Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego
Adiunkt: dr Jerzy Jendrośka
Pokój: 3.13
Telefon: 77 452 75 16
E-mail: jjendroska@uni.opole.pl

Zainteresowania badawcze:
ochrona �rodowiska, prawo europejskie, prawo europejskie gospodarcze
Monografie (2)
 • Environmental Control of Chemical Substances and Products, B. Gebers and J. Jendrośka (eds), Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main - Berlin - Bern - New York - Paris - Wien, 1994, str. 160
 • J. Jendrośka, Ocena oddziaływania na środowisko OOŚ; fachowa ekspertyza czy procedura z udziałem społeczeństwa. Sytuacja w Polsce na tle tendencji światowych”, wyd. TNPOŚ, Wrocław 1997, s. 106
Redakcja/Współredakcja monografii (17)
 • J. Jendrośka, M. Bar (red.), Wspólnotowe prawo ochrony środowiska i jego implementacja w Polsce trzy lata po akcesji, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2008, str. 318
 • J. Jendrośka (red.), Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie (Access to environmental information), PZITS, Wrocław-Poznań 2007
 • J. Jendrośka (red.), Dostęp do informacji o środowisku a dostęp do informacji publicznej, wyd. Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2004
 • M. Bar, J. Jendrośka, Umowy międzynarodowe EKG ONZ z dziedziny ochrony środowiska oraz zasady ich przestrzegania i egzekwowania, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2004
 • J. Jendrośka, M. Bar, Z. Bukowski, Protokół Kartageński o bezpieczeństwie biologicznym do Konwencji o bezpieczeństwie biologicznym. Komentarz., Centrum Prawa Ekologicznego oraz Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Wrocław - Radzików 2004
 • J. Jendrośka (red.), Nowe regulacje prawne ochrony środowiska w Polsce – dostosowanie do wymagań Unii Europejskiej, wyd. Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2002, 212 str.
 • M. Bar, J. Jendrośka, K. Tarnacka, Prawo do sądu w ochronie środowiska, wyd. Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2002, 272 str.
 • M. Bar, J. Jendrośka, (red.) Przepisy o opakowaniach oraz o opłacie produktowej i depozytowej. Komentarz, wyd. Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2002, 334 stron
 • J. Jendrośka (red.), Nowe regulacje prawne ochrony środowiska w Polsce – dostosowanie do wymagań Unii Europejskiej, wyd. Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2002, 212 str.
 • J. Jendrośka, M. Stoczkiewicz, Dostęp do informacji o środowisku, wyd. Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2002, 158 str.
 • Jendrośka (red.), Rejestry uwalniania i transferu zanieczyszczeń (PRTR) jako instrument realizacji polityki ekologicznej. Uwarunkowania organizacyjne i prawne, wyd. Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2001, 188 str.
 • J. Jendrośka (red.), Polskie prawo ochrony środowiska w kontekście integracji z Unią Europejską – wybrane zagadnienia, wyd. Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2001, 189 str.
 • The Aarhus Convention Implementation Guide, S. Stec, S. Casey Lefkowitz and J. Jendroska (eds), wyd. United Nations, New York and Geneva, 2000, s. 186
 • J. Jendroska i J. Jerzmański (eds) Prawo ochrony środowiska dla praktyków, t. I, II, III, wydawnictwo kwartalnie aktualizowane, wyd. Dashofer, Warszawa, od 1999
 • J. Jendrośka i W. Radecki, Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska z komentarzem, wyd. Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 1999
 • J. Jendrośka (ed), Co-operation between Environmental Authorities and Ecological NGOs: A Comparative Review, Wrocław 1998, s. 292
 • Manual on Public Participation in Environmental Decisionmaking. Current Practice and Future Possibilities in Central and Eastern Europe, M. Toth, M. Bowman, J. Dusik, J. Jendrośka, S. Stec, K. van der Zwiep and J. Zlinszki (eds), Regional Environmental Center, Budapest 1994, s.364
Autorstwo/Współautorstwo podręczników i komentarzy (5)
 • J. Jendrośka; J. Jerzmański; M. Górski; M. Pchałek; W. Radecki; M. Bar; S. Urban, Prawo ochrony środowiska. Komentarz. Warszawa 2014, ss. 1059
 • J. Jendrośka (red.), Leksykon prawa ochrony środowiska, WoltersKluwer, Warszawa 2012
 • M. Górski, M. Pchałek, W. Radecki, J. Jerzmański, M. Bar, S. Urban, J. Jendrośka, Prawo ochrony środowiska. Komentarz, CH Beck, Warszawa 2011
 • J. Jendrośka, M. Bar, Prawo ochrony środowiska. Podręcznik, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2005
 • J. Jendrośka (red.), Ustawa – Prawo ochrony środowiska. Komentarz, wyd. Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2001, 1046 str.
Artykuły/Rozdziały w monografiach (31)
 • Public Participation under Article 6 of the Aarhus Convention. Role in Tiered Decision-making and Scope of Application, w: G. Bandi (red.), Environmental Democracy and Law, Groningen 2014, s. 115-138
 • J.Jendroska, w: Karta Praw Podstawowych UE.Komentarz, pod red.A.Wróbla, Wyd.Beck, Warszawa 2013, s 1020-1070
 • J. Jendrośka, Citizen’s Rights in European Environmental Law: Stock-Taking of Key J. Jendrośka, Aarhus Convention Compliance Committee: Origins, Status and Activities, JEEPL Vol. 8 No. 4 (2011) str. 301-314
 • J. Jendrośka, Recent Case-Law of the Aarhus Convention Compliance Committee: Compliance by the European Union with the Aarhus Convention Findings and Recommendations of the Aarhus Compliance Committee in Case ACCC/C/2008/32 (Part I) with explanatory remarks, JEEPL Vol. 8 No. 4 (2011) str. 375-392
 • Challenges and Current Developments in Relation to Public Access to Information, Participation and Access to Justice, JEEPL Vol. 9 No. 1 (2012) str. 71-90M. Bar, J. Jendrośka, Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie CODA a praktyka ocen oddziaływania na środowisko w Polsce, (w:) Wybrane problemy prawa ochrony środowiska, red. B. Rakoczy, M. Pchałek, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, str. 72-85
 • M. Bar, J. Jendrośka, Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko a ocena oddziaływania na obszar Natura 2000, (w:) Wybrane problemy prawa ochrony środowiska, red. B. Rakoczy, M. Pchałek, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, str. 15-36
 • J. Jendrośka, Acces a la justice: remarques sur le statut juridique et la champ des obligations de la Convention d’Aarhus dans le contexte de l’Union Europeenne, Revue Juridique de l’Environnement, numero special 12/2009: Le juge en Europe et le Droit Communautaire de l’Environnemennt, str. 31-48
 • J. Jendrośka, Practice and Relevant Cases that Emerged in the Context of the Espoo Convention Implementation Committee (w:) Non-Compliance Procedures and Mechanisms and the Effectiveness of International Environmental Agreements, T. Treves, L. Pineschi, A. Tanzi, C. Pitea, Ch. Ragni, F. Romanin Jacur (eds.), TMC Asser Press, The Hague, 2009, str. 319-335
 • 16) J. Jendrośka, Public participation in the preparation of plans and programs: some reflections on the scope of obligations under Article 7 of the Aarhus Convention, Journal for European Environmental & Planning Law, 6.4/2009, str. 495-516
 • M. Bar, J. Jendrośka, Sanzioni in caso di inadempimento alla normativa ambientale in Polonia (w:) Rivista Giuridica dell’ Ambiente, 1/2008, str. 103-118
 • Jendrośka, Instytucja „powiadomienia społeczeństwa” w świetle wymagań prawa wspólnotowego, (w:) Prawo ochrony środowiska i prawo karne, red. H. Lisicka, Wyd. Prawa ochrony środowiska, Wrocław 2008, str. 119-133
 • J. Jendrośka, Public Information and Participation in EC Environmental Law; Origins, Milestones and Trends (w:) Reflections on 30 Years of EU Environmental Law; A High Level of Protection?, R. Macrory (red.), Europa Law Publishing, Groningen, 2006, rozdz. 4 - str. 63 – 86
 • P. Cerny, J. Jendrośka, Transposition and Implementation of EIA Directive in some Member States (w:) Elni Review, Nr 1/2007, str. 18-24
 • M. Bar, J. Jendrośka, Aspekty prawne sporu o Rospudę (w:) Prawo i środowisko, Nr 1(49)/2007, str. 49 - 59
 • J. Jendrośka, M. Bar, Implementation of the Aarhus Convention principles and other topical issues of EU environmental law as reviewed in a critical analysis of the Yearbook of European Environmental Law - Volumes 4 and 5, (w:) Environmental Liability Journal, Vol. 14, Issue 5 / October-November 2006, str. 192-205
 • J. Jendroska, Public Participation in Environmental Decision-Making: Implementation of the Aarhus Convention Requirements in EC Law, in: Environmental law and policy at the turn to the 21st century - Umweltrecht und - politik an der Wende zum 21. Jahrhundert, T.Ormond, M.Führ, R.Barth (eds.), Lexxion Verlag Berlin, str. 37-50
 • J. Jendrośka, Oceny oddziaływania na środowisko jako instytucja prawna: charakter prawny i struktura regulacji, (w:) Prawo i polityka w ochronie środowiska, Wydawnictwo Prawa Ochrony Środowiska, Wrocław 2006, str. 73-82
 • J. Jendrośka, Prawne podstawy transgranicznego uczestnictwa władz i społeczności lokalnych w podejmowaniu decyzji dotyczących ochrony środowiska, (w:) Die grenzueberschreitende Beteiligung dor Oeffentlichkeit und von Behoerden in Deutschland und Polen - Transgraniczna współpraca społeczności lokalnej i władz między Polską a Niemcami, Lexxion Verlag Berlin, 2006, str.13-25
 • J. Jendrośka, Aarhus Convention and Community Law: the Interplay (w:) Journal for European Environmental & Planning Law, 1/2005, str. 12 – 21
 • J. Jendrośka, M. Bar, Die jüngeren Entwicklungen des polnischen Umweltrechts, w: Das EG-Umweltrecht und seine Umsetzung in Deutschland und Polen, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2005, str. 19 – 44
 • J. Jendrośka, M. Bar, Odpowiedzialność prawna za szkody ekologiczne w Unii Europejskiej (w:) Europa w Polsce, Polska w Europie, cz. II , H. Mruk i B. Koszel (red.), Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, Poznań 2004, str. 139 - 173
 • J. Jendrośka, M. Bar, Standardy środowiskowe w kontekście przepisów Unii Europejskiej (w:) Finansowanie ochrony środowiska w Polsce w kontekście standardów Unii Europejskiej, T. Borys (red.), Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , Wrocław 2004, str. 115 – 136
 • J. Jendrośka, M. Bar, Towards implementation of the Aarhus Convention’s third pillar: Draft EU Access to Justice Directive compared with the situation in Poland, (w:) Environmental Liability Journal, Vol. 12, Issue 2 / April 2004
 • J. Jendrośka, S. Stec, The Kyiv Protocol on Strategic Environmental Assessment, w: Environmental Policy & Law, 33/3-4/2003, str. 105-110
 • J. Jendrośka, The UN ECE Protocol on Strategic Environmental Assessment: Do We Need It? w: Recht und Um-Welt, L. Kraemer, (red.), Europa Law Publishing, Groningen, 2003
 • J. Jendrośka, M. Stoczkiewicz, Ustawa o dostępie do informacji publicznej a regulacje szczególne, w: Państwo i Prawo, zeszyt 6, czerwiec 2003 r., str. 89 - 100
 • 18)J. Jendrośka, Public Participation in Environmental Decision-Making. Interactions Between the Convention and EU Law and Other Key Legal Issues in its Implementation in the Light of the Opinions of the Aarhus convention Compliance Committee (w:) The Aarhus convention at Ten. Interactions and Tensions between Conventional International Law and EU Environmental Law, ed. M. Pallemaerts, Europa Law Publishing, Groningen 2001, str. 91 – 147
 • J. Jendrośka, J. Jerzmański, International Obligations in Environmental Law and Practice in Poland: Factors Influencing Implementation, (w:) Environmental Regulation in Transforming Economies: The Case of Poland, edited by P. Jasiński and H. L. Smith, Ashgate Publishing Company, 1999
 • Environmental Law in Poland 1989-1996: an Assessment of Past Reforms and Future Prospects (in:) Environmental Protection in Transition. Economic, Legal and Socio-political Perspectives on Poland, John Clark and Daniel H. Cole (eds.), Aldershot – Brookfield – Singapore – Sydney, wyd. Ashgate, 1998, s. 81-115
 • Drafting New Environmental Law in Poland: Radical Change or Merely Reform,
 • in: European Environmental Law: A Comparative Perspective, G. Winter (ed), wyd. Dartmouth Press 1996, s. 367 – 390
Staże naukowe (3)
 • wykład nt. prawnych regulacji kontroli zanieczyszczeń przemysłowych w UE (Integrated Pollution Prevention and Control in Europe), wygłoszony w ramach LLM Course on Pollution Control, Cape Town University, Kapsztad, wrzesien 2012
 • wykłady nt. ocen oddziaływania na środowisko (Environmental Impact Assesment) podczas letniej szkoły europejskiego prawa ochrony środowiska (Summer Course on European Environmental Law), organizowanej przez ERA, Academy of Environmental Law, Trewir, czerwiec-lipiec 2012
 • wykłady gościnne w ramach kursu LLM Environmental Regulation and Governance oraz Environmental Policy Seminar na University College London, listopad 2012: pt. “Public Participation and Environmental Law in Europe” oraz „Aarhus Convention Compliance Mechanism”
Funkcje na Uniwersytecie Opolskim (3)
 • Kierownik Podyplomowego Studium europejskiego prawa ochrony środowiska na Wydziale Prawa i Administracji UO
 • Kierownik Podyplomowego Studium polityki regionalnej i funduszy unijnych na Wydziale Prawa i Administracji UO
 • Kierownik Podyplomowego Studium prawa europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji UO
Działalność pozauczelniana (23)
 • Dyrektor Centrum Prawa Ekologicznego we Wrocławiu– od 1999
 • Arbiter Stałego Trybunału Arbitrażowego w Hadze (od 2003)
 • Członek Komitetu ds. Implementacji Konwencji z Espoo od 2004
 • Członek Komitetu ds. Przestrzegania Konwencji z Aarhus od 2005
 • Ekspert Komisji Europejskiej nr: E64808N
 • Stały ekspert Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska
 • 1989-1992 - członek powołanej przez premiera komisji kodyfikacyjnej prawa ochrony środowiska
 • 1993 – 1996 - ekspert Rady Europy ds. prawa ochrony środowiska
 • 1994 - 2008 - Członek Krajowej Komisji ds. OOŚ
 • 1996 - Członek grupy ekspertów “Friends of the Secretariat”, powołanej do pomocy EKG ONZ w przygotowaniu elementów przyszłej Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz o dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska
 • 1996 – 1998 - Wice-przewodniczący Grupy Roboczej negocjującej Konwencję o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz o dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska
 • 1996 – 2002 - wykładowca (nieetatowy) na Wydziale Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej
 • 1998 – 1999 - pracownik EKG ONZ w Genewie
 • 2000 - 2002 - Wice-przewodniczący Biura Konwencji z Aarhus
 • 2000 - 2001 - Doradca Ministra Środowiska ds. Integracji Europejskiej
 • 2000 - 2001 - Członek grupy ekspertów “Friends of the Secretariat”, powołanej do pomocy EKG ONZ w przygotowaniu elementów przyszłego Protokołu PRTR do Konwencji z Aarhus
 • 2000 - 2001 - Członek grupy ekspertów “Friends of the Secretariat”, powołanej do pomocy EKG ONZ w przygotowaniu elementów przyszłego Protokołu SEA do Konwencji z Espoo
 • 2000 – 2003 - delegat rządu RP na negocjacje w sprawie protokołu nt. PRTR (Pollutant Release and Transfer Registers) do Konwencji z Aarhus
 • 2001 – 2003 - delegat rządu RP na negocjacje w sprawie protokołu nt. Strategicznych Ocen Środowiskowych (SEA) do Konwencji z Espoo, wybrany Wiceprzewodniczącym Grupy Roboczej negocjującej projekt protokołu
 • 2002 - 2006 - Wice-przewodniczący Komisji ds. GMO przy Ministrze Środowiska
 • 2002 - 2003 - Przewodniczący Biura Konwencji z Aarhus
 • 2003 - 2006 - Wice-przewodniczący Biura Konwencji z Aarhus
 • 2004 - 2007 - członek Komitetu Człowiek i Środowisko przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk
Aktywność zawodowa poza szkolnictwem wyższym (1)
 • Wspólnik Zarządzający kancelarii Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony środowiska – od 2000
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2020 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar