Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Katedra Nauk o Państwie i Prawie
Adiunkt: dr Jacek Srokosz
Pokój: 4.10
Telefon: 77 452 75 32
E-mail: jsrokosz@uni.opole.pl
Dyżur
Poniedziałek
8:25 - 9:10

Wtorek
12.30 - 13.45
01.10.2019, 15.10.2019, 29.10.2019, 12.11.2019, 26.11.2019, 10.12.2019, 07.01.2020, 21.01.2020

Wtorek
10.00 - 10.45
08.10.2019, 22.102019., 05.11.2019, 19.11.2019, 03.12.2019, 17.12.2019, 14.01.2020

Studenci studiów stacjonarnych po uprzednim kontakcie mailowym: jsrokosz@uni.opole.pl Studenci studiów niestacjonarnych w terminach zjazdów po zajęciach

Zainteresowania badawcze:
Monografie (1)
 • W stronę silnego państwa. Koncepcje ustrojowe prawników obozu rządzącego w Polsce 1926-1939, Wydawnictwo AT Group, Kraków 2013, ss. 391, ISBN: 978-83-63910-02-0.
Autorstwo/Współautorstwo podręczników i komentarzy (1)
 • (współautorstwo z Adamem Sulikowskim), Wstęp do prawoznawstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015, ss.122, ISBN: 978-83-7395-675-9
Artykuły/Rozdziały w monografiach (35)
 • Społeczne uzasadnienie dla ochrony praw jednostki, „Roczniki Nauk Społecznych” 2015, T. 7(43), nr 4, 59-72.
 • A technicistic perspective and contemporary perception of the role of the lawyers in society in Poland, w: C. Cercel, R. Manko, A. Sulikowski (red.), Law and Critique in Central Europe. Questioning the Past, Resisting the Present, Counterpress: London 2016, s. 154 – 175.
 • Solidarystyczny model rozwiązywania konfliktów społecznych, w: P. Malinowski, H. Duszka-Jakimko, A. Suchorska (red.), Wokół praktycznych i teoretycznych aspektów mediacji, Kraków 2015, s. 23-37
 • Rządy prawa jako efekt obiektywnego postępu społecznego – o solidarystycznej wizji genezy praworządności i ochrony praw jednostki, w: A. Bator, J. Helios, W. Jedlecka (red.), Rządy prawa i europejska kultura prawna, Wrocław 2014, s. 13-29.
 • Między humanizmem a technicyzmem. Spór o model nauczania prawa w polskim dyskursie prawniczym, [w:] A. Bartczak, M. Król, M. Zalewska (red.), Integracja zewnętrzna i wewnętrzna nauk prawnych, cz. 2, Łódź 2014, s. 45-61.
 • The American discussion on the value of the Langdell’s education method of teaching students to „thinking like a lawyer”, and possibility of its implementation in Polish legal education, [w:] M. Večeřa, T. Machalová, J. Valdhans (red.), Aktuální otázky právní metodologie, Brno 2014, s. 132-146.
 • Solidarystyczna krytyka przyrodzonych praw człowieka – w poszukiwaniu innej podstawy ochrony jednostki, „Opolskie Studia Administracyjno – Prawne”, 2015, nr XIII/1, s. 123-143.
 • Komunitariańska koncepcja prawa responsywnego a państwo prawa, w: M. Andruszkiewicz, A. Breczko, S. Oliwniak (red.), Filozoficzne i teoretyczne zagadnienia demokratycznego państwa prawa, Białystok 2015, s. 137-149.
 • Spór o kształt ordynacji wyborczej do sejmu po 1935 roku w obozie rządzącym w Polsce w latach 1926 – 1939, Ł. Machaj (red.), Varia Doctrinalia, Wrocław 2013, s. 49-63.
 • Pomiędzy solidaryzmem a neotomizmem – aksjologiczne podstawy Konstytucji kwietniowej, „Imponderabilia. Biuletyn Piłsudczykowski” 2013, nr 5, s. 11-29.
 • Wybór prezydenta RP w myśli prawników obozu rządzącego w Polsce 1926-1939, [w:] R. Ptaszyński, T. Sikorski (red.), Zwierzchnik Reprezentant Państwa. Głowa Państwa w polskiej współczesnej refleksji politycznej. Studia politologiczne, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2012, s. 11 – 26.
 • (współautorstwo z Maciejem Marszałem) Ukraina w myśli politycznej Jerzego Giedroycia, „Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze” Wrocław 2012, nr 3, s. 55-79
 • Akty rządowe głowy państwa w koncepcjach ustrojowych Stanisława Cara, „Imponderabilia. Biuletyn Piłsudczykowski” 2012, nr 4, s. 222-233.
 • Elitarystyczne koncepcje Walerego Sławka i próby ich realizacji, „Imponderabilia. Biuletyn Piłsudczykowski” 2011, nr 3, s. 40-59.
 • (współautorstwo z Maciejem Marszałem) Ukraina w myśli politycznej Juliusza Mieroszewskiego, „Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze” Lwów 2011, s. 243-252.
 • Koncepcja państwa społecznego Wacława Makowskiego, „Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki. Studia z Nauk Społecznych” 2011, nr 4, s. 177 – 191.
 • Macieja Starzewskiego rozważania nad państwem totalnym, „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi”, nr XXXIII, Wrocław 2011, s. 227 – 239.
 • Koncepcja nowego państwa w myśli prawników obozu rządzącego w Polsce 1926-1939, „Imponderabilia. Biuletyn Piłsudczykowski” nr 1, 2010, s. 77-97.
 • (współautorstwo z Maciejem Marszałem) Rzymianie czy barbarzyńcy? Z dyskusji nad reformą programu studiów prawniczych w Polsce w latach 1931-1937, „Przegląd Prawa i Administracji” Tom LXXXIII, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3052, Wrocław 2010, s. 263 – 287.
 • (współautorstwo z Maciejem Marszałem), Oswalda Balzera z Juliuszem Makarewiczem polemika o charakter studiów prawniczych, Актуальні проблеми історії держави і права країн Центрально-Східної Європи. (присвячена 150-річчю Освальда Бальцера). Матеріали міжнародної наукової конференції. 24-25 квітня 2009 р., Львів 2009.
 • Prawo według Władysława Leopolda Jaworskiego [w:] P. Kaczmarek, M. Machaj, Pozytywizm prawniczy a koncepcje prawa natury - tradycje debaty i jej współczesne implikacje, Wrocław 2010, s. 74-81.
 • Obywatel a Rzeczypospolita. Obowiązki i prawa obywatelskie w poglądach prawników obozu rządzącego w Polsce w latach 1926-1939, [w:] (red.) M. Sadowski, P. Szymaniec, „Studia Erasmiana Wratislaviensia. Z. IV. Prawa człowieka – idea, instytucje, krytyka”, Wrocław 2010, s. 99-116.
 • Odpowiedzialność prezydenta RP w myśli prawników obozu rządzącego w Polsce w latach 1926-1939, „Imponderabilia. Biuletyn Piłsudczykowski” nr 2, 2011, s. 131-143.
 • Kwestia wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w myśli Stanisława Cara [w:] M. Sadowski [red.], „Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty studenckie II”, Wrocław 2009, s. 61-68.
 • Wolność obywatelska według Wacława Makowskiego [w:] E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański [red.], Idea wolności w ujęciu historycznym i prawnym, Toruń 2010, s. 372-384.
 • Koncepcja prawa karnego Juliusza Makarewicza, [w:] Prawna sistema, gramatickije suspilstwo te djerżawa, Lwów 2009, s. 229-231.
 • Powstanie styczniowe w myśli sanacyjnych prawników, [w:] T. Sikorski, A. Wątor [red.] Marzyciele i realiści. O roli tradycji w polskiej myśli politycznej od upadku powstania styczniowego do czasów współczesnych, Szczecin 2009, s. 274-285.
 • Krytyka demokracji i parlamentaryzmu w myśli Stanisława Cara, [w:] M. Marszał, M. Sadowski [red.], Na szlakach Niepodległej. Polska myśl polityczna i prawna w latach 1918-1939, Wrocław 2009, s. 203-217.
 • Kilka uwag o odpowiedzialności prezydenta Rzeczypospolitej w myśli Stanisława Cara [w:], M. Sadowski [red.], „Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty studenckie I”, Wrocław 2008, s. 52-66.
 • Imperium Słowiańskie w myśli Bolesława Piaseckiego i Konfederacji Narodu, [w.] Polska między Wschodem a Zachodem, Toruń 2008, s. 111 – 120.
 • Autorytarna władza prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w myśli Stanisława Cara „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi”, nr XXXI, Wrocław 2009, s. 273-293.
 • Polska i Europa w koncepcjach Obozu Narodowo – Radykalnego Falanga i Konfederacja Narodu , „Przegląd Prawa i Administracji” Tom LXXVIII, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3052, Wrocław 2008, s. 313-335.
 • Model państwa totalnego w myśli Bolesława Piaseckiego [w:] (red.) M. Sadowski, „Studia Erasmiana Wratislaviensia. Państwo – koncepcje i zadania”, Wrocław 2008, s. 71 – 85.
 • Odpowiedzialność zarządcy za niewłaściwe oznakowanie drogi [w:] Biuletyn Informacyjny Votum Centrum Odszkodowań SA, nr 2 (6) 2007.
 • Grupy nacisku i zjawisko lobbingu we współczesnych państwach [w:] (red.) M. Sadowski, Studia Erasmiana Wratislaviensia, Wrocław 2007, s. 123 – 136.
Granty/Projekty badawcze (1)
 • W latach 2009-2010 realizacja promotorskiego projektu badawczego finansowanego przez Komitet Badań Naukowych przy Ministerstwie Edukacji Narodowej pt. „Koncepcje ustrojowe prawników obozu rządzącego w Polsce 1926 - 1939” nr N N110 120337
Funkcje na Uniwersytecie Opolskim (2)
 • Adiunkt w Zakładzie Teorii i Filozofii Prawa
 • Pełnomocnik Dziekana ds. e-learningu na WPiA
Działalność pozauczelniana (3)
 • członek Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa
 • członek Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
 • członek Polskiego Towarzystwa Myśli Politycznej
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2020 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar