Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego
Kierownik: dr hab. Stefan Marek Grochalski, prof. UO
Pokój: 3.14
Telefon: 77 452 75 17
E-mail: margroch@uni.opole.pl
Dyżur
Czwartek
12:15-13:00
co tydzień

Czwartek
14:30-15:15
co tydzień


Zainteresowania badawcze:
Monografie (3)
 • Grzegorz Balawajder, Stefan Marek Grochalski, Granice w Unii Europejskiej, Opole 2010.
 • Grzegorz Balawajder, Stefan Marek Grochalski, Współczesne problemy globalne. Światowe zadłużenie. Przykład ich rozwiązywania, Opole 2005.
 • Stefan Marek Grochalski, Państwa w procesie rozwiązywania współczesnych problemów globalnych. Międzynarodowo – prawne aspekty, Moskwa 1998.
Redakcja/Współredakcja monografii (8)
 • Wolność - bezpieczeństwo - obywatel: studium administracyjnoprawne / red. nauk. Stefan Marek Grochalski, Dąbrowa Górnicza, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu, 2015
 • Pozycja prawna obywatela Unii Europejskiej, Dąbrowa Górnicza 2011.
 • Ewolucja instytucji granicy we współczesnej Europie, Opole 2010.
 • Układ Monachijski jako przykład prawnomiędzynarodowej kapitulacji wobec agresji, (współred.), Opole 2009.
 • Obywatel w Unii Europejskiej, Opole 2006.
 • Problemy globalne współczesnego świata, Opole, 2003.
 • Balanced Growth and the Process of Accession to the European Union (współred.), Bytom 2002.
 • Przystąpienie Polski i Czech do Unii Europejskiej z punktu widzenia Euroregionów pogranicza polsko – czeskiego, (współred.), Opawa 2001.
Artykuły/Rozdziały w monografiach (63)
 • Pacta sunt servanda jako podstawowa zasada w systemie norm prawa międzynarodowego versus pogwałcenie; w: Pacta sunt servanda : nierealny projekt czy gwarancja ładu społecznego i prawnego ? /red. Ewa Kozerska, Piotr Sadowski, Andrzej Szymański, Kraków, AT Wydawnictwo, 2015
 • Prawo kosmiczne w kontekście określenia pozycji prawnej orbity geostacjonarnej; w: Historia testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, nuntia vetustatis: księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Włodzimierzowi Kaczorowskiemu / pod redakcją Ewy Kozerskiej, Marka Maciejewskiego, Piotra Steca, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2015
 • Wielokrotne obywatelstwo - signum temporis : od braku akceptacji do liberalnego postrzegania; w: 25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej / red. nauk. Hanna Duszka-Jakimko, Ewa Kozerska, Warszawa, Wolters Kluwer, 2015,
 • Zasada niedyskryminacji obywatela Unii Europejskiej w prawie do opieki konsularnej; w: Unia Europejska a prawo międzynarodowe: księga jubileuszowa dedykowana prof. Elżbiecie Dyni, Rzeszów, Oficyna Wydawnicza "Zimowit", 2015
 • Azyl polityczny - instytucja prawa wewnętrznego i międzynarodowego; w: Wolność, bezpieczeństwo, obywatel: studium administracyjnoprawne /red. nauk. Stefan Marek Grochalski, Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2015
 • Członkostwo w Unii Europejskiej - warunki prawne, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne, 2013, XI/4
 • Wojna i pokój. Wybrane zagadnienia prawno – historyczne, (w:), Wojna i pokój. Wybrane zagadnienia prawno-historyczne, pod red. E. Kozerskiej, P. Sadowskiego, A. Szymańskiego, Wydawnictwo UO, Opole 2013
 • Obywatel Unii Europejskiej w przestrzeni schengeńskiej, w: A. Kuś, A Szachoń-Pszenny (red.), Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie - doświadczenia i perspektywy, Lublin 2014, s. 93-107.
 • Instytucja obywatelstwa Unii Europejskiej w świetle pierwotnych źródeł prawa wspólnotowego – unijnego, [w:] J. Neuberg, G. Staniszewski (red.), Prawo i gospodarka Polski po Traktacie Lizbońskim, Opole 2011, s. 69-83.
 • Instytucja obywatelstwa Państwa-Miasta Watykan, [w:] M. Worbs (red.), Kościół a polityka, Opole 2011, s. 57-70.
 • Ustalenia wielkich mocarstw w sprawie granicy na Odrze i Nysie w świetle zasad prawa międzynarodowego, [w:] G. Staniszewski (red.), Opolskie studia administracyjno – prawne, Opole 2011, s. 51-59.
 • Wprowadzenie do problematyki instytucji grany państwa. Refleksje obywatela Unii Europejskiej, [w:] S.M. Grochalski (red.), Ewolucja instytucji granicy we współczesnej Europie, Opole 2010, s. 21-29.
 • Granice. Prawno-międzynarodowe regulacje, [w:] S.M. Grochalski (red.), Ewolucja instytucji granicy we współczesnej Europie, Opole 2010, s. 101-117.
 • Prawo międzynarodowe publiczne – przedmiot akademicki od drugiej połowy XX wieku, [w:] G. Staniszewski (red.), Wybrane problemy nauki i nauczania prawa, Opole 2010, s. 273-283.
 • Ewolucja instytucji Prezydencji od traktatów powołujących Wspólnoty do traktatu lizbońskiego, [w:] P. Klimontowski, R. Riedel (red.), 2011 - Polska prezydencja w Unii Europejskiej, Opole 2010, s. 31-40.
 • Granica – instytucja z przeszłością i niezdefiniowaną przyszłością?, [w:] M. Lis, A. Trzcielińska-Polus (red.), Colloquium Opole 2009 – Od Okrągłego Stołu do Obalenia Muru Berlińskiego i Aksamitnej Rewolucji. Polacy – Niemcy – Czesi – nowe wartości, nowe relacje, Opole 2010, s. 79-90.
 • Konwencja z Prüm - selektywna współpraca transgraniczna, [w:] (redakcja zbiorowa), Silesia – de te fabula narratur, Opole 2009, s. 275-283.
 • Unia Europejska - bezpieczeństwo - rozwiązywanie problemów globalnych, [w:] E. Trela-Mazur (red.), Problemy bezpieczeństwa współczesnego świata, Opole 2009, s. 27-37.
 • Działania organizacji międzynarodowych w przestrzeni kosmicznej, [w:] A. Kozłowski, B. Mielnik (red.), Odpowiedzialność międzynarodowa jako element międzynarodowego porządku prawnego, Wrocław 2009, s. 295-313.
 • Globalnyje probliemy. Opriedielenije i objom poniatia, Wiestnik Moskowskogo Uniwiersitieta. Seria Prawo” 1999, nr1, s.61-73.
 • Wstęp do książki, [w:], M. Szymura, Pozycja prawna konsula honorowego w Polsce, Opole 2009.
 • Suwerenność państwa jako potencjalna granica globalizacji, [w:] M. Domagała, J. Iwanek (red.), Demokracja w dobie globalizacji. Aspekty teoretyczne, Katowice 2008.
 • Wykorzystanie form demokracji bezpośredniej w procesach integracyjnych Unii Europejskiej, [w:] S. Wróbel (red.), Wybrane zagadnienia polskiej i europejskiej demokracji, Toruń 2008, s. 223-232.
 • Ukraine and EU associate membership-conditions and hopes, [w:] R. Riedel (red.), Before and After Accession – Ukraine and Poland in Integrating Europe, Opole 2008, s. 33-43.
 • System ochrony mniejszości - źródła prawa europejskiego, [w:] S. Senft, A. Trzcielińska-Polus (red.), Mniejszości narodowe etniczne w Polsce, Niemczech i Republice Czeskiej – tożsamość i perspektywy w jednoczącej się Europie, Colloquium Opole 2006, Opole 2007, s. 11-29.
 • Organizacyjno-prawne zasady finansowania współpracy transgranicznej, [w:] M. Lis, B. Kozera (red.) Śląsk Opolski i Opawski w Unii Europejskiej. Problemy pierwszych lat członkostwa w stosunku do przemian społecznych, Opole 2007, s. 107-115.
 • Obywatelstwo Unii Europejskiej – próba określenia pozycji jednostki. Geneza – teraźniejszość – przyszłość, [w:] S.M. Grochalski (red), „Studia Europejskie”, Opole 2006, s. 23-37.
 • Unia Europejska: zawieszenie, rezygnacja, wykluczenie państwa-członka Unii Europejskiej, [w:] M. Stolarczyk (red.), Unia Europejska i Polska wobec dylematów integracyjnych na początku XXI w., Toruń 2006, s. 251- 263.
 • Obywatelstwo Unii Europejskiej a obywatelstwo polskie [w:] Status prawny obywatela RP po przystąpieniu do Unii Europejskiej, B. Mielnik (red.), Wrocław 2005, s. 11-29.
 • Szczególna sytuacja prawna pracowników regionów transgranicznych, [w:] A. Zagórowska, K. Malik, M. Miszewski (red.), Procesy transformacji i integracji z Unią Europejską a zachowanie podmiotów gospodarczych, Bytom 2005.
 • Obywatelstwo Unii Europejskiej przeszłość ku przyszłość, [w:] W. Kaute (red.), Demokracja, liberalizm, społeczeństwo obywatelskie. Doktryna i myśl polityczna, Katowice 2004, s. 211-220.
 • Polityka edukacyjna Unii Europejskiej jako realizacja zasady swobodnego przemieszczania się osób. Kształcenie wykształcenie praca [w:] S. Senft, A. Trzcielińska-Polus (red.), Colloquium Opole 2004, Opole 2005, s. 25-35.
 • Transgraniczność – potencjalny element dezintegracji?, [w:] M. Barański (red.), Samorząd – rozwój – integracja, Katowice 2003, s. 60-68.
 • Transgraniczność jako przyczyna dezintegracji. Prawno-społeczne aspekty zagadnienia, [w:] J. Kroszel (red.), Forum naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości, T. IV, Wrocław 2003, s. 185-201.
 • Wpływ grup interesu na proces legislacyjny. Grupy interesu w polskim systemie prawa, [w:] Z. Machelski, L. Rubisz (red.), Grupy interesu, teorie i działanie, Toruń 2003, s. 78-90.
 • Ustawodawstwo polskie wobec przedmiotowego zakresu polsko – czeskiej współpracy transgranicznej, [w;] B. Kozera, M. Lis (red.) Śląsk Opawski i Opolski w kierunku standardów europejskich. Praca – współpraca – bezrobocie, Opole 2003, s. 9-17.
 • Edukacja w służbie współpracy polsko – czeskiej na pograniczu Śląska Opolskiego i Opawskiego, [w:] D. Janák, M. Lis (red.), Śląsk Opawski i Opolski w kierunku standardów europejskich, Opawa 2003, s. 59-69.
 • Współczesne problemy globalne. Próba określenia pojęcia, [w:] S.M. Grochalski (red.), Problemy globalne współczesnego świata, Opole, 2003, s. 13-31.
 • Badania nad globalistyką – próby uświadomienia wagi problemu, [w:] S.M. Grochalski (red.), Problemy globalne współczesnego świata, Opole, 2003, s. 31-49.
 • Światowy pokój i bezpieczeństwo – podstawowe kategorie współczesnych problemów globalnych, [w:] S.M. Grochalski (red.), Problemy globalne współczesnego świata, Opole, 2003, s. 49-69.
 • Prawne regulacje współpracy transgranicznej w Polsce, [w:] A. Zagórowska, K. Malik, M Miszewski (red.), Polska krajem Unii Europejskiej. Problemy transformacji systemowej i regionalnej, Bytom 2003, s.103-109.
 • Citizenship of the Union – Instytucja z przyszłością?, [w:] J. Juszyński, J. Maliszewska-Nienartowicz (red.), Pozycja obywatela w Unii Europejskiej i jego uprawnienia, Toruń 2003, s. 16-25.
 • Obywatelstwo polskie versus obywatelstwo europejskie, [w:] W. Kaczorowski, S.L. Stadniczeńko (red.), „Opolskie studia administracyjno-prawne” Nr 1, Opole 2003, s. 47-61.
 • Rola nowej Europy i „zreformowanej” ONZ w rozwiązywaniu problemów współczesnego świata, [w:] S. Senft, A. Trzcielińska-Polus (red.), Colloquium Opole 2002: Rola Europy w światowych procesach kooperacji i konfrontacji, Opole 2003, s. 52-60.
 • Cross-border Cooperation a Form of Poland’s New Close relationship with Her Neighbours? Legal and Social Aspects of the Close Relationship [w:] S.M. Grochalski, K. Malik, M. Miszewski (red.), Balanced Growth and the Process of Accession to the European Union, Bytom 2002, s. 107-120.
 • Międzynarodowoprawne podstawy współpracy państw w rozwiązywaniu problemów globalnych, [w:] Wymiary globalizacji. Aspekty polityczno kulturowe, Opole, 2002.
 • Recepcja prawno – europejskich regulacji w odniesieniu do polsko-czeskiego pogranicza, [w:] B. Kozera, M. Lis (red.), Śląsk Opolski i Opawski w kierunku standardów europejskich. Wykorzystywanie wspólnych szans, Opawa, 2002, s. 51-58.
 • Różnorodność funkcji granic w stosunkach Polski z państwami sąsiednimi, (współaut.), [w:] A. Dudek, T. Łoś-Nowak (red.), Poziomy aktywności Polski w środowisku międzynarodowym, Legnica, 2002, s. 326-334.
 • Suwerenność w Unii Europejskiej, przeżytek czy wartość, [w:] W. Lesiuk, A. Trzcielińska-Polus (red.) Colloquium Opole 2001: Lęki i obawy przed procesami jednoczenia się Europy, Opole, 2002, s. 85-94.
 • Transgraniczność jako przyczyna dezintegracji? Prawno-społeczne aspekty zagadnienia, [w:] Forum Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, T. IV, Poznań, 2002.
 • Transgraniczność – forma nowego zbliżenia Polski z sąsiadami? Prawno-społeczne aspekty zbliżenia [w:] K. Malik, K. Miszewski, A. Zagórowska (red.), Zrównoważony rozwój regionalny w aspekcie integracji europejskiej, Bytom 2002, s. 151-164.
 • Międzynarodowoprawne podstawy współpracy państw w rozwiązywaniu problemów globalnych [w:] M. Duczmal (red.), Wymiary globalizacji. Aspekty społeczno-ekonomiczne, Opole 2002, s. 95-108.
 • Czechy, Polska, Niemcy. Unia Europejska a suwerenność. Dylematy i szanse, [w:] W. Lesiuk, A. Trzcielińska–Polus (red.), Colloquium Opole 1999, 2000: Polacy – Niemcy - Czesi. Sąsiedztwo na przełomie wieków, Opole 2001, s. 85-91.
 • Obywatelstwo Unii – nowa kategoria prawna, [w:] P. Dobrowolski, M. Stolarczyk (red.), Proces integracji Polski z Unią Europejską, Katowice 2001, s. 48-61.
 • Transgraniczność determinantą integracji i dezintegracji, [w:] B. Kozera, M. Lis (red.), Opavske a Opolske Slezko ve smeru evropskych standardu. Prekonavani barier. Śląsk Opawski i Opolski w kierunku standardów europejskich. Pokonywanie barier, Opole 2001, s. 249-257.
 • Suwerenność w Unii Europejskiej – przeżytek czy wartość, [w:] W. Lesiuk, A. Trzcielińska–Polus (red.), Colloquium Opole 1999, 2000: Polacy – Niemcy - Czesi. Sąsiedztwo na przełomie wieków, Opole 2001.
 • Obywatelstwo Unii – szansa czy zagrożenie dla Polaka, [w:] Europa i my. Polska i Polacy wobec integracji europejskiej, Opole 2000, s. 145-159.
 • Unia Europejska – zawężenie czy rozszerzenie suwerenności państw, [w:] M. Duczmal, Z.M. Nowak, W. Potwora (red.), Społeczno-ekonomiczne aspekty integracji, Opole 2000, s. 95-105.
 • Unia Europejska a problem suwerenności państwa (współaut. W. Poniatowska-Grochalska), [w:] P. Dobrowolski, M. Stolarczyk (red.), Polityka: przedmiot badań i formy jej przejawiania się, Katowice 2000, s. 315-328.
 • Organizacja Narodów Zjednoczonych wobec rozwiązywania współczesnych problemów globalnych, [w:] „Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu”, Wrocław 1999, T. I, Zeszyt 2, s. 179-193.
 • Pojęcie, cechy, ewolucja suwerenności państwa, [w:] W. Piątkowska-Stepaniak, L. Rubisz (red.), Niepodległość. Z historii polskiej myśli politycznej i społecznej, Opole 1999, s. 27-45.
 • Prawnomiędzynarodowe regulacje wzajemnej pomocy sąsiadów na wypadek katastrof w obszarach nadgranicznych, [w:] B. Kozera, M. Lis (red.), Śląsk Opolski i Opawski w kierunku standardów europejskich, Opawa 1999, s. 23-34.
 • Współzależność – podstawowa determinanta współczesnych stosunków międzynarodowych, „Kwartalnik Opolski”, 1999, Nr1, s.72-84.
Staże naukowe (1)
 • Zagraniczne pobyty naukowe: ZSRR, Federacja Rosyjska, USA, Czechosłowacja, Republika Czeska, Wielka Brytania, Ukraina, Niemcy, Belgia.
Nagrody (1)
 • 12 nagród rektorskich 1,2 i 3 stopnia, Srebrny Krzyż Zasług
Funkcje na Uniwersytecie Opolskim (15)
 • 2008-2012 Prorektor.
 • 2005- 2008 Dziekan Wydziału
 • 2006 - do chwili obecnej Pełnomocnik Rektora do Spraw Nostryfikacji Dyplomów
 • 2006 - do chwili obecnej kierownik Zakładu Prawa Międzynarodowego i Wspólnotowego
 • 2003–2005 przewodniczący Senackiej Komisji Statutowej
 • 2002–2006 Kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych
 • 2002–2005 członek Senackiej Komisji do Spraw Kształcenia i Studentów
 • 2002–2005 Prodziekan Wydziału
 • 2002–2005 przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej
 • 2002–2004 kierownik Zakładu Międzynarodowego Prawa Publicznego i Europejskiego Międzywydziałowego Instytutu Prawa i Administracji
 • 2002–2003 przewodniczący Rektorskiej Komisji Statutowej
 • 1999–2002 przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich
 • 1997–2002 kierownik Zakładu Problemów Politycznych Współczesnego Świata i Prawa Międzynarodowego
 • 1991–1993 rzecznik Rektorskiej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Studentów
 • 1987–1990 rzecznik Rektorskiej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Studentów
Działalność pozauczelniana (6)
 • członek Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych, Oddział PAN w Katowicach
 • stypendysta Fundacji św. Wojciecha Hendrika Fotha.
 • Recenzent ok. 15 wniosków grantowych KBN
 • członek Rady Naukowej Przeglądu Stosunków Międzynarodowych
 • prezes Wolnego Stowarzyszenia Edukacyjnego Regionu Opolskiego
 • członek Uniwersyteckiego Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Zabytków Śląska Opolskiego
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2020 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar