Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Katedra Nauk o Państwie i Prawie
Profesor: dr hab. Józef Koredczuk, prof. UO
Pokój: 4.2
Telefon: 77 452 75 24
E-mail: kored@prawo.uni.wroc.pl
Zespół Badawczy Prawa Wyznaniowego „Law and Religion"
Profesor: dr hab. Józef Koredczuk, prof. UO
Pokój: 4.2
E-mail: kored@prawo.uni.wroc.pl
Dyżur
Piątek
15:40-16:40
co tydzień

Studenci studiów niestacjonarnych po zajęciach.

Zainteresowania badawcze:
Monografie (2)
 • Wpływ nurtu socjologicznego na kształt polskiego prawa karnego procesowego w okresie międzywojennym (Les classiques modernes), Wrocław 2007
 • Ordynacja kryminalna Józefa I z roku 1707. Z dziejów procesu karnego na Śląsku w pierwszej połowie XVIII wieku, Wrocław 1999.
Redakcja/Współredakcja monografii (3)
 • Red. T. Kruszewski, Nauka i nauczanie prawa w dziejach, Wrocław 2011, ss. 186 (członek kolegium redakcyjnego).
 • Red. S. Rogowski, Pozycja prawna kobiet w dziej ach, Wrocław 2010, ss. 269 (członek kolegium redakcyjnego).
 • Prawo wyznaniowe. Przeszłość i teraźniejszość. Materiały XI Konferencji historyków państwa i prawa. Kowary, 6-8 września 2007 r., Wrocław 2008, ss. 301 (redaktor i członek kolegium redakcyjnego).
Artykuły/Rozdziały w monografiach (74)
 • Zasada pacta sunt servanda w prawie karnym procesowym; w: Pacta sunt servanda : nierealny projekt czy gwarancja ładu społecznego i prawnego ? /red. Ewa Kozerska, Piotr Sadowski, Andrzej Szymański, Kraków, AT Wydawnictwo, 2015
 • Instytucje prawa karnego procesowego politycznie uwarunkowane (ze szczególnym uwzględnieniem prawa polskiego); w: Historia testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, nuntia vetustatis : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Włodzimierzowi Kaczorowskiemu / pod redakcją Ewy Kozerskiej, Marka Maciejewskiego, Piotra Steca, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2015
 • Kodeks Karzący a Kodeks Kar Głównych i Poprawczych; w: Królestwo Polskie w okresie namiestnictwa Iwana Paskiewicza (1832-1856) : system polityczny, prawo i statut organiczny z 26 lutego 1832 r. / pod red. Lecha Mażewskiego, Radzymin, Wydawnictwo von Borowiecky, 2015
 • Konstytucyjne gwarancje praw oskarzonego w Królestwie Polskim w konstyucji z 1815 r. i statucie organicznym z 1832 r.; w: Królestwo Polskie w okresie namiestnictwa Iwana Paskiewicza (1832-1856) : system polityczny, prawo i statut organiczny z 26 lutego 1832 r. / pod red. Lecha Mażewskiego, Radzymin, Wydawnictwo von Borowiecky, 2015
 • "Darowizny na cele kultu religijnego", [w:] (red.) A. Mezglewski, "Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć", Warszawa 2014, s. 42-45.
 • "Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą", [w:] (red.) A. Mezglewski, "Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć", Warszawa 2014, s. 45-48.
 • "Dotacje państwowe dla związków wyznaniowych", [w:] (red.) A. Mezglewski, "Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć", Warszawa 2014, s. 59-62.
 • "Ulgi i zwolnienia podatkowe na rzecz związków wyznaniowych", [w:] (red.) A. Mezglewski, "Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć", Warszawa 2014, s. 477-480.
 • "Zwolnienia celne na rzecz kościelnych jednostek organizacyjnych", [w:] (red.) A. Mezglewski, "Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć", Warszawa 2014, s. 588-591.
 • "Badania nad prawem magdeburskim i saskim prawników wrocławskich do 1945 r.", [w:] (red.) A. Gaca, "Pro memoria. Księga dla uczczenia pamięci Profesor Krystyny Kamińskiej", Toruń 2013, s. 201-209.
 • "Kształtowanie się modelu polskiego procesu karnego w latach 1918-1955", [w:] (red. nacz.) P. Hofmański, "System prawa karnego procesowego", (red.) P. Hofmański, T. I, Cz. 1 "Zagadnienia ogólne", Warszawa 2013, s. 329-367.
 • "Odpowiedzialność karna obywatela polskiego za służbę w obcym wojsku w świetle polskich XX-wiecznych kodyfikacji karnych", [w:] (red.) E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański, "Wojna i pokój. Wybrane zagadnienia prawno-historyczne", Opole 2013, s. 277-289.
 • "Właściwość sądów w sprawach karnych w Polsce w latach 1928-1939", Acta Universitatis Wratislaviensis nr 3483, Prawo CCCXV/2, Wrocław 2013, s. 139-159.
 • "Bibliografia prac naukowych Profesora Edmunda Kleina", Acta Universitatis Wratislaviensis 3465, Prawo CCCXIV, Studia Historycznoprawne, Wrocław 2012, s. 9-16.
 • "Ernst Ludwig Beling - wybitny karnista niemiecki", [w:] (red.) M. Marszał, J. Przygodzki, "Prawnicy na Uniwersytecie Wrocławskim", Wrocław 2012, s. 29-37.
 • "Przestępstwa przeciwko rodzinie w ujęciu polskich dwudziestowiecznych kodyfikacji karnych", [w:] (red.) J. Rominkiewicz, "Rodzina i jej prawa", Wrocław 2012, s. 167-180.
 • "Przymus psychiczny w polskim prawie karnym okresu międzywojennego", Studia Iuridica Toruniensia 2012, T. XI, s. 76-87.
 • "Studia Andrzeja Szeptyckiego we Wrocławiu", [w:] (red.) M. Hałub, A. Mańko-Matysiak, "Śląska Republika Uczonych. Schlesische Gelehrtenrepublik. Slezska Vedecka Obec", Vol. 5, Dresden-Wrocław 2012, s. 283-298.
 • "Studia prawnicze Polaków we Wrocławiu w latach 1811-1914", Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 772, Studia Administracyjne 4, Szczecin 2012, s. 85-119.
 • "Uprzywilejowanie i dyskryminacja kobiet w prawie spadkowym ziemskim Rzeczypospolitej szlacheckiej", [w:] (red.) E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański, "Egalitaryzm i elitaryzm. Tradycja i przyszłość Europy", Opole 2012, s. 133-144.
 • "Wpływ francuskiego kodeksu postępowania karnego z 1808 roku na polski kodeks postępowania karnego z 1928 roku", [w:] (ted.) E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański, "Ze studiów nad tradycją prawa", Warszawa 2012, s. 91-103.
 • "Zdzisław Zarzycki, Rozwód w świetle akt Sądu Okręgowego w Krakowie w latach 1918-1945. Studium historyczno-prawne, Kraków 2010, sss. 755", Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 2012, T. X/3, s. 99-103.
 • "Zwalczanie działalności ugrupowań komunistycznych w polskim prawie karnym okresu międzywojennego", Acta Universitatis Wratislaviensis 3465, Prawo CCCXIV, Studia Historycznoprawne, Wrocław 2012, s. 119-140.
 • Nauka i nauczanie procesu karnego w Polsce w okresie międzywojennym, [w:] (red.) T. Kruszewski, Nauka i nauczanie prawa w dziejach, Wrocław 2011, s. 117-140.
 • Znaczenie kodeksu karnego z 1932 r. dla rozwoju nauki i prawa karnego w Polsce w XX wieku, Zeszyty Prawnicze UKSW 2011, T. 11.2, s. 45-60.
 • Słowo wstępne, [w:] (oprać.) L. Lehman, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w fotografiach (1945-2010% Wrocław 2010, s. 7-18.
 • Uniwersytecki Instytut Medycyny Sądowej i Kryminalistyki we Wrocławiu, [w:] (red.) M. Hałub, A. Mańko-Matysiak, Śląska Republika Uczonych Schlesische Gelehrten Republik. Slezská Védecká Obec, Vol. 4, Wrocław 2010, s. 346-363.
 • Z Dobrodzienia na katedrę uniwersytecką. Życie i działałność Ludwika Antona Gitzłera, [w:] (red.) E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański, Wybrane problemy nauki i nauczania prawa, Opole 2010, s. 131-142.
 • Racjonalizacja kar w ujęciu Bronisława Wróblewskiego, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 2010, T. VII, s. 305-314.
 • Wrocławscy współpracownicy Hansa Franka, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 3039. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi 2008, T. XXX, s. 283-300.
 • "Bykowe". Epizod z dziejów podatków w Polsce, [w:] (red.) R. Wojciechowski, Z dziejów skarbowości, Wrocław 2009, s. 57-71.
 • Ewolucja prawno karnej ochrony wolności sumienia i wyznania w Polsce w latach 1989- 2009, [w:] (red.) D. Walencik, Prawo wyznaniowe w Polsce (1989-2009). Analizy - dyskusje - postulaty, Katowice-Bielsko-Biała 2009, s. 81-91.
 • Legalna teoria dowodowa i jej wpływ na rozwój inkwizycyjnego procesu karnego, Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego 2009, T. XII, s. 85-92.
 • Małżeństwa węgierskie, [w:] (red.) A. Lityński, M. Mikołajczyk, T. Adamczyk, A. Drogoń, W. Organiściak, Pańsftvo, prawo, społeczeństwo w dziejach Europy Środkowej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Ciągwie w siedemdziesięciolecie urodzin, Katowice-Kraków 2009, s. 331-338.
 • Prawo karne a społeczeństwo obywatelskie (kilka refleksji na kanwie poglądów Juliusza Makarewicza), [w:] (red.) J. Blicharz, J. Boć, Społeczeństwo obywatelskie, Wrocław 2009 s 38-51
 • Spory o kształt prawa karnego w Polsce międzywojennej, [w:] (red.) M. Marszał, M. Sadowski, Na szlakach Niepodległej. Polska myśl polityczna i prawna w latach 1918-1939, Wrocław 2009, s. 255-267.
 • Carl August Dominik Unterholzner - nieznany mistrz Wacława Aleksandra Maciejowskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 3063. Prawo CCCV. Studia Historycznoprawne, Wrocław 2008, s. 135-150.
 • Ernst Theodor Gaupp - ojciec śląskiej historii prawa, [w:] (red.) M. Hałub, A. Mańko- Matysiak, Śląska Republika Uczonych. Schlesische Gelehrten Republik. Slezskä Vedeckä Obec, Vol. 3, Wrocław 2008, s. 361-373.
 • Lokacja miast w Polsce (wybrane aspekty prawne), [w:] (red.) D. Wańka, T. Krokos, 750 lat lokacji Kalisza. Materiały sesji popularnonaukowej. Kalisz, 10 października 2007, Kalisz 2008, s. 9-22. Walka sądów z cudami. Refleksje prawne na temat stosunków państwo-Kościól w Polsce po II wojnie światowej, [w:] (red.) J. Koredczuk, Prawo wyznaniowe. Przeszłość i teraźniejszość. Materiały XI Konferencji historyków państwa i prawa. Kowary, 6-8 września 2007 r., Wrocław 2008, s. 177-187.
 • Lecznicze środki zabezpieczające w prawie karnym Trzeciej Rzeszy w opinii polskich prawników, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2962. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi 2007, T. XXIX, s. 229-246.
 • Przysięga wyjawienia w sądowym postępowaniu egzekucyjnym w okresie międzywojennym, [w:] (red.) P. Jurek, Postępowanie egzekucyjne w dziejach X Konferencja Naukowa. Karpacz, 11-13 września 2006 r., Wrocław 2007, s. 129-141.
 • 60-lecie powołania katedr historyczno-prawnych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 3015. Prawo CCCIII. Studia Historycznoprawne, Wrocław 2007, s. 9-73.
 • Szkoły prawnicze, [w:] Wrocławskie środowisko akademickie. Twórcy i ich uczniowie 1945-2005, Wrocław-Warszawa-Kraków 2007, s. 313-327.
 • Wspomnienia i plotki, czyli o tych co odeszli, lecz w pamięci pozostali, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 3015. Prawo CCCIII. Studia Historycznoprawne, Wrocław 2007, s. 75- 101.
 • Kamil Stefko - omnibus nauk prawnych, [w:] (red.) M. Marszał, J. Przygodzki, Wybitni prawnicy na przestrzeni wieków, Wrocław 2006, s. 170-180.
 • Kontakty naukowe Theodora Mommsena z wrocławskim środowiskiem uniwersyteckim, [w:] (red.) M. Hałub, A. Mańko-Matysiak, Śląska Republika Uczonych Schlesische Gelehrtenrepublik. Slezska Yedecka Obec, Wrocław 2006, s. 210-227.
 • „Prawo ubogich " czyli rzecz o próbie pogodzenia interesu jednostki z interesem państwa, [w:] (red.) D. Bogacz, M. Tkaczuk, Podstawy materialne państwa. Zagadnienia prawno- historyczne, Szczecin 2006, s. 651-660.
 • Przysięga wyznaniowa w polskim procesie karnym okresu międzywojennego, [w:] (red.) G. Górski, L. Ćwikła, M. Lipska, Cuius regio, eius religio?. Zjazd Historyków Państwa i Prawa. Lublin, 20-23 1X2006 r., Lublin 2006, s. 403-414.
 • Sędziowie polubowni według kodeksu postępowania cywilnego z 1930 roku, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2887. Prawo CCXCVIII. Studia Historycznoprawne, Wrocław 2006, s. 295-317.
 • Zapis na sąd polubowny według kodeksu postępowania cywilnego z 1930 roku, [w:] (red.) P. Jurek, Postępowanie polubowne w dziejach. Materiały IX konferencji historyków państwa i prawa. Przemyśl 7-10 lipca 2005, Wrocław 2006, s. 109-119.
 • Znieważenie, zniesławienie i obraza urzędnika według kodeksu karnego z 1932 r., [w:] (red.) A. M. Sosnowski, Administracja publiczna - obywatel, społeczeństwo, państwo, Wrocław 2006, s. 137-144.
 • Bezpodstawność powództwa a prawo ubogich w procesie cywilnym okresu międzywojennego, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2758. Prawo CCXCIV, Studia Historycznoprawne, Wrocław 2005, s. 215-233.
 • Numerus clausus w adwokaturze polskiej okresu międzywojennego, [w:] (red.) P. Jurek, Mniejszości narodowe. Problemy ustrojowo-prawne. Materiały VIII Konferencji historyków państwa i prawa. Łagów 8-11 lipca 2004, Wrocław 2005, s. 135-144.
 • Poglądy Juliusza Makarewicza na zmiany w prawie karnym niemieckim po 1933 roku, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2750. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi 2005, T. XXVIII, s. 379-397.
 • Pojęcie „zupełnego ubóstwa" w orzecznictwie Sądu Najwyższego w okresie międzywojennym, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2620. Prawo CCXC. Studia Historycznoprawne, Wrocław 2004, s. 239-258.
 • Przyczynek do sprawy habilitacji Ignacego Koschembahr-Łyskowskiego we Wrocławiu, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2616. Prawo t. CCLXXXVIII. Studia Historycznoprawne [Tom dedykowany profesorowi doktorowi Alfredowi Koniecznemu], Wrocław 2004, s. 191-207.
 • Przywileje drukarskie szlachty. Na przykładzie Śląska do końca XVIII w., [w:] (red.) P. Jurek, Pozycja prawna stanu szlacheckiego. Materiały VII Konferencji historyków państwa i prawa. Szklarska Poręba 11-13 lipca 2003, Wrocław 2004, s. 103-114 (współautor: B. Koredczuk).
 • Wpływy niemieckie na polskie rozwiązania prawne dotyczące „ osób niebezpiecznych " w okresie międzywojennym, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2639. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi 2004, T. XXVII, s. 253-272.
 • Reakcje polskie na zmiany w procedurze karnej niemieckiej po 1933 roku, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2532. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi 2003, T. XXVI, s. 255-270.
 • Ustrój władz miasta Brzegu Dolnego do 1914 roku, [w:] (red.) P. Jurek, Miasta i prawo miejskie w rozwoju historycznym. Materiały VI Konferencji historyków państwa i prawa. Lądek Zdrój 9-11 września 2002, Wrocław 2003, s. 91-105 (współautor: B. Koredczuk).
 • Związki Theodora Mommsena z Wrocławiem, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2501. Prawo CCLXXXV. Studia Historycznoprawne [Tom dedykowany profesorowi doktorowi Kazimierzowi Orzechowskiemu], Wrocław 2003, s. 191-216.
 • Ordynacja kryminalna Józefa I z 1707 roku jako przykład przenikania różnych systemów prawnych, [w:] (red.) A. Lityński, P. Fiedorczyk, Wielokulturowość polskiego pogranicza. Ludzie - idee - prawo. Materiały ze Zjazdu Katedr Historycznoprawnych. Augustów 15-18 września 2002 roku, Białystok 2003, s. 349-356.
 • Oskarżyciel publiczny według projektów i kodeksu postępowania karnego z 1928 roku, Acta Universitatis Wartislaviensis nr 2144. Prawo CCLXIV, Wrocław 1999, s. 195-207. Poglądy Edmunda Krzymuskiego na temat teorii karnej Immanuela Kanta, [w:] (red.) M. Maciejewski, M. Marszał, Doktryny polityczne i prawne u progu XXI wieku. Wybrane problemy badawcze, Wrocław 2002, s. 493-500.
 • Przestępstwa przeciwko czci w praktyce sądów wiejskich kresu klimkowskiego w XVII i na początku XVIII wieku, [w:] (red.) P. Jurek, Wieś i chłopi. Problemy ustrójowo-prawne. Materiały V Konferencji historyków państwa i prawa. Świeradów Zdrój 6-10 wrzesień 2001, Wrocław 2002, s. 82-92.
 • Zasada in dubio pro reo w polskim procesie karnym okresu międzywojennego, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2070. Prawo CCLXI, Wrocław 1998, s. 179-195.
 • Oględziny w ordynacji kryminalnej Józefa I z 1707 r., Acta Universitatis Wratislaviensis nr 1953. Prawo CCLVI. Studia Historycznoprawne, Wrocław 1997, s. 121-131.
 • Okręgi sądowe w Prusach w latach 1801-1918 a podział administracyjny, [w:] (red.) P. Jurek, Podziały terytorialne Polski. Przeszłość - teraźniejszość - przyszłość. Materiały konferencji historyków prawa w Karpaczu (29IX- 1X1997), Wrocław 1997, s. 27-30.
 • Dowód z dokumentu w ordynacji kryminalnej Józefa I z 1707 roku, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 1771. Prawo CCXLIII, Wrocław 1995, s. 133-149.
 • Kilka uwag o udziałe organów administracji w inkwizycyjnym procesie karnym i ich wpływie na jego przebieg, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 1692. Prawo CCXL, Wrocław 1994, s. 169-183.
 • Wprowadzenie Neue Peinliche Hals-Gerichts-Ordnung z 1707 r. w księstwie ziębickim, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 1477. Prawo CCXXII. Studia Historycznoprawne, Wrocław 1993, s. 103-115.
 • Uwagi o przesłuchaniu i zeznaniach świadków w inkwizycyjnym procesie karnym (praktyka sądowa na Śląsku), Acta Universitatis Wratislaviensis nr 1277. Prawo CXCVII, Wrocław 1992, s. 61-88.
 • Dowód z opinii biegłego lekarza w inkwizycyjnym procesie karnym na przykładzie ze Śląska pierwszej połowy XVIII wieku, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 1193. Prawo CXCI, Wrocław 1992, s. 61-75.
 • Uwagi o przesłuchaniu i zeznaniach świadków w inkwizycyjnym procesie karnym, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 1247. Prawo CXCIV, Wrocław 1992, s. 131-144.
 • Udział obrońcy w czynności przedstawienia podejrzanemu zarzutów według kp.k z 1969 r., Acta Universitatis Wratislaviensis nr 982. Prawo CLXI, Wrocław 1988, s. 201-209.
Funkcje na innych uczelniach (3)
 • Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii; Uniwersytet Wrocławski.
 • Kierownik Pracowni Dokumentacji Historyczno-Prawnej; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii; Uniwersytet Wrocławski.
 • Członek Wydziałowego Zespołu Wydawniczego; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii; Uniwersytet Wrocławski
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2020 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar