Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Katedra Prawa Administracyjnego
Starszy Wykładowca: dr Jan Jerzmański
Pokój: 3.20
Dyżur
Środa
10:15-10:50 oraz 14:00-14:20
co tydzień

.

Zainteresowania badawcze:
Monografie (3)
 • J. Boć Jan red. i M. Górski, A. Chajbowicz, J. Jerzmański , K. Nowacki, M. Rudy, E. Samborska-Boć, Wybrane zagadnienia prawnej ochrony środowiska, Wrocław 2013
 • Wybrane aspekty prawne utrzymania czystości i porządku w gminie oraz zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego / red. nauk. Dariusz Szafrański. - Warszawa 2013
 • (Współautorstwo J. Jędrośka) Prawo ochrony środowiska dla praktyków: interpretacja obowiązujących przepisów prawnych oraz aktualne informacje na temat zmian z zakresu prawa ochrony środowiska, Warszawa: Verlag Dashöfer, 2012
Autorstwo/Współautorstwo podręczników i komentarzy (6)
 • J. Jendrośka; J. Jerzmański; M. Górski; M. Pchałek; W. Radecki; M. Bar; S. Urban, Prawo ochrony środowiska. Komentarz. Warszawa 2014, ss. 1059
 • J. Jerzmański, W. Radeckim, Ustawa o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów. Komentarz Warszawa 2014, ss. 277
 • J. Jendrośka, J. Jerzmanski (red.), Prawo ochrony środowiska dla praktyków, Verlag Dashoefer 2013,
 • M. Bar, J. Jerzmański, Leksykon prawa ochrony środowiska, Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012
 • (Współautorstwo J. Jędrośka) Prawo ochrony środowiska dla praktyków: interpretacja obowiązujących przepisów prawnych oraz aktualne informacje na temat zmian z zakresu prawa ochrony środowiska, Warszawa: Verlag Dashöfer, 2011
 • Komentarz do nowych przepisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach : Odpady komunalne po nowelizacji z 1 lipca 2011, Warszawa: Verlag Dashöfer, 2011
Artykuły/Rozdziały w monografiach (27)
 • Status prawny mas ziemnych i skalnych w Polsce i UE, w: G. Dobrowolski (red.), Prawna regulacja Geologii i górnictwa w Polsce Czechach i na Słowacji. Wybrane zagadnienia. Katowice 2014, s. 262 - 268
 • Kompensacja przyrodnicza w procesie inwestycyjnym oraz w planowaniu przestrzennym, w: M. Wiland (red), Problemy planistyczne –jesień 2014, Wrocław 2014, s. 83 – 99
 • Jerzmański, J.  Bukowski, Z.  Rybak, W.  Andryjowicz, C., Analiza prawna wykorzystania paliw wtórnych do produkcji energii, „Archiwum Spalania” 2012, vol. 12 nr 5,
 • Podstawowe założenia nowego systemu postępowania z odpadami komunalnymi, w: Prawne i organizacyjne obowiązki gmin w postępowaniu z odpadami komunalnymi / pod red. Marka Górskiego i Konrada Nowackiego, s.67-88
 • Koncepcja, zakres i rozwój regulacji prawnych dotyczących odpadów komunalnych, w: Prawne i organizacyjne obowiązki gmin w postępowaniu z odpadami komunalnymi / pod red. Marka Górskiego i Konrada Nowackiego, s.51-66
 • Hałas i promieniowanie. Rozdział 8, w: Prawo Ochrony Środowiska dla Praktyków : interpretacja obowiązujących przepisów prawnych oraz aktualne informacje na temat zmian z zakresu prawa ochrony środowiska, Warszawa : Verlag Dashöfer, 2011.
 • Nowelizacja ustawy o odpadach : ustawa z 22 stycznia 2010 r, cz.2 [rozdz. 2.1.10], Prawo Ochrony Środowiska dla Praktyków : interpretacja obowiązujących przepisów prawnych oraz aktualne informacje na temat zmian z zakresu prawa ochrony środowiska, Warszawa: Verlag Dashöfer, 2011
 • Postępowanie z odpadami, w: Instytucje prawa ochrony środowiska : geneza, rozwój, perspektywy / red. nauk. Wojciech Radecki ; [aut. Paweł Bojarski et al.],  - s. 69-90
 • Udział społeczeństwa w procesach decyzyjnych, Podstawy teoretyczne zintegrowanej ochrony prawnej środowiska / pod red. Wojciecha Radeckiego ; Instytut Nauk Prawnych PAN, Towarzystwo Naukowe Pr
 • Prawna regulacja gospodarki odpadami, w: Prawo ochrony środowiska /E. Iwanek-Chachaj [et al.] ; pod red. Jerzego Stelmasiaka., s. 319-350
 • Przemieszczanie odpadów : problemy na styku regulacji, Wybrane problemy prawa ochrony środowiska /red. Bartosz Rakoczy, Marcin Pchałek., s.234-260
 • Kto odpowiada za zniszczony trawnik, Przegląd Komunalny, 2010, nr 11, s.40-42
 • Nieprawidłowe deponowanie odpadów - podmioty odpowiedzialne, Przegląd Komunalny, 2010, nr 12, s.44-45
 • Działania prewencyjne w ochronie środowiska przed hałasem, Przegląd Komunalny, 2010, nr 10, s.26-27
 • Zakaźne odpady medyczne i weterynaryjne, cz.II, Przegląd Komunalny, 2010, nr 9, s.28-29
 • Nowe zasady gospodarowania azbestem, Przegląd Komunalny, 2010, nr 7, s.23-24
 • Nowa decyzja administracyjna - zatwierdzenie programu gospodarki odpadami, Przegląd Komunalny, 2010, nr 7, s.23-24
 • Odzysk odpadów bez zezwolenia, Przegląd Komunalny, 2010, nr 5, s.43
 • Opłaty podwyższone za brak decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska, Przegląd Komunalny, 2010, nr 4, s.30-32
 • Magazynowanie komunalnych osadów ściekowych, Przegląd Komunalny, 2010, nr 3, s.30-32
 • Konsekwencje niewywiązywania się przez państwa członkowskie z postanowień zawartych w dyrektywach UE, Przegląd Komunalny, 2010, nr 1, s.34-46
 • Zakaźne odpady medyczne i weterynaryjne, cz.I, Przegląd Komunalny, 2010, T.8, s.25-26
 • Zmiana decyzji administracyjnej w trybie art.155 k.p.a w praktyce administracyjnej i sądowej, w: Wybrane problemy prawa ochrony środowiska., Wrocław: Towarzystwo Naukowe Prawa Ochrony Środowiska, 2007
 • Analiza prawna zagadnienia roszczeń, odszkodowań i ubezpieczeń ekologicznych, w: Szkody w środowisku, odszkodowania i zabezpieczenie roszczeń na terenach górnictwa odkrywkowego,  Wrocław: Wydaw. Politechniki Wrocławskiej 2007
 • Odpady, w: Prawo ochrony środowiska dla praktyków,  Wrocław: Verlag Dashoefer, 2007
 • Gospodarka odpadami komunalnymi jako zadanie własne gminy - bariery prawne i organizacyjne, w: Prawnoadministracyjne regulacje samorządności i zarządzania państwem w Unii Europejskiej, pod redakcją Marty Woźniak i Joanny Ryszki, Opole
 • Aktualne problemy prawa ochrony środowiska, Przegląd Komunalny- nr 1, 2004, s. 35-50, 04, s. 35-50
Działalność pozauczelniana (3)
 • W latach 1994 – 2000 ekspert prawny w kilku zespołach realizujących projekty związane z dostosowywaniem prawa polskiego do wymogów WE (w ramach Phare) oraz konsultant Polskiego Narodowego Komitetu UNESCO-MAB.
 • W latach 2000 – 2001 ekspert Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska.
 • Członek Towarzystwa Naukowego Prawa Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych PAN – Oddział w Katowicach oraz Rady Karkonoskiego Parku Narodowego.
Aktywność zawodowa poza szkolnictwem wyższym (1)
 • Wspólnik kancelarii Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2020 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar