Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Katedra Prawa Prywatnego
Starszy Wykładowca: dr Magdalena Gołowkin-Hudała
Pokój: 4.6
Telefon: 77 452 75 28
E-mail: golowkin@op.home.pl
Zespół Dydaktyczny Edukacji Klinicznej „Klinika Prawa”
Kierownik: dr Magdalena Gołowkin-Hudała
Pokój: 4.6
Telefon: 77 452 75 28
E-mail: golowkin@op.home.pl
Dyżur
Wtorek
9:00-10:00
co tydzień

za wyjątkiem 26.02 ,12.03 , 26.03 i 9.04. w tych dniach konsultacje będą rozpoczynały się o godzinie 8.30-9:00

Zainteresowania badawcze:
Redakcja/Współredakcja monografii (2)
 • Prawne aspekty starości, red. A.Wilk, M.Gołowkin-Hudała, Wydawnictwo Difin, 2014, ISBN 978-83-7930-545-2, liczba stron 196
 • S. L. Stadniczeńko, M. Gołowkin-Hudała„Pochodzenie dziecka .Polskie regulacje na tle ustawodawstw wybranych państw europejskich ” Opole, 2005
Artykuły/Rozdziały w monografiach (22)
 • 1. M.Gołowkin-Hudała, A.Wilk, The right to acquire Polish citizenship by children – selected issues (w:) Legal mechanisms to ensure to activities of economic entities, ISMA University Riga ( Latvia) 2016, ISSN 1849-8965 (electronic)
 • Conclusion of a Separate Property Contract between Spouses in the Polish Legal System (w:) Семейните отношения в променящия се свят. С., Сиби, 2014 - Family Relations in a Changing World. Legal, Sociological and Economic Dimentions, red. W.Todorowa G.N. Grigorow, A. Szopow, Sofia 2014r., s.230-
 • M. Gołowkin – Hudałą, A.Wilk, The forms of support for young people leaving foster care on the basis of the Act on the Family Support and Alternative Care System of 9 June 2011 (Dziennik Ustaw from 2011 No. 149, item 887 with amendments) (w:) Problemy i perspektywy osób młodych na Śląsku. Aspekty społeczne i prawne, red. Marta Rostropowicz-Miśko, seria „Śląsk w Europie – Schlesien in Europa – Slezsko v Evropě”, redaktor serii M. Rostropowicz-Miśko, Wydawnictwo Editio Silesia, Opole – Łubowice 2013, s. 89-104
 • Obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny wobec podeszłego wieku małżonków (w:) Prawne aspekty starości, red. A.Wilk, M.Gołowkin-Hudała, Wydawnictwo Difin, 2014, s.131-143
 • A.Wilk, M.Gołowkin-Hudała, Rejestracja w polskich księgach stanu cywilnego aktu urodzenia dziecka urodzonego w legalnym związku partnerskim zarejestrowanym za granicą – studium przypadku, Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego, 2/2013, s.113-119
 • 2. M.Gołowkin-Hudała, Prawnorodzinne aspekty praw i obowiązków małżeńskich wynikających z art.23 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w:) Współczesna rodzina w Polsce – zagrożeni i nadzieje, red. E.Adasiewicz, S.Cudak, Wyd. Społeczna Akademia Nauk, Łódź-Warszawa 2016, s.37-52, ISBN 978-83-64971-19-8
 • A.Wilk, M.Gołowkin-Hudała, Formy pomocy dla młodzieży opuszczającej rodzinę zastępczą - uwagi na tle ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępcze (w:) Problemy i perspektywy osób młodych na Śląsku. Aspekty społeczne i prawne, red. Marta Rostropowicz-Miśko, seria „Śląsk w Europie – Schlesien in Europa – Slezsko v Evropě”, redaktor serii M. Rostropowicz-Miśko, Wydawnictwo Editio Silesia, Opole – Łubowice 2013
 • A.Wilk, M.Gołowkin-Hudała, Rejestracja w polskich księgach stanu cywilnego aktu urodzenia dziecka urodzonego w legalnym związku partnerskim zarejestrowanym za granicą – studium przypadku, Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego, 2/2013
 • Magdalena Gołowkin - Hudała Rola matki w realizacji kontaktów ojca z dzieckiem . Aspekt prawny. (w:) Konteksty współczesnego macierzyństwa. Perspektywa młodych naukowców, , red. Justyna Deręgowska, Marta Majorczyk , Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Katedra Pedagogiki i Socjologii w Poznaniu, 2012r. s . 205-227
 • A.Wilk M.Gołowkin-Hudała Prawo dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej do kontaktów z rodziną naturalną [w:] Rodzinne formy opieki zastępczej. Teoria i praktyka. red. nauk. A. Roguska, M. Danielak-Chomać, B. Kulig. Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Szansa” i Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, Warszawa-Siedlce 2011 s. 163-17;
 • M.Gołowkin-Hudała Prawo rodzinne wobec wspomaganej prokreacji ludzkiej. [w:] Społeczno-etyczne aspekty transplantologii, pod red. Zbigniewa Kurzyszyna Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2011 s.85-100
 • M.Gołowkin-Hudała Zgoda męża na poczęcie dziecka za pomocą metod wspomaganej prokeracji . Uwagi na tle art. 68.k.r.o(w:) Kodeks rodzinny i opiekuńczy po nowelizacji, red. J. Mazurkiewicz. Wrocław 2010
 • M. Gołowkin-Hudała „Rodzina jako wartość chroniona Konstytucji na tle europejskich standardów ochrony praw człowieka ” w „Polska wobec europejskich standardów praw człowieka” red. T. Jasudowicz , Toruń 2001,89-105.
 • Stanisław Leszek Stadniczeńko, Magdalena Gołowkin „Organizacje pozarządowe – aspekt społeczno prawny”. Materiały z sympozjum „Rozrachunek ze stuleciem dziecka”, Lublin 2000 r.s220-232
 • M. Gołowkin-Hudała, A. Wilk, Trwałość rodziny wobec migracji zarobkowej [w:] Prawnorodzinne i społeczne konsekwencje migracji zarobkowej. Wybrane zagadnienia, red. S. L. Stadniczeńko, M. Gołowkin-Hudała, A. Wilk, wyd. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Opole 2009 s.125-133
 • M. Gołowkin-Hudała Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jako organizacja społeczna uczestnicząca w postępowaniu cywilnym (w:) W służbie dzieciom i rodzinie. 90 lat Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, red. S.L.Stadniczeńko, Warszawa-Opole 2009,52-57
 • M. Gołowkin-Hudała Pokrewieństwo jako przeszkoda małżeńska. Nowe uwarunkowania wynikające z technik wspomaganej prokreacji ludzkiej (w:) Zawieranie małżeństw w różnych systemach prawnych, religiach i kulturach, red. R. Sztychmiler, Olsztyn 2009s.33-42
 • S. L. Stadniczeńko, M. Gołowkin-Hudała, A. Wilk, Prawnorodzinne i społeczne konsekwencje migracji zarobkowej. Wybrane zagadnienia, wyd. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Opole 2009
 • M. Gołowkin-Hudała Kodeks rodzinny i opiekuńczy wobec macierzyństwa medycznie wspomaganego, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne V, Opole 2008. 45-54
 • M. Gołowkin-Hudała Konstytucyjna zasada ochrony rodziny i zasada trwałości małżeństwa wobec najnowszych zmian w polskim prawie socjalnym (w:) Problemy doskonalenia prawnego zabezpieczenia prawa, wolności człowieka i obywatela, Wydział Prawa, Podkarpacki Uniwersytet Narodowy im. B. Stefanyka w Iwano – Frankiwsku (Ukraina) 2007
 • M. Gołowkin-Hudała Problematyka ustalania macierzyństwa. Uwagi de lege lata i delege ferenda (w:) Z zagadnień prawa rodzinnego i rejestracji stanu cywilnego, red.H. Cioch, P.Kasprzyk, Lublin 2007. s.77-93.
 • M. Gołowkin-Hudała “Zgoda matki dziecka na uznanie dziecka w świetle ustawodawstwa polskiego i wybranych państw europejskich.[ w: ] „Pochodzenie dziecka .Polskie regulacje na tle ustawodawstw wybranych państw europejskich ” red. S. L. Stadniczeńko, M. Gołowkin-HudałaOpole, 2005 s.23-39
Funkcje na Uniwersytecie Opolskim (4)
 • Członek Rady Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych
 • Członek Rady Bibliotecznej UO
 • Od 2001 roku opiekun Studenckiej Poradni Społeczno-Prawnej „Bona fides”, w której studenci WPiA UO udzielają bezpłatnych porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.
 • Od 2004 kierownik Kliniki Prawa Uniwersytetu Opolskiego
Działalność pozauczelniana (4)
 • Członek zespołu redakcyjnego czasopisma naukowego Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego
 • członek Rady do spraw rodziny powolnej przez Prezydenta miasta Opola
 • W latach 2003- 2007 Prezes Regionalnego Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu, obecnie jest członek zarządu Opolskiego Oddziału Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
 • Konsultant prawny z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2020 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar