Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Pracownicy niezrzeszeni w Katedrach
Profesor: dr hab. Ewa Ferenc-Szydełko, prof. UO
Pokój: 4.11
Telefon: 77 452 75 33
E-mail: eferenc@uni.opole.pl
Dyżur
Poniedziałek
w godz. 15:20-16:00
co tydzień

oraz w terminie 22.03 (piątek) w godz. 15:00 - 15:30 Studenci studiów niestacjonarnych w terminach zjazdów po zajęciach.

Zainteresowania badawcze:
prawo w�asno�ci intelektualnej, prawo cywilne, historia prawa.
Monografie (3)
 • Prawo autorskie na ziemiach polskich do 1926 r., Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej, z. 75, Kraków 2000, s. 320, nakł. 550 egz.
 • Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców, współautor: W. Młodzianowski, Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 1995, s. 104, nakł. 3 tys. egz.
 • Organizacja i funkcjonowanie bartnictwa w dobrach monarszych w Polsce, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Prace Komisji Historycznej, t. 49, Poznań 1995, s. 151 + Aneks, nakł. 300 egz.
Redakcja/Współredakcja monografii (1)
 • Redaktor naukowy „Roczników Prawniczych” Uniwersytetu Szczecińskiego w latach 1994- 2006.
Autorstwo/Współautorstwo podręczników i komentarzy (3)
 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz. 2 wydanie, , red. całości i autorstwo s. 3-153, 165-180, 551-580, 676-719; współautorzy: J. Szyjewska-Bagińska, A. Drzewiecki, K. Gienas, S. Tomczyk, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011 Warszawa. 2014
 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, red. całości i autorstwo s. 3-153, 165-180, 551-580, 676-719; współautorzy: J. Szyjewska-Bagińska, A. Drzewiecki, K. Gienas, S. Tomczyk, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 803.
 • Prawo prasowe. Komentarz, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008, s. 235; wyd. 2. Warszawa 2010, s. 260; wyd. 3. Warszawa 2010, wyd. 4., Warszawa 2013
Artykuły/Rozdziały w monografiach (31)
 • Wolność sumienia jako dobro prawne; w: Historia testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, nuntia vetustatis: księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Włodzimierzowi Kaczorowskiemu / pod redakcją Ewy Kozerskiej, Marka Maciejewskiego, Piotra Steca, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego 2015
 • Status prawny dziennikarza w polskim i czeskim prawie prasowym, w: W. Lis (red.), Status prawny dziennikarza, Warszawa 2014, 129-141.
 • Przedmiot prawa autorskiego w polskim i czeskim prawie autorskim, w: A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc (red.), Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, Kraków 2013;
 • Prawo do informacji a dobra osobiste w polskim i czeskim prawie prasowym, w: Communication as a Measure of Protection and Limitation of Human Rights. Information in Relation to Human Rights, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Bratislava 2013,
 • Obiekt budowlany jako przedmiot prawa autorskiego, (w:) Z zagadnień prawa rolnego, cywilnego i samorządu terytorialnego. Księga Jubileuszowa Profesora Stanisława Prutisa, red. J. Bieluk, A. Doliwa, A. Malarewicz-Jakubów. T. Mróz, Białystok 2012, s. 377- 384.
 • Przedmiot prawa autorskiego w polskim i czeskim prawie autorskim. Uwagi prawnoporównawcze (w:) Księga Pamiątkowa Profesorów Janusza Barty i Ryszarda Markiewicza, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2012, red. A. Matlak, S. Stanisławska - Kloc, wyd. LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, s. 235-249;
 • Opinia biegłego w postępowaniu cywilnym jako przedmiot prawa autorskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 73-82.
 • Prawo autorskie do utworów architektonicznego o architektoniczno-urbanistycznego w różnych formach jego wyrażenia, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne Nr VIII, Prace z zakresu prawa ochrony dóbr kultury i własności intelektualnej, Opole 2011, s. 139-145.
 • Nowe technologie komunikacji a polskie i czeskie prawo prasowe, Udržitelnost rozvoje společnosti a kvalita života. Analýzy sociální reality v příhraničí po vstupu do Evropské unie, [red.] Anna Václavíková, Magdalena Chmelařova a kol., [wyd.] Slezská univerzita v Opav?, ISBN 987-80-7248-696-0, Opava 2011, s. 186-193.
 • Wolność wypowiedzi artystycznej w świetle przepisów prawa autorskiego [w:] Prawne aspekty wolności. Zbiór studiów, Praca zbiorowa, red. E. Cała – Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, ISBN 978-83-7441-849-2, s. 360-367.
 • Wizerunek dziecka jako dobro prawnie chronione. Wybrane zagadnienia. [w:] Księga Jubileuszowa Prof. T. Smyczyńskiego, Red. M. Andrzejewski. Wyd. PAN i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Poznań – Szczecin 2008, s. 18-26.
 • Prawo do krytyki w świetle przepisów prawa prasowego i innych ustaw, Opolskie Studia Administracyjno – Prawne Nr 5, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008, s. 35-43.
 • Mediacja w sprawach z zakresu prawa autorskiego. [w:] Alternatywne formy rozstrzygania sporów w teorii i w praktyce. Wybrane zagadnienia, Red. H. Duszka – Jakimko, S. L. Stadniczeńko. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008, s. 39-45.
 • Body art w świetle przepisów prawa autorskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ, Nr 100. Red. J. Barta i A. Matlak, Kraków 2007, s. 119-126.
 • Ochrona prawna języka polskiego. Wybrane problemy. (w:) W kręgu teoretycznych i praktycznych aspektów prawoznawstwa, Księga jubileuszowa Profesora Bronisława Ziemianina. Red. M. Zieliński. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 419-438.
 • Ochrona dzieł naukowych w świetle przepisów prawa autorskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Roczniki Prawnicze Nr 14, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004, s. 155 -169.
 • Charakter prawny oznaczenia zwanego logo oraz historyczno – prawne uwarunkowania tej instytucji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Roczniki Prawnicze Nr 15, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004, s. 95 -110.
 • Dobra osobiste zmarłego twórcy, Księga Jubileuszowa z okazji 15 – lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Red. Z. Ofiarski. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Rozprawy i Studia, t. 504, Szczecin 2004, s. 77-93.
 • Geneza i rozwój pojęcia plagiatu w kulturze i prawie na ziemiach polskich, Opolskie Studia Administracyjno – Prawne Nr 1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2003.
 • Warunki formalne wykonywania praw autorskich na ziemiach polskich pod zaborami, Prace Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Studia z historii i prawa. Księga dedykowania Profesorowi Jerzemu Walachowiczowi. Red. H. Olszewski, Poznań 2002, s. 73-85.
 • Fotografia reporterska jako przedmiot prawa autorskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Roczniki Prawnicze Nr 13, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002, s. 39-54.
 • Wybrane problemy ochrony prawnej dzieł haute couture, „Problemy prawa autorskiego” pod red. J. Barty. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z wynalazczości i ochrony własności intelektualnej. Kraków 2001, z. 78., s. 208-226.
 • Warunki ochrony prawnej wzoru przemysłowego, „Rzecznik Patentowy. Problemy Ochrony Własności Przemysłowej” 2001, nr 3 (30), s. 78-89.
 • Kształtowanie się praw autorskich do utworu fotograficznego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Roczniki Prawnicze Nr 11, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000, s. 81-125.
 • Kształtowanie się autorskich praw osobistych twórców wzorów przemysłowych, „Rzecznik Patentowy. Problemy Ochrony Własności Przemysłowej” 2000, nr 4 (27), s. 71-80.
 • Przedmiot prawa autorskiego w ustawie rosyjskiej z 1911 r., Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Roczniki Prawnicze Nr 9, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998, s. 93-109.
 • Przedmiot prawa autorskiego w ustawodawstwie niemieckim na ziemiach polskich zaboru pruskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Roczniki Prawnicze Nr 8, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1997, s. 89-101.
 • Przedmiot prawa autorskiego w ustawie austriackiej z 1895 r., Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Roczniki Prawnicze Nr 7, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1995, s. 77-86.
 • Podział terytorialny obszarów bartnych domeny w dawnej Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Roczniki Prawnicze Nr 5, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1994, s. 19-32.
 • Regale bartne i wolność bartna w dawnej Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Roczniki Prawnicze Nr 4, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 1993, s. 49-62.
 • Bartnictwo w feudalnych źródłach zachodniopomorskich, „Przegląd Zachodniopomorski” t. XIV (XXXIII), z. 3-4, (Szczecin) 1989, s. 243-254.
Funkcje na Uniwersytecie Opolskim (4)
 • kierownik Katedry Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego (2007-2010)
 • kierownik Zakładu Prawa Cywilnego i Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego (2010-1012)
 • kierownik Zakładu Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego (2012 -)
 • członek Senackiej Komisji ds. Kadry Naukowej i Zatrudnienia Uniwersytetu Opolskiego (2012 -)
Funkcje na innych uczelniach (4)
 • prorektor do spraw studenckich Uniwersytetu Szczecińskiego (2002-2005)
 • członek senackiej Komisji do spraw Nagród i Odznaczeń Uniwersytetu Szczecińskiego (2005-2007)
 • kierownik Katedry Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (2002- 2007)
 • redaktor naukowy Roczników Prawniczych – Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego (1996–2007)
Działalność pozauczelniana (6)
 • przewodnicząca Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego (2013 - )
 • członek Komisji Ministra Sprawiedliwości ds. naboru na aplikację adwokacką (2008 -)
 • członek Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich przy Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2008 -)
 • członek Komisji Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury i Sztuki (1998–2001)
 • członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
 • członek – założyciel Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Prasowego
Aktywność zawodowa poza szkolnictwem wyższym (2)
 • Członek Zarządu Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Oddział we Wrocławiu
 • Autorka dziesięciu książek literackich i popularyzatorskich, w tym: Polskie tradycje rodzinne (Wydawnictwo Świętego Wojciecha, Poznań 2009, s. 308) oraz Polskie tradycje świąteczne (Wydawnictwo Świętego Wojciecha, Poznań 1997, 1998, 2000, 2010, s. 360).
O mnie (1)
 • Urodziłam się w Międzyrzeczu Wielkopolskim, mam trzech synów i córkę, mieszkam we Wrocławiu.
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2020 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar