Publikacje
Okładka do publikacji pt.: Umowy w administracji. Studium cywilnoprawne

Umowy w administracji. Studium cywilnoprawne

Piotr Stec
ISBN: 978-83-7641-787-5
Format: B5
Rok wydania: 2013
Liczba stron: 165
Wydawnictwo: ---
Cena: 40.00
Opis: Współcześnie administracja publiczna coraz częściej sięga po środki właściwe prawu prywatnemu. Konsekwencją tego stanu rzeczy jest wytworzenie się szczególnego rodzaju umów, których jedną ze stron jest podmiot publiczny. Dotychczas były one przedmiotem zainteresowania doktryny prawa administracyjnego, analizującej je jako dwustronne, niewładcze formy działania administracji. Natomiast doktryna prawa cywilnego nie poświęcała im większej uwagi. Niniejsza monografia ma za zadanie wypełnienie tej luki i podjęcie próby odpowiedzi na pytanie, czy umowy te są jeszcze umowami cywilnoprawnymi, czy też jesteśmy świadkami rodzenia się nowej, autonomicznej gałęzi prawa. Z recenzji prof. dr hab. Moniki Jagielskiej, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego Monografia ta stanowi w zakresie objętej nią problematyki pracę nowatorską na gruncie prawa polskiego. Mimo dużego znaczenia praktycznego, zagadnienia te nie były dotychczas przedmiotem tak szerokich, a tym bardziej całościowych zainteresowań badawczych (…) Za szczególnie cenną należy uznać próbę znalezienia iunctum między wydawałoby się całkowicie odmiennymi gałęziami prawa. Jest to o tyle cenne, że w obecnej rzeczywistości prawnej należy raczej dostrzec tendencje do specjalizacji i szczegółowości prowadzonych badań. Coraz rzadziej spotyka się próby znajdowania podobieństw, łączenia różnych obszarów prawnych. W tym zakresie recenzowana publikacja zasługuje na najwyższą aprobatę.

Okładka do publikacji pt.: (016) Finansowanie związków wyznaniowych w krajach niemieckojęzycznych i w Polsce

(016) Finansowanie związków wyznaniowych w krajach niemieckojęzycznych i w Polsce

Walencik Dariusz, Worbs Marcin (red.)
ISBN: 9788361756934
Format: B5
Rok wydania: 2012
Liczba stron: 208
Wydawnictwo: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO
Cena: 10.00
Opis:

Okładka do publikacji pt.:     Smoleńsk 1609-1611. Szkic z dziejów nadgranicznej twierdzy

Smoleńsk 1609-1611. Szkic z dziejów nadgranicznej twierdzy

Janusz Byliński, Włodzimierz Kaczorowski
ISBN: 978-83-7342-305-3
Format: A5
Rok wydania: 2012
Liczba stron: 166
Wydawnictwo: Wydawnictwo i Drukarnia Św. Krzyża
Cena: 38.00
Opis:

Okładka do publikacji pt.: HISTORIA BUNTÓW MOŻNOWŁADCZYCH W POLSCE W LATACH 1606-1608

HISTORIA BUNTÓW MOŻNOWŁADCZYCH W POLSCE W LATACH 1606-1608

Alessandro Gilli, oprac. Oprac. Janusz Byliński, Włodzimierz Kaczorowski
ISBN: 978-83-7342-328-2
Format: B5
Rok wydania: 2012
Liczba stron: 246
Wydawnictwo: Opole: Dukarnia Św. Krzyża
Cena: 44.00
Opis:

Okładka do publikacji pt.: Kasy rejestrujące. Komentarz problemowy

Kasy rejestrujące. Komentarz problemowy

Derkacz Agnieszka, Alicja Kurowska, Ewa Piechota - Oloś, Aleksandra Sędkowska, Iwona Siergiej, Piotr Stanisławiszyn
ISBN: 978-83-264-1507-4
Format: B5
Rok wydania: 2011
Liczba stron: 286
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska - ABC
Cena: 111,20
Opis: Prezentowana publikacja odpowiada na pytania: czy, kiedy i w jaki sposób poszczególne transakcje powinny zostać zaewidencjonowane za pomocą kasy rejestrującej przez zobligowanych do tego podatników. W książce omówiono katalog zwolnień podmiotowych i przedmiotowych, ulgi na zakup kas rejestrujących, kryteria i warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać kasy, a także sankcje podatkowe i karnoskarbowe. Autorzy wyjaśniają również wiele praktycznych aspektów stosowania kas rejestrujących, m.in.: ewidencjonowanie usług medycznych objętych kontraktem z NFZ, dokumentowanie bonifikat udzielanych przez aptekę, zastosowanie kas rejestrujących w gastronomii oraz przy sprzedaży wysyłkowej, dokonywanie korekty sprzedaży zarejestrowanej w kasie rejestrującej.

Okładka do publikacji pt.: Propedeutyka praw człowieka

Propedeutyka praw człowieka

red. nauk. Stanisław Leszek Stadniczeńko
ISBN: 978-83-930333-2-4
Format: B5
Rok wydania: 2011
Liczba stron: 238
Wydawnictwo: Fundacja im. Mieczysława Dumnickiego
Cena: -
Opis:

Okładka do publikacji pt.: Prawo i gospodarka Polski po Traktacie Lizbońskim

Prawo i gospodarka Polski po Traktacie Lizbońskim

red. E. Kozerska, P. Malinowski, T. Scheffler
ISBN: 978-83-7395-448-9
Format: B5
Rok wydania: 2011
Liczba stron: 325
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Cena: -
Opis:

Okładka do publikacji pt.: Jednolitość aksjologiczna systemu prawa w rozwijajacych się państwach demokratycznych Europy

Jednolitość aksjologiczna systemu prawa w rozwijajacych się państwach demokratycznych Europy

red. S.L. Stadniczeńko
ISBN: 978-83-7395-454-0
Format: B5
Rok wydania: 2011
Liczba stron: 357
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Cena: -
Opis:

Okładka do publikacji pt.: Ochrona własności intelektualnej. Zarys wykładu

Ochrona własności intelektualnej. Zarys wykładu

Piotr Stec ( redakcja ), Jarosław Antoniuk, Andrzej Drzewiecki
ISBN: 978-83-61668-36-7
Format: B5
Rok wydania: 2011
Liczba stron: 216
Wydawnictwo: Bydgoszcz: Branta
Cena: 50,40
Opis: Książka jest podręcznikiem, napisanym przez zespół autorów, z myślą o stu­dentach prawa, administracji, prawnikach wszystkich zawodów. Może przydać się dziennikarzom, wydawcom, pracownikom agencji reklamowych, radia i telewizji, twórcom i artystom wykonawcom, rzecznikom patentowym, twórcom wynalazków i wszystkim tym, którzy kreują dobra niematerialne i korzystają z nich. W pracy ujęto zagadnienia prawa własności intelektualnej uregulowane w dwóch zasadniczych dla tej dziedziny prawa ustawach: ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz usta­wie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej. Autorom podręcznika udało się przedstawić te trudne kwestie w sposób przystępny, zrozumiały. Na tym polega pod­stawowa wartość każdego podręcznika, także i tego. Student, który przeczyta który­kolwiek z fragmentów tej książki - zrozumie go, bo tekst jest napisany klarownie. Cenną pomocą w zrozumieniu przedstawianych zagadnień są przykłady, często bły­skotliwie, świetnie wkomponowane. Ułatwiają nie tylko zrozumienie ale i zapamięta­nie treści wywodu.

Okładka do publikacji pt.: Prawo ochrony środowiska, komentarz

Prawo ochrony środowiska, komentarz

M. Górski, M. Pchałek, W. Radecki, M. Bar, S. Urban, J. Jerzmański, J. Jendrośka
ISBN: 978-83-255-1941-4
Format: B5
Rok wydania: 2011
Liczba stron: 1396
Wydawnictwo: C.H. Beck
Cena: 252.00
Opis: Dzieła z serii DUŻE KOMENTARZE BECKA należą do najobszerniejszych na rynku wydawniczym komentarzy omawiających najważniejsze ustawy systemu prawnego. Dzięki wiedzy Autorów – wybitnych znawców poszczególnych dziedzin prawa – tworzą one kanon literatury prawniczej. Uporządkowana struktura tekstu, powoływanie orzeczeń, glos oraz literatury, rozszerzających określoną tematykę, ułatwiają zdobycie wyczerpującej wiedzy z poszczególnych dziedzin prawa. Prawo ochrony środowiska. Komentarz to obszerne i szczegółowe omówienie przepisów dotyczących m.in. - ochrony jakości i ograniczeń w korzystaniu ze środowiska, - pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, - poważnych awarii, opłat za korzystanie ze środowiska, - administracyjnych kar pieniężnych, - odpowiedzialności w ochronie środowiska, - organów administracji i instytucji ochrony środowiska: ich zadań i właściwości w poszczególnych sprawach, a także procedur kontrolnych. Komentarz uwzględniania zmiany wprowadzone ustawą z 12.2.2010 r. dotyczące wpływów z nawiązek, które wchodzą w życie 1.7.2011 r. oraz omówienie zmian wprowadzonych ustawą z 17.7.2009 r. dotyczących m.in. pozwoleń zintegrowanych czy wniosków o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, które częściowo już obowiązują, a część z nich wchodzi w życie w 2013 r.

{{aktualnosci1.tytul}}
brak zdjęcia

{{aktualnosci1.info | truncate:true:35:' ...'}}


{{planowane1.info | truncate:true:35:' ...'}}

Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2018 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar