Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Zakład Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego
Profesor: dr hab. Dariusz Walencik, prof. UO
Pokój: 3.3
Telefon: 77 452 75 13
E-mail: dwalencik@uni.opole.pl
Dyżur
Piątek
godz. 15.45-16.45
w terminach: 22.02, 8.03, 22.03, 5.04, 17.05, 31.05, 14.06

Studenci studiów niestacjonarnych - w terminach zjazdów po zajęciach W pilnych sprawach - kontakt mailowy: dwalencik@uni.opole.pl

Zainteresowania badawcze:
Monografie (4)
 • Nieruchomości Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1918-2012. Regulacje prawne – nacjonalizacja – rewindykacja, Katowice 2013, ss. 442.
 • Rewindykacja nieruchomości Kościoła katolickiego w postępowaniu przed Komisją Majątkową, Lublin 2008, ss. 280.
 • Parafia i gmina Imielin w latach 1945-2002, Imielin 2007, ss. 408.
 • Przeszłość historyczna Imielina i jego mieszkańców, Imielin 2003, ss. 323
Redakcja/Współredakcja monografii (5)
 • Finansowanie związków wyznaniowych w Polsce i w krajach niemieckojęzycznych. Die Finanzierung der Religionsgemeinschaften in den deutschsprachigen Ländern und in Polen, red. D. Walencik, M. Worbs, Opole 2012, ss. 212.
 • Serii wydawniczej Z dziejów Imielina I-V, red. D. Walencik, Imielin 2005-2010.
 • Powiat bieruńsko-lędziński. Wspólnota samorządowa, środowisko przyrodnicze, dziedzictwo językowo-kulturowe, życie religijne, red. D. Walencik, Bieruń 2008, ss. 272 + 24 nlb.; wyd. II poprawione Bieruń 2009.
 • Positive Law in Contemporary Legal Systems. The Materials of the International Scientific Conference, Brest, 15th-17th April 2009, edited by B. Lepieszko, D. Walencik, Brest 2009, ss. 185.
 • Prawo wyznaniowe w Polsce (1989-2009). Analizy - dyskusje - postulaty, red. D. Walencik, Katowice – Bielsko-Biała 2009, ss. 416.
Artykuły/Rozdziały w monografiach (51)
 • Dekret ogólny Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim, [w:] Prawo do prywatności w kościołach i innych związkach wyznaniowych: od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych osobowych, red. T.J. Zieliński, M. Hucał, Warszawa 2019, s. 15-48.
 • Osoby prawne Kościoła greckokatolickiego w Polsce jako strona powodowa postępowania sądowo-regulacyjnego, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 2018, t. 13, nr 15, s. 109-125.
 • Wydatkowanie środków z Funduszu Kościelnego w latach 1951-2016, [w:] Kwestie majątkowe w prawie wyznaniowym, red. M. Bielecki, Lublin 2018, s. 11-40.
 • Regulacja spraw majątkowych związków wyznaniowych realizacją zasady ich równouprawnienia?, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2017, t. 9, s. 181-209.
 • Opinia prawna w sprawie osobowości prawnej Katolickiego Urzędu Parafialnego w Żyglinie i następstwa prawnego po nim, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2016, t. 8, s. 221-257
 • Regulacje dotyczące spraw majątkowych i potrzeb finansowych instytucji kościelnych; w: II Polski Synod Plenarny a synody diecezjalne / red. Józef Krukowski, Mirosław Sitarz, Andrzej Pastwa, Lublin, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2015
 • Fundacje zakładane przez osoby prawne Kościoła katolickiego w Polsce a fundacje pobożne, "Studia z Prawa Wyznaniowego" 2014, t. 16, s. 65-91.
 • Ograniczanie działalności charytatywnej Kościoła katolickiego w okresie PRL, [w:] Konsekwencje wiary, red. M. Worbs, Opole 2014, s. 69-104.
 • Księga V Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Dobra doczesne Kościoła - praktyka Kościoła katolickiego w Polsce, [w:] 30 lat od promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego. Doświadczenia Kościoła katolickiego w Polsce, red. A. Domaszk, Warszawa 2014, s. 115-150.
 • Perspektywa zmian finansowania Kościoła katolickiego w Polsce w świetle art. 22 i 27 konkordatu oraz prac komisji konkordatowych, [w:] Konkordat: ocena z perspektywy 15 lat obowiązywania, red. P. Kroczek, Kraków 2014 (Annales Canonici Monographiae, 2), s. 25-67.
 • Zakres przedmiotowy umowy z art. 25 ust. 5 Konstytucji RP, [w:] Układowe formy regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP), red. P. Stanisz, M. Ordon, Lublin 2013, s. 263-276.
 • Formalnoprawne uwarunkowania stanowienia regulacji prawnych dotyczących finansowania związków wyznaniowych w Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Finansowanie kościołów i innych związków wyznaniowych, red. P. Sobczyk, K. Warchałowski, Warszawa 2013, s. 33-55.
 • Opinia prawna na temat zrzeczenia się roszczeń w ugodzie zawartej przed Komisją Majątkową, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2013, t. 5, s. 277-284.
 • Prawo kanoniczne (wewnętrzne) związków wyznaniowych a prawo polskie, „Przegląd Sądowy” 2013, nr 5, s. 11-25.
 • Przetwarzanie danych osobowych przez związki wyznaniowe a uprawnienia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, „Forum Prawnicze” 2013, z. 2, s. 8-22.
 • Dobrowolna ofiarność wiernych. Podstawy prawne i rozwiązania praktyczne, [w:] Finansowanie związków wyznaniowych w Polsce i w krajach niemieckojęzycznych. Die Finanzierung der Religionsgemeinschaften in den deutschsprachigen Ländern und in Polen, red. D. Walencik, M. Worbs, Opole 2012, s. 93-109.
 • Opinia prawna w sprawie przetwarzania danych osobowych przez związki wyznaniowe w Polsce, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2012, t. 4, s. 251-263.
 • Nowelizacja ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w kontekście zasady bilateralności, „Forum Prawnicze” 2011, z. 2, s. 36-48.
 • Konsensualna regulacja stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi w Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Kościół a polityka, red. M. Worbs, Opole 2011, s. 97-112.
 • Rewindykacja nieruchomości osób prawnych Kościoła katolickiego w postępowaniu przed sądami powszechnymi, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2011, t. 3, s. 23-50.
 • Opinia prawna w sprawie nabycia osobowości prawnej przez dom zakonny Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu z siedzibą w Żarkach, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2011, t. 3, s. 259-268.
 • Odmienność płci jako przesłanka konieczna zawarcia małżeństwa w prawie polskim i w prawie kanonicznym, [w:] Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej, red. A. Tunia, Lublin 2011, s. 41-54.
 • Regulacja spraw majątkowych związków wyznaniowych jako przejaw zasady bilateralności, [w:] Bilateralizm w stosunkach państwowo-kościelnych, red. M. Bielecki, Lublin 2011, s. 211-235.
 • Status prawny gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Prawo i Religia, t. 2, red. T.J. Zieliński, Warszawa 2011, s. 85-101.
 • Regulacja stanu prawnego nieruchomości związków wyznaniowych na Ziemiach Zachodnich i Północnych jako praktyczna realizacja zasady wolności religijnej, [w:] Idea wolności w ujęciu historycznym i prawnym. Wybrane zagadnienia, red. E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański, Toruń 2010, s. 167-187.
 • Realizacja art. 25 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, „Państwo i Prawo” 2010, z. 6, s. 42-54.
 • Darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2010, t. 13, s. 237-253.
 • Ewolucja procedury alokacji 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2009, t. 1, s. 9-25.
 • Kwestia bezstronności członków komisji regulacyjnych, [w:] Bezstronność religijna, światopoglądowa i filozoficzna władz Rzeczypospolitej Polskiej, red. T.J. Zieliński, Warszawa 2009, s. 171-181.
 • Czy działalność komisji regulacyjnych jest niezgodna z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej?, [w:] Pro bono Reipublicae. Księga jubileuszowa Profesora Michała Pietrzaka, red. P. Borecki, A. Czohara, T.J. Zieliński, Warszawa 2009, s. 487-501.
 • Regulacja spraw majątkowych gmin wyznaniowych żydowskich, [w:] Prawo wyznaniowe w Polsce (1989-2009). Analizy - dyskusje - postulaty, red. D. Walencik, Katowice – Bielsko-Biała 2009, s. 371-389.
 • Zabór mienia kościelnych osób prawnych w latach 1944-1989, [w:] Zakony żeńskie w PRL. Prawo instrumentem walki z Kościołem i zakonami w PRL, red. A. Mirek, Lublin 2009, s. 31-65.
 • Wpłaty 1% podatku dochodowego od osób fizycznych jako źródło finansowania instytucji kościelnych, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2009, t. 12, s. 311-327.
 • Zakres uwłaszczenia osób prawnych Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” 2009, t. VI, s. 163-188.
 • Zakres przedmiotowy postępowania regulacyjnego dla Kościoła prawosławnego, „Państwo i Prawo” 2008, nr 5, s. 100-110.
 • Postępowanie regulacyjne przed Komisją Regulacyjną do Spraw Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 2008, z. 1, s. 63-74.
 • Władze i struktura organizacyjna powiatu bieruńsko-lędzińskiego, [w:] Powiat bieruńsko-lędziński. Wspólnota samorządowa, środowisko przyrodnicze, dziedzictwo językowo-kulturowe, życie religijne, red. D. Walencik, Bieruń 2008, s. 15-35.
 • Status prawny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2008, nr 11, s. 99-117.
 • Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych. Wątpliwości interpretacyjne i postulaty de lege ferenda, „Annales Canonici” 2008, nr 4, s. 231-254.
 • Prawo do pogrzebu katolickiego a prawo do pochówku na cmentarzu wyznaniowym, [w:] Munus sanctificandi: gaudium vel onus? Zadanie uświęcania: radość czy ciężar?, red. A. S. Jasiński OFM, W. J. Sztyk OFM, Katowice-Panewniki 2008, s. 97-116.
 • Prawo duchownych do utrzymania w unormowaniach Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, „Roczniki Nauk Prawnych” 2007, nr 1, s. 187-209.
 • Wpłaty z tytułu 1% podatku jako sposób refinansowania pomocy społecznej, [w:] Funkcje publiczne związków wyznaniowych. Materiały III Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego, red. A. Mezglewski, Lublin 2007, s. 237-269.
 • Regulacja stanu prawnego nieruchomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w trybie administracyjnym, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 2007, z. 2, s. 339-349.
 • Ścieżka legislacyjna ustawy o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2007, t. 10, s. 181-200.
 • Zmiany w ustawie o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego dotyczące regulacji spraw majątkowych, [w:] Prawo i Religia, t. 1, red. T.J. Zieliński, Warszawa 2007, s. 67-85.
 • Regulacja stanu prawnego nieruchomości Kościoła katolickiego w Polsce w drodze decyzji administracyjnych a prawa nabyte osób trzecich, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2006, t. 9, s. 133-153.
 • Nabywanie dóbr doczesnych przez osoby prawne Kościoła katolickiego w świetle prawa polskiego i prawa kanonicznego, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2005, t. 7, s. 157-179.
 • Podstawy prawa duchownych do utrzymania w ujęciu Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, „Roczniki Nauk Prawnych” 2005, nr 1, s. 437-465.
 • Utrzymanie duchowieństwa jako obowiązek wiernych w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 2005, z. 1, s 163-172.
 • Postępowanie regulacyjne przed Komisją Majątkową (na przykładzie wniosku parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Imielinie), „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2005, t. 8, s. 59-294.
 • Troska biskupa diecezjalnego o utrzymanie duchowieństwa w ujęciu Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 2005, z. 2, s. 367-379.
Nagrody (2)
 • 12 maja 2014 r. na wniosek Ministra Administracji I Cyfryzacji "za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki prawa wyznaniowego" odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi (M.P. z 2014 r., poz. 747)
 • nagroda Rektora Uniwersytetu Opolskiego za profesjonalizm w wykonywaniu obowiązków w roku akademickim 2009/2010
Funkcje na Uniwersytecie Opolskim (6)
 • Pełnomocnik Rektora UO ds. utworzenia szkoły doktorskiej
 • członek Senackiej Komisji do Spraw Współpracy z Zagranicą (2008-2012)
 • członek Rektorskiej Komisji do Spraw Plagiatów (2010-2012)
 • członek Wydziałowej Komisji Wyborczej
 • kierownik Zakładu Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego WPiA UO
 • członek Rady Wydziału Prawa i Administracji UO
Działalność pozauczelniana (12)
 • organizowanie szkoleń dla Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, Okręgowej Izby Notarialnej w Szczecinie, Okręgowej Izby Notarialnej w Katowicach oraz BNP Paribas Bank Polska SA z zakresu reprezentacji kościelnych osób prawnych i kościelnego prawa majątkowego
 • [członek rady naukowej] „Colloquia Theologica”
 • [stały recenzent] „Studia z Prawa Wyznaniowego” (do 2017 r.); „Rocznik Teologiczny” Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie
 • Ekspert Zespołu Ewaluacji do spraw nauk humanistycznych i prawnych Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych
 • Ekspert Zespołu Nauk Społecznych w zakresie nauk społecznych i prawnych Polskiej Komisji Akredytacyjnej (2012- )
 • Ekspert Kościelnej Komisji Konkordatowej
 • Ekspert Konferencji Episkopatu Polski
 • [Członek Kolegium Redakcyjnego] „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2012, t. 4; 2013, t. 5; 2014, t. 6; 2015, t. 7; 2016, t. 8; 2017, t. 9; 2018, t. 10; 2019, t.11
 • Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (2008-2012)
 • Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (2012- )
 • [Sekretarz Kolegium Redakcyjnego] „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2009, t. 1.
 • [Redaktor naczelny] „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2010, t. 2; 2011, t. 3.
O mnie (1)
 • profesor Uniwersytetu Opolskiego, doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa, doktor teologii katolickiej, magister licencjat prawa kanonicznego. Kierownik Zakładu Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Członek założyciel oraz wiceprezes Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, członek Stowarzyszenia Kanonistów Polskich. Ekspert Konferencji Episkopatu Polski i Kościelnej Komisji Konkordatowej. Moje badania naukowe koncentrują się wokół następujących zagadnień: prawo wewnętrzne związków wyznaniowych a prawo polskie; prawna regulacja stosunków wyznaniowych w Polsce w świetle zasady bilateralizmu; uprawnienia majątkowe związków wyznaniowych w tym rewindykacja ich nieruchomości po 1989 r.; wprowadzenie nowego modelu finansowania związków wyznaniowych w Polsce; prawo kanoniczne, zwłaszcza prawo małżeńskie i prawo majątkowe Kościoła katolickiego; historia Kościoła katolickiego na Śląsku w XX wieku.
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2019 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar