Publikacje
Okładka do publikacji pt.: Blockchain a prawo

Blockchain a prawo

prof. UO dr hab. Dariusz Szostek
ISBN: 978-83-8158-127-1
Format: B5
Rok wydania: 2018
Liczba stron: 188
Wydawnictwo: Beck
Cena: 141,55
Opis: Niniejsza publikacja nie ma na celu oceny technologii blockchain i zasadności jej wdrażania. Jej charakter, podobnie jak blockchain, nie jest jednolity i odnosi się zarówno do prawa prywatnego, ale także do regulacji publicznych. Zagadnienia prawne przeplatane są z zagadnieniami technicznymi, które w istotny sposób wpływają na rozumienie prawa, ale także pozwalają zrozumieć procesy (w tym informatyczne) mające istotny wpływ na prawo. Globalny charakter blockchain oraz możliwości z nim związane wymusiły ponadlokalne spojrzenie na zagadnienie, z uwzględnieniem transgraniczności oraz międzynarodowego charakteru, ale takich też problemów.

Okładka do publikacji pt.: Kryptowaluty: Perspektywa kryminologiczna i kryminalistyczna

Kryptowaluty: Perspektywa kryminologiczna i kryminalistyczna

Jerzy Konieczny, Rafał Prabucki, Rafał Wielki
ISBN: 978-83-7627-168-2
Format: 165
Rok wydania: 2018
Liczba stron: 152
Wydawnictwo: EuroPrawo
Cena: 44,00
Opis: Kryptowaluty pojawiły się na rynku finansowym – i spowodowały trochę zamieszania. Pieniądz, niepieniądz? Pieniądz bez emitenta? Skąd jego wartość? Legalny, nielegalny? O co właściwie chodzi w tym biznesie? Może to tylko spekulacyjna bańka? Jaka będzie przyszłość kryptowalut? Nie brakuje prognoz optymistycznych. Banki pracują nad rozwojem technologii, wykorzystujących łańcuchy bloków i nowy rodzaj pieniądza. Operacje finansowe mają stać się szybsze i tańsze. Być może więc takie będą, właśnie za sprawą kryptowalut. Autorzy nie mają nic przeciwko kryptowalutom, dostrzegają ich zalety, ale widzą także związane z nimi zagrożenia: nowe formy kradzieży, oszustw, wymuszeń, zakupów towarów niedozwolonych, prania pieniędzy, unikania opodatkowania i wiele innych przestępczych aktywności weszło za sprawą kryptowalut do inwentarza patologii, lokując się przede wszystkim wśród ciemnych stron Internetu. Proponowana książka obejmuje trzy części. Zadaniem pierwszej jest zwięzłe przedstawienie istoty kryptowalut, tak by zapewnić Czytelnikowi samowystarczalność w rozpoznaniu podstawowych problemów w tej dziedzinie. Część druga przybliża kwestie kryminologiczne i jest próbą wyjaśnienia przestępczości kryptowalutowej. Część ostatnia jest omówieniem taktyk ścigania tej przestępczości, przy czym służby policyjne, w ich własnej opinii, stoją jeszcze u początku drogi do znalezienia satysfakcjonujących rozwiązań.

Okładka do publikacji pt.: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kamil Antonów, Krzysztof W. Baran (redaktor naukowy), Dominika Dörre-Kolasa, Zbigniew Góral, Monika Lewandowicz-Machnikowska, Krzysztof Walczak, Krszysztof Walczak, Mirosław Włodarczyk
ISBN: 978-83-8107-752-1
Format: B5
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 932
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Cena: 71,10
Opis: Prezentowany podręcznik w założeniu stanowi kompleksowy obraz dwóch dyscyplin prawa związanych z zatrudnieniem. Omówiono w nim w przystępny sposób wszystkie istotne instytucje i zagadnienia prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Publikacja składa się z pięciu zasadniczych działów: części ogólnej, indywidualnego prawa pracy, zbiorowego prawa pracy, procesowego prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych. Opracowanie uwzględnia zmiany w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych dokonane w ciągu ostatnich dwóch lat. Dotyczą one w szczególności: zasad zatrudnienia na czas określony, świadectw pracy, zmian wieku emerytalnego i zasiłków. Książka zawiera informacje zarówno o prawie obowiązującym (de lege lata), jak i o jego głównych tendencjach rozwojowych (de lege ferenda). Wywody w niej zaprezentowane odnoszą się do krajowego oraz międzynarodowego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W znacznym zakresie przedstawiono zwłaszcza regulacje unijne. Szczególną uwagę autorzy poświęcili funkcjonowaniu praktyki, stąd liczne odwołania do judykatury, w tym Sądu Najwyższego. Adresaci: Publikacja może być użytecznym narzędziem nie tylko w uniwersyteckim procesie dydaktycznym, lecz także dla praktyków działających w stosunkach pracy.

Okładka do publikacji pt.: Sprawstwo kierownicze i inne szczególne postacie sprawstwa w polskim prawie karnym

Sprawstwo kierownicze i inne szczególne postacie sprawstwa w polskim prawie karnym

Małgorzata Marciniak
ISBN: 978-83-62625-92-5
Format: A5
Rok wydania: 2015
Liczba stron: 323
Wydawnictwo: Scriptorium
Cena:
Opis: W książce prowadzone są rozważania na temat sprawstwa kierowniczego i innych szczególnych postaci sprawstwa, tj. sprawstwo poleceniowe oraz postulowane sprawstwo organizacyjne i sprawstwo zleceniowe, na tle innych form współdziałania osób w popełnieniu przestępstwa. Autorka podjęła próbę odpowiedzi na pytanie, czy sprawcze formy popełnienia przestępstwa należy redukować, czy przeciwnie – rozszerzać i uzupełniać. Nawiązała również do przestępczości zorganizowanej i terrorystycznej, w której kluczową rolę odgrywają sprawcy kierowniczy i poleceniowi. Zdaniem autorki należy poszukiwać trafnej formuły opisującej postacie sprawstwa, odpowiadającej wyzwaniom współczesności.

Okładka do publikacji pt.: Wstęp do prawoznawstwa

Wstęp do prawoznawstwa

Srokosz Jacek, Sulikowski Adam
ISBN: 978-83-7395-675-9
Format: B5
Rok wydania: 2015
Liczba stron: 122
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Cena: 13,39
Opis: Podręcznik jest przystępnym w formie wprowadzeniem do nauki przedmiotów omawiających podstawy prawoznawstwa, obecnych nie tylko na studiach prawniczych i administracyjnych, ale także na innych kierunkach związanych z kształceniem w obszarze nauk społecznych. Głównym celem niniejszego skryptu jest zaznajomienie studentów z podstawowymi pojęciami stosowanymi w naukach prawnych i praktyce prawniczej. Nie jest to jednak jedyny cel autorów. Począwszy od pierwszego rozdziału starają się oni szkicować problemy i kontrowersje związane z omawianą materią po to, by skłonić początkujących adeptów nauk prawnych i administracyjnych oraz studentów innych kierunków, na których przewidziany jest przedmiot wprowadzający do nauk prawnych, do samodzielnego myślenia i poszukiwania własnych odpowiedzi na podstawowe problemy prawoznawstwa. Podręcznik skierowany jest przede wszystkim do studentów kierunków prawo oraz administracja, a także do studentów wszystkich kierunków, na których w programie studiów przewidziany jest przedmiot stanowiący wprowadzenie do nauk prawnych.

Okładka do publikacji pt.: System prawa pracy. TOM VII. Zatrudnienie niepracownicze

System prawa pracy. TOM VII. Zatrudnienie niepracownicze

Kamil Antonów, Krzysztof Wojciech Baran (red naukowy), Tomasz Duraj, Zbigniew Góral, Anna Kosut, Zdzisław Kubot, Tadeusz Kuczyński, Eliza Mazurczak-Jasińska, Jacek Męcina, Jerzy Oniszczuk, Andrzej Patulski, Michał Skąpski, Andrzej Marian Świątkowski, Krzysztof Walczak, Mirosław Włodarczyk, Teresa Wyka, Alina Wypych-Żywicka
ISBN: 978-83-264-8225-0
Format: B5
Rok wydania: 2015
Liczba stron: 805
Wydawnictwo: Wolters Kluwer SA
Cena: 252,00
Opis: Tom VII Systemu Prawa Pracy prezentuje zagadnienie niepracowniczych stosunków zatrudnienia. W publikacji szczegółowo omówiono zarówno przypadki dopuszczalności stosowania tych form zatrudnienia, jak i warunki w jakich praca na ich podstawie może być świadczona. Autorzy analizują przedmiotową problematykę nie tylko z punktu widzenia dziedzin prawa, z których wywodzą się poszczególne typy zatrudnienia niepracowniczego, ale przede wszystkim przedstawiają ich związek z przepisami prawa pracy.

Okładka do publikacji pt.: 50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji

50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji

(red.) Piotr Stec, Mariusz Załucki
ISBN: 978-83-264-3442-6
Format: B6
Rok wydania: 2015
Liczba stron: 1172
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Cena: 95,20
Opis: Pięćdziesiąta rocznica uchwalenia kodeksu cywilnego stanowi dobry moment do wznowienia dyskusji nad kondycją polskiego prawa cywilnego i potrzebą jego kompleksowej reformy. W ostatnich latach byliśmy świadkami szybko zachodzących zmian społecznych, ekonomicznych i technologicznych. Warto zatem postawić pytanie: - Czy kodeks cywilny może nadal spełniać dobrze swoją funkcję, czy też raczej nadszedł czas jego rekodyfikacji? W oddawanej do rąk czytelników książce autorzy reprezentujący różne ośrodki naukowe i szkoły myślenia starają się odpowiedzieć na to pytanie. Dobór tekstów pozwolił na przedstawienie swoich poglądów zarówno zwolennikom zmian, niekiedy wręcz rewolucyjnych, jak i reprezentantom stronnictwa zachowawczego, uznającego, że przekreślenie dotychczasowego dorobku cywilistyki polskiej byłoby zabiegiem zbyt pochopnym.

Okładka do publikacji pt.: System Prawa Karnego Procesowego. Tom V. Sądy i inne organy postępowania karnego

System Prawa Karnego Procesowego. Tom V. Sądy i inne organy postępowania karnego

Piotr Hofmański (red. naczelny) , Zbigniew Kwiatkowski (red. naukowy)
ISBN: 978-83-264-8275-5
Format: B5
Rok wydania: 2015
Liczba stron: 1172
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Cena: 305,15
Opis: "Przekazywany do rąk Czytelników tom V Systemu Prawa Karnego Procesowego dotyczy sądów i innych organów postępowania karnego. Nazwa „sąd” jest używana w znaczeniu procesowym, obejmującym „skład orzekający” bądź „sędziego orzekającego jednoosobowo”, lub w znaczeniu instytucjonalnym, odnoszącym się do jednostki organizacyjnej w systemie sądownictwa (np. sąd rejonowy, Sąd Najwyższy). W tym rozumieniu Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe sprawują wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej (art. 175 ust. 1 Konstytucji RP). Z cytowanego przepisu można wyprowadzić określenie sądów jako państwowych organów wymiaru sprawiedliwości. Nie wystarczy zatem, aby sąd rozstrzygał sprawy na podstawie przepisów prawa stanowionego lub sankcjonowanego przez państwo i realizował zadania państwa. Państwo ma bowiem także obowiązek tworzyć sądy i powoływać sędziów"

Okładka do publikacji pt.: Wolność, bezpieczeństwo, obywatel. Studium administracyjnoprawne

Wolność, bezpieczeństwo, obywatel. Studium administracyjnoprawne

(red.) Marek Grochalski
ISBN: 978-83-64927-17-1
Format: B5
Rok wydania: 2015
Liczba stron: 181
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Cena: 49,00
Opis: Kategorie wolność, bezpieczeństwo, to przenikające się wartości, które w sposób szczególny należy traktować jako rodzaj fundamentu, na którym możliwa jest budowa egzystencji człowieka - obywatela. Bezpieczeństwo w sferze wewnętrznej oraz zwłaszcza w sferze zewnętrznej, winno być - i z pewnością jest - podstawowym celem państwa, które jedynie po jego zagwarantowaniu może, w sensie realnym, urzeczywistniać także poczucie bezpieczeństwa swoich obywateli. Należy również odnotować, że bezpieczeństwo państwa, jako podmiotu prawa międzynarodowego, wcale nie musi być tożsame z bezpieczeństwem wewnętrznym, którego osiągnięcie wymaga dobrego, skutecznego prawa, tworzonego i konsekwentnie wprowadzanego przez kompetentne władze suwerennego państwa.

Okładka do publikacji pt.: Dobra publiczne w administracji

Dobra publiczne w administracji

(red.) Marta Woźniak, Ewa Pierzchała
ISBN: 978-83-8019-078-8
Format: B5
Rok wydania: 2014
Liczba stron: 468
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Cena: 41,07
Opis: Publikacja Dobra publiczne w administracji jest pierwszą ze znanych mi prób kompleksowego przedstawienia tej problematyki, a w ślad za tym przybliżenia Czytelnikowi licznych rodzajów dóbr publicznych, których zagospodarowywanie, wykorzystywanie, dystrybuowanie i wytwarzanie / pozyskiwanie jest przedmiotem działania organów i instytucji administracji publicznej. (...) Książka ta przynosi udaną próbę uporządkowania i doprecyzowania wielu ważnych, wyjściowych pojęć. To w głównej mierze przesądza o jej wysokich walorach merytorycznych i metodologicznych. Warto pracę tę polecić praktykom administratywistom, wykonującym na co dzień czynności składające się na proces realizacji zadań i funkcji organów i instytucji państwowych, samorządowych, a także – w coraz szerszym zakresie podmiotów niepublicznych (trzeci sektor, inicjatywy sektora prywatnego, czy wreszcie partnerstwo publiczno-prywatne). Z całą pewnością dzieło to będzie przydatne w procesie dydaktycznym na wielu kierunkach studiów, umożliwiając przedstawianie słuchaczom siatki pojęciowej pozwalającej na pełniejsze zrozumienie istoty, charakteru i funkcji wielu podmiotów aktywnych w sferze realizacji zadań publicznych, co nieodparcie kojarzy się z władzą publiczną, administracją i porządkiem prawnym. Fragment recenzji wydawniczej prof. UMK dr hab. Alfreda Lutrzykowskiego

{{aktualnosci1.tytul}}
brak zdjęcia

{{aktualnosci1.info | truncate:true:35:' ...'}}


{{planowane1.info | truncate:true:35:' ...'}}

Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2020 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar