Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Katedra Prawa Gospodarczego i Finansowego
Profesor: dr hab. Rafał Adamus, prof. UO
Pokój: 4.19
Telefon: 77 452 75 38
E-mail: radamus@uni.opole.pl

Zainteresowania badawcze:
Monografie (8)
 • Prawo naprawcze przedsiębiorcy, Wydawnictwo LexisNexis, s. 1 – 788
 • Postępowanie naprawcze w świetle ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Aspekty prawne, układ, wzory pism i dokumentów, Wydawnictwo Branta, Bydgoszcz – Katowice 2005, s. 1 – 256
 • Przedsiębiorstwo upadłego w upadłości likwidacyjnej, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 1 – 218
 • Upadłość a hipoteka na mieniu upadłego, Wydawnictwo LexisNexis, s. 1 – 177
 • Umowa o podroż w prawie polskim, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012, s. 1 – 191
 • Upadłość a zobowiązania cywilnoprawne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013, s. 1- 223
 • Likwidacja masy upadłości. Zagadnienia praktyczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2014, s. 1 – 170
 • Nowa upadłość konsumencka. Poradnik praktyczny, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015, s. 1 – 188
Autorstwo/Współautorstwo podręczników i komentarzy (12)
 • Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych. Komentarz /publikacja rekomendowana przez Krajową Radę Radców Prawnych/ Wydawnictwo Branta, Bydgoszcz – Katowice 2006, s. 1 – 229
 • Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz pod red. A. Witosza, wyd. 1 /współautorzy : Halina Buk, Dariusz Chrapoński, Piotr Dragon, Leszek Guza, Wojciech Klyta, Saturnin Ociessa, Andrzej Pokora, Antoni Witosz, Lesław Zieliński/ Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007, Komentarz do art. 1 – 17, 492 – 521, s. 13 – 43, 568 – 661
 • Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz pod red. A. Witosza, wyd. 2 /współautorzy : Halina Buk, Dariusz Chrapoński, Piotr Dragon, Leszek Guza, Wojciech Klyta, Saturnin Ociessa, Andrzej Pokora, Antoni Witosz, Lesław Zieliński/, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008, Komentarz do art. 1 – 17, 492 – 521, s. 15 – 63, 682 – 797
 • Upadłość konsumencka. Komentarz praktyczny /współautorzy: Aleksander J. Witosz, Antoni Witosz / Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2009, s. 1 – 10
 • Upadłość a przewłaszczenie na zabezpieczenie. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 1 – 110
 • Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, s. 1 – 93
 • Upadłość a potrącenie. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 1 – 108
 • Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz pod red. A. Witosza, wyd. 3 /współautorzy : Halina Buk, Dariusz Chrapoński, Piotr Dragon, Leszek Guza, Wojciech Klyta, Saturnin Ociessa, Andrzej Pokora, Antoni Witosz, Aleksander Witosz, Lesław Zieliński/, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2010, Komentarz do art. 1 – 17, 4911 – 49111, 492 – 521, s. 17 – 92, 808 – 1001
 • Związki międzygminne. Komentarz /współautorzy: T. Jasiński, E. Kurowska, A. Marekwia/, Wydawnictwo CH Beck 2012, s. 33 – 50, 65 – 72, 74 – 77, 80 – 81, 82, 84- 88, 93 – 116
 • Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz pod red. A. Witosza, i A.J. Witosza, wyd. 4, /współautorzy : Halina Buk, Dariusz Chrapoński, Piotr Dragon, Leszek Guza, Wojciech Klyta, Saturnin Ociessa, Andrzej Pokora, Antoni Witosz, Aleksander Witosz, Lesław Zieliński/, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2012, Komentarz do art. 1 – 17, 4911 – 49111, 492 – 521, s. 17 – 113, 935 – 991, 993 – 1129
 • Upadłość deweloperska. Komentarz /współautorzy: Bartosz Groele, Aleksandra Machowska, Zbigniew Miczek, Paweł Kuglarz, Janusz Płoch/ Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012, Komentarz do art. 15 uwagi 1-3, 7-8, 11-66, 69-79, art. 16, art. 425(2) uwagi 1-19, 27-61, 68-70, art. 425(4), s.36-37, 38-39, 40-58, 59-64,64-66, 73-79, 85-96, 99-100, 102-126
 • Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz pod red. A. Witosza, i A.J. Witosza, wyd. 5 /współautorzy : Halina Buk, Dariusz Chrapoński, Piotr Dragon, Leszek Guza, Wojciech Klyta, Saturnin Ociessa, Andrzej Pokora, Antoni Witosz, Aleksander Witosz, Lesław Zieliński/ Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2012, Komentarz do art. 1 – 17, 4911 – 49111, 492 – 521, s. 17 – 113, 935 – 991, 993 – 1129
Glosy (17)
 • Odpowiedzialność członków zarządu. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 28.09.1999 r., II CKN 608/98, Gazeta Sądowa nr 11/2001, s. 33 – 37
 • Przedawnienie roszczenia. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 19.09.2000r., IV CKN 92/00, Gazeta Sądowa nr 12/2001, s. 44 – 48
 • Sanacja czy upadłość? Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 28.06.2000 r. sygn. akt IV CKN 42/2000, Gazeta Sądowa nr 3/2002, s. 40 – 43
 • Potrącenie wierzytelności a upadłość likwidacyjna. Orzecznictwo Sądu Najwyższego z komentarzem, Prawo Spółek nr 5/2005, s. 46 – 50
 • Prokura a upadłość z możliwością zawarcia układu z zarządem własnym -Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 21 lipca 2006r., III CZP 45/06, Monitor Prawniczy nr 15/2007, s. 859 – 863
 • Przegląd orzecznictwa z zakresu Prawa upadłościowego i naprawczego (koszty sprzedaży nieruchomości obciążonej hipotecznie, legitymacja zarządcy, pomoc publiczna w układzie), Gazeta Sądowa nr 11/2007, s. 47 – 51
 • Prawo upadłościowe i naprawcze w wybranych, niepublikowanych orzeczeniach sądów powszechnych, Gazeta Sądowa nr 12/2007, s. 38 – 47
 • Głosowanie nad układem w świetle przepisów Prawa upadłościowego i naprawczego /Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 29 listopada 2006r., III CZP 90/06/Prawo Spółek nr 3/2008, s. 50 – 57
 • Czynności dokonane w sądzie niewłaściwym a postępowanie naprawcze. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 23 października 2007 r., sygn. akt III CZP 89/07, Glosa nr 3/2008, s. 82 – 91
 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 13 grudnia 2007r., I CSK 314/07, LEX el/2011
 • Upadłość z szansą na układ a arbitraż. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 23 września 2009r., I CSK 121/09, Jurysta 6/2011, s. 20 – 28
 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 19 maja 2010r., I CSK 480/09, OSNC 2010, nr 12, poz. 169, LEX el./2011
 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16 kwietnia 2010 r., IV CSK 453/09, LEX nr 578163, LEX el./2011
 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2011 r., IV CSK 273/10, lex/el. 2012
 • Zabezpieczenie hipoteką wierzytelności wobec upadłego poręczyciela- glosa do uchwały SN z 8 sierpnia 2012r. (III CZP 42/12), Monitor Prawa Bankowego nr 7-8/2013, s. 53 – 60
 • Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 20 lutego 2013r., III CZP 96/12 (Odsetki od wierzytelności układowych), Radca Prawny nr 7-8/2013, s. 2D - 7D
 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 18 października 2012r., V CSK 405/11 (dotyczy spisu inwentarza w postępowaniu upadłościowym), Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały. Studies in Law: Research and Materials nr 1/2014, s. 145 – 153
Artykuły/Rozdziały w monografiach (184)
 • Układ w upadłości konsumenckiej, Monitor Prawniczy nr 5/201
 • Nowa upadłość konsumencka, Monitor Prawa Bankowego nr 2/2015, s. 102 - 111
 • Roszczenia finansującego z tytułu niewykonanej przez korzystającego umowy leasingu, w: 50 lat Kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji, red. naukowa P. Stec, M. Załucki, Warszawa 2015, s. 265 – 286
 • Zaspokojenie wierzyciela rzeczowego w upadłości konsumenckiej, Przegląd Prawa Handlowego 2/2015, s. 33-37
 • Finansowanie przez udziałowców kosztów likwidacji spółki kapitałowej a rozwiązanie spółki kapitałowej bez likwidacji, Rejent nr 1/2015, s. 34-50
 • Uczestnictwo małżonka w spółce jawnej a podział majątku wspólnego, Jurysta 1/2015, s. 22 – 28
 • Przedawnienie odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania podatkowe spółki kapitałowej, Monitor Podatkowy nr 1/2015
 • Problem zajęcia wierzytelności przysługującej współwykonawcy zamówienia publicznego, Prawo Zamówień Publicznych nr 3/2014, s. 28 – 39
 • Recenzja monografii P. Horosza, pt. „Wierzytelności zabezpieczone zastawniczo w upadłości likwidacyjnej”, Warszawa 2013, Opolskie Studia Administracyjno – Prawne, nr XII/2, 2014, s. 129 - 134
 • Kilka uwag na temat odpowiedzialności deliktowej pomocnika, Rejent nr 12/2014, s. 32 – 43
 • Problematyka jednolitego prawa upadłościowego a Prawo Unii Europejskiej, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 10/2014, s. 2 – 11
 • Wpłaty z zysku od jednoosobowej spółki Skarbu Państwa po ogłoszeniu jej upadłości likwidacyjnej, w: Współczesna ekonomia wobec załamania koniunktury gospodarczej Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 15/2013, Poznań – Chorzów 2013, s. 217 – 230
 • Upadłość układowa a zobowiązania podatkowe w podatku od nieruchomości i z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, Finanse Komunalne nr 7 – 8/2014, s. 80 – 87
 • Konsorcjum budowlane a upadłość konsorcjanta /współautor S. Szejna/, Jurysta 7-8/2014, s. 3 – 15
 • Dopuszczalność zarzutu nadpłynności masy upadłości w przypadku bezskuteczności czynności upadłego, Monitor Prawniczy nr 11/2014, s. 568 – 572
 • Zakres komptenencji tymczasowego nadzorcy sądowego, Przegląd Prawa Egzekucyjnego nr 5-6/2014, s. 5 – 22
 • Problem nadania klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu /współautor D. Chrapoński/, Monitor Prawa Bankowego nr 6/2014, s. 73 – 80
 • Przesłanki podmiotowe odkupu akcji w Kodeksie spółek handlowych, Jurysta 6/2014, s. 14 – 18
 • Przelew wierzytelności a upadłość dłużnika przelewanej wierzytelności, Rejent 4/2014, s. 9 – 24
 • Umowa poręczenia a upadłość z możliwością zawarcia układu, Przegląd Sądowy nr 4/2014, s. 9 – 24
 • Hipoteka przymusowa a zabezpieczenie należności powstałych po ogłoszeniu upadłości, Monitor Prawa Bankowego nr 2/2014, s. 86 – 97
 • Źródła regulacji europejskiej spółki prywatnej, w: Wokół Traktatu Lizbońskiego, pod red. E. Kozerskiej i T. Scheflera, Kraków 2013, s. 119 – 135
 • Ochrona nabywców lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych w odrębnym postępowaniu upadłościowym wobec deweloperów, Rejent nr 12/2013, s. 42 - 79
 • Wierzytelności zabezpieczone hipoteką w upadłości deweloperskiej, Monitor Prawa Bankowego nr 12/2013, s. 42 – 51
 • Upadłość a służebności, Rejent nr 11/2013, s. 9 – 26
 • Kilka uwag do projektu założeń "Prawa restrukturyzacyjnego", Jurysta nr 11/2013, s. 3 - 9
 • Jednolite europejskie prawo restrukturyzacyjne de lege ferenda, w: Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego, pod red. J. Kruczalak - Jankowskiej, Warszawa 2013, s. 451 - 460
 • Koszty funkcjonowania organów upadłego a wynagrodzenie ze stosunku pracy, Monitor Prawa Pracy nr 8/2013, s. 403 – 407
 • Kilka uwag o zasadzie pierwszeństwa zaspokojenia wierzyciela na podstawie art. 532 KC, Monitor Prawniczy nr 15/2013, s. 799 – 804
 • Prawo kontraktów a prawo upadłościowe według rekomendacji UNCITRAL, Rejent nr 6/2013, s. 9 – 26
 • Reglamentacja działalności gospodarczej - próba systematyki, Opolskie Studia Administracyjno - Prawne, nr XI/2, Opole 2013, 9 - 30
 • Umowa wzajemna a upadłość z możliwością zawarcia układu - wnioski de lege lata i de lege ferenda, Przegląd Prawa Handlowego nr 6/2013, s. 31 - 37
 • Korekta odliczonej kwoty podatku VAT po ogłoszeniu upadłości podatnika, Jurysta nr 6/2013, s. 22 - 31 
 • Bankruptcy Proceedings in Relation to Bond Issuers in Poland, The Social and Political Sciences, Moscow nr 1/2013, s. 146 - 149
 • Odsetki od czynności syndyka - uwagi de lege ferenda, Przegląd Sądowy nr 5/2013, s. 86 - 94
 • Czynności nadzorcy sądowego na rachunek upadłego, Fenix.PL nr 1/2013, s. 27 - 30
 • Światowe standardy prawa upadłościowego a interesy banku jako wierzyciela upadłego, Monitor Prawa Bankowego nr 5/2013, s. 61 - 74
 • Skutki uchylenia układu zawartego w postępowaniu upadłościowym dla wierzytelności objętych układem. Opolskie Studia Administracyjno - Prawne, nr XI/1, Opole 2013, s. 9 - 27
 • Czy od zrestrukturyzowanych zobowiązań należą się odsetki, Rzeczpospolita z 18 marca 2013, D10
 • Przelew wierzytelności po ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, Gazeta Sądowa nr 7 – 8/2006, s. 26 – 27
 • Rada wierzycieli w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu z zarządem własnym, Monitor Prawniczy nr 18/2006, s. 1003 – 1008
 • Pomoc publiczna a postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu (cz. I) /współautor: Tomasz Jasiński/, Prawo Spółek nr 10/2006, s. 26 – 30
 • Projekt zmian w przepisach o postępowaniu naprawczym, Gazeta Sądowa nr 9/2006, s. 19 – 21
 • Szczególny charakter prawny jednoosobowych spółek Skarbu Państwa powstałych w wyniku komercjalizacji, Gazeta Sądowa nr 10/2006, s. 32 – 37
 • Pomoc publiczna a postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu (cz. II) /współautor: Tomasz Jasiński/,Prawo Spółek nr 11/2006, s. 28 – 36
 • Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego w Prawie upadłościowym i naprawczym, w: Instytucje prawa upadłościowego i naprawczego pod red. A. Witosza, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006, s. 70 – 105
 • Czy wszczęcie postępowania naprawczego wyłącza odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki z o.o.?, Gazeta Sądowa nr 11 – 12/2006, s. 29 – 31
 • Problematyka członkostwa w europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych, Gazeta Sądowa nr 1/2007, s. 27 – 29
 • Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych jako forum dla międzynarodowej współpracy pomiędzy osobami wykonującymi wolne zawody prawnicze, Radca prawny nr 2/2007, s. 102 – 109
 • Finansowanie kosztów postępowania upadłościowego z udziałem nadzorcy sądowego /współautor: Mirosław Wyciślak/, Jurysta nr 4/2007, s. 11 – 14
 • Skutki układu spółki jawnej zawartego w postępowaniu upadłościowym albo naprawczym dla praw wierzycieli wobec wspólników spółki jawnej, Rejent nr 6/2007, s. 32 – 49
 • Arbitraż a postępowanie upadłościowe i naprawcze, Jurysta nr 7/2007, s. 8 – 11
 • Ustawa o licencji syndyka a nadzorca sądowy w postępowaniu naprawczym, Gazeta Sądowa nr 10/2007, s. 20 – 24
 • Upadłość likwidacyjna a umowne prawo pierwokupu, Gazeta Sądowa nr 11/2007, s. 35 – 40
 • Indywidualne prawo kontroli w spółce z o.o. – wybrane problemy praktyczne, Jurysta nr 12/2007, s. 17 – 21
 • Świadczenia stron umowy sponsoringu. Część II. Świadczenia sponsorowanego, Gazeta Sądowa nr 12/2007, s. 22 – 24.
 • Świadczenia stron umowy sponsoringu. Część I. Świadczenia sponsora, Gazeta Sądowa nr 12/2007, s. 14 – 21
 • Ekonomiczne i prawne aspekty restrukturyzacji przedsiębiorcy w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu /współautor: Marek Wadowski/, Jurysta nr 1/2008, s. 3 – 9
 • Zakaz wpisu hipoteki do księgi wieczystej po ogłoszeniu upadłości - zagadnienia wybrane, Jurysta nr 5/2008, s. 21 – 24
 • Arbitraż a problem zbiorowej restrukturyzacji zobowiązań pieniężnych dłużnika, Biuletyn Arbitrażowy nr 6/2008, s. 76 – 88
 • Prawo naprawcze a wybrane problemy postępowania egzekucyjnego. Uwagi de lege lata i de lege ferenda, Przegląd Prawa Egzekucyjnego nr 3 – 5/2008, s. 35 – 52
 • Wolność podejmowania i prowadzenia działań sponsorskich, Jurysta nr 7 – 8/2008, s. 21 – 31
 • Pactum de non cedendo a upadłość likwidacyjna, Monitor Prawniczy nr 16/2008, s. 892 – 896
 • Układ likwidacyjny w postępowaniu upadłościowym, w: Instytucje Prawa upadłościowego i naprawczego pod red. A. Witosza, tom II, Katowice 2008, s. 61 – 73
 • Wybrane problemy prawne związane z ochroną składu osobowego wspólników w spółce z o.o., Prawo Spółek nr 10/2008, s. 13 – 31
 • Wybrane problemy prawne związane z umowami opcji walutowych , Jurysta nr 1/2009, s. 15 – 20
 • Restrukturyzacja przedsiębiorców w Niemczech i w Polsce /współautor: Piotr Pająk/ Jurysta nr 10/2008, s. 19 – 23
 • Klauzula arbitrażowa w oparciu o art. 33 konwencji CMR, Biuletyn Arbitrażowy nr 9/2009, s. 43 – 54
 • W sprawie wykładni art. 24 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych, Monitor Prawniczy, nr 8/2009, s. 415 – 420
 • Karnoprawna ochrona wierzycieli w postępowaniu naprawczym /współautor: Marek Lubelski/ Prokuratura i Prawo nr 4/2009, s. 35 – 48
 • Jeszcze w sprawie wykładni art. 291 Prawa upadłościowego i naprawczego, Prawo Spółek nr 4/2009, s. 36 – 44
 • Upadłość likwidacyjna a sprzedaż nieruchomości obciążonej umowami najmu lokali mieszkalnych, Jurysta nr 3-4/2009, s. 53 – 56
 • Konwencja CMR w orzecznictwie sądów polskich, Jurysta nr 5-6/2009, s. 3 – 9
 • Wierzytelności banku w upadłości konsumenckiej, Jurysta nr 3- 4/2009, s. 41 – 45
 • Przewłaszczenie i przelew na zabezpieczenie a układ upadłościowy i naprawczy, Jurysta nr 7/2009, s. 10 – 14
 • Układ w znowelizowanym prawie naprawczym – wybrane zagadnienia, Prawo Spółek nr 6/2009, s. 28 – 38
 • Zarys historii źródeł prawa upadłościowego w Polsce, Jurysta nr 7/2009, s. 25 – 30
 • Postępowanie w przedmiocie zmiany układu upadłego – zagadnienia wybrane, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 7/2009, s. 2 – 8
 • Nowa podstawa dla wszczęcia postępowania naprawczego po nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego, Monitor Prawniczy nr 17/2009, s. 919 – 926
 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 6 lutego 2008r. II CSK 424/07, Przegląd Sądowy nr 7 – 8/2009, s. 205 – 212
 • Wierzytelności zabezpieczone rzeczowo w upadłości układowej, Rejent nr 11/2009, s. 18 – 28
 • Zollrecht /współautor: Bogumił Kuś/ w: Leitfaden fur den sicheren Im- Und Export, Hamburg 2009, Behr’s Verlag
 • Jeszcze w sprawie potrącenia w upadłości likwidacyjnej, Prawo Spółek nr 11/2009, s. 52 – 58
 • Lebensmittelrecht /współautor: Bogumił Kuś/w: Leitfaden fur den sicheren Im- Und Export, Hamburg 2009, Behr’s Verlag
 • W sprawie wykładni art. 18 § 2 – 4 Kodeksu spółek handlowych, Prawo Spółek nr 6/2010, s. 17 – 20
 • Konwencja CMR w orzecznictwie sądów polskich, Glosa, nr 2/2010, s. 16 – 28
 • Odpowiedzialność porządkowa i karna w przepisach o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych /współautor: Marek Lubelski/, Prokuratura i Prawo nr 7 – 8/2010, s. 212 – 221
 • Instytucja wstępnego zgromadzenia wierzycieli, Monitor Prawniczy nr 14/2010, s. 767 – 774
 • Odpowiedzialność cywilna za szkodę w postaci uszczerbku majątkowego związanego z zapobieżeniem zalaniu gruntu, Przegląd Sądowy nr 9/2010, s. 25 – 34
 • Odwołanie członka zarządu spółki z o.o., Prawo Spółek nr 9/2010, s. 22 – 31
 • Siedem lat prawa naprawczego w Polsce, Miesięcznik Kapitałowy, nr 11/2010, s. 59 – 60
 • „Życie po życiu” spółki kapitałowej, Jurysta nr 1/2010, s. 51 – 55
 • Wypłaty z zysku od jednoosobowej spółki Skarbu Państwa po ogłoszeniu jej upadłości likwidacyjnej, Jurysta nr 2/2010, s. 49 – 53
 • Stanowisko Instytutu Allerhanda w sprawie kierunków zmian w Prawie upadłościowym i naprawczym/jako członek zespołu opiniującego Sekcji Prawa Upadłościowego InstytutuAllerhanda/http://www.allerhand.pl/attach/stanowisko_instytutu_allerhanda_w_sprawie_kierunkow_zmian_w_prawie_upadlosciowym_i_naprawczym.pdf
 • Zmiana trybu postępowania upadłościowego upadłej spółki handlowej, Prawo Spółek nr 1/2011, s. 23 – 32
 • Miejsce Prawa upadłościowego i naprawczego w systemie prawa, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 1/2011, s. 16 – 22
 • Bank wobec upadłości konsumenckiej swojego dłużnika, Monitor Prawa Bankowego nr 2/2011, s. 53 – 70
 • Przymusowy odkup akcji a postępowanie upadłościowe i naprawcze, Monitor Prawniczy nr 3/2011, s. 168 - 173
 • Upadłość a wybrane relacje między spółką handlową a jej wspólnikami, Prawo Spółek nr 4/2011, s. 34 – 44
 • Prawo naprawcze – koncepcja zmian, Jurysta nr 2/2011, s. 16 – 21
 • Pojęcie „zwykły zarząd” w art. 76 ust. 3 Prawa upadłościowego i naprawczego, Przegląd Sądowy nr 4/2011, s. 118 – 130
 • Zakaz zasiadania we władzach spółki, Jurysta nr 3-4/2011, s. 19 – 23
 • Pojęcie „przedsiębiorcy” i „przedsiębiorstwa” w prawie naprawczym, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 5/2011, s. 2 – 6
 • Wybrane zagadnienia nowelizacji hipoteki w kontekście upadłości, Monitor Prawa Bankowego, nr 5/2011, s. 37 – 52
 • Zgoda rady nadzorczej na zawarcie umowy niezwiązanej z „przedmiotem działalności gospodarczej spółki”, Prawo Spółek nr 6/2011, s. 7 – 12
 • Zagadnienie badania sprawozdania finansowego przez jednostkę w upadłości
 • Rachunkowość nr 6/2011, s. 20 – 23
 • Dochodzenie roszczeń z tytułu czynności upadłego bezskutecznych z mocy prawa, Monitor Prawniczy nr 16/2011, s. 859 – 865
 • Likwidacja oddziału spółki kapitałowej, Prawo Spółek nr 9/2011, s. 10 – 16
 • Radca prawny (adwokat) jako pełnomocnik w postępowaniu upadłościowym i naprawczym, Radca Prawny nr 10/2011, s. 2D – 6D
 • Upadłość likwidacyjna cedenta a zagadnienie skuteczności przelewu wierzytelności przyszłych, Przegląd Sądowy nr 10/2011, s. 62 – 69
 • Upadłość posiadacza rachunku powierniczego, Monitor Prawa Bankowego nr 10/2011, s. 65 – 74
 • Nakład pracy nie zależy od wielkości masy upadłości, Gazeta Prawna 5 – 8 stycznia 2012, B12
 • Upadłość deweloperska, Jurysta 12/2011, s. 3 – 13
 • Skutki bezskuteczności czynności upadłego w rozumieniu art. 134 p.u.n, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 1/2012, 9 – 17
 • Skutki bezskuteczności czynności upadłego w upadłości układowej, Radca Prawny, Dodatek Naukowy nr 2/2012, s. 2 D – 5 D
 • Bank wobec tzw. upadłości deweloperskiej, Monitor Prawa Bankowego nr 2/2012, s. 51 -65
 • Zagadnienie praw własności intelektualnej przedsiębiorców przemysłu zbrojeniowego w postępowaniu upadłościowym, w: Własność intelektualna w prawie upadłościowym i naprawczym, pod red. M. Załuckiego, Wydawnictwo Ius at Tax, Warszawa 2012, s. 13 – 27
 • Upadłość likwidacyjna przekazującego świadczenie, Monitor Prawniczy nr 4/2012, s. 220 – 224
 • Bezskuteczność czynności w kodeksie cywilnym i w prawie upadłościowym, Jurysta nr 3/2012, s. 3 – 12
 • Konsolidacja spółek poprzez aport o postaci udziałów bądź akcji, Prawo Spółek, nr 3/2012, s. 44 – 48
 • Consumer bankruptcy in Poland, International and Comparative Law Review 2011, vol. 11, no. 2, 107 – 120
 • Osobne masy upadłości w upadłości deweloperskiej, Fenix.PL nr 1/2012, s. 33 – 41
 • The Reorganization Law in Poland, Acta Universitatis Danubius. Juridica, Vol 8, No 1/2012, s. 103 - 122
 • Rezygnacja członka zarządu spółki kapitałowej, Przegląd Sądowy nr 4/2012, s. 40 – 50
 • Problematyka odsetek od wierzytelności układowych po ogłoszeniu upadłości, Jurysta nr 7-8/2012, s. 56 – 61
 • Reprezentacja spółki kapitałowej w upadłości wobec członka jej zarządu, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 6/2012, s. 6 – 11
 • Upadłość a legitymacja czynna wierzyciela w procesie pauliańskim, Jurysta nr 6/2012, s. 28 – 35
 • Problematyka odsetek od wierzytelności układowych po ogłoszeniu upadłości, Fenix.PL nr 2/2012, s. 25 – 29
 • W sprawie dopuszczalności skracania korpusu firmy spółki kapitałowej, Rejent nr 6/2012, s. 9 – 19
 • Akcja imienna jako aport w spółce kapitałowej. Zagadnienia wybrane, Opolskie Studia Administracyjno – Prawne nr 1/X 2012, s. 9-22
 • Istotna zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego poza regulacją art. 144 pzp, Kwartalnik Prawa Zamówień Publicznych, nr 2-12, s. 3 – 13
 • Upadłość pracodawcy a roszczenie o odszkodowanie z umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, Monitor Prawa Pracy, nr 1/2013, s. 11 – 16
 • Upadłość członków zgrupowania przedsiębiorców. Uwagi de lege ferenda, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 2/2013, s. 2 - 10
 • Umowa o roboty budowlane a upadłość likwidacyjna wykonawcy, Monitor Prawniczy, nr 3/2013, s. 70 – 75
 • Prawo kontroli i prawo do informacji o stanie spraw spółki wspólnika spółki kapitałowej, Dom Ekonomisty. Biuletyn Naukowo – Informacyjny. Nr 1 – 2/2001, s. 40 – 61
 • Prawo kontroli wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, Gazeta Sądowa nr 12/2001, s. 20 – 23
 • Prawo kontroli wspólnika – względne prawo indywidualnej kontroli wspólnika istniejące z mocy ustawy (art. 212 k.s.h.), Gazeta Sądowa nr 1/2002, s. 22 – 24
 • Prawo kontroli wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – dokończenie, Gazeta Sądowa nr 2/2002, s. 16 – 19
 • Kapitał docelowy w spółce akcyjnej, Gazeta Sądowa nr 3/2002, s. 23 – 28
 • Spółka wolnych zawodów. Odpowiedzialność cywilna partnerów, członków zarządu spółki partnerskiej i innych osób w stosunku do wierzycieli spółki partnerskiej. Część I, Gazeta Sądowa nr 4/2002, s. 21 – 23
 • Spółka wolnych zawodów. Odpowiedzialność partnerów za zobowiązania spółki związane z wykonywaniem wolnego zawodu. Część II, Gazeta Sądowa nr 5/2002, s. 32 – 36
 • Odpowiedzialność biura podróży za szkodę niemajątkową w postaci utraty zadowolenia z wypoczynku a prawo europejskie, Gazeta Sądowa nr 6/2002, s. 41 – 44
 • „Ambush marketing” a problematyka nieuczciwej konkurencji, Gazeta Sądowa nr 7 – 8/2002, s. 50 – 54
 • Charakterystyka prawna sponsoringu. Część II, Gazeta Sądowa nr 10/2002, s. 51 – 53
 • Charakterystyka prawna instytucji sponsoringu, Gazeta Sądowa nr 9/2002, s. 55 – 59
 • - Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych, Prawo Spółek nr 11/2002, s. 32 – 42
 • Zobowiązanie osób prowadzących hotele do zapłaty wynagrodzenia w związku z odbiorem programów radiowych i telewizyjnych przez gości hotelowych, Gazeta Sądowa nr 7 – 8/2003, s. 28 – 30
 • Postępowanie naprawcze, Dodatek do nr 41/2003 Doradcy Podatnika. Wydawnictwo Trendy 2003r., s. 1 – 132
 • Zdolność naprawcza i przesłanki dla wszczęcia postępowania naprawczego, Monitor Prawniczy nr 22/2003, s. 1024 – 1028
 • Problematyka lokowania produktu (product placement), Przegląd Prawa Handlowego nr 11/2003, s. 14 – 20
 • Przedawnienie roszczeń z przewozów podlegających Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), Jurysta nr 12/2003, s. 21 – 24
 • Tryb odpowiedzialności stowarzyszenia poręczającego. Artykuł 1 lit. „l” Konwencji Celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR, w świetle orzecznictwa sądowego, Gazeta Sądowa nr 12/2003, s. 43 – 44
 • Europejskie postępowanie insolwencyjne, Prawo Spółek nr 2/2004, s. 33 – 45
 • Wierzytelności w postępowaniu naprawczym /współautor: Piotr Dragon/, Jurysta nr 3/2004, s. 20 – 22
 • Skutki upadłości i postępowania naprawczego dla wybranych umów bankowych, Prawo Bankowe nr 3/2004, s. 43 – 58
 • Skutki czynności prawnej spółki opartej o nieistniejącą uchwałę /współautorzy: Piotr Dragon, Lesław Zieliński/, Jurysta nr 7 – 8/2004, s. 44 – 47
 • Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych – wolne zawody prawnicze, Europejski Przegląd Prawa nr 2/2004, s. 117 – 127
 • Prawo akcjonariusza do informacji, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 11/2004, s. 2 – 11
 • Odpowiedzialność członków zarządu spółki akcyjnej wobec osób trzecich /współautorzy: Piotr Dragon, Lesław Zieliński/, Jurysta nr 2/2005, s. 15 – 19
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych, Gazeta Sądowa nr 2/2005, s. 22 – 24
 • Charakter prawny karty mikroprocesorowej, Gazeta Sądowa nr 5/2005, s. 39 – 42
 • Tworzenie baz danych dotyczących obrotu nieruchomościami - problemy wybrane
 • Gazeta Sądowa nr 4/2005, s. 23 – 29
 • Waloryzacja kaucji mieszkaniowej a zakup mieszkania z bonifikatą, Gazeta Sądowa nr 3/2005, s. 18 – 19
 • Problem dopuszczalności powołania członka zarządu spółki z o.o. na czas nieokreślony
 • Monitor Prawniczy nr 12/2005, s. 583 – 586
 • Sponsoring a podobne instytucje prawne. Część druga, Gazeta Sądowa nr 7 – 8/2005, s. 32 – 36
 • Dziedziny aktywności sponsoringowej, Jurysta nr 6 – 7/2005, s. 49 – 55
 • Sponsoring a podobne instytucje prawne (1), Gazeta Sądowa nr 6/2005, s. 36 – 40
 • Nowe problemy prawne związane z wykładnią i stosowaniem art. 299 k.s.h., Rejent nr 7 – 8/2005, s. 29 – 45
 • Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych z siedzibą w Polsce, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 9/2005, s. 5 – 14
 • Odwołanie członka rady nadzorczej spółki akcyjnej wybranego w drodze głosowania grupami, Gazeta Sądowa nr 9/2005, s. 22 – 23
 • Sponsoring a podobne instytucje prawne. Część trzecia, Gazeta Sądowa nr 10/2005, s. 16 – 20
 • Czynności poprzedzające powstanie stosunku prawnego sponsoringu, Myśl Ekonomiczna i Prawna nr 4/2005, s. 138 – 172
 • Postępowanie naprawcze – zagadnienia wybrane, Gazeta Sądowa nr 12/2005, s. 18 – 25
 • Prokura a postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu z tzw. zarządem własnym, Gazeta Sądowa nr 2/2006, s. 22 – 23
 • Istota sponsoringu, Rejent nr 1/2006, s. 35 – 51
 • Układ a składki na Fundusz Pracy i na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Gazeta Sądowa nr 1/2006, s. 4 – 5
 • Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych. Problemy wybrane, Gazeta Sądowa nr 3/2006, s. 22 – 25
 • Sponsoring, Jurysta nr 4/2006, s. 8 – 13
 • Pomoc publiczna a restrukturyzacja zobowiązań w postępowaniu naprawczym, Gazeta Sądowa nr 4/2006, s. 18 – 22
 • Problem zgody sędziego komisarza na wykonywanie zobowiązań po ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, Gazeta Sądowa nr 5/2006, s. 16 – 18
 • Kredyt a upadłość z możliwością zawarcia układu z zarządem własnym upadłego, Prawo Bankowe nr 7 – 8/2006, s. 58 – 66
Funkcje na Uniwersytecie Opolskim (1)
 • Pełnomocnik ds. jakości kształcenia
Aktywność zawodowa poza szkolnictwem wyższym (5)
 • Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach
 • arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” w Warszawie,
 • arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Sądzie Polubownym przy Izbie Przemysłowo - Handlowej w Krakowie
 • Członek Sekcji Prawa Upadłociowego Instytutu Allerhanda w Krakowie
 • Cłonek rad nadzorczych spółek prawa handlowego.
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2020 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar