Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Zakład Prawa Karnego Procesowego
Godziny zlecone: dr hab. Tadeusz Cielecki, prof. UO
Pokój: 3.5
Telefon: 77 452 75 14
E-mail: tcielecki@uni.opole.pl

Zainteresowania badawcze:
kryminologia, organizacja i zarz�dzanie, patologia spo�eczna, pedagogika, prawo policyjne, resocjalizacja, socjologia prawa, wiktymologia
Monografie (4)
 • Prewencja kryminalna Studium z profilaktyki kryminologiczne, Opole 2004
 • Policja - z jakością w XXI wiek, Legionowo 2001,
 • Ofiary przestępstw w prewencyjnej strategii przeciwdziałania przestępczości, Słupsk1999,
 • Skuteczność resocjalizacyjna zakładów wychowawczych, Opole 1985,
Redakcja/Współredakcja monografii (4)
 • Profilaktyka i resocjalizacja a przestępczość nieletnich w Polsce / pod red. Tadeusza Cieleckiego i Arlety Suchorskiej, Wrocław: Kolonia Limited, 2013
 • Pozycja ofiary w procesie karnym -Standardy europejskie a prawo krajowe, Szczytno 2008
 • Zarządzanie jakością w policji województwa świętokrzyskiego, Kielce 2003,
 • Poszanowanie godności ofiar przestępstw, Legionowo 2002,
Artykuły/Rozdziały w monografiach (30)
 • System zapobiegania "przestępczości" nieletnich w Polsce ?; w: Problemy i perspektywy osób młodych na Śląsku: aspekty społeczne i prawne / pod red. Marty Rostropowicz-Miśko, Opole - Łubowice: Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. J. v Eichendorffa , 2013
 • Zapobieganie przestępczości i zachowaniom antyspołecznym nieletnich, jako element systemu zapobiegania przestępczości w Polsce; w: Profilaktyka i resocjalizacja a przestępczość nieletnich w Polsce / pod red. Tadeusza Cieleckiego i Arlety Suchorskiej., Wrocław: Kolonia Limited, 2013
 • Model więziennictwa - czy model polityki karnej, a może model zapobiegania przestępczości?; w: Funkcjonownie kadry penitencjarnej w procesie wykonywania kary pozbawienia wolności / pod red. nauk. Danuty Kowalczyk i Ireny Mudreckiej, Opole , Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2013
 • Ofiary a zapobieganie przestępczości; w: Wiktymizacja wtórna : geneza, istota i rola w przekształcaniu polityki traktowania ofiar przestępstw / red. naukowa Lidia Mazowiecka, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012
 • Prokurator-polityka kryminalna - sprawiedliwość naprawcza; w: Mediacja w praktyce prokuratorskiej : dziś i jutro / red. Lidia Mazowiecka, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012,
 • The ineffectiveness of the system of prevention of delinquency and anti-social behaviours of minors in Poland in the light of the expanding phenomena of juvenile aggression and violence; w: The problems and career prospects of the young : selected social and legal issues / ed. by Marta Rostropowicz-Miśko, Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2012
 • Praktyczne aspekty zapobiegania pedofilii w województwie, powiecie, gminie i społeczności lokalnej; w: Stop pedofilii : [materiały pokonferencyjne II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej] / pod red. Jerzego Bukały, Krzysztofa Wątorka, Kielce : Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlec. Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2012
 • Ofiary a zapobieganie przestępczości, (9) red. red. L. Mazowiecka Mediacja karna, jako forma sprawiedliwości naprawczej, Warszawa 2011;
 • Zapobieganie i pomoc dzieciom ofiarom przestępstw seksualnych, (w) red. J. Bukała, G. Gałuszka. K. Wątorek, Pedofilia jako zagrożenie XXI wieku, Kielce 2011;
 • Prokurator - polityka kryminalna - sprawiedliwość naprawcza, (w) red L. Mazowiecka, e-book, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Book Review: R. Glowacki, K. Lojek, E. Ostrowska, A. Tyburska, A. Urban, CPTED as a Strategy of Providing Security for the Local Community, Gaudium, Lublin 2010, INTERNAL SECURITY, 2011
 • Bezdroża mediacji 2. (w) red. L. Mazowiecka, Mediacja karna, jako forma sprawiedliwości naprawczej, Warszawa 2011;
 • Wykluczenie społeczne sprawców i ofiar przestępstw, w: red. A. Zagórowska, M. Rostropowicz-Miśko, Zróżnicowane problemy ubóstwa i wykluczenia społecznego, Politechnika Opolska, Opole 2011;
 • Problemy z mediacją karną (bezdroża mediacji I), [w:] Mediacja dla każdego, red. L. Mazowiecka, Warszawa 2010;
 • Koncepcja Krajowego Programu Pomocy Ofiarom Przestępstw ”Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw, Materiały konferencyjne, Ministerstwo Sprawiedliwości, Pszczyna 2007;
 • Reformować i edukować, [w:] Edukacja – Profilaktyka – Terapia, Wymiary Prewencji kryminalnej, red. M. Stefański. Gdańsk – 2009;
 • Koordynacja systemu bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce, [w:] Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego , red. J. Supernat, Wrocław 2009;
 • Efektywność czy efektowność polityki karnej ?, [w:] red. Z. Jasiński, D. Widelak, Polska resocjalizacja i więziennictwo. Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej, Opole 2009;
 • Prieduprieżdienie priestupnosti, osnownyje poniatia i położienia; Community Policing – integrirowannyj podchod k rieszieniju; Metody rieszania kryminalnych problem; w: Lublin dlia Zugdidi – dielienie znaniami i policiejskim opytom. Sowmiestnoje uczenie po kriminalistikie i prewencji, Lublin.
 • Koordynacja systemu zapobiegania przestępczości przez samorządy, [w] Samorząd a Policja Kształtowanie bezpieczeństwa lokalnego, red. A. Szymaniak. Poznań, 2007;
 • Zarządzanie kryzysowe – nowy element w budowie systemu zarządzania bezpieczeństwem narodowym, [w:] red. A. Urban, Zarządzanie kryzysowe wyzwaniem dla edukacji, Szczytno, 2007;
 • Lokalne ośrodki wsparcia dla ofiar przestępstw Ministerstwa Sprawiedliwości, jako kolejna próba utworzenia systemu pomocy ofiarom przestępstw w Polsce, Policja nr 4/2007;
 • Zarządzanie zmianą cz. II Wyniki badań empirycznych policjantów, prokuratorów, sędziów i mediatorów, Mediator, nr 36 (1/2006)
 • Zarządzanie zmianą – refleksje o polityce kryminalnej w Polsce na tle wprowadzania mediacji w prawie karnym, Mediator nr 35 (4/2005)
 • Zapobieganie przestępczości. Policja polska w drodze do Unii Europejskiej, [w] Osobiennosti postrojenija gosudarstwiennych, cierkownych i obszcziestwiennych sojuzow w wostocznej ewropie, red. B. Lepieszko, Brześć- Białoruś, 2004;
 • Europejskie standardy postępowania wobec ofiar przestępstw, /w/ red. J. Podgórecki, Studia i rozprawy, Opole-Brzeg 2003;
 • Dziesięć lat prewencji kryminalnej w Polsce, /w/ red. J.Czapska, H. Kury, Mit represyjności albo o znaczeniu prewencji kryminalnej, The Myth of Repression-or: The importance of Crime Prevention, Zakamycze, Kraków 2002;
 • Stan bezpieczeństwa wewnętrznego na tle reformy w Policji Polskiej. Nowoczesne koncepcje pracy na przykładzie województwa świętokrzyskiego, Roczniki Stacji Naukowej PAN w Paryżu, Paryż 2001,
 • Osiągnięcia polskiej policji na arenie międzynarodowej w dziesięcioleciu 1990-2000, w red: A i Z. Judyccy, Polacy i osoby polskiego pochodzenia w siłach zbrojnych i policji państw obcych. Historia i współczesność, Materiały VI Międzynarodowego Sympozjum Biografistyki Polonijnej MONS (SHAPE) Belgia 28-29 września 2001, Toruń 2001.
 • Interministrial Coordination a condition to implement Crime Prevention in Local Areas, materiały z I Międzynarodowej Konferencji Prewencji Kryminalnej, Legionowo-1999; -Eine neue Etappe der präwentiven Strategie der polnischen Polizei in der Kriminalitatsbekampfung, /w/ Kriminalpravention in Polen und Deutschland, red. Rainer Schulte, Brunon Hołyst, Munster 1999
Granty/Projekty badawcze (11)
 • Holandia, Arnhem, Komenda Policji, wizyta szkolenie, 2005.
 • Szwajcaria, Zürich, Zarządzanie jakością w Policji, szkolenie, 2001.
 • Niemcy, Münster, Instytut Sicherheitsmanagement und Präventionsforschung wspólny program budowy systemu ewaluacji projektów prewencyjnych 2000 - 2001.
 • Niemcy, Polizei Führungsakademie w Münster, Wyższa Szkoła Policji Aschersleben, pobyt szkoleniowy, 2000.
 • Holandia, Haga, współpraca z The Netherlands Management Cooperation Programme trzykrotne szkolenia zakończone certyfikacją na audytora i organizatora zarządzania jakością w Policji, 1999-2002.
 • Wielka Brytania, Staff College Police, Bramshill, 1999.
 • USA, Illinois, Chicago, Uniwersytet Stanowy, Szkoła Policji, Departament Stanu, 1999.
 • Francja, Lyon, Ecole Nationale Superieure de la Police, Kształcenie wyższej kadry policji, 1997.
 • Niemcy, Bad Marienberg, Europahaus, Szkolenie w profilaktyce antynarkotykowej, 1996.
 • Niemcy, Düren, Centrum Spotkań Niemiecko Polskich, Szkolenie w zakresie programów terapii uzależnień 1996.
 • USA, Louisiana, Baton Rouge, Uniwersytet Stanowy, Szkoła Policji, Departament Stanu, 1993.
Nagrody (1)
 • Nagroda Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za całokształt pracy naukowej – 2009.
Funkcje na Uniwersytecie Opolskim (3)
 • 2008 - 2011 Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
 • 2002 – nadal Kierownik Zakładu Kryminologii, Kryminalistyki i Wiktymologii.
 • 2002 – 2005 Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych Międzywydziałowego Instytutu Prawa i Administracji UO
Funkcje na innych uczelniach (2)
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach, adiunkt w Zakładzie Profilaktyki i Resocjalizacji, 1999 – 2002.
 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, profesor nadzwyczajny: 2005 - 2011
Działalność pozauczelniana (7)
 • International Police Association 1994 – nadal
 • Viceprezes Ogólnopolskiego Forum na Rzecz Ofiar Przestępstw,1998-2004
 • European Improving Policing Network, Członek Komitetu Wykonawczego, 2000-2003
 • Członek zespołu doradców ds. mediacji Prokuratora Generalnego 2010- nadal
 • Członek Rady Programowej Fundacji „Pro Lege”, 2005 – nadal
 • Członek Stowarzyszenia Muzeum Policji, członek Rady programowo naukowej, 2002 –
 • Członek Komitetu Naukowego „Internal Security”, WSPol w Szczytnie, 2009-nadal.
Aktywność zawodowa poza szkolnictwem wyższym (1)
 • Praca w Milicji i Policji do 2002 w woj. Opolskim, Olsztyńskim, Słupskim i Świętokrzyskim - na stanowiskach: referenta operacyjno-dochodzeniowego, kierownika sekcji, z-cy komendanta powiatowego, komendanta powiatowego, komendanta miejskiego, z-cy komendanta wojewódzkiego, z-cy komendanta i po. Komendanta Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Komendanta Wojewódzkiego w Słupsku i Kielcach.
O mnie (1)
 • minęły narty i przygotowanie do maratonu, pozostało: narty biegowe, rower, łowiectwo, fotografika, filmowanie, działka i wnuki.
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2018 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar