszą uroczystość uświetnili swoją obecnością znakomici goście, w gronie których możemy wymienić Panią Premier, prof. dr hab. Hannę Suchocką, sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku Pana prof. dr hab. Zbigniewa Cieślaka, zastępcę Rzecznika Praw Obywatelskich Pana Stanisława Trociuka, dyrektora biura Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Kamila Bortniczuka, jak również Dziekanów i Prodziekanów Wydziałów Prawa, Rektora Uniwersytetu Opolskiego, reprezentantów administracji publicznej Województwa Opolskiego, na czele z Wojewodą, przedstawicieli zawodowych samorządów prawniczych oraz wymiaru sprawiedliwości.
Więcej

Zapraszamy do galerii

Inauguracja Akademii Młodych Prawników już za nami. Druga edycja rozpoczęła się 6 lutego. b.r.
Więcej


Ruszyły zapisy na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Wyzwania w zwalczaniu przestępczości gospodarczej a bezpieczeństwo obrotu finansowego” w ramach IV Ogólnopolskich Dni Nauk Sądowych. Tym samym ogłaszamy nabór abstraktów. Harmonogram projektu został przedstawiony na zdjęciu poniżej.
Zapisy i nabór abstraktów potrwają do 14 kwietnia. Rejestracja na konferencję dostępna jest pod adresem: www.odns.evenea.pl Szczegółowe wymogi edytorskie dla autorów można znaleźć na stronie: www.prawo.uni.opole.pl/podania/Informacje_dla_AutorowND.pdf Więcej informacji o konferencji dostępnych pod adresami: www.facebook.com/odnsuo oraz www.opole.elsa.org.pl/odns Zapraszamy!
Więcej

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Copyright © 2016 Wydział Prawa i Administracji UO