Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Katedra Nauk o Państwie i Prawie
Adiunkt: dr Hanna Duszka-Jakimko
Pokój: 4.10
Telefon: 77 452 75 32
E-mail: hd-j@wp.pl
Dyżur
Czwartek
10:05 – 10:50
Studenci niestacjonarni w terminach zjazdów (w przerwach między zajęciami).


Zainteresowania badawcze:
konstytucja, prawoznawstwo, teoria prawa
Redakcja/Współredakcja monografii (1)
 • 25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej / red. nauk. Hanna Duszka-Jakimko, Ewa Kozerska, Warszawa : Wolters Kluwer, 2015.
Artykuły/Rozdziały w monografiach (10)
 • Rola prawa w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego : czy nowy paradygmat jest potrzebny, w: 25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej / red. nauk. Hanna Duszka-Jakimko, Ewa Kozerska, Warszawa : Wolters Kluwer, 2015.
 • Konsensualny charakter procedury jako konstytutywna cecha ADR, Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo, Wrocław 2013;
 • Budżetowa godność wynagrodzenia sędziego, glosa do wyroku TK z 12.12. 2012r., K 1/12, Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów Polskich "IUSTITIA", nr 3/2013;
 • (współaut. E. Kozerska), Continuing or Breaking with the Constitutional System of Polish People’s Republic? Legal Considerations in the Context of the 1989 Transformation, w: Comparative Law in Eastern and Central Europe, editor: B. Sitek, J. J. Szczerbowski and A. W. Bauknecht, Cambridge Scholars Publishing 2013,
 • (współaut. E. Kozerska), Civil society in Poland in the nineties of the twentieth century. Ideas and their reflection in the Constitution and in jurisprudence, w: Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, t. 35, nr 1, 2013,
 • Globalisation and its impact on civil society: philosophical, legal and sociological aspects,[w:] Wroclaw Review of Law, Administration & Economics, vol. 1, No 1 /2011, s. 22-37;
 • Społeczeństwo obywatelskie jako wyraz demokracji uczestniczącej w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, [w:] Jednolitość aksjologiczna systemu prawa w rozwijających się państwach demokratycznych Europy, red. S. L. Stadniczeńko, Opole 2011, współautor, s. 205-227;
 • Alternatywne formy rozwiązywania sporów - tradycje anglosaskie w kontynentalnej kulturze prawnej, [w:] Opolskie Studia Administracyjno-Prawne, Nr IX/ 2011, s. 81-92.
 • Idea konwergencji kultur prawnych w perspektywie integracyjnej, [w:] Acta Universitatis Wratislaviensis No 3367, Przegląd Prawa i Administracji LXXXVI, Wrocław 2011, s. 27- 36.
 • Dyskrecjonalność prawnika wobec zmian społecznych - kilka uwag, [w:] Dyskrecjonalność w prawie, red. nauk. W. Staśkiewicz, T. Stawecki, Warszawa 2010, s. 358 – 364;
Funkcje na Uniwersytecie Opolskim (2)
 • Członek Senackiej Komisji ds. Strategii i rozwoju UO na lata 2008-2012
 • sekretarz Centrum Prawa Wschodniego przy WPiA UO
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2020 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar