Publikacje
Okładka do publikacji pt.: Profilaktyka i resocjalizacja a przestępczość nieletnich w Polsce

Profilaktyka i resocjalizacja a przestępczość nieletnich w Polsce

Tadeusz Cielecki, Arleta Suchorska
ISBN: 978-83-60631-40-9
Format: B5
Rok wydania: 2013
Liczba stron: 130
Wydawnictwo: Kolonia Limited
Cena:
Opis: Redaktorzy prezentują PT czytelnikom różne spojrzenia autorów na problematykę zapobiegania niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży, głównie w jego najostrzejszej formie - „przestępczości” nieletnich. Alarmistyczne teksty i prezentacje w mediach zdarzeń kryminalnych czy zbiorowego naruszenia porządku, w którym sprawcami, czy uczestnikami są nieletni, wywołują strach społeczny i radykalne nastroje oraz naciski na władze państwowe z żądaniami ostrej, karnej represji wobec sprawców, a także zmian prawa w kierunku zaostrzenia zasad odpowiedzialności i restrykcyjnych rozwiązań, w tym obniżenia wieku odpowiedzialności karnej, umożliwiającego izolację więzienną (…) Prezentowane w książce spojrzenie prawników, kryminologów, kryminalistyków, pedagogów pozwala Czytelnikowi, z różnych kierunków i pozycji, ujrzeć problematykę nieletnich w kontekście współczesnego rozwiązania problemu niedostosowania społecznego nieletnich w Polsce. Część tekstów ma znaczenie porządkujące w świetle współczesnych teorii kryminologicznych, część diagnostyczna, krytyczna i polemiczna, są też przykłady pozytywnych rozwiązań.

Okładka do publikacji pt.: Finansowanie sportu przez samorząd terytorialny

Finansowanie sportu przez samorząd terytorialny

(red.) Arkadiusz Babczuk, Piotr Łebek
ISBN: 978-83-255-4456-0
Format: B5
Rok wydania: 2013
Liczba stron: 252
Wydawnictwo: C.H. Beck
Cena: 132,05
Opis: Jakie problemy rozwiązuje ta książka: odpowiada na pytania, w jaki sposób można finansować działalność sportową na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (m.in. jakie zadania są objęte zakresem tej ustawy), przedstawia zasady i formy współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, opisuje przeprowadzanie konkursów ofert (ogłoszenie o konkursie, wymagania stawiane ofertom, terminy, procedura wyboru ofert), omawia jak przeprowadzać kontrole udzielonych dotacji i sprawozdania z ich realizacji, opisuje tryb uproszczony zlecania zadań publicznych oraz tryb bezkonkursowy, odkrywa mechanizmy finansowego wspieranie sportu przez jednostki samorządu terytorialnego na gruncie ustawy o sporcie. W przypadku omawianej książki najważniejszym i najczęściej wykorzystywanym aktem prawny będzie ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwłaszcza przepisy o zlecaniu zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz tryby współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.

Okładka do publikacji pt.: Umowy w administracji. Studium cywilnoprawne

Umowy w administracji. Studium cywilnoprawne

Piotr Stec
ISBN: 978-83-7641-787-5
Format: B5
Rok wydania: 2013
Liczba stron: 165
Wydawnictwo: ---
Cena: 40.00
Opis: Współcześnie administracja publiczna coraz częściej sięga po środki właściwe prawu prywatnemu. Konsekwencją tego stanu rzeczy jest wytworzenie się szczególnego rodzaju umów, których jedną ze stron jest podmiot publiczny. Dotychczas były one przedmiotem zainteresowania doktryny prawa administracyjnego, analizującej je jako dwustronne, niewładcze formy działania administracji. Natomiast doktryna prawa cywilnego nie poświęcała im większej uwagi. Niniejsza monografia ma za zadanie wypełnienie tej luki i podjęcie próby odpowiedzi na pytanie, czy umowy te są jeszcze umowami cywilnoprawnymi, czy też jesteśmy świadkami rodzenia się nowej, autonomicznej gałęzi prawa. Z recenzji prof. dr hab. Moniki Jagielskiej, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego Monografia ta stanowi w zakresie objętej nią problematyki pracę nowatorską na gruncie prawa polskiego. Mimo dużego znaczenia praktycznego, zagadnienia te nie były dotychczas przedmiotem tak szerokich, a tym bardziej całościowych zainteresowań badawczych (…) Za szczególnie cenną należy uznać próbę znalezienia iunctum między wydawałoby się całkowicie odmiennymi gałęziami prawa. Jest to o tyle cenne, że w obecnej rzeczywistości prawnej należy raczej dostrzec tendencje do specjalizacji i szczegółowości prowadzonych badań. Coraz rzadziej spotyka się próby znajdowania podobieństw, łączenia różnych obszarów prawnych. W tym zakresie recenzowana publikacja zasługuje na najwyższą aprobatę.

Okładka do publikacji pt.: (016) Finansowanie związków wyznaniowych w krajach niemieckojęzycznych i w Polsce

(016) Finansowanie związków wyznaniowych w krajach niemieckojęzycznych i w Polsce

Walencik Dariusz, Worbs Marcin (red.)
ISBN: 9788361756934
Format: B5
Rok wydania: 2012
Liczba stron: 208
Wydawnictwo: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO
Cena: 10.00
Opis:

Okładka do publikacji pt.:     Smoleńsk 1609-1611. Szkic z dziejów nadgranicznej twierdzy

Smoleńsk 1609-1611. Szkic z dziejów nadgranicznej twierdzy

Janusz Byliński, Włodzimierz Kaczorowski
ISBN: 978-83-7342-305-3
Format: A5
Rok wydania: 2012
Liczba stron: 166
Wydawnictwo: Wydawnictwo i Drukarnia Św. Krzyża
Cena: 38.00
Opis:

Okładka do publikacji pt.: HISTORIA BUNTÓW MOŻNOWŁADCZYCH W POLSCE W LATACH 1606-1608

HISTORIA BUNTÓW MOŻNOWŁADCZYCH W POLSCE W LATACH 1606-1608

Alessandro Gilli, oprac. Oprac. Janusz Byliński, Włodzimierz Kaczorowski
ISBN: 978-83-7342-328-2
Format: B5
Rok wydania: 2012
Liczba stron: 246
Wydawnictwo: Opole: Dukarnia Św. Krzyża
Cena: 44.00
Opis:

Okładka do publikacji pt.: Kasy rejestrujące. Komentarz problemowy

Kasy rejestrujące. Komentarz problemowy

Derkacz Agnieszka, Alicja Kurowska, Ewa Piechota - Oloś, Aleksandra Sędkowska, Iwona Siergiej, Piotr Stanisławiszyn
ISBN: 978-83-264-1507-4
Format: B5
Rok wydania: 2011
Liczba stron: 286
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska - ABC
Cena: 111,20
Opis: Prezentowana publikacja odpowiada na pytania: czy, kiedy i w jaki sposób poszczególne transakcje powinny zostać zaewidencjonowane za pomocą kasy rejestrującej przez zobligowanych do tego podatników. W książce omówiono katalog zwolnień podmiotowych i przedmiotowych, ulgi na zakup kas rejestrujących, kryteria i warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać kasy, a także sankcje podatkowe i karnoskarbowe. Autorzy wyjaśniają również wiele praktycznych aspektów stosowania kas rejestrujących, m.in.: ewidencjonowanie usług medycznych objętych kontraktem z NFZ, dokumentowanie bonifikat udzielanych przez aptekę, zastosowanie kas rejestrujących w gastronomii oraz przy sprzedaży wysyłkowej, dokonywanie korekty sprzedaży zarejestrowanej w kasie rejestrującej.

Okładka do publikacji pt.: Propedeutyka praw człowieka

Propedeutyka praw człowieka

red. nauk. Stanisław Leszek Stadniczeńko
ISBN: 978-83-930333-2-4
Format: B5
Rok wydania: 2011
Liczba stron: 238
Wydawnictwo: Fundacja im. Mieczysława Dumnickiego
Cena: -
Opis:

Okładka do publikacji pt.: Prawo i gospodarka Polski po Traktacie Lizbońskim

Prawo i gospodarka Polski po Traktacie Lizbońskim

red. E. Kozerska, P. Malinowski, T. Scheffler
ISBN: 978-83-7395-448-9
Format: B5
Rok wydania: 2011
Liczba stron: 325
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Cena: -
Opis:

Okładka do publikacji pt.: Jednolitość aksjologiczna systemu prawa w rozwijajacych się państwach demokratycznych Europy

Jednolitość aksjologiczna systemu prawa w rozwijajacych się państwach demokratycznych Europy

red. S.L. Stadniczeńko
ISBN: 978-83-7395-454-0
Format: B5
Rok wydania: 2011
Liczba stron: 357
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Cena: -
Opis:

{{aktualnosci1.tytul}}
brak zdjęcia

{{aktualnosci1.info | truncate:true:35:' ...'}}


{{planowane1.info | truncate:true:35:' ...'}}

Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2018 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar