Rekrutacja

W trakcie postępowania rekrutacyjnego na kierunki Prawo, Administracja oraz Bezpieczeństwo wewnętrzne, pod uwagę brane są następujące przedmioty z matury pisemnej:

- język polski (poziom podstawowy lub rozszerzony)
- język obcy (poziom podstawowy lub rozszerzony)
- (*)do wyboru jeden z przedmiotów (poziom podstawowy lub rozszerzony)

(*)historia, WOS, matematyka, geografia, chemia, biologia lub fizyka.

Uwaga kandydaci ze "starą maturą" (zdawaną przed 2005 r.). Jeżeli język obcy nie był zdawany na maturze pisemnej, wybieramy ocenę końcoworoczną z tego przedmiotu. Podobnie postępujemy z przedmiotami wybieralnymi.

Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia (wydrukowane z indywidualnego konta kandydata)
  • świadectwo dojrzałości (oryginał + kserokopia lub odpis + kserokopia) - dotyczy kandydatów na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub poświadczona kserokopia) - dotyczy kandydatów na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie
  • kserokopia dowodu osobistego
  • dwa zdjęcia (35 x 45 mm) (szczegółowe wymogi)
  • oryginał dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia + kserokopia (dotyczy kandydatów na drugi stopień)
Uwaga! Zgodnie z komunikatem MNiSzW z dnia 9 lutego 2009 r. nie wymagamy zaświadczenia lekarskiego.

tel.: 77 452 75 03
77 452 75 63

W roku 2016 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego obchodził jubileusz 10-lecia swojej działalności, które to wydarzenie zbiegło się z organizacją Zjazdu Dziekanów Prawa Uczelni Publicznych.
Naszą uroczystość uświetnili swoją obecnością znakomici goście, w gronie których możemy wymienić Panią Premier, prof. dr hab. Hannę Suchocką, sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku Pana prof. dr hab. Zbigniewa Cieślaka, zastępcę Rzecznika Praw Obywatelskich Pana Stanisława Trociuka, dyrektora biura Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Kamila Bortniczuka, jak również Dziekanów i Prodziekanów Wydziałów Prawa, Rektora Uniwersytetu Opolskiego, reprezentantów administracji publicznej Województwa Opolskiego, na czele z Wojewodą, przedstawicieli zawodowych samorządów prawniczych oraz wymiaru sprawiedliwości.
Więcej

Zapraszamy do galerii

Inauguracja Akademii Młodych Prawników już za nami. Druga edycja rozpoczęła się 6 lutego. b.r.
Więcej


Ruszyły zapisy na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Wyzwania w zwalczaniu przestępczości gospodarczej a bezpieczeństwo obrotu finansowego” w ramach IV Ogólnopolskich Dni Nauk Sądowych. Tym samym ogłaszamy nabór abstraktów. Harmonogram projektu został przedstawiony na zdjęciu poniżej.
Zapisy i nabór abstraktów potrwają do 14 kwietnia. Rejestracja na konferencję dostępna jest pod adresem: www.odns.evenea.pl Szczegółowe wymogi edytorskie dla autorów można znaleźć na stronie: www.prawo.uni.opole.pl/podania/Informacje_dla_AutorowND.pdf Więcej informacji o konferencji dostępnych pod adresami: www.facebook.com/odnsuo oraz www.opole.elsa.org.pl/odns Zapraszamy!
Więcej

Szkolenie certyfikowane według kryterium przyznawania stypendium rektora UO dla najlepszych studentów

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Copyright © 2016 Wydział Prawa i Administracji UO