Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Katedra Nauk o Państwie i Prawie
Profesor: prof. zw. dr hab. Adam Sulikowski
Pokój: 4.8
Telefon: 77 452 75 30
E-mail: sulikowski@prawo.uni.wroc.pl
Dyżur
Wtorek
11.30 - 12.30
Studenci niestacjonarni w terminach zjazdów (między zajęciami).

Studenci niestacjonarni w terminach zjazdów.

Zainteresowania badawcze:
Monografie (4)
 • Posthumanizm a prawo, Opole 2013
 • Konstytucjonalizm a nowoczesność. Dyskurs konstytucyjny wobec tryumfu i kryzysu moderny, Wrocław 2012,
 • Współczesny paradygmat sądownictwa konstytucyjnego wobec kryzysu nowoczesności - monografia habilitacyjna, Wrocław 2008
 • Konstytucja w systemie źródeł prawa V Republiki Francuskiej, Wrocław 2003
Redakcja/Współredakcja monografii (1)
 • Z zagadnień teorii i filozofii prawa. W poszukiwaniu podstaw prawa, Wrocław 2006
Autorstwo/Współautorstwo podręczników i komentarzy (1)
 • Wstęp do prawoznawstwa, Wałbrzych 2007
Artykuły/Rozdziały w monografiach (43)
 • Postanalityczne perspektywy ogólnej refleksji nad prawem, Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. „Postanalityczna teoria prawa”, 2015, T. 102
 • "Prawo petycji" a "prawo do składania petycji": warunki sensowności rozróżniania; w: Teoretyczne i praktyczne aspekty realizacji prawa petycji / pod red. Ryszarda Balickiego i Mariusza Jabłońskiego, Wrocław : E-Wydawnictwo, 2015
 • Poststrukturalistyczne oddziaływania na prawoznawstwo : wybrane wątki, w: J. Czapska, M. Dudek, M. Stepień, Wielowymiarowość prawa, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2014, s. 328-346
 • "French Theory" a konstytucjonalizm, w: M. Zirk – Sadowski, B. Wojciechowski, T. Bekrycht (red.), Integracja zewnętrzna i wewnętrzna nauk prawnych. Cz. 1, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2014, s. 39-49
 • Afirmatywna amnezja i konserwatywni crits: kilka uwag o kondycji krytycznej myśli prawniczej w Europie Środkowej i Wschodniej, „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej”, 2014, nr 1, s. 77-87
 • Postanowienia sygnalizacyjne Trybunału Konstytucyjnego: założenia instytucjonalne, praktyka, wykonywanie, w: K. Działocha, S. Jarosz-Zukowska (red.), Wykonywanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w praktyce konstytucyjnej organów, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe 2013, s. 257-281
 • Nowoczesny paradygmat człowieka jako podmiotu prawa a posthumanizm poststrukturalistyczny, w: A. Dembiński (red.), Abiit, non obiit: księga poświęcona pamięci księdza profesora Antoniego Kościa, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013, s. 365-380
 • The crisis of traditional legal theory: a diagnosis and view into the future, w: A. Bator, Z. Pulka (red.), Legal theory and philosophy of law: towards contemporary challenges, Warsaw: Scholar Publishing House 2013, s. 227-246
 • Ideologia technokratyczna a współczesny paradygmat sądownictwa konstytucyjnego, (w:) B. Banaszak, M. Jabłoński, S. Jarosz – Żukowska, (red.), Prawo w służbie państwu i społeczeństwu : prace dedykowane Profesorowi Kazimierzowi Działosze z okazji osiemdziesiątych urodzin, Wrocław 2012.
 • Czy koniec teorii prawa? (współautorstwo: A. Bator, Z. Pulka) (w:) P. Jabłoński (red.), Czy koniec teorii prawa?: z zagadnień teorii i filozofii, Wrocław 2011.
 • Głos w dyskusji Adam Sulikowski (w:) J. Skorupka, I. Haÿduk-Hawrylak (red.), Współczesne tendencje w rozwoju procesu karnego z perspektywy dogmatyki oraz teorii i filozofii prawa, Warszawa 2011.
 • Konstytucjonaliści a postmodernizm, „Państwo i Prawo”, 2011, z. 12.
 • Postmodernistyczne tropy w juryscentryzmie, (w:) P. Jabłoński, P. Kaczmarek, M. Paździora, M. Pichlak, (red.), Perspektywy juryscentryzmu, Wrocław 2011.
 • O możliwościach postmodernizacji nauki prawa konstytucyjnego, „Państwo i Prawo” 2010, z. 12.
 • Opresywność pozytywizmu prawnego i jej postmodernistyczna krytyka, (w:) Ł. Machaj, P, Kaczmarek, Pozytywizm prawniczy i szkoła prawa natury: tradycje sporu i jego współczesne implikacje, Wrocław 2010.
 • Między tekstem, rozumem i polityką : modernistyczne fundamenty wykładni konstytucji i ich praktyczne implikacje (w:) P. Kaczmarek (red.) Lokalny a uniwersalny charakter interpretacji prawniczej, Wrocław 2009.
 • Recenzja książki, Moniki Frączak Wątor, "Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i ich skutki prawne", Państwo i Prawo nr 6/2008
 • Recenzja książki Adama Zienkiewicza, "Studium mediacji. Od teorii ku praktyce", ADR nr 2/2008
 • Systemowość w myśleniu prawniczym (współautorstwo Michał Błachut, Jacek Kaczor, Przemysław Kaczmarek) (w): O. Bogucki i S. Czepita (red.), System prawny a porządek prawny, Szczecin 2008.
 • Francuska koncepcja ustawy i jej ewolucja „Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości”, 2008, nr 1.
 • Pozytywistyczne pojęcie konstytucji a kontrola konstytucyjności prawa, „Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości”, 2008, nr 1.
 • Wzrost znaczenia ADR jako przejaw osłabienia nowoczesnego paradygmatu stosowania prawa, „ ADR. Arbitraż i Mediacja”, 2008, nr 4.
 • Rozwój ADR jako przejaw kryzysu nowoczesnego paradygmatu stosowania prawa przyjęty do druku w kwartalniku ADR Arbitraż i mediacja
 • Pozytywistyczne pojęcie konstytucji a kontrola konstytucyjności prawa [w:] Zeszyty Naukowe WWSZiP Nr 11, Wałbrzych 2008
 • Francuska koncepcja ustawy i jej ewolucja [w:] Zeszyty Naukowe WWSZiP Nr 11, Wałbrzych 2008
 • Nowoczesny Logos sądzenia i jego postmodernistyczna krytyka, [w:] "Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Ponowoczesność", pod red. M.Błachuta, Wrocław 2007
 • Poststrukturalistyczne pojmowanie prawa w Myśli M. Foucaulta, [w:] Zeszyty Naukowe WWSZiP Nr 10, Wałbrzych 2007
 • Derridiańska koncepcja prawa [w:] Zeszyty Naukowe WWSZiP Nr 10, Wałbrzych 2007
 • Systemowość w myśleniu prawniczym (referat konferencyjny wygłoszony na Zjeździe Katedr Teorii i Filozofii Prawa w Międzyzdrojach w 2006 r. opracowany wraz z M. Błachutem, J. Kaczorem, P. Kaczmarkiem) w trakcie publikacji przez Uniwersytet Szczeciński w tomie konferencyjnym pod red. S. Czepity
 • Wstęp [w:] W poszukiwaniu podstaw prawa, pod red. A. Sulikowskiego, Wrocław 2006
 • Sądy i Trybunały w praktyce stosowania konstytucji RP - głos w dyskusji, [w:] "Podstawowe problemy stosowania Konstytucji RP", pod red. A. Preisnera i T. Zalasińskiego, Wrocław 2006
 • Nowoczesność i ponowoczesność w pojmowaniu prawa [w:] Zeszyty Naukowe WWSZiP w Wałbrzychu nr 9, Wałbrzych 2006
 • O ponowoczesnej teorii prawa [w:] W poszukiwaniu podstaw prawa pod red. A.Sulikowskiego, Wrocław 2006
 • Francja i Europa. Ewolucja polityki europejskiej Francji pod rządami IV i V Republiki, [w:] "Francja i Niemcy. Siły napędowe europejskiej integracji", pod red. L. Olszewskiego, Wrocław 2006
 • Opinia w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, [w:] Nowa Currenda Nr 12/2006
 • Tworzenie prawa przez sądy konstytucyjne i jego demokratyczność, Państwo i Prawo 8/2005
 • Tworzenie prawa przez sądy konstytucyjne. Problemy pojęciowe, Roczniki Naukowe PWSZ im Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu t.8 (2005), Wałbrzych 2005
 • Tworzenie prawa przez ETS [w] "Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Teoria Prawa Europejskiego", pod red. J.Kaczora, Wrocław 2005
 • Ewolucja kompetencji francuskiej Rady Konstytucyjnej [w:] "Kompetencja ze stanowiska teorii i filozofii prawa" pod red. W.Jedleckiej, Wrocław 2004
 • Suwerenność a Europa w orzecznictwie Rady Konstytucyjnej [w:] "Teoretycznoprawne aspekty integracji europejskiej ", pod red. L. Leszczyńskiego, Lublin 2004
 • Odpowiedzialność polityczna rządu we Francji. Geneza i specyfika, Przegląd Sejmowy 3/2002
 • Francuska koncepcja suwerenności i jej ewolucja w procesie integracji europejskiej, Państwo i Prawo 8/2002
 • Procedury rewizji konstytucji w V Republice Francuskiej, Państwo i Prawo 11/2001
Nagrody (1)
 • Nagroda „Złota seria Uniwersytetu Wrocławskiego” za monografię: Konstytucjonalizm a nowoczesność. Dyskurs konstytucyjny wobec tryumfu i kryzysu moderny”.
Funkcje na Uniwersytecie Opolskim (1)
 • Kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa
Działalność pozauczelniana (3)
 • członek zarządu polskiej sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej (Internationale Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie)
 • członek Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego
 • członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej
Aktywność zawodowa poza szkolnictwem wyższym (1)
 • Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2020 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar