Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Katedra Nauk o Bezpieczeństwie
Starszy Wykładowca: dr Arleta Augustyniak
Pokój: 4.27
E-mail: asuch@uni.opole.pl
Zespół Dydaktyczny Edukacji Klinicznej „Klinika Prawa”
Starszy Wykładowca: dr Arleta Augustyniak
Pokój: 4.27
E-mail: asuch@uni.opole.pl

Zainteresowania badawcze:
Redakcja/Współredakcja monografii (3)
 • T. Cielecki, A. Suchorska red., „Profilaktyka, resocjalizacja a przestępczość współczesnych nieletnich – doświadczenia polskie i europejskie” ,Kolonia Limited 2013
 • K. Czayka-Chełmińska, E. Murzyńska, A. Suchorska red., Kurier Mediacyjny, Warszawa 2012 r.
 • T. Cielecki, J. Banach-Gutierrez, A. Suchorska, Pozycja ofiary w postępowaniu karnym- standardy europejskie a prawo krajowe, Szczytno 2008
Artykuły/Rozdziały w monografiach (14)
 • Reakcja wymiaru sprawiedliwości na nieprzystosowanie społeczne młodzieży – wybrane zagadnienia, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne”, 2014, t. XII, nr 3, s.135-150
 • Mediacje rodzinne ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych – wybrane przykłady z praktyki mediatora, w: Prawne aspekty starości, red. A.Wilk, M.Gołowkin-Hudała, Wydawnictwo Difin, 2014, s. 97-112
 • Reakcja wymiaru sprawiedliwości na nieprzystosowanie społeczne młodzieży - wybrane zagadnienia, [w] red W. Kaczorowski, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne XII/3, Opole 2014
 • Procedury przesłuchań dzieci ofiar przestępstw seksualnych - wybrane aspekty prawno-psychologiczne, [w] red. J. Bukała, K. Wątorek , Krzywdzenie dziecka-zapobieganie przemocy, Kielce 2013
 • Etiologia zachowań dewiacyjnych młodzieży w świetle wybranych teorii kryminologicznych i nowych zjawisk społecznych”; pod red. T. Cielecki, A.Suchorska, „Profilaktyka, resocjalizacja a przestępczość współczesnych nieletnich – doświadczenia polskie i europejskie” ,Kolonia Limited 2013
 • „Zanim wezwiesz policję” [w] Kurier mediacyjny, pod red. K. Czayka-Chełmińska, E. Murzyńska, A. Suchorska red., Warszawa 2012 r.
 • Mediacja w sprawach cywilnych, jako jedna z form Alternative Dispute Resolution, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne, Zeszyt V, pod red. W. Kaczorowskiego, S. Stadniczeńko, Opole 2008
 • Mediacja cywilna w najnowszej nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego – wybrane zagadnienia, Alternatywne formy rozwiązywania sporów w teorii i w praktyce. Wybrane zagadnienia, pod red. H. Duszko-Jakimko, S. Stadniczeńko, Opole 2008
 • Mediacja jako forma sprawiedliwości naprawczej, rola mediatora, Pozycja ofiary w postępowaniu karnym- standardy europejskie a prawo krajowe, pod red. T. Cielecki, J. Banach-Gutierrez, A. Suchorska, Szczytno 2008
 • Komunikacja interpersonalna w Administracji, pod red. J. Podgóreckiego, Warszawa 2007.
 • Mediacja – geneza i zarys problematyki, Prawno-psychologiczne uwarunkowania mediacji i negocjacji, pod red. S. Stadniczeńko, Opole 2006.
 • Mediacja w nowej procedurze karnej – wybrane zagadnienia, Pro Publico Bono, Zeszyt nr 2/2006, Wrocław 2006.
 • Rola Public Relations w Administracji publicznej, Prawnoadministracyjne regulacje samorządności i zarządzania państwem w Unii Europejskiej, pod red. M. Woźniak, J. Ryszki, Opole 2006.
 • Budowa wizerunku i zaufania w Administracji Publicznej, Studia i rozprawy, pod red. J. Podgóreckiego, Opole 2004.
Granty/Projekty badawcze (4)
 • Badanie akt sądowych nieletnich w postępowaniu wyjaśniającym, opiekuńczo-wychowawczym, poprawczym dot. reakcji wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich, tj. m.in. środków wychowawczych oraz poprawczych stosowanych wobec nich, skali i anatomii demoralizacji oraz popełnianych czynów karalnych itp.
 • Badanie statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości dot. reakcji wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich, tj. m.in. środków wychowawczych oraz poprawczych stosowanych wobec nich, skali i anatomii demoralizacji oraz popełnianych czynów karalnych itp.
 • Badania typu self-report wśród uczniów gimnazjów opolskich nt. „Czynniki sprzyjające zapobieganiu przestępczości w oczach młodzieży” – wyniki przedstawione na konferencji „Zapobieganie przestępczości i wiktymizacji wśród dzieci młodzieży” 1 czerwca 2011
 • Przeprowadzenie wywiadów do celów badawczych z uczestnikami (młodzieżą) Środowiskowych Hufców Pracy
Działalność pozauczelniana (8)
 • członek Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów
 • członek Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii,
 • Współpraca z Ministerstwem Sprawiedliwości – udział w certyfikowaniu Przyjaznych pokojów Przesłuchań małoletnich Świadków w trybie art.185 a i b Kpk
 • Bieżąca współpraca z Wydziałem ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem i ds. Promocji Mediacji Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie propagowania alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów i konfliktów
 • Stała współpraca z koordynatorem ds. mediacji Okręgu Opolskiego Wiceprezes Sądu Okręgowego w Opolu
 • Stała współpraca z Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Opolu dot. alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów, mediacji rówieśniczej, prawnych aspektów nauczyciel –uczeń, nauczyciel – rodzic itp.
 • Stała współpraca z Komendą Wojewódzką Ochotniczych Hufców Pracy woj. opolskiego dot. młodzieży nieprzystosowanej społecznej naruszającej normy prawne
 • współpraca z Wyższą Szkołą im. Bogdana Jańskiego w Opolu
Aktywność zawodowa poza szkolnictwem wyższym (2)
 • Prezes Fundacji Pomoc Pokrzywdzonym VICTIM
 • stały mediator sądowy - rekomendowanej listy mediatorów Sądu Okręgowego w Opolu
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2020 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar