Publikacje
Okładka do publikacji pt.: Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Wydanie: 2

Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Wydanie: 2

Magdalena Bar, Marek Górski, Jerzy Jendrośka, Jan Jerzmański, Marcin Pchałek, Sergiusz Urban, Wojciech Radecki
ISBN: 978-83-255-6492-6
Format: B5
Rok wydania: 2014
Liczba stron: 1076
Wydawnictwo: C.H. Beck
Cena: 279,20
Opis: Komentarz do ustawy Prawo ochrony środowiska stanowi wyczerpujące opracowanie do ustawy z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska. W sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny niniejsza książka pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.: ochrony jakości i ograniczeń w korzystaniu ze środowiska, pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, poważnych awarii, opłat za korzystanie ze środowiska, administracyjnych kar pieniężnych, odpowiedzialności w ochronie środowiska, organów administracji i instytucji ochrony środowiska: ich zadań i właściwości w poszczególnych sprawach, a także procedur kontrolnych.

Okładka do publikacji pt.: Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks postępowania cywilnego

Kamil Antonów (red.), Bartosz Suchacki, Andrzej Jabłoński (red.), Jacek Witkowski
ISBN: 978-83-264-3394-8
Format: A5
Rok wydania: 2014
Liczba stron: 418
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Cena: 108
Opis: Komentarz zawiera kompleksowe omówienie pracowniczej i socjalnej problematyki procesowej wyodrębnionej w dziale III, tytułu VII księgi pierwszej kodeksu postępowania cywilnego pt. "Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych". Książka obejmuje nie tylko te rozwiązania proceduralne, które odnoszą się do postępowania przed sądem pierwszej instancji, lecz dotyczy także innych zagadnień procesowych uregulowanych w kodeksie postępowania cywilnego (m.in. skarga kasacyjna i o wznowienie postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych) oraz poza nim (np. koszty sądowe). Publikacja została opracowana ze znacznym udziałem praktyków - sędziów i przedstawiciela obsługi prawnej ZUS, co pozwoliło rozszerzyć rozważania o kwestie proceduralne z dziedziny sądowego stosowania procesowego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, nie zawsze poruszane w piśmiennictwie i orzecznictwie sądowym. W komentarzu pojawiają się także wątki teoretycznoprawne, co może być przydatne w dyskusji naukowej nad właściwym ukształtowaniem pracowniczej i socjalnej procedury sądowej.

Okładka do publikacji pt.: Emerytury i renty z FUS. Emerytury pomostowe. Okresowe emerytury kapitałowe

Emerytury i renty z FUS. Emerytury pomostowe. Okresowe emerytury kapitałowe

Kamil Antonów (red.), Marcin Bartnicki, Bartosz Suchacki, Marcin Zieleniecki
ISBN: 978-83-264-3205-7
Format: A5
Rok wydania: 2014
Liczba stron: 904
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Cena: 199
Opis: Komentarz stanowi kompleksowe opracowanie problematyki emerytalno-rentowej (emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, emerytury pomostowe, okresowe emerytury kapitałowe). W książce uwzględniono wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego oraz najnowsze (z lutego 2014 r.) zmiany prawa ubezpieczeń społecznych związane z określeniem zasad wypłat świadczeń ze środków zgromadzonych w Otwartych Funduszach Emerytalnych, które ukształtowały nowy porządek polskiego systemu emerytalnego. Widoczne jest to zwłaszcza w komentarzu do przepisów ustawy o emeryturach kapitałowych i art. 24-26c ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Szeroko wykorzystano rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania 0 świadczenia emerytalno-rentowe oraz ustosunkowano się do, wynikających z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, zmian w dziedzinie zawieszalności prawa do emerytury i ponownego ustalania prawa do świadczeń. Na szczególną uwagę zasługuje też obszerny komentarz do ustawy o emeryturach pomostowych. Publikacja skierowana jest do sędziów, adwokatów, radców prawnych, pracowników organów rentowych, a także do teoretyków prawa. Może być również pomocna świadczeniobiorcom zainteresowanym prawami i obowiązkami w zakresie emerytur i rent.

Okładka do publikacji pt.: Spółki jednostek samorządu terytorialnego

Spółki jednostek samorządu terytorialnego

(red.) Anna Zołotar, Mieczysława Cellary, Michał Culepa, Łukasz Grzechnik, Ludmiła Lipiec-Warzecha, Bogusław Nowakowski, dr Dariusz Pęchorzewski, Krzysztof Rustecki, Anna Samelak, Michał Bitner, Michał Gniatkowski, Ewa Kowalczuk, Jerzy Krawiec, Piotr Łebek, Jarosław Sabat, Marcin Wielgolaski, Dariusz Woźniak, Paweł Zień
ISBN: 978-83-255-5752-2
Format: B5
Rok wydania: 2014
Liczba stron: 523
Wydawnictwo: C.H. Beck
Cena: 141.55
Opis: Książka jest pierwszym na rynku kompleksowym opracowaniem problematyki związanej z powstawaniem i funkcjonowaniem spółek komunalnych. Omawia szczegółowo: podstawy prawne tworzenia spółek prawa handlowego i przystępowania do nich przez JST; rodzaje spółek prawa handlowego, które mogą tworzyć JST oraz przedstawia, które spółki w praktyce są najkorzystniejsze dla JST; jak założyć spółkę samorządową krok po kroku, tj. od uchwały organu stanowiącego JST o powołaniu/przystąpieniu do spółki przez zawarcie umowy spółki aż po złożenie wniosku o wpis spółki do rejestru przedsiębiorców i przebieg postępowania rejestrowego; w jaki sposób sformułować postanowienia umowy lub statutu spółki, aby były jak najkorzystniejsze dla JST będącej wspólnikiem w spółce; najczęściej popełniane błędy przy konstruowaniu postanowień umowy spółki oraz w postępowaniu rejestrowym, które mogą skutkować odmową wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców; kompetencje organów stanowiących i wykonawczych JST w procesie tworzenia oraz w trakcie funkcjonowania spółki samorządowej, w szczególności kompetencje w ramach nadzoru właścicielskiego; odrębności spółki jednoosobowej i spółki w organizacji; jak przeprowadzić likwidację samorządowego zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki kapitałowej; zasady ustalania wynagrodzenia członków organów spółki samorządowej oraz ograniczenia w tym zakresie wynikające z przepisów i sankcje za ich nieprzestrzeganie, zasady zatrudniania pracowników przez spółkę, w tym w organach zarządzających, sposoby finansowania spółek samorządowych; przenoszenie długu JST na spółki samorządowe; tworzenie i funkcjonowanie spółek samorządowych z punktu widzenia przepisów podatkowych i rachunkowych; zasady ewidencji i wyceny udziałów lub akcji; skutki podatkowe wniesienia przez JST aportu do spółki; sposoby optymalizacji podatkowej w zakresie tworzenia i funkcjonowania spółek samorządowych; przesłanki odpowiedzialności członków zarządu spółki samorządowej za zobowiązania prywatnoprawne i publicznoprawne tej spółki oraz radzi, w jaki sposób uwolnić się od tej odpowiedzialności; odpowiedzialność członków zarządu za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; specyficzne spółki samorządowe, takie jak spółki sportowe, lecznicze, wodno-kanalizacyjne czy komunikacji miejskiej; jakie są przyczyn rozwiązania spółki i w jaki sposób przeprowadzić jej likwidację, zwłaszcza jeśli chodzi o podział majątku spółki. Ujęcie w książce powyższych zagadnień sprawia, że publikacja, w odróżnieniu od dostępnych na rynku, które omawiają jedynie wybrane problemy, stanowi kompleksowy i szczegółowy poradnik dotyczący szeroko rozumianej problematyki spółek komunalnych. Jej niewątpliwym atutem jest praktyczne ujęcie tej problematyki. Analiza przepisów jest bowiem poparta licznymi przykładami i praktycznymi wskazówkami co do ich właściwego zastosowania oraz bogato uzupełniona orzecznictwem sądów i organów administracji, a także poglądami wyrażonymi w dostępnej na rynku literaturze prawniczej dotyczącej tej tematyki. Cenną pomocą będą także wzory umów, uchwał organów JST oraz innych dokumentów wykorzystywanych w działalności spółek komunalnych. Wszystkie wzory opatrzone są bogatymi komentarzami, ułatwiającymi samodzielne sporządzenie potrzebnego dokumentu.

Okładka do publikacji pt.: Kontrola podatkowa, skarbowa i celna

Kontrola podatkowa, skarbowa i celna

red. Przemysław Malinowski, Tomasz Nowak, Aleksandra Sędkowska
ISBN: 978-83-264-4409-8
Format: B6
Rok wydania: 2013
Liczba stron: 288
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Cena: 99.00
Opis: W opracowaniu po raz pierwszy w literaturze zaprezentowane zostały problemy kontroli z trzech rożnych obszarów: kontroli podatkowej, skarbowej oraz celnej. Na szczególną uwagę zasługuje kompleksowa analiza problematyki kontroli podejmowanej przez organy celne, których obecna działalność wykracza daleko poza tradycyjnie rozumianą kontrolę celną towarów przekraczających granice Unii Europejskiej. W monografii szczegółowo omówiono m.in. takie kwestie, jak: podstawowe różnice pomiędzy kontrolą podatkową a kontrolą skarbową, problemy związane z wszczęciem kontroli podatkowej, zakres uprawnień organów celnych w zakresie transportu drogowego, problematyka kontroli programów finansowych, w których wykorzystywane są środki unijne, studium przypadków dotyczące zawieszenia kontroli podatkowej oraz zmiany upoważnienia w trakcie postępowania kontrolnego. Publikacja została napisana przez praktyków, podejmuje rzeczywiste problemy występujące w toku postępowań kontrolnych, a stanowiska autorów poparte są orzeczeniami judykatury i poglądami doktryny, przy jednoczesnym sformułowaniu postulatów de lege ferenda. Adresaci: Książka przeznaczona jest dla doradców podatkowych, radców prawnych, agentów celnych, księgowych i pracowników biur rachunkowych obsługujących podmioty, których może dotyczyć kontrola organów podatkowych, skarbowych i celnych. Zainteresuje również pracowników administracji podatkowej, skarbowej i celnej.

Okładka do publikacji pt.: Ustawa o izbach lekarskich

Ustawa o izbach lekarskich

Przemysław Malinowski, Jakub Berezowski
ISBN: 978-83-7806-918-8
Format: B5
Rok wydania: 2013
Liczba stron:
Wydawnictwo: LexisNexis
Cena: 69.00
Opis: Przedmiotem komentarza są przepisy ustawy normującej funkcjonowanie samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. W komentarzu dokonano charakterystyki obowiązujących rozwiązań prawnych dotyczących m.in. organów izb lekarskich, zasad działania samorządu, praw i obowiązków jego członków, odpowiedzialności zawodowej, jak również składników majątkowych oraz gospodarki finansowej. Znalazły się w nim również rozważania dotyczące zasad funkcjonowania rejestrów lekarzy i lekarzy dentystów oraz postępowania mediacyjnego prowadzonego zarówno w trakcie postępowania wyjaśniającego, jak i postępowania przed sądem lekarskim. Publikacja kierowana jest przede wszystkim do członków organów izb lekarskich, pracowników biur okręgowych izb lekarskich, radców prawnych, adwokatów specjalizujących się w obsłudze prawnej samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, a także pracowników naukowych i studentów szkół wyższych zajmujących się problematyką prawa administracyjnego, korporacyjnego, medycznego, zdrowia publicznego, administracyjnego prawa gospodarczego.

Okładka do publikacji pt.: Prawo prasowe

Prawo prasowe

Ewa Ferenc-Szydełko
ISBN: 978-83-264-4401-2
Format: B5
Rok wydania: 2013
Liczba stron: 320
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Cena: 129.00
Opis: Komentarz zawiera przystępną analizę prawną przepisów ustawy - Prawo prasowe z uwzględnieniem aktualnej wykładni, bogatego orzecznictwa i poglądów doktryny. W kolejnym, czwartym wydaniu omówiono wszystkie zmiany ustawy, w tym istotne nowelizacje z lat 2012 i 2013 dotyczące sprostowania nieścisłej lub nieprawdziwej wiadomości zawartej w materiale prasowym oraz odpowiedzialności karnej za naruszenie przepisów tego aktu prawnego, a także postępowania w sprawach prasowych. Zmiany te, wciąż wywołujące wątpliwości, są po części odpowiedzią na postulaty i oczekiwania dziennikarzy i wydawców.

Okładka do publikacji pt.: Administracja dóbr i usług publicznych

Administracja dóbr i usług publicznych

(red.) Marta Woźniak
ISBN: 978-83-7641-781-3
Format: B5
Rok wydania: 2013
Liczba stron: 208
Wydawnictwo: Difin Spółka Akcyjna
Cena: 44.00
Opis: Niniejsza monografia jest próbą scharakteryzowania węzłowych zagadnień prawa administracyjnego, dla których wspólną płaszczyznę rozważań stanowi dobro publiczne. W miarę rozwoju prawa administracyjnego pojęcie dóbr publicznych ulega ciągłej redefinicji a ich katalog – stopniowemu rozszerzaniu. Dokonując selekcji materiału normatywnego wybrano modelowe dobra publiczne np. środowisko, przestrzeń, publiczny zasób nieruchomości, oświata, bezpieczeństwo publiczne, socjalne i zdrowotne, pozostawiając poza zakresem opracowania bezpieczeństwo sanitarne, transport kolejowy, zaopatrzenie w wodę, korzystanie z dróg publicznych i inne wchodzące w zakres tego pojęcia. Część z nich ma charakter osobisty (np. zdrowie, opieka socjalna), jednak ich zapewnienie leży w interesie publicznym. Intencją autorów jest nie tylko przedstawienie bieżących aspektów administrowania nimi ale i próba zwrócenia uwagi czytelników na podstawowe wartości prawa administracyjnego.

Okładka do publikacji pt.: W stronę silnego państwa. Koncepcje ustrojowe prawników obozu rządzącego w Polsce 1926-1939

W stronę silnego państwa. Koncepcje ustrojowe prawników obozu rządzącego w Polsce 1926-1939

Srokosz Jacek
ISBN: 978-83-63910-02-0
Format: B5
Rok wydania: 2013
Liczba stron: 392
Wydawnictwo: AT Wydawnictwo / AT Group - Kraków
Cena: 38.85
Opis:

Okładka do publikacji pt.: Spółki prawa handlowego w działalności gospodarczej samorządu powiatowego

Spółki prawa handlowego w działalności gospodarczej samorządu powiatowego

Przemysław Malinowski
ISBN: 978-83-7641-757-8
Format: B5
Rok wydania: 2013
Liczba stron: 358
Wydawnictwo: DIFIN SA
Cena: 65.00
Opis: Publikacja odnosi się do zagadnień związanych z działalnością gospodarczą sfery samorządowej przedstawionych w odniesieniu do aspektów tworzenia oraz funkcjonowania spółek z udziałem powiatu samorządowego. W opracowaniu omówiono zagadnienia dotyczące pojęcia przedsiębiorcy, działalności gospodarczej, działalności komunalnej z uwzględnieniem sfery użyteczności publicznej. Ponadto dokonano charakterystyki spółek prawa handlowego wykorzystywanych przez powiaty samorządowe, przy prowadzeniu działalności gospodarczej w szeroko postrzeganej sferze użyteczności publicznej, z uwzględnieniem partnerstwa publiczno-prywatnego. Merytoryka publikacji obejmuje również rozważania dotyczące kreacji spółek z udziałem powiatu ( w tym wymogów formalno-prawnych), obrotu walorami udziałowo-akcyjnymi spółek jak i aspektów związanych z nadzorem oraz kontrolą nad tego typu podmiotami spółkowymi.

{{aktualnosci1.tytul}}
brak zdjęcia

{{aktualnosci1.info | truncate:true:35:' ...'}}


{{planowane1.info | truncate:true:35:' ...'}}

Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2019 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar