Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Katedra Prawa Administracyjnego
Profesor: dr hab. Marta Woźniak, prof. UO
Pokój: 4.25
E-mail: mwozniak@uni.opole.pl
Dyżur
Czwartek
11:30 - 12:30
Studenci niestacjonarni w terminach zjazdów.

Czwartek
11:30-12:30
co tydzień


Zainteresowania badawcze:
Monografie (3)
 • Interes publiczny i interes indywidualny w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2018.
 • Opłaty w prawie administracyjnym, (współ.), Wydawnictwo Presscom, Wrocław 2013.
 • Miejsce i stosowanie umów międzynarodowych w polskim prawie administracyjnym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005.
Redakcja/Współredakcja monografii (6)
 • Nowe instrumenty ochrony krajobrazu – rozważania wokół „ustawy krajobrazowej”, red. M. Woźniak, M. Kobak, „Administracja. Teoria - Dydaktyka -Praktyka”, (43) 2/2016 - tom tematyczny).
 • Ochrona i użytkowanie zasobów leśnych, red. M. Woźniak, M. Kościelniak – Marszał, Wydawnictwo Presscom, Wrocław 2015.
 • Dobra publiczne w administracji, red. M. Woźniak, E. Pierzchała, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014.
 • Administracja dóbr i usług publicznych, red. M. Woźniak, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.
 • Dostęp do informacji publicznej – wybrane zagadnienia prawne, red. E. Pierzchała, M. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010.
 • Prawnoadministracyjne regulacje samorządności i zarządzania państwem w Unii Europejskiej, red. M. Woźniak, J. Ryszka, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006.
Artykuły/Rozdziały w monografiach (81)
 • Aglomeracja – byt prawny czy faktyczny [w:] Organizacja i funkcjonowanie aglomeracji miejskich, red. B. Dolnicki, Warszawa 2018.
 • Ochrona interesu publicznego wobec interesu indywidualnego na gruntach rolnych i leśnych, [w:] Prawne uwarunkowania ochrony gruntów rolnych i leśnych wobec możliwości zagospodarowania terenu, red. M. Geszprych, „Człowiek i Środowisko” 1/2018.
 • Profesora Jana Bocia koncepcja interesu w prawie administracyjnym – „Opolskie Studia Administracyjno – Prawne” XVI/1/1/2018.
 • O potrzebie wartościowania w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, [w:] Zasady w prawie administracyjnym. Teoria, praktyka, orzecznictwo, red. Z. Duniewska, M. Stahl, A. Krakała, Warszawa 2018.
 • Funkcje administracji publicznej – wybrane zagadnienia prawne, współ. E. Pierzchała, [w:] Człowiek Państwo Prawo, Księga Jubileuszowa dedykowana Stanisławowi Leszkowi Stadniczeńko, Warszawa 2017.
 • Zasada ważenia interesów w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym a zasada proporcjonalności - Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 stycznia 2017 r. II OSK 932/15 – Glosa aprobująca, „Opolskie Studia Administracyjno - Prawne” XV/4/2017.
 • Płaszczyzny konfliktu interesów w obszarze prawnej ochrony krajobrazu na przykładzie parków kulturowych – „Wrocławskie Studia Sądowe” 3/2017.
 • Interes publiczny i dobro publiczne w prawie administracyjnym na tle konstytucyjnej zasady dobra wspólnego „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2017/4(3
 • The relationship between law, ratified agreement and the EU law in the light of the Polish Constitution and application of the EU law by public administration in Poland, [w:] „Opolskie Studia Administracyjno - Prawne” XV/4/2017/2017.
 • Filary Europejskiej Konwencji Krajobrazowej a polska wizja ochrony krajobrazu w świetle „ustawy krajobrazowej”, „Administracja. Teoria - Dydaktyka - Praktyka” (43) 2/2016.
 • Cechy organizacji administracji ochrony środowiska w Polsce, współ. B. Kowalczyk [w:] Prawo i polityka ochrony środowiska w doktrynie i praktyce, red. A. Barczak, A. Ogonowska, Szczecin 2016.
 • Czy istnieje remedium na konflikt interesów w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ? – uwagi na tle zasady zrównoważonego rozwoju, [w:] Zasada zrównoważonego rozwoju w wymiarze gospodarczym i ekonomicznym red. B. Rakoczy, K. Karpus, M. Szalewska, M. Walas, Toruń 2015.
 • Tendencje rozwojowe planowania i zagospodarowania przestrzennego po zmianach ustrojowych, [w:] 25 lat doświadczeń ustrojowo – prawnych III Rzeczypospolitej, red. H. Duszka – Jakimko, E. Kozerska, Warszawa 2015.
 • Lasy w sferze środowiskowych dóbr publicznych przez pryzmat cech powszechności i użyteczności, [w:] Ochrona i użytkowanie zasobów leśnych, red. M. Woźniak, M. Kościelniak – Marszał, Wrocław 2015
 • Wstęp, [w:] Ochrona i użytkowanie zasobów leśnych, red. M. Woźniak, M. Kościelniak – Marszał, Wrocław 2015.
 • Jawność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, [w:] Jawność w samorządzie terytorialnym, red. B. Dolnicki, Warszawa 2015.
 • Gmina wobec obszarów Natura 2000, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 4/2015.
 • Zasada zrównoważonego rozwoju jako tło konfliktów w zagospodarowaniu przestrzennym [w:] „PRAWO”, 318, 2015 Wrocław.
 • Ład przestrzenny jako paradygmat zrównoważonego gospodarowania przestrzenią, „Białostockie Studia Prawnicze”, zeszyt 18, Białystok 2015.
 • Newralgiczne problemy gospodarowania przestrzenią i zarządzania krajobrazem na poziomie gminy, [w:] Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska. Korzystanie z zasobów środowiska, red. B. Rakoczy, M. Szalewska, K. Karpus, Toruń 2014.
 • Prawna koncepcja ochrony krajobrazu jako dobra publicznego, [w:] Dobra publiczne w administracji, red. M. Woźniak, E. Pierzchała, Opole 2014.
 • Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez polskie sądy administracyjne – zarys problematyki, [w:] Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne. Tom II, red. J. Sługocki, Wrocław 2014.
 • Specyfika i charakter prawny opłat ekologicznych, [w:] Opłaty w prawie administracyjnym, Wrocław 2013.
 • Opłata za udzielenie informacji jako wyjątek od zasady nieodpłatności, [w:] Opłaty w prawie administracyjnym, Wrocław 2013.
 • Administracyjnoprawna konstrukcja opłaty adiacenckiej, [w:] Opłaty w prawie administracyjnym, Wrocław 2013.
 • Publicznoprawny charakter opłaty planistycznej, [w:] Opłaty w prawie administracyjnym, Wrocław 2013.
 • Natura 2000 jako obszar konfliktogenny, [w:] Problemy wdrażania systemu Natura 2000 w Polsce, red. A. Kaźmierska-Patrzyczna, M. A. Król, Szczecin-Łódź-Poznań 2013.
 • Środowisko i jego ochrona w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, [w:] Administracja dóbr i usług publicznych, red. M. Woźniak, Warszawa 2013.
 • Administrowanie przestrzenią jako dobrem publicznym, [w:] Administracja dóbr i usług publicznych, red. M. Woźniak, Warszawa 2013.
 • Rola mediacji w rozwiązywaniu konfliktów przestrzennych, „ADR Arbitraż i Mediacje”, Nr 2 (18)/2012.
 • Pojęcie, zakres i granice władztwa planistycznego gminy, [w:] Władztwo administracyjne. Administracja publiczna w sferze imperium i w sferze dominium, red. J. Łukasiewicz, Rzeszów 2012.
 • Interes publiczny jako przesłanka działań organów planistycznych, [w:] Przestrzeń i nieruchomości jako przedmiot prawa administracyjnego. Publiczne prawo rzeczowe, red. Iwona Niżnik-Dobosz, Warszawa 2012.
 • Tradycja prawna budowania ładu przestrzennego w Polsce, „Przegląd Legislacyjny”, Rok XVIII, Nr 2/3(76/77)/2011.
 • Zrównoważony rozwój jako strategia definiująca nowoczesne gospodarowanie przestrzenią w Polsce, „Ekonomia i Prawo” 2011, Tom VII.
 • Zasady ogólne planowania i zagospodarowania przestrzennego (próba systematyzacji) „Rejent” 2011, Nr 6 (242).
 • Charakter prawny renty planistycznej, „Podatki w sektorze publicznym” 1/2011.
 • Ochrona środowiska w przepisach Konstytucji RP (z uwzględnieniem wybranych aspektów porównawczych) „Opolskie Studia Administracyjno – Prawne”, Uniwersytet Opolski, Opole 2010, Nr VII.
 • Dostęp do informacji i udział społeczny jako nowoczesne instrumenty planowania przestrzennego gminy, [w:] Dostęp do informacji publicznej – wybrane zagadnienia prawne, red. M. Woźniak, E. Pierzchała, Opole 2010.
 • Wpływ prawa wspólnotowego na zadania samorządu terytorialnego z zakresu ochrony środowiska na przykładzie województwa opolskiego, [w:] Pięć lat w Unii Europejskiej – społeczne i prawne aspekty przemian na Śląsku Opolskim, red. Marta Rostropowicz – Miśko, Przemysław Malinowski, Opole 2009.
 • Administracja publiczna wobec prawa wspólnotowego (aspekty organizacyjne i kompetencyjne), [w:] Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, red. J. Boć i A. Chajbowicz, Wrocław 2009.
 • Sądy administracyjne wobec prawa europejskiego, „Prawo europejskie w praktyce”, Nr 10 (64), październik 2009, ISSN 1733-2036.
 • Place of international contracts in the legal system of the selected European countries, [w:] Positive Law in Contemporary Legal Systems, ed. by B. Lepieszko, D. Walencik, Brest – Opole 2009.
 • Rola samorządu terytorialnego w implementacji prawa wspólnotowego na przykładzie prawa ochrony środowiska, [w:] Wspólnotowe prawo ochrony środowiska i jego implementacja w Polsce trzy lata po akcesji, red. J. Jendrośka, M. Bar, Wrocław 2008.
 • Charakter prawny aktów planistycznych gminy jako podstawowego podmiotu planowania przestrzennego (uwagi na tle zmieniających się przepisów prawnych), [w:] Społeczno-gospodarcze aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego na Śląsku. Wybrane zagadnienia. red. Przemysław Malinowski, Marta Rostropowicz-Miśko, Łubowice 2007.
 • Wpływ prawa europejskiego na stosowanie prawa przez polskie organy administracyjne, [w:] Prawnoadministracyjne regulacje samorządności i zarządzania państwem w Unii Europejskiej, red. M. Woźniak, J. Ryszka, Opole 2006.
 • Zasada zrównoważonego rozwoju w systemie prawnym RP, „Opolskie Studia Administracyjno – Prawne”, Uniwersytet Opolski, Opole 2006, Nr III.
 • Status prawny obszarów Natura 2000, Śląsk Opolski Nr 3-4 (60-61) 2006 Opole, Zeszyty Naukowe, (red.) Krystyna Dubel, Wiesław Drobek, Instytut Śląski w Opolu.
 • Umowa międzynarodowa jako podstawa prawna niektórych działań faktycznych administracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2005, zeszyt 1/2005, Pro Publiko Bono, Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Służb Publicznych ASESOR.
 • Współpraca międzynarodowa jednostek samorządu terytorialnego w świetle prawa polskiego i standardów międzynarodowych „Samorząd Terytorialny” 2005, nr 4.
 • Kompetencje organów władzy publicznej w sprawach umów międzynarodowych w świetle Konstytucji RP i ustawy o umowach międzynarodowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego, „Przegląd Prawa i Administracji” 2004.
 • Umowa międzynarodowa jako podstawa prawna decyzji administracyjnej, „Przegląd Sądowy”, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis 7-8 lipiec-sierpień 2004.
 • Stosowanie umów międzynarodowych w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, „Opolskie Studia Administracyjno – Prawne”, Uniwersytet Opolski, Opole 2003, Nr I.
 • Aspekty stosowania umów międzynarodowych przez organy administracji na przykładzie prawa ochrony środowiska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego, „Przegląd Prawa i Administracji” 2003, Nr 54.
 • Aglomeracja – byt prawny czy faktyczny [w:] Organizacja i funkcjonowanie aglomeracji miejskich, red. B. Dolnicki, Warszawa 2018.
 • Funkcje administracji publicznej – wybrane zagadnienia prawne, współ. E. Pierzchała, [w:] Człowiek Państwo Prawo, Księga Jubileuszowa dedykowana Stanisławowi Leszkowi Stadniczeńko, Warszawa 2017.
 • O potrzebie wartościowania w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, [w:] Zasady w prawie administracyjnym. Teoria, praktyka, orzecznictwo, red. Z. Duniewska, M. Stahl, A. Krakała, Warszawa 2018.
 • Cechy organizacji administracji ochrony środowiska w Polsce, współ. B. Kowalczyk [w:] Prawo i polityka ochrony środowiska w doktrynie i praktyce, red. A. Barczak, A. Ogonowska, Szczecin 2016.
 • Czy istnieje remedium na konflikt interesów w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ? – uwagi na tle zasady zrównoważonego rozwoju, [w:] Zasada zrównoważonego rozwoju w wymiarze gospodarczym i ekonomicznym red. B. Rakoczy, K. Karpus, M. Szalewska, M. Walas, Toruń 2015.
 • Tendencje rozwojowe planowania i zagospodarowania przestrzennego po zmianach ustrojowych, [w:] 25 lat doświadczeń ustrojowo – prawnych III Rzeczypospolitej, red. H. Duszka – Jakimko, E. Kozerska, Warszawa 2015.
 • Lasy w sferze środowiskowych dóbr publicznych przez pryzmat cech powszechności i użyteczności, [w:] Ochrona i użytkowanie zasobów leśnych, red. M. Woźniak, M. Kościelniak – Marszał, Wrocław 2015
 • Wstęp, [w:] Ochrona i użytkowanie zasobów leśnych, red. M. Woźniak, M. Kościelniak – Marszał, Wrocław 2015.
 • Jawność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, [w:] Jawność w samorządzie terytorialnym, red. B. Dolnicki, Warszawa 2015.
 • Newralgiczne problemy gospodarowania przestrzenią i zarządzania krajobrazem na poziomie gminy, [w:] Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska. Korzystanie z zasobów środowiska, red. B. Rakoczy, M. Szalewska, K. Karpus, Toruń 2014.
 • Prawna koncepcja ochrony krajobrazu jako dobra publicznego, [w:] Dobra publiczne w administracji, red. M. Woźniak, E. Pierzchała Opole 2014.
 • Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez polskie sądy administracyjne – zarys problematyki, [w:] Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne. Tom II, red. J. Sługocki, Wrocław 2014.
 • Specyfika i charakter prawny opłat ekologicznych, [w:] Opłaty w prawie administracyjnym, Wrocław 2013.
 • Opłata za udzielenie informacji jako wyjątek od zasady nieodpłatności, [w:] Opłaty w prawie administracyjnym, Wrocław 2013.
 • Administracyjnoprawna konstrukcja opłaty adiacenckiej, [w:] Opłaty w prawie administracyjnym, Wrocław 2013.
 • Publicznoprawny charakter opłaty planistycznej, [w:] Opłaty w prawie administracyjnym, Wrocław 2013.
 • Natura 2000 jako obszar konfliktogenny, [w:] Problemy wdrażania systemu Natura 2000 w Polsce, red. A. Kaźmierska-Patrzyczna, M. A. Król, Szczecin-Łódź-Poznań 2013.
 • Środowisko i jego ochrona w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, [w:] Administracja dóbr i usług publicznych, red. M. Woźniak, Warszawa 2013.
 • Administrowanie przestrzenią jako dobrem publicznym, [w:] Administracja dóbr i usług publicznych, red. M. Woźniak, Warszawa 2013.
 • Pojęcie, zakres i granice władztwa planistycznego gminy, [w:] Władztwo administracyjne. Administracja publiczna w sferze imperium i w sferze dominium, red. J. Łukasiewicz, Rzeszów 2012.
 • Interes publiczny jako przesłanka działań organów planistycznych, [w:] Przestrzeń i nieruchomości jako przedmiot prawa administracyjnego. Publiczne prawo rzeczowe, red. Iwona Niżnik-Dobosz, Warszawa 2012.
 • Dostęp do informacji i udział społeczny jako nowoczesne instrumenty planowania przestrzennego gminy, [w:] Dostęp do informacji publicznej – wybrane zagadnienia prawne, red. M. Woźniak, E. Pierzchała, Opole 2010.
 • Wpływ prawa wspólnotowego na zadania samorządu terytorialnego z zakresu ochrony środowiska na przykładzie województwa opolskiego, [w:] Pięć lat w Unii Europejskiej – społeczne i prawne aspekty przemian na Śląsku Opolskim, red. Marta Rostropowicz – Miśko, Przemysław Malinowski, Opole 2009.
 • Administracja publiczna wobec prawa wspólnotowego (aspekty organizacyjne i kompetencyjne), [w:] Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, red. J. Boć i A. Chajbowicz, Wrocław 2009.
 • Place of international contracts in the legal system of the selected European countries, [w:] Positive Law in Contemporary Legal Systems, ed. by B. Lepieszko, D. Walencik, Brest – Opole 2009.
 • Rola samorządu terytorialnego w implementacji prawa wspólnotowego na przykładzie prawa ochrony środowiska, [w:] Wspólnotowe prawo ochrony środowiska i jego implementacja w Polsce trzy lata po akcesji, red. J. Jendrośka, M. Bar, Wrocław 2008.
 • Charakter prawny aktów planistycznych gminy jako podstawowego podmiotu planowania przestrzennego (uwagi na tle zmieniających się przepisów prawnych), [w:] Społeczno-gospodarcze aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego na Śląsku. Wybrane zagadnienia. red. Przemysław Malinowski, Marta Rostropowicz-Miśko, Łubowice 2007.
 • Wpływ prawa europejskiego na stosowanie prawa przez polskie organy administracyjne, [w:] Prawnoadministracyjne regulacje samorządności i zarządzania państwem w Unii Europejskiej, red. M. Woźniak, J. Ryszka, Opole 2006.
Funkcje na Uniwersytecie Opolskim (2)
 • Opracowanie strony www czasopisma “Opolskie Studia Administracyjno – Prawne”
 • Członek Senackiej Komisji ds Kształcenia
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2020 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar