Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Katedra Prawa Gospodarczego i Finansowego
Adiunkt: dr Andrzej Michór
Pokój: 4.5
Telefon: 77 452 75 27
Dyżur
Poniedziałek
Poniedziałki miedzy zajęciami.

Studenci studiów niestacjonarnych w terminach zjazdów między zajęciami.

Zainteresowania badawcze:
odpowiedzialno�� administracyjna; obr�t instrumentami finansowymi, nadz�r nad rynkiem instrument�w finansowych
Monografie (1)
 • Odpowiedzialność administracyjna w obrocie instrumentami finansowymi, monografia, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, ISBN 978-83-7601-320-6, 315 stron,
Autorstwo/Współautorstwo podręczników i komentarzy (5)
 • Autorstwo 5 rozdziałów, w: Prawo rynku kapitałowego w zakresie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym. Komentarz / red. nauk. Tomasz Sójka, Tomasz Nieborak, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business 2015.
 • Rozdziały: Dział X; rozdział 1, dział XII; oddział 1, rozdział 2, dział XII; oddział 2, rozdział 2, dział XII; rozdział 3, dział XII, w: R. Mroczkowski (red.), Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Komentarz, Warszawa 2014
 • Komentarz do ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Wolters Kluwer 2015 (w druku), pod red. T.Sójka, komentarz do art. 82-94, art. 115-118, 124-131, 95-110 (z wyj. 106 – 106e, 106l - 106n,107,108,108a,109)
 • Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Komentarz, pod red. R.Mroczkowskiego, Wolters Kluwer 2014, ISBN 978-83-264-4408-1, komentarz do art. 219-225, 227a-237, 253-286a, s. 751-778, 810-866, 893-1019,
 • Komentarz do niektórych przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Lex/El Sopot 2010,
Glosy (2)
 • Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 17 września 2008 r., III CZP 77/08, Rejent 2009, nr 12, s. 107-124,
 • Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2007 r., III CZP 117/06, Rejent 2008, nr 9, s. 150-157,
Artykuły/Rozdziały w monografiach (77)
 • Sądownictwo powszechne w systemie wymiaru sprawiedliwości, 25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej / red. nauk. Hanna Duszka-Jakimko, Ewa Kozerska, Warszawa, Wolters Kluwer, 2015, s.428-439.
 • Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym a ochrona konsumenta, „Bezpieczny Bank”, 2015, nr 1, s.156-182
 • Bezpieczeństwo rynku finansowego Unii Europejskiej a ryzyko jego przeregulowania, w: Z. Ofiarski (red.), XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość, Szczecin 2014, s. 767-774
 • Regulacje MiFID II w systemie regulacji rynków finansowych w UE, w: K.Opolski, J.Górski (red.), Perspektywy i wyzwania integracji europejskiej, Warszawa 2014, s. 355-364
 • Karty płatnicze, w: W. Góralczyk (red.), Problemy współczesnej bankowości. Zagadnienia prawne, Warszawa 2014, s. 258-295
 • Obowiązki informacyjne firm inwestycyjnych wobec organu nadzoru, w: E. Rutkowska-Tomaszewska (red.), Regulacja MiFID – skutki prawne dla funkcjonowania rynku finansowego, Wrocław 2014, s. 43-57
 • Swoboda przedsiębiorczości na rynku finansowym Unii Europejskiej, w: W. Miemiec, K. Sawicka (red.), Instytucje prawonofinansowe w warunkach kryzysu gospodarczego, Warszawa 2014, s. 651-666
 • Rozdział: Unijne organy nadzoru nad rynkiem finansowym w procesie stosowania sankcji administracyjnych, w: W. Rogowski (red.), Nowe koncepcje i regulacje nadzoru finansowego. Nadzór makrostabilnościowy. Nadzór bankowy SKOK. Instrumenty finansowe, Kraków – Warszawa 2014, s. 67-85
 • W sprawie zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej po nowelizacji z dnia 16 września 2011 r., w: P. Stanisławiszyn, T. Nowak (red.), Prawo celne i podatek akcyzowy. Kierunki przeobrażeń i zmian, Warszawa 2014, s. 173-191.
 • Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) w systemie ingerencji na rynku kapitałowym Unii Europejskiej, (w:) Prawo finansowe po transformacji ustrojowej. Międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe, pod red. I.Mirek i T.Nowak, Łódź 2013, s. 105-114, ISBN 978-83-7969-015-2
 • W sprawie zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej po nowelizacji z dnia 16 września 2011 r., (w:) Prawo celne i podatek akcyzowy. Kierunki przeobrażeń i zmian, pod red. P.Stanisławiszyna i T.Nowaka, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 173-191, ISBN 978-83-264-3215-6
 • Unijne organy nadzoru nad rynkiem finansowym w procesie stosowania sankcji administracyjnych, (w:) Nowe koncepcje i regulacje nadzoru finansowego. Nadzór makrostabilnościowy. Nadzór bankowy SKOK. Instrumenty finansowe, pod red. W.Rogowskiego, Kraków – Warszawa 2014, s. 67-85, ISBN 978-83-63515-09-6
 • Bezpieczeństwo rynku finansowego Unii Europejskiej a ryzyko jego przeregulowania, (w:) XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość, pod red. Z.Ofiarskiego, Szczecin 2014, ISBN 978-83-933087-5-0, S. 767-774
 • Swoboda przedsiębiorczości na rynku finansowym Unii Europejskiej, (w:) Instytucje prawonofinansowe w warunkach kryzysu gospodarczego, pod red. W.Miemiec i K.Sawickiej, Warszawa 2014, s. 651-666, ISBN 978-83-264-3231-6
 • Obowiązki informacyjne firm inwestycyjnych wobec organu nadzoru, (w:) Regulacja MiFID – skutki prawne dla funkcjonowania rynku finansowego, pod red. E.Rutkowskiej-Tomaszewskiej, Wrocław 2014, s. 43-57, ISBN 978-83-61370-62- 8
 • Karty płatnicze, (w:) Problemy współczesnej bankowości. Zagadnienia prawne, pod red. W.Góralczyk, Warszawa 2014, Wolters Kluwer, ISBN 978-83-264-3168-5, S. 258-295
 • Regulacje MiFID II w systemie regulacji rynków finansowych w UE, (w:) Perspektywy i wyzwania integracji europejskiej, pod red. K.Opolskiego i J.Górskiego, Warszawa 2014, ISBN 978-83-63856-04-5, s. 355-364
 • Autoryzacja transakcji płatniczych w świetle ustawy o usługach płatniczych, Wrocław, Wydawnictwo U.Wr. (w druku)
 • Organy nadzoru macierzystych i przyjmujących Państw Członkowskich w procesie stosowania sankcji administracyjnych na rynkach finansowych, w druku, KNF
 • Sędzia jako „mediator pierwszego kontaktu” w postępowaniu cywilnym, w druku
 • Sądownictwo powszechne w systemie wymiaru sprawiedliwości, w druku Wolters Kluwer 2015
 • Unijny system zwalczania nadużyć na rynku – czy nadchodzi rewolucja? FinReg2014, w druku
 • Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym a ochrona konsumenta, w druku - Bezpieczny Bank (BFG)
 • (współautor S. Michór), Legalizacja bezprawia? – w sprawie skutków orzeczenia utraty mocy obowiązującej przez akt normatywny wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w: M. Stahl, Z. Duniewska (red.), Odpowiedzialność administracji i w administracji, Warszawa 2013,
 • Hoвaя модель надзора над финансовыми рынкмии EC, (w:) Poccийcкий финанcoвый pынок. Прoблемы и пеpcпективы рaзвития, Moskwa 2012, s. 180-188.
 • Nowa europejska architektura nadzoru nad rynkiem bankowym, Bezpieczny Bank, 2011, nr 1, s. 71-90,
 • Kilka uwag o opłacie skarbowej od pełnomocnictwa, Rejent 2011, nr 6, s. 86-98,
 • Status administrowanego w procesie nakładania sankcji administracyjnej, (w:) Sankcje administracyjne, pod red. M.Stahl, R.Lewickiej, M.Lewickiego, Warszawa 2011, ISBN 978-83-264-1485-5, Wolters Kluwer, s. 565-583,
 • Administracyjnoprawne formy ingerencji Europejskich Organów Nadzoru na rynku finansowym Unii Europejskiej, Ekonomia i Prawo 2011, tom VII, s. 305-391,
 • Nadzór nad rynkami finansowymi w Unii Europejskiej, (w:) Prawo europejskie – 5 lat doświadczeń w polskim prawie finansowym. Warszawa, 10-11 czerwca 2010 r., pod red. H.Litwińczuk, Warszawa 2011, ISBN 978-83-269-0931-3, s. 307-321,
 • W sprawie charakteru prawnego decyzji nowych europejskich organów nadzoru nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej, EPS 2011, nr 11, s. 24-35, (współautor z M.Fedorowicz),
 • Rynek finansowy w kontekście prawa europejskiego i Traktatu Lizbońskiego, (w:) Prawo i gospodarka po Traktacie Lizbońskim, pod red. E.Kozerskiej, P.Malinowskiego i T.Scheffler, Opole 2011, ISBN 978-83-7395-448-9, s. 285-303,
 • Skarbowe papiery wartościowe jako forma zaspokajania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, (w:) Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego, pod red. A.Pomorskiej i J.Szołno-Koguc, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 367-378,
 • Zasady prawa gospodarczego Unii Europejskiej, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 2010, nr VII, s. 49-59,
 • RECENZJA: Michał Ciecierski, Artur Mudrecki, Piotr Stanisławiszyn (red.), Wybrane problemy prawa finansowego w Polsce, Opole 2009, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 2010, nr VII, s. 363-368,
 • W sprawie skutków naruszenia art. 18 § 2-3 k.s.h., Rejent 2010, nr 2, s. 49-62,
 • Komisja Nadzoru Finansowego jako gwarant stabilności systemu finansowego w Polsce, Prawo Mediów Elektronicznych 2010, nr 1, s. 28-32 (ISSN 1899-1513),
 • Sprawozdanie: Konferencja Płatności bezgotówkowe w Polsce: prawo i technologia, Wrocław 29-30.09.2009 r., Rejent 2010, nr 5, s. 122-127,
 • Administracyjnoprawna ingerencja na rynku finansowym, (w:) Przegląd dyscyplin badawczych pokrewnych nauce prawa i postępowania administracyjnego. Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego Kazimierz Dolny nad Wisłą, 19-22 września 2010 r., pod red. S.Wrzosek, M.Domagała, J.Izdebskiego i T.Stanisławskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 425-441
 • O sankcjach administracyjnych w obrocie instrumentami finansowymi, (w:) Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa finansowego i podatkowego, pod red. P.Lewkowicz, J.Stankiewicz, Białystok 2010, s. 615-628,
 • Sankcje administracyjne w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi po noweli z 4 września 2008 r., (w:) System finansów publicznych. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, pod red. A.Dobaczewskiej, E.Juchniewicza, T.Sowińskiego, Warszawa 2010, s. 319-327,
 • Nowe zasady odpowiedzialności za przekroczenie dopuszczalnej prędkości a zasada prawa do sądu, Palestra 2009, nr 9-10, (współaut. z Sz.Michór), s. 67-75,
 • Odpowiedzialność administracyjna w obrocie instrumentami finansowymi, monografia, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, ISBN 978-83-7601-320-6, 315 stron,
 • Capital market supervision in Poland, Emerging Markets Review 2009, Vol. 1, p. 58-80 (USA, Chicago-Kent College of Law, Illinois Institute of Technology),
 • Zajęcie rękojmi złożonej w postępowaniu egzekucyjnym z nieruchomości przez licytanta, na rzecz którego dokonano przybicia, Rejent 2009, nr 4, s. 54-59,
 • Z problematyki odpowiedzialności administracyjnej, (w:) Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, pod red. J.Bocia i A.Chajbowicza, Kolonia Limited 2009, ISBN: 978-83-60631-32-4, s. 645-655,
 • Odpowiedzialność administracyjna (w:) Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego, red. J. Blicharz i J.Boć, Kolonia Limited 2009, s. 681-699, ISBN 978-83-60631-27-0, s. 681-699,
 • Z problematyki statusu Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Studia Prawnicze KUL 4(36)/2008, ISSN 1897-7146, s. 87-97,
 • Przedawnienie roszczeń przeciwko członkom zarządu spółki z o.o. dochodzonych na podstawie art. 299 k.s.h., Rejent 2008, nr 4, s. 55-74,
 • Przesłanki ingerencji państwa w organizowanie i organizację obrotu instrumentami finansowymi, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne V, Opole 2008, s. 195-205,
 • Uprawnienie strony i uczestnika postępowania cywilnego do obrony swoich praw a regulacja art. 212 k.k. i art. 213 k.k.¸ Acta Universitatis Wratislaviensis, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego XXIII, Wrocław 2008, s. 177-198, ISBN 978-83-229-2963-6 (całość), tom XXIII - ISBN 978-83-229-2963-6, s. 187-198,
 • Przedawnienie roszczeń majątkowych względem wspólników spółki cywilnej przekształconej w spółkę jawną, (współaut.), Rejent 2007, nr 6, s. 119-130,
 • Odpowiedzialność administracyjna notariuszy jako insiderów pierwotnych w obrocie instrumentami finansowymi, Rejent 2007, nr 11, s. 66-94,
 • Status prawny korporacji ponadnarodowej, Acta Universitatis Wratislaviensis, Przegląd Prawa i Administracji LXII (współaut.), Wrocław 2005.
 • Status prawny międzynarodowej spółki publicznej, Acta Universitatis Wratislaviensis, Ekonomia 13 (współaut.), Wrocław 2005
 • Komisja Papierów Wartościowych i Giełd jako centralny organ administracji rządowej w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi. Wybrane zagadnienia, Acta Universitatis Wratislaviensis, Przegląd Prawa i Administracji LXV, Wrocław 2005.
 • Pojęcie papieru wartościowego (I), Acta Universitatis Wratislaviensis, Przegląd Prawa i Administracji LXXIII, Wrocław 2005.
 • Wybrane problemy kontroli sprawowanej przez sądy administracyjnych w sferze wymierzania kar administracyjnych, (w:) Współczesne europejskie problemy prawa administracyjnego i administracji publicznej. W 35. rocznicę utworzenia Instytutu Nauk Administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego, pod red. A.Błasia i K.Nowackiego, Acta Universitatis Wratislaviensis Nr 2770, Prawo CCXCV, Wrocław 2005.
 • Odpowiedzialność administracyjna – odrębny rodzaj odpowiedzialności prawnej, czy sankcja karna w prawie administracyjnym, Acta Universitatis Wratislaviensis, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego XVII, Wrocław 2005.
 • Status prawny korporacji ponadnarodowej, Acta Universitatis Wratislaviensis, Przegląd Prawa i Administracji LXII (współaut.), Wrocław 2005.
 • Status prawny międzynarodowej spółki publicznej, Acta Universitatis Wratislaviensis, Ekonomia 13 (współaut.), Wrocław 2005
 • Komisja Papierów Wartościowych i Giełd jako centralny organ administracji rządowej w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi. Wybrane zagadnienia, Acta Universitatis Wratislaviensis, Przegląd Prawa i Administracji LXV, Wrocław 2005.
 • Pojęcie papieru wartościowego (I), Acta Universitatis Wratislaviensis, Przegląd Prawa i Administracji LXXIII, Wrocław 2005.
 • Wybrane problemy kontroli sprawowanej przez sądy administracyjnych w sferze wymierzania kar administracyjnych, (w:) Współczesne europejskie problemy prawa administracyjnego i administracji publicznej. W 35. rocznicę utworzenia Instytutu Nauk Administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego, pod red. A.Błasia i K.Nowackiego, Acta Universitatis Wratislaviensis Nr 2770, Prawo CCXCV, Wrocław 2005.
 • Odpowiedzialność administracyjna – odrębny rodzaj odpowiedzialności prawnej, czy sankcja karna w prawie administracyjnym, Acta Universitatis Wratislaviensis, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego XVII, Wrocław 2005.
 • Aporty w spółkach kapitałowych, Acta Universitatis Wratislaviensis, Ekonomia 11, Wrocław 2003.
 • Egzekucja administracyjna należności pieniężnych, Acta Universitatis Wratislaviensis Przegląd Prawa i Administracji LVII (współaut.), Wrocław 2003.
 • Egzekucja administracyjna z nieruchomości, Skarbnik i Finanse Publiczne 2002, nr 2 (współaut.).
 • Wybrane zagadnienia tworzenia spółek akcyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2341, Przegląd Prawa i Admi-nistracji XLIX, Wrocław 2002.
 • Powstanie banku w formie spółki akcyjnej. Zagadnienia wybrane, Acta Universitatis Wratislaviensis, Przegląd Prawa i Administracji LI (współaut.), Wrocław 2002
 • Wyjawienie majątku w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Skarbnik i Fi-nanse Publiczne 2002, nr 3.
 • Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Część I, Skarbnik i Finanse Publiczne 2002, nr 4.
 • Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Część II, Skarbnik i Finanse Publiczne 2002, nr 5.
 • Gminy jako założyciele spółek akcyjnych, Skarbnik i Finanse Publiczne 2001, nr 4.
 • Podział spółek kapitałowych. Wybrane zagadnienia, Skarbnik i Finanse Publiczne 2001, nr 5.
 • Kapitał zakładowy spółki akcyjnej. Dotychczasowa regulacja a kodeks spółek handlowych, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2329, Przegląd Prawa i Admi-nistracji XLVIII, Wrocław 2001.
 • Rejestracja spółki akcyjnej – nowy stan prawny, Nowy Przegląd Notarialny 2001, nr 3-4.
Staże naukowe (1)
 • Kwerenda biblioteczna w lipcu 2009 r. – UNIL – Centre of Comparative, European and International Law (CDCEI), Lausanne, Szwajcaria (sfinansowane ze środków własnych),
Funkcje na Uniwersytecie Opolskim (1)
 • Adiunkt, członek Senackiej Komisji ds. Statutu, koordynator w zakresie sprawozdań oraz wniosków o przyznanie środków na badania statutowe na WPiA UO
Działalność pozauczelniana (1)
 • Członek Stowarzyszenia Prawa Finansowego Aureus; członek Reviewer Team we Wroclaw Review of Law, Administration & Economics; współpraca z Komisją Nadzoru Finansowego, Narodowym Bankiem Polskim oraz Instytutem Allerhanda w Krakowie
Aktywność zawodowa poza szkolnictwem wyższym (2)
 • Od 3.11.2003 r. do 3.10.2007 r. asesor Sądu Rejonowego
 • od 4.10.2007 r. do chwili obecnej sędzia Sądu Rejonowego. Obecny przydział służbowy – SR dla Wrocławia-Krzyków, Wydział VI Cywilny
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2020 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar