Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Katedra Nauk o Państwie i Prawie
Profesor: dr hab. Dariusz Walencik, prof. UO
Pokój: 3.3
E-mail: dwalencik@uni.opole.pl
Zespół Badawczy Prawa Wyznaniowego „Law and Religion"
Kierownik: dr hab. Dariusz Walencik, prof. UO
Pokój: 3.3
Telefon: 77 452 75 13
E-mail: dwalencik@uni.opole.pl
Dyżur
Piątek
14:00 -15:00
w terminach: 13.03; 27.03; 24.04; 08.05; 22.05; 05.06; 19.06

studenci niestacjonarni po zajęciach W sprawach pilnych: dwalencik@uni.opole.pl

Zainteresowania badawcze:
Monografie (4)
 • Nieruchomości Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1918-2012. Regulacje prawne – nacjonalizacja – rewindykacja, Katowice 2013, ss. 442.
 • Rewindykacja nieruchomości Kościoła katolickiego w postępowaniu przed Komisją Majątkową, Lublin 2008, ss. 280.
 • Parafia i gmina Imielin w latach 1945-2002, Imielin 2007, ss. 408.
 • Przeszłość historyczna Imielina i jego mieszkańców, Imielin 2003, ss. 323
Redakcja/Współredakcja monografii (5)
 • Finansowanie związków wyznaniowych w Polsce i w krajach niemieckojęzycznych. Die Finanzierung der Religionsgemeinschaften in den deutschsprachigen Ländern und in Polen, red. D. Walencik, M. Worbs, Opole 2012, ss. 212.
 • Serii wydawniczej Z dziejów Imielina I-V, red. D. Walencik, Imielin 2005-2010.
 • Powiat bieruńsko-lędziński. Wspólnota samorządowa, środowisko przyrodnicze, dziedzictwo językowo-kulturowe, życie religijne, red. D. Walencik, Bieruń 2008, ss. 272 + 24 nlb.; wyd. II poprawione Bieruń 2009.
 • Positive Law in Contemporary Legal Systems. The Materials of the International Scientific Conference, Brest, 15th-17th April 2009, edited by B. Lepieszko, D. Walencik, Brest 2009, ss. 185.
 • Prawo wyznaniowe w Polsce (1989-2009). Analizy - dyskusje - postulaty, red. D. Walencik, Katowice – Bielsko-Biała 2009, ss. 416.
Artykuły/Rozdziały w monografiach (54)
 • Konkordat a sfera finansowo-majątkowa Kościoła katolickiego w Polsce, [w:] Konkordat polski 1993, red. M. Winiarczyk-Kossakowska, Cz. Janik, P. Borecki, Warszawa 2019, s. 136-152.
 • Opinia prawna dotycząca odpowiedzi na pytanie, czy osoba pełniąca funkcję (urząd kościelny) Ekonoma Konferencji Episkopatu Polski wypełnia przesłankę z przepisu art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2019, t. 22, s. 337-347.
 • Kuria diecezjalna jako uczestnik powszechnego obrotu prawnego?, „Prawo Kanoniczne” 2019, nr 1, s. 25-51.
 • Dekret ogólny Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim, [w:] Prawo do prywatności w kościołach i innych związkach wyznaniowych: od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych osobowych, red. T.J. Zieliński, M. Hucał, Warszawa 2019, s. 15-48.
 • Osoby prawne Kościoła greckokatolickiego w Polsce jako strona powodowa postępowania sądowo-regulacyjnego, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 2018, t. 13, nr 15, s. 109-125.
 • Wydatkowanie środków z Funduszu Kościelnego w latach 1951-2016, [w:] Kwestie majątkowe w prawie wyznaniowym, red. M. Bielecki, Lublin 2018, s. 11-40.
 • Regulacja spraw majątkowych związków wyznaniowych realizacją zasady ich równouprawnienia?, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2017, t. 9, s. 181-209.
 • Opinia prawna w sprawie osobowości prawnej Katolickiego Urzędu Parafialnego w Żyglinie i następstwa prawnego po nim, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2016, t. 8, s. 221-257
 • Regulacje dotyczące spraw majątkowych i potrzeb finansowych instytucji kościelnych; w: II Polski Synod Plenarny a synody diecezjalne / red. Józef Krukowski, Mirosław Sitarz, Andrzej Pastwa, Lublin, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2015
 • Fundacje zakładane przez osoby prawne Kościoła katolickiego w Polsce a fundacje pobożne, "Studia z Prawa Wyznaniowego" 2014, t. 16, s. 65-91.
 • Ograniczanie działalności charytatywnej Kościoła katolickiego w okresie PRL, [w:] Konsekwencje wiary, red. M. Worbs, Opole 2014, s. 69-104.
 • Księga V Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Dobra doczesne Kościoła - praktyka Kościoła katolickiego w Polsce, [w:] 30 lat od promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego. Doświadczenia Kościoła katolickiego w Polsce, red. A. Domaszk, Warszawa 2014, s. 115-150.
 • Perspektywa zmian finansowania Kościoła katolickiego w Polsce w świetle art. 22 i 27 konkordatu oraz prac komisji konkordatowych, [w:] Konkordat: ocena z perspektywy 15 lat obowiązywania, red. P. Kroczek, Kraków 2014 (Annales Canonici Monographiae, 2), s. 25-67.
 • Zakres przedmiotowy umowy z art. 25 ust. 5 Konstytucji RP, [w:] Układowe formy regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP), red. P. Stanisz, M. Ordon, Lublin 2013, s. 263-276.
 • Formalnoprawne uwarunkowania stanowienia regulacji prawnych dotyczących finansowania związków wyznaniowych w Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Finansowanie kościołów i innych związków wyznaniowych, red. P. Sobczyk, K. Warchałowski, Warszawa 2013, s. 33-55.
 • Opinia prawna na temat zrzeczenia się roszczeń w ugodzie zawartej przed Komisją Majątkową, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2013, t. 5, s. 277-284.
 • Prawo kanoniczne (wewnętrzne) związków wyznaniowych a prawo polskie, „Przegląd Sądowy” 2013, nr 5, s. 11-25.
 • Przetwarzanie danych osobowych przez związki wyznaniowe a uprawnienia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, „Forum Prawnicze” 2013, z. 2, s. 8-22.
 • Dobrowolna ofiarność wiernych. Podstawy prawne i rozwiązania praktyczne, [w:] Finansowanie związków wyznaniowych w Polsce i w krajach niemieckojęzycznych. Die Finanzierung der Religionsgemeinschaften in den deutschsprachigen Ländern und in Polen, red. D. Walencik, M. Worbs, Opole 2012, s. 93-109.
 • Opinia prawna w sprawie przetwarzania danych osobowych przez związki wyznaniowe w Polsce, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2012, t. 4, s. 251-263.
 • Nowelizacja ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w kontekście zasady bilateralności, „Forum Prawnicze” 2011, z. 2, s. 36-48.
 • Konsensualna regulacja stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi w Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Kościół a polityka, red. M. Worbs, Opole 2011, s. 97-112.
 • Rewindykacja nieruchomości osób prawnych Kościoła katolickiego w postępowaniu przed sądami powszechnymi, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2011, t. 3, s. 23-50.
 • Opinia prawna w sprawie nabycia osobowości prawnej przez dom zakonny Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu z siedzibą w Żarkach, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2011, t. 3, s. 259-268.
 • Odmienność płci jako przesłanka konieczna zawarcia małżeństwa w prawie polskim i w prawie kanonicznym, [w:] Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej, red. A. Tunia, Lublin 2011, s. 41-54.
 • Regulacja spraw majątkowych związków wyznaniowych jako przejaw zasady bilateralności, [w:] Bilateralizm w stosunkach państwowo-kościelnych, red. M. Bielecki, Lublin 2011, s. 211-235.
 • Status prawny gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Prawo i Religia, t. 2, red. T.J. Zieliński, Warszawa 2011, s. 85-101.
 • Regulacja stanu prawnego nieruchomości związków wyznaniowych na Ziemiach Zachodnich i Północnych jako praktyczna realizacja zasady wolności religijnej, [w:] Idea wolności w ujęciu historycznym i prawnym. Wybrane zagadnienia, red. E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański, Toruń 2010, s. 167-187.
 • Realizacja art. 25 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, „Państwo i Prawo” 2010, z. 6, s. 42-54.
 • Darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2010, t. 13, s. 237-253.
 • Ewolucja procedury alokacji 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2009, t. 1, s. 9-25.
 • Kwestia bezstronności członków komisji regulacyjnych, [w:] Bezstronność religijna, światopoglądowa i filozoficzna władz Rzeczypospolitej Polskiej, red. T.J. Zieliński, Warszawa 2009, s. 171-181.
 • Czy działalność komisji regulacyjnych jest niezgodna z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej?, [w:] Pro bono Reipublicae. Księga jubileuszowa Profesora Michała Pietrzaka, red. P. Borecki, A. Czohara, T.J. Zieliński, Warszawa 2009, s. 487-501.
 • Regulacja spraw majątkowych gmin wyznaniowych żydowskich, [w:] Prawo wyznaniowe w Polsce (1989-2009). Analizy - dyskusje - postulaty, red. D. Walencik, Katowice – Bielsko-Biała 2009, s. 371-389.
 • Zabór mienia kościelnych osób prawnych w latach 1944-1989, [w:] Zakony żeńskie w PRL. Prawo instrumentem walki z Kościołem i zakonami w PRL, red. A. Mirek, Lublin 2009, s. 31-65.
 • Wpłaty 1% podatku dochodowego od osób fizycznych jako źródło finansowania instytucji kościelnych, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2009, t. 12, s. 311-327.
 • Zakres uwłaszczenia osób prawnych Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” 2009, t. VI, s. 163-188.
 • Zakres przedmiotowy postępowania regulacyjnego dla Kościoła prawosławnego, „Państwo i Prawo” 2008, nr 5, s. 100-110.
 • Postępowanie regulacyjne przed Komisją Regulacyjną do Spraw Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 2008, z. 1, s. 63-74.
 • Władze i struktura organizacyjna powiatu bieruńsko-lędzińskiego, [w:] Powiat bieruńsko-lędziński. Wspólnota samorządowa, środowisko przyrodnicze, dziedzictwo językowo-kulturowe, życie religijne, red. D. Walencik, Bieruń 2008, s. 15-35.
 • Status prawny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2008, nr 11, s. 99-117.
 • Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych. Wątpliwości interpretacyjne i postulaty de lege ferenda, „Annales Canonici” 2008, nr 4, s. 231-254.
 • Prawo do pogrzebu katolickiego a prawo do pochówku na cmentarzu wyznaniowym, [w:] Munus sanctificandi: gaudium vel onus? Zadanie uświęcania: radość czy ciężar?, red. A. S. Jasiński OFM, W. J. Sztyk OFM, Katowice-Panewniki 2008, s. 97-116.
 • Prawo duchownych do utrzymania w unormowaniach Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, „Roczniki Nauk Prawnych” 2007, nr 1, s. 187-209.
 • Wpłaty z tytułu 1% podatku jako sposób refinansowania pomocy społecznej, [w:] Funkcje publiczne związków wyznaniowych. Materiały III Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego, red. A. Mezglewski, Lublin 2007, s. 237-269.
 • Regulacja stanu prawnego nieruchomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w trybie administracyjnym, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 2007, z. 2, s. 339-349.
 • Ścieżka legislacyjna ustawy o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2007, t. 10, s. 181-200.
 • Zmiany w ustawie o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego dotyczące regulacji spraw majątkowych, [w:] Prawo i Religia, t. 1, red. T.J. Zieliński, Warszawa 2007, s. 67-85.
 • Regulacja stanu prawnego nieruchomości Kościoła katolickiego w Polsce w drodze decyzji administracyjnych a prawa nabyte osób trzecich, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2006, t. 9, s. 133-153.
 • Nabywanie dóbr doczesnych przez osoby prawne Kościoła katolickiego w świetle prawa polskiego i prawa kanonicznego, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2005, t. 7, s. 157-179.
 • Podstawy prawa duchownych do utrzymania w ujęciu Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, „Roczniki Nauk Prawnych” 2005, nr 1, s. 437-465.
 • Utrzymanie duchowieństwa jako obowiązek wiernych w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 2005, z. 1, s 163-172.
 • Postępowanie regulacyjne przed Komisją Majątkową (na przykładzie wniosku parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Imielinie), „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2005, t. 8, s. 59-294.
 • Troska biskupa diecezjalnego o utrzymanie duchowieństwa w ujęciu Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 2005, z. 2, s. 367-379.
Nagrody (2)
 • 12 maja 2014 r. na wniosek Ministra Administracji I Cyfryzacji "za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki prawa wyznaniowego" odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi (M.P. z 2014 r., poz. 747)
 • nagroda Rektora Uniwersytetu Opolskiego za profesjonalizm w wykonywaniu obowiązków w roku akademickim 2009/2010
Funkcje na Uniwersytecie Opolskim (12)
 • przewodniczący Rady Naukowej UO (2019-)
 • dyrektor Szkoły Doktorskiej UO (2019-)
 • przewodniczący Rady Programowej Szkoły Doktorskiej UO (2019-)
 • kierownik Zespołu Badawczego Law and Religion INP UO (2019-)
 • członek Kolegium Elektorów UO (2020-)
 • członek Wydziałowej Komisji Wyborczej (2008-2019)
 • pełnomocnik Rektora UO ds. utworzenia szkoły doktorskiej (2018-2019)
 • kierownik Zakładu Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego WPiA UO (2012-2016)
 • kierownik Zakładu Prawa Wyznaniowego WPiA UO (2009-2012)
 • członek Rady Wydziału Prawa i Administracji UO (2009-2019)
 • członek Senackiej Komisji do Spraw Współpracy z Zagranicą (2008-2012)
 • członek Rektorskiej Komisji do Spraw Plagiatów (2010-2012)
Działalność pozauczelniana (15)
 • Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (2012- )
 • [członek Rady Naukowej] serii „Colloquia Theologica” (2012- ) oraz „Przeglądu Prawa Wyznaniowego” (2020- )
 • [członek Kolegium Redakcyjnego] „Studia z Prawa Wyznaniowego” (2018- )
 • [stały recenzent] „Studia z Prawa Wyznaniowego” (2014-); „Rocznik Teologiczny” Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (2015- )
 • Konsultor Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski (2018- )
 • Ekspert Rządowej i Kościelnej Komisji Konkordatowej (2011- )
 • Członek Zespołu do Opracowania Wewnątrzkościelnych Regulacji Dotyczących Ochrony Danych Osobowych (2017-2018). Wynikiem prac zespołu było opracowanie Dekretu ogólnego Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim, który uzyskał recognitio Stolicy Apostolskiej i wszedł w życie 30 kwietnia 2018 r. Na jego mocy ustanowiono Kościelnego Inspektora Ochrony Danych
 • Członek zespołu do spraw finansów Rządowej Komisji Konkordatowej i zespołu do spraw realizacji 22 art. Konkordatu Kościelnej Komisji Konkordatowej (2012-2013). Celem prac zespołów było wypracowanie nowego modelu finansowania związków wyznaniowych w Polsce, zastąpienie Funduszu Kościelnego asygnatą podatkową oraz przygotowanie założeń projektów odpowiednich aktów prawnych i projektów tychże aktów prawnych
 • Ekspert Zespołu Ewaluacji do spraw nauk humanistycznych i prawnych Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (2016-2019)
 • Ekspert Zespołu Nauk Społecznych w zakresie nauk społecznych i prawnych Polskiej Komisji Akredytacyjnej (2012-2019)
 • Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (2008-2012)
 • [Członek Kolegium Redakcyjnego] „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2012, t. 4; 2013, t. 5; 2014, t. 6; 2015, t. 7; 2016, t. 8; 2017, t. 9; 2018, t. 10; 2019, t.11
 • [redaktor naczelny] „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2010, t. 2; 2011, t. 3.
 • [sekretarz Kolegium Redakcyjnego] „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2009, t. 1.
 • organizowanie szkoleń dla Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, Okręgowej Izby Notarialnej w Szczecinie, Okręgowej Izby Notarialnej w Katowicach oraz BNP Paribas Bank Polska SA z zakresu reprezentacji kościelnych osób prawnych i kościelnego prawa majątkowego
O mnie (1)
 • profesor Uniwersytetu Opolskiego, doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa, doktor teologii katolickiej, magister licencjat prawa kanonicznego. Kierownik Zespołu Badawczego „Law and Religion” Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego. Członek założyciel oraz wiceprezes Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, członek Stowarzyszenia Kanonistów Polskich. Ekspert Konferencji Episkopatu Polski oraz Rządowej i Kościelnej Komisji Konkordatowej. Moje badania naukowe koncentrują się wokół następujących zagadnień: prawo wewnętrzne związków wyznaniowych a prawo polskie; prawna regulacja stosunków wyznaniowych w Polsce w świetle zasady bilateralizmu; uprawnienia majątkowe związków wyznaniowych w tym rewindykacja ich nieruchomości po 1989 r.; wprowadzenie nowego modelu finansowania związków wyznaniowych w Polsce; prawo kanoniczne, zwłaszcza prawo małżeńskie i prawo majątkowe Kościoła katolickiego; ochrona danych osobowych w działalności Kościoła katolickiego, odpowiedzialność kościelnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych.
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2020 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar