Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Katedra Prawa Administracyjnego
Adiunkt: dr Beata Kozicka
Pokój: 4.22
Telefon: 77 452 75 40
E-mail: kozickabeata@wp.pl
Dyżur
Piątek
9:00 - 9:40 oraz 12:00 - 12:30
Po uprzednim kontakcie e-mailowym.

Studenci niestacjonarni w terminach zjazdów po zajęciach.

Zainteresowania badawcze:
kontrola administracji, stosowanie norm prawa mi�dzynarodowego i wsp�lnotowego przez s�dy i organy administracji publicznej
Monografie (1)
 • B. Kozicka, E. Pierzchała, L. Klat-Wertelecka, Decyzja, postanowienie, ugoda w postępowaniu administracyjnym, Wrocław 2014
Artykuły/Rozdziały w monografiach (16)
 • Sądownictwo administracyjne w RP, w: 25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej / red. nauk. Hanna Duszka-Jakimko, Ewa Kozerska, Warszawa, Wolters Kluwer, 2015, s. 440-466.
 • B. Kozicka; E. Pierzchała, Zakaz reformationis in peius a ochrona praw podmiotowych w postępowaniu administracyjnym, w: M. Woźniak, E. Pierzchała (red.), Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej, Wrocław 2014, s. 459-476
 • B. Kozicka; E. Pierzchała, Sprawność działania administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym jako wymiar dobra publicznego, w: M. Woźniak, E. Pierzchała (red.), Dobra publiczne w administracji, Wrocław 2014, s. 35-53
 • Administracja porządku i bezpieczeństwa – sytuacja obywatela wobec administracji wykonującej te zadania. Wybrane problemy, w: M. Woźniak (red.), Administracja dóbr i usług publicznych, Warszawa 2013,
 • B. Kozicka, Z zagadnień definiowania kontroli administracji, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2169, „Prawo” t. CCLXVII Wrocław 1999.
 • B. Kozicka, M. Woźniak., Prokuratura w systemie polskiego wymiaru sprawiedliwości, „Prokurator" 2002, Nr 2,
 • B. Kozicka, A. Michór, Egzekucja administracyjna z nieruchomości, „Skarbnik i Finanse Publiczne" 2002, Nr 2.
 • B. Kozicka, A. Michór, Egzekucja administracyjna należności pieniężnych, Acta Universitatis Wratislaviensis, „Przegląd Prawa i Administracji", t LVII, Wrocław 2003,
 • B. Kozicka, Tajemnica zawodowa doradcy podatkowego a doradca jako świadek w procesie karnym, [w:] wybrane problemy prawa finansowego w Polsce, red. A. Mudrecki, M. Ciecierski, P. Stanisławiszyn, wyd. UO, Opole 2008,
 • B. Kozicka, M. Pszczyński, Praworządność a interes indywidualny i interes społeczny – dylematy imperium et libertas, [w:] Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, pod red. Jerzego Supernata, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2009.
 • B. Kozicka, Odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych za dopuszczenie do czynności doradztwa podatkowego osób nieuprawnionych – a obowiązki osób prowadzących postępowania regulowane ustawą Ordynacja podatkowa, Doradca podatkowy, Nr 2/2011. s. 45-49.
 • B. Kozicka, E. Pierzchała, Niedopuszczalność odwołania w ogólnym postępowaniu administyracyjnym. Administracja, teoria, dydaktyka, praktyka, Kwartalnik, Nr 3, 2012.
 • B. Kozicka, Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego [w:] Administracja dóbr i usług publicznych. pod. red. M. Woźniak, 2013 r.
 • „Problematyka odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za dopuszczenie do czynności doradztwa podatkowego osób nieuprawnionych ­– a obowiązki osób prowadzących postępowania regulowane ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.)”, Doradca podatkowy, nr 2/2011, s. 45-49.
 • Sprawność administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym, jako wymiar dobra publicznego w: red. M. Woźniak, B. Kozicka, Dobra publiczne w administracji, Warszawa 2014, współautorstwo z E. Pierzchała
 • Niedopuszczalność odwołania w postępowaniu administracyjnym (współautorstwo z dr E. Pierzchała) –Administracja Dydaktyka Praktyka 3(28)/2012 s.15-29,
Funkcje na Uniwersytecie Opolskim (2)
 • członkostwo w Fundacji dla Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Fundacja została powołana do życia aktem notarialnym z dnia 25 kwietnia 2012 roku, nr KRS 0000442860 Fundacje,
 • członkostwo w Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, na kadencję 2012-2016.
Działalność pozauczelniana (3)
 • członkostwo, od listopada 2012 roku, w Zrzeszeniu Prawników Polskich – organizacja społeczna skupiająca osoby mające wykształcenie prawnicze lub wykonujące zawód prawniczy, istniejąca od 1945 r. pod pierwotną nazwą Zrzeszenie Prawników Demokratów. Nazwy tej używano do 1950 r. Zrzeszenie Prawników Polskich w 1976 r. uznane zostało za stowarzyszenie wyższej użyteczności. Obecnie funkcjonuje jako organizacja pożytku publicznego. W początkowych latach swego istnienia, już od 1950 r. Zarząd Okręgu Katowice prowadził działalność wydawniczą i szkoleniową. Wydział wydawnictw i szkolenia mieścił się w Katowicach gdzie wykonywano skrypty zamawiane przez całą Polskę. Przykładem działalności katowickiego Oddziału Zrzeszenia było Centralne Zaoczne Studium dla pracowników gospodarki uspołecznionej czy Zaoczny kurs dla pracowników obsługi prawnej.
 • członkostwo, od 2009 r., w stowarzyszeniu prawa finansowego „Ureus”. Stowarzyszenie ma status organizacji pożytku publicznego. Założycielami i członkami władz stowarzyszenia są osoby, które aktywnie przyczyniły się do powstanie i rozwoju Forum Prawa Finansowego. Celem Stowarzyszenia jest działalność edukacyjna, szkoleniowa i wydawnicza.
 • członkostwo w Fundacji dla Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Fundacja została powołana do życia aktem notarialnym z dnia 25 kwietnia 2012 roku, pod nr KRS 0000442860
Aktywność zawodowa poza szkolnictwem wyższym (16)
 • przedstawienie stanowiska – wyrażonego jako eksperta – w cyklu publikowanej rozmowy z Przemysławem Jakubem Hinc, doradcą podatkowym, w Głosie Wielkopolskim w okresie marzec – maj 2013 roku, pierwsze publikacja 6 marzec 2013 roku
 • opracowanie naukowe przygotowane na zlecenia oddziału opolskiego na temat wskazania środków dowodowych w celu ochrony obywateli przed osobami wykonującymi czynności doradztwa podatkowego oraz usługowego prowadzenia ksiąg bez uprawnień połączone z wykładem na szkoleniu zorganizowanym przez Oddział Opolski KIDP w dniu 17 września 2012 r. w sprawie wskazania prawno - skutecznych środków dowodowych w celu ochrony obywateli przed osobami wykonującymi czynności doradztwa podatkowego oraz usługowego prowadzenia ksiąg bez uprawnień (w spotkaniu udział wzięli m. in. przedstawiciele: Uniwersytetu Opolskiego, Izby Celnej, Urzędu Celnego, Urzędu Kontroli Skarbowej, Policji -Wydziału dw z Przestępczością)
 • opracowanie naukowe przygotowane na zlecenia oddziału opolskiego, małopolskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego na temat „tajemnicy zawodowej doradcy podatkowego” połączone z wykładem na szkoleniu zorganizowanym przez Oddział Wielkopolski KIDP w dniach 7 – 8 luty 2013 roku w Poznaniu
 • opracowanie naukowe przygotowane na zlecenia oddziału opolskiego, małopolskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego na temat „tajemnicy zawodowej doradcy podatkowego” połączone z wykładem na szkoleniu zorganizowanym przez Oddział Dolnośląski KIDP w dniu 2 października 2012 roku we Wrocławiu
 • opracowanie naukowe przygotowane na zlecenia oddziału opolskiego, małopolskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego na temat „tajemnicy zawodowej doradcy podatkowego” połączone z wykładem na szkoleniu zorganizowanym przez Oddział Małopolski KIDP w dniach 7 – 8 września 2012 roku w Czorsztynie
 • opracowanie naukowe przygotowane na zlecenia oddziału opolskiego, małopolskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego na temat „tajemnicy zawodowej doradcy podatkowego” połączone z wykładem na szkoleniu zorganizowanym przez Oddział Opolski KIDP oraz Uniwersytet Opolski na Konferencji Jubileuszowej w dniu 9 maja 2012r. na temat: Doradca Podatkowy silnym wsparciem podatnika. XV rocznica wejścia w życie ustawy o doradztwie podatkowym oraz X- lecie funkcjonowania samorządów doradców podatkowych (w konferencji udział wzięli : WSA w Opolu, Prezydent Miasta Opole, przedstawiciele Rady Miasta, Izby Celnej, Urzędu Celnego, Urzędu Kontroli Skarbowej, Izby Skarbowe, Sądownictwa i Uniwersytetu Opolskiego).
 • opracowanie naukowe przygotowane na zlecenia oddziału opolskiego, małopolskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego na temat „tajemnicy zawodowej doradcy podatkowego” połączone z wykładem na szkoleniu zorganizowanym przez Opolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych 22 lutego 2011 r. na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu (w spotkaniu udział wzięli m.in. Burmistrz Brzegu, Starosta Pow. brzeskiego, przedstawiciele Urzędu Kontroli Skarbowej, Izby Skarbowej. W Biuletynie Krajowi Izby Doradców Podatkowych ukazał się też artykuł pokonferencyjny dotyczący tematu konferencji.
 • od 16 grudnia 2010 roku do nadal – sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.
 • od 1 maja 2010 roku do 15 grudnia 2010 roku – kierownik Działu do spraw Cywilnych i Administracyjnych w Prokuraturze Okręgowej w Opolu.
 • od 1 lutego 2005 roku do 30 kwietnia 2010 roku – kierownik szkolenia w Prokuraturze Okręgowej w Opolu.
 • od 1 grudnia 2004 roku – prokurator Prokuratury Okręgowej w Opolu
 • od 1 października 2001 roku – prokurator Prokuratury Rejonowej w Opolu
 • od 1 października 1999 roku – asesor Prokuratury Rejonowej w Opolu
 • 1 –10 października 1999r. egzamin prokuratorski z wynikiem bardzo dobry
 • od 1 września 1997 roku – aplikant Prokuratury Rejonowej w Brzegu
 • od 16 grudnia 2010 roku do nadal – sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2020 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar