Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Pracownicy niezrzeszeni w Katedrach
Starszy Wykładowca: dr Andrzej Drzewiecki
E-mail: adrzewiecki@uni.opole.pl

Zainteresowania badawcze:
Autorstwo/Współautorstwo podręczników i komentarzy (4)
 • Wzory użytkowe: wzory przemysłowe : topografie układów scalonych, w: Ochrona własności intelektualnej: ochrona własności intelektualnej / pod red. Piotra Steca,  - s. 105-134
 • Ochrona autorskich praw majątkowych, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych: komentarz / Ewa Ferenc-Szydełko, s. 486-550
 • Ochrona autorskich praw osobistych, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych: komentarz / Ewa Ferenc-Szydełko, s. 453-485
 • Oddział 2: komentarz do art. 19-19(5), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych: komentarz / Ewa Ferenc-Szydełko, s. 152-164
Artykuły/Rozdziały w monografiach (12)
 • Dygitalizacja zabytków : aspekty prawne, w: Kolekcje i zbiory muzealne : problematyka prawna /red. Piotr Stec, Piotr Paweł Maniurka, - 2015, s. 187-200
 • Ochrona znaków towarowych w prawie Unii Europejskiej, w: P. Malinowski (red.), Pozycja prawna przedsiębiorcy na rynkach europejskich, Opole 2014, s. 33-55
 • Proposed EU trade secrets directive: shaping the new EU legislation on the protection of trade secrets, “Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska”, 2014. Tom 75, s.19-31
 • Prawne konsekwencje śmierci twórcy w sferze jego praw autorskich osobistych i majątkowych, Unisono w wielogłosie III : rock a korespondencja sztuk / pod red. Radosława Marcinkiewicza, s.266-284
 • Terytorialny zasięg używania znaku: czy używanie wspólnotowego znaku towarowego w jednym państwie członkowskim UE (wciąż) wystarcza? Refleksje Urzędu ds. Własności Intelektualnej Beneluksu, Prawo Europejskie w Praktyce, 2011, nr 10, s. 42-49,
 • Znak towarowy i wzór przemysłowy Wspólnoty: ogólna charakterystyka i porównanie, w: Własność intelektualna w przedsiębiorstwie: wybrane problemy prawne i ekonomiczne / pod red. Piotra Steca, s.37-51
 • Zastaw na prawach własności przemysłowej na przykładzie prawa do znaku towarowego, w: Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej / red. nauk. Wojciech Jan Katner, Urszula Promińska., s. 373-384
 • Konwersja wspólnotowego znaku towarowego oraz jego zgłoszenia na zgłoszenie krajowego znaku towarowego, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne, 2010, T.7, s.185-199
 • Rozwój praw ochronnych na znaki towarowe w prawie międzynarodowym na tle innych tytułów ochronnych prawa własności przemysłowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego., 2008, t.18.
 • Problematyka sądowej ochrony znaku towarowego Wspólnoty, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne, 2007, t.4, s.83-96,
 • Zasada jednolitego charakteru znaku towarowego Wspólnoty, Monitor Prawniczy, 2007, t.8, s.15-25,
 • Właściwość organów jurysdykcyjnych w kontekście roszczeń osób przesiedlonych - wybrane zagadnienia, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne III, Opole, 2006.,  - s. 171-178
Nagrody (2)
 • nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w VIII edycji Konkursu na najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską oraz pracę magisterską lub studencką dotyczącą zagadnień własności intelektualnej organizowanego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej za pracę doktorską pt. „Zasada jednolitego charakteru wspólnotowego znaku towarowego”
 • Nagroda Rektora UO w 2010
Aktywność zawodowa poza szkolnictwem wyższym (1)
 • biegły w postępowaniach sądowych w sprawach z zakresu ochrony własności intelektualnej.
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2020 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar