Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Katedra Prawa Prywatnego
Profesor: dr hab. Kamil Antonów, prof. UO
Pokój: 4.9
Telefon: 77 452 75 31
E-mail: kantonow@uni.opole.pl
Dyżur
Wtorek
10:00-11:00
w terminach: 10.III, 24.III, 21.IV, 5.V, 19.V, 2.VI

Czwartek
10:00-11:00
w terminach: 5.III, 19.III, 2.IV, 30.IV, 14.V, 28.V


Zainteresowania badawcze:
prawo emerytalne, post�powania w sprawach z zakresu ubezpiecze� spo�ecznych, formy i metody ochrony prawnej zabezpieczenia spo�ecznego
Monografie (2)
 • Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych. Pojęcie oraz właściwości postępowań przedsądowych i ochrony cywilnosądowej, Warszawa 2011, s. 366
 • Prawo do emerytury, Kraków 2003
Autorstwo/Współautorstwo podręczników i komentarzy (5)
 • K.W. Baran (red.), Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 655-746 i 783-823 (współautorzy: K. W. Baran, B.M. Ćwiertniak, D. Dörre-Kolasa, Z. Góral, K. Walczak, M. Włodarczyk); wyd. 2, Warszawa 2017, s. 703-816 i 858-903 (współautorzy: K.W. Baran, D. Dörre-Kolasa, Z. Góral, M. Lewandowicz-Machnikowska, K. Walczak, M. Włodarczyk); wyd. 3, Warszawa 2019, s. 733-854 i 896-941 (współautorzy: K.W. Baran, D. Dörre-Kolasa, Z. Góral, M. Lewandowicz-Machnikowska, K. Walczak, M. Włodarczyk)
 • K. Antonów (red.), Emerytury i renty z FUS. Emerytury pomostowe. Okresowe emerytury kapitałowe. Komentarz do trzech ustaw emerytalnych, LEX/el. 2019, s. 445 (współautorzy: R. Babińska-Górecka, M. Bartnicki, S. Gajewski, B. Suchacki, M. Zieleniecki)
 • K. Antonów (red.), Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Komentarz, wyd. 1, wyd. Zakamycze, Kraków 2004, s. 512; wyd. 2, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s. 524; wyd. 3, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 665 (współautorzy: wyd. 1 i 2 M. Bartnicki, wyd. 3 M. Bartnicki, B. Suchacki)
 • K. Antonów (red.), Emerytury i renty z FUS. Emerytury pomostowe. Okresowe emerytury kapitałowe. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 904 (współautorzy M. Bartnicki, B. Suchacki, M. Zieleniecki)
 • K. Antonów, A. Jabłoński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie odrębne w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 417 (współautorzy: B. Suchacki, J. Witkowski)
Glosy (10)
 • Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 19 października 2017 r., III UZP 6/17, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2019, z. 1, poz. 5, s. 88-93
 • Glosa do uchwały 7 sędziów Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 26 kwietnia 2017 r., III UZP 1/17, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2018, z. 7-8, poz. 76, s. 121-128
 • Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 4 sierpnia 2016 r., III UZP 11/16, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2017, z. 7-8, poz. 65, s. 16-21
 • Glosa do uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 12 czerwca 2014 r., II UZP 1/14, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2015, z. 7-8, poz. 65, s. 969-974
 • Glosa do uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 16 października 2013 r., II UZP 6/13, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2014, z. 12, poz. 110, s. 1557-1561
 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 18 października 2004 r., I UK 123/04, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2005, z. 11, poz. 136, s. 615-618
 • Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 12 lipca 2005 r., II UZP 6/05, „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2006, nr 4, poz. 18, s. 175-179
 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 4 czerwca 2008 r., II UK 12/08, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2009, z. 6, poz. 62, s. 417-426
 • Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 7 lipca 2011 r., III UZP 2/11, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2012, z. 6, poz. 66, s. 441-444
 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 9 stycznia 2012 r., III UK 223/10, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2013, z. 5, poz. 54, s. 371-377
Artykuły/Rozdziały w monografiach (28)
 • Kilka uwag na temat wynagrodzenia sędziego w okresie nieobecności w pracy z powodu choroby (w:) T. Kuczyński, A. Jabłoński (red.), Prawo pracy i prawo zabezpieczenia społecznego. Teraźniejszość i przyszłość. Księga Jubileuszowa Profesora Zdzisława Kubota, Warszawa 2018, s. 293-303
 • Solidarność w prawie zabezpieczenia społecznego (ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnym) (w:) A. Łabno (red.), Państwo solidarne. W poszukiwaniu nowych form solidaryzmu społecznego, t. III, Warszawa 2018, s. 156-185
 • Prawo ubezpieczeń społecznych a prawo ubezpieczeń gospodarczych (osobowych), „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” XVI/3, Opole 2018, s. 49-64
 • Ochrona socjalna sędziów sądów powszechnych, „Przegląd Sądowy” 2018, nr 5, s. 23-41
 • Powaga rzeczy osądzonej w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, „Przegląd Prawa i Administracji”, t. CIX, Wrocław 2017, s. 11-21
 • Czy członek OFE jest konsumentem? Uwagi na tle pozwu zbiorowego w tzw. sprawie OFE, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2015, nr 12, s. 20-25
 • Zasady równości i sprawiedliwości społecznej w prawie emerytalnym, „Annales UMCS, Sectio G (Ius)” 2015, Vol. LXII, No 2, s. 9-27
 • Pozycja procesowa płatnika w postępowaniu odrębnym w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” XIII/2, Opole 2015, s. 71-84
 • Położenie socjalne osób pozostających w zatrudnieniu niepracowniczym (w:) K.W. Baran (red.), System prawa pracy. Zatrudnienie niepracownicze, t. VII, Warszawa 2015, s. 702-742
 • Orzekanie o niezdolności do pracy dla celów rentowych – wybrane aspekty proceduralne (w:) Niezdolność do pracy jako ryzyko w społecznym ubezpieczeniu rentowym, Warszawa – Chorzów 2014, s. 55-72
 • Uwagi o sposobach finansowania niektórych świadczeń z zabezpieczenia społecznego (w:) M. Skąpski, K. Ślebzak (red.), Aksjologiczne podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, Poznań 2014, s. 261-270
 • Sytuacja prawna składek zaewidencjonowanych na subkoncie w ZUS w razie rozwodu lub śmierci ubezpieczonego albo śmierci emeryta, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2011, nr 5, s. 2-7
 • Ponowne ustalanie prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, „Przegląd Sądowy” 2009, nr 1, s. 59-72
 • Ustalanie okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach w celu nabycia prawa do emerytury w wieku obniżonym (niższym), „Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej” A. Świątkowski (red.), Kraków 2007, s. 431-440
 • Wybrane zagadnienia stosowania przepisów k.p.a. w postępowaniu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2007, nr 10, s. 24-30
 • Problematyka prawna przekazywania części składki na ubezpieczenie emerytalne przez ZUS do OFE, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2006, nr 3, s. 27-34
 • Finansowe aspekty ubezpieczeń społecznych, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2002, nr 11, s. 2-8
 • Zawieszalność prawa do emerytury, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2001, nr 6, s. 17-23
 • Sytuacja prawna środków emerytalnych w razie śmierci uprawnionego do emerytury, „Państwo i Prawo” 2001, nr 3, s. 70-78
 • Koszty obsługi otwartego funduszu emerytalnego a wysokość emerytury, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1999, nr 12, s. 11-17
 • Otwarte fundusze emerytalne w systemie zabezpieczenia emerytalnego w Polsce, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1999, nr 11, s. 10-15
 • R. Pacud (red.), Prawne mechanizmy przekazywania środków OFE. Oceny konstytucyjno-prawne, Kraków 2013, s. 87-95, 143-145 i 173-176 (współautorzy: D. Dzienisiuk, Ł. Gorywoda, A. Jabłoński, M. Jackowski, R. Pacud, A. Radwan, T. Zalasiński, M. Zieleniecki)
 • Faktyczne i prawne okoliczności podwyższania i zrównywania wieku emerytalnego (w:) B.M. Ćwiertniak (red.), Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki społecznej (zbiór studiów), t. II, Sosnowiec 2013, s. 283-302
 • Wypowiedzenie stosunku pracy w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Najwyższego (w:) B. Cudowski, J. Iwulski (red.), Z aktualnych zagadnień prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Księga Jubileuszowa Profesora Waleriana Sanetry, Białystok 2013, s. 45-56
 • Kontradyktoryjno-dyspozycyjny model procesu cywilnego a postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych (w:) Z. Kubot, T. Kuczyński (red.), Z zagadnień prawa pracy i prawa socjalnego. Księga jubileuszowa Profesora Herberta Szurgacza, Warszawa 2011, s. 361-271
 • Zakres podmiotowy obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego (w:) T. Bińczycka-Majewska (red.), Konstrukcje prawa emerytalnego, Kraków 2005, s. 91-119
 • Przedmiotowe, konstytucyjne i procesowe przesłanki uznania prawa zabezpieczenia społecznego za odrębną gałąź prawa (w:) A. Patulski, K. Walczak (red.), Jedność w różnorodności. Studia z zakresu prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i polityki społecznej. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Wojciechowi Muszalskiemu, Warszawa 2009, s. 293-303
 • OFE – ubezpieczenie versus oszczędzanie (w:) L. Florek. Ł. Pisarczyk (red.), Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, XVIII Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa, 26-28 maja 2011 r., s. 340-349
Nagrody (3)
 • nagroda Uniwersytetu Wrocławskiego w dziedzinie prawa zabezpieczenia społecznego za pracę habilitacyjną pt. Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, Wrocław 2013
 • nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w dziedzinie prawa zabezpieczenia społecznego za pracę doktorską pt. Prawo do emerytury, Wrocław, dnia 31 marca 2004 r.
 • II nagroda za pracę pt. Prawo do emerytury w konkursie na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie problemów pracy i polityki społecznej organizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych pod patronatem ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, dnia 19 grudnia 2003 r.
Funkcje na Uniwersytecie Opolskim (1)
 • rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich
Działalność pozauczelniana (2)
 • członek Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego w kadencji 2015-2019 i 2019-2023
 • członek Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego
Aktywność zawodowa poza szkolnictwem wyższym (6)
 • ekspert Międzyresortowego Zespołu ds. Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy w okresie wrzesień 2017 r. – marzec 2018 r.
 • członek Komitetu Recenzentów czasopisma „Studia z zakresu prawa pracy i polityki spo-łecznej”
 • członek Rady Programowej czasopisma pt. „Z zagadnień zabezpieczenia społecznego”
 • członek Rady Recenzentów czasopisma „Monitor Prawa Pracy”
 • szkolenia dla sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (2006, 2007, 2008)
 • opinia prawna dla Rzecznika Praw Obywatelskich (2013)
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2020 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar