Publikacje
Okładka do publikacji pt.: Prawo celne i podatek akcyzowy. Kierunki przeobrażeń i zmian

Prawo celne i podatek akcyzowy. Kierunki przeobrażeń i zmian

Tomasz Nowak, Piotr Stanisławiszyn
ISBN: 978-83-264-3215-6
Format: B6
Rok wydania: 2014
Liczba stron: 420
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Cena: 79,20
Opis: Publikacja przedstawia węzłowe problemy dotyczące cła i akcyzy, jakie pojawiły się w praktyce organów i podmiotów gospodarczych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Podejmowane próby uporządkowania tych zagadnień wskazują na kierunki zmian i przeobrażeń w tych dwóch obszarach danin publicznych. Autorzy odwołują się przede wszystkim do swojej praktyki, dzięki czemu czytelnik otrzymuje wiarygodną informację o dominującym stanowisku organów celnych i sądów administracyjnych w szeregu kwestii pojawiających się w działalności podmiotów gospodarczych, zwłaszcza tych, które dokonują obrotu wyrobami akcyzowymi oraz utrzymują kontakty handlowe z krajami spoza UE. Poszczególne zagadnienia zostały przedstawione w sposób zwięzły i przystępny, z odwołaniem do dorobku doktryny i judykatury, dzięki czemu w publikacji znaleźć można propozycje rozwiązań konkretnych problemów praktycznych w zakresie regulacji celnych i podatku akcyzowego.

Okładka do publikacji pt.: Ustawa o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów. Komentarz

Ustawa o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów. Komentarz

Jan Jerzmański, Wojciech Radecki
ISBN: 978-83-264-3177-7
Format: A5
Rok wydania: 2014
Liczba stron: 280
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Cena: 51,61
Opis: Publikacja to pierwszy na rynku wydawniczym komentarz stanowiący użyteczną pomoc przy stosowaniu przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów. Ustawa reguluje zasady postępowania organów właściwych do wykonywania zadań z zakresu międzynarodowego przemieszczania odpadów, a także udzielania zezwoleń, gwarancji finansowych czy też zwrotu odpadów i nakładania kar pieniężnych za naruszanie obowiązków w tym obszarze. Autorzy, poza wnikliwą analizą poszczególnych przepisów ustawy, orzecznictwa sądów polskich, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz literatury przedmiotu, prezentują wiele wszechstronnych i praktycznych rozwiązań dotyczących regulacji ustawy krajowej, której zadaniem jest wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych służących realizacji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1013/2006. W istocie komentarz do polskiej ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów jest także komentarzem do rozporządzenia unijnego.

Okładka do publikacji pt.: Przestępstwo paserstwa w kodeksie karnym z 1997 roku. Analiza dogmatyczno-prawna i empiryczna

Przestępstwo paserstwa w kodeksie karnym z 1997 roku. Analiza dogmatyczno-prawna i empiryczna

Dariusz Mucha
ISBN: 978-83-62625-76-5
Format: A5
Rok wydania: 2014
Liczba stron: 340
Wydawnictwo: Scriptorium
Cena: 67
Opis: Książka stawia sobie za cel wyjaśnienie szeregu kwestii o charakterze kontrowersyjnym dotyczącym przestępstwa paserstwa na podstawie poglądów doktryny, orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych, danych z akt sądowych oraz danych statystycznych.

Okładka do publikacji pt.: Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Komentarz

Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Komentarz

Grzegorz Borowski , Andrzej Michór, Rafał Mroczkowski (red. nauk.), Tomasz Nieborak , Paweł Petasz, Piotr Stanisławiszyn, Patrycja Zawadzka
ISBN: 978-83-264-4408-1
Format: A5
Rok wydania: 2014
Liczba stron: 1104
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Cena: 119,40
Opis: Komentarz jest najbardziej wyczerpującym opracowaniem na krajowym rynku wydawniczym dotyczącym funduszy inwestycyjnych. Uwzględnione zostały w nim zmiany wprowadzone do ustawy o funduszach inwestycyjnych na mocy ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. O zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, które weszły w życie z dniem 1 lutego 2013 r. Autorami publikacji są wybitni eksperci z zakresu prawa rynku kapitałowego specjalizujący się w problematyce funduszy inwestycyjnych. Jako profesorzy, sędziowie, radcy prawni reprezentują zarówno doktrynę, jak i praktykę. W swoim dorobku posiadają dziesiątki publikacji na temat prawnych i ekonomicznych aspektów działalności funduszy inwestycyjnych, w tym monografie, artykuły, glosy, komentarze i wystąpienia na konferencjach naukowych l branżowych.

Okładka do publikacji pt.: Dzieje łowiectwa a ochrona przyrody w Polsce

Dzieje łowiectwa a ochrona przyrody w Polsce

Miłosz Kościelniak-Marszał
ISBN: 978–83–64843–03-7
Format: B5
Rok wydania: 2014
Liczba stron: 152
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o.
Cena: 45
Opis: Świetna propozycja dla osób pragnących prześledzić całą długą ścieżkę kształtowania się łowiectwa w naszym kraju. Autor przybliża wzloty i upadki myślistwa od średniowiecza aż do nowego tysiąclecia – wspomina m.in. monumentalne królewskie łowy, okres zaborów i obu wojen światowych, powstawanie organizacji zrzeszających myśliwych oraz współczesną dyskusję nad zapisami Prawa łowieckiego. Na szczególną uwagę zasługuje podkreślenie w książce ścisłego powiązania łowiectwa z ochroną przyrody i wskazywanie, jak myśliwi starali się zachować równowagę w ekosystemie.

Okładka do publikacji pt.: PAMIĘTNIK Jakub Pszonka

PAMIĘTNIK Jakub Pszonka

opracowanie: Janusz Byliński, Włodzimierz Kaczorowski
ISBN: 978-83-7342-390-9
Format: A5
Rok wydania: 2014
Liczba stron: 137
Wydawnictwo: Wydawnictwo i Drukarnia Św. Krzyża
Cena:
Opis: Pamiętnik rodu Pszonków. Imię Pszonków stało się głośne w Polsce z powodu tak zwanej Rzeczpospolitej Babińskiej, założonej przez Stanisława Pszonka-sędziego lubelskiego.

Okładka do publikacji pt.: Włoska przestępczość mafijna

Włoska przestępczość mafijna

Kamila Kasperska Kurzawa
ISBN: 9788363910426
Format: B5
Rok wydania: 2014
Liczba stron: 133
Wydawnictwo: AT Wydawnictwo
Cena: 35
Opis: "Włoska przestępczość mafijna" Kamili Kasperskiej-Kurzawy to najnowsza publikacja omawiająca problem przestępczości zorganizowanej we Włoszech. Praca pokazuje specyfikę trzech największych grup mafijnych (cosa nostra, camorra, ‘ndrangheta), a także analizuje wpływ jaki mają na życie społeczne całego państwa.   Z recenzji: "Książka jest swoistym przewodnikiem ukazującym genezę i współczesne oblicze włoskiego świata przestępczego. (...) Interesujący sposób prezentacji poszczególnych zagadnień zachęca czytelnika do zgłębiania wiedzy na temat mafijnych struktur zorganizowanych, historii ich powstania, sposobu działania oraz zasadniczych celów funkcjonowania w odniesieniu do rozbieżnych celów państwa, w zasadzie niezależnie od panującego systemu politycznego." dr hab. Henryk Spustek

Okładka do publikacji pt.: Prawo karne Część ogólna, szczególna i wojskowa. Wydanie 4

Prawo karne Część ogólna, szczególna i wojskowa. Wydanie 4

Teresa Dukiet-Nagórska, Stanisław Hoc, Michał Kalitowski
ISBN: 978-83-278-0795-3
Format: B5
Rok wydania: 2014
Liczba stron: 446
Wydawnictwo: Lexis Nexis
Cena:
Opis: Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa to podręcznik przeznaczony do nauki przedmiotu prawo karne – część ogólna i szczególna. Wykład prawa karnego prowadzony jest na podstawie obecnie obowiązującego Kodeksu karnego oraz innych aktów prawnych z nim powiązanych. W opracowaniu przedstawiony został także rys historyczny polskiego prawa karnego. Podręcznik skierowany jest przede wszystkim do studentów wydziałów prawa i administracji. Może też być przydatny aplikantom sądowym, prokuratorskim, adwokackim oraz praktykom. Zaletą opracowania jest bardzo przystępny, zwięzły i uporządkowany sposób przedstawienia materiału. W celu ułatwienia nauki zastosowano dodatkowe pogrubienia podkreślające ważne partie materiału oraz piktogramy ułatwiające odnalezienie istotnych fragmentów. Książka została opracowana przez grono Autorów związanych z Uniwersytetami Śląskim i Opolskim, będących także praktykami prawa karnego.

Okładka do publikacji pt.: Decyzja, postanowienie, ugoda w postępowaniu administracyjnym.

Decyzja, postanowienie, ugoda w postępowaniu administracyjnym.

Lidia Klat-Wertelecka, Beata Kozicka, Ewa Pierzchała
ISBN: 978-83-62723-94-2
Format: A5
Rok wydania: 2014
Liczba stron: 256
Wydawnictwo: Presscom sp. zo.o.
Cena: 60,00
Opis: Kompleksowe opracowanie na temat rozstrzygania spraw indywidualnych w postępowaniu administracyjnym. W publikacji wyjaśniono, jak rozstrzygnąć sprawę urzędową w drodze decyzji administracyjnej, z jakich elementów składa się decyzja i kiedy zaczyna obowiązywać. Autorki odpowiadają na pytanie, czym decyzja różni się od postanowienia administracyjnego. Omawiają przykłady postanowień dotyczących m.in. odmowy wszczęcia postępowania, przeprowadzenia dowodu, ukarania grzywną czy wydania zaświadczenia. Czytelnik dowie się także, w jakich sytuacjach spór między stronami można rozstrzygnąć na zasadzie ugody i kto może zaproponować zawarcie takiego porozumienia. Autorki opisują proces zatwierdzenia ugody przez organ administracji i podpowiadają, po jakim czasie strony mogą realizować postanowienia zawarte w ugodzie.  Książka została napisana przystępnym językiem i wzbogacona praktycznymi przykładami, poradami, wzorami pism procesowych oraz orzecznictwem sądów administracyjnych. Na dołączonej do książki płycie CD zamieszczone zostały edytowalne wersje wzorów obejmujące m.in.: standardową decyzję administracyjną, kilkanaście rodzajów postanowień, a także dokumenty odnoszące się do ugody.

Okładka do publikacji pt.: Ustawa o prawach konsumenta. Kodeks cywilny (wyciąg). Komentarz

Ustawa o prawach konsumenta. Kodeks cywilny (wyciąg). Komentarz

(red:), Piotr Stec, Berenika Kaczmarek-Templin
ISBN: 978-83-255-6412-4
Format: A5
Rok wydania: 2014
Liczba stron: 620
Wydawnictwo: C.H. Beck
Cena: 179,10
Opis: Komentarz do nowej ustawy o prawach konsumenta omawia szczegółowo następujące zagadnienia: ogólne obowiązki przedsiębiorcy w umowach zawieranych z konsumentami, obowiązki informacyjne w umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość, prawo odstąpienia od umowy, umowy dotyczące usług finansowych zawieranych na odległość przepisy zmieniające i przejściowe. Komentarz omawia zakres i sposób realizacji obowiązków informacyjnych przedsiębiorcy wobec konsumenta przy zawieraniu typowych umów. Ma to ułatwić konsumentowi świadome podjęcie decyzji o ewentualnym zawarciu umowy. W celu zapewnienia konsumentowi niezbędnej ochrony przepisy wprowadzają także, mający zastosowanie do wszystkich umów konsumenckich (a więc również tych zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość), obowiązek uzyskania przez przedsiębiorcę wyraźnej zgody konsumenta na wszelkie dodatkowe płatności. W komentarzu zostały omówione też wyłączenia stosowania przepisów dotyczących obowiązków informacyjnych w odniesieniu do drobnych umów życia codziennego.

{{aktualnosci1.tytul}}
brak zdjęcia

{{aktualnosci1.info | truncate:true:35:' ...'}}


{{planowane1.info | truncate:true:35:' ...'}}

Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2019 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar