Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Dyżur
Czwartek
w godz. 10:00 - 11:00, gab. 4.25
w terminach: 15.02; 1.03; 15.03; 12.04; 26.04; 10.05; 24.05; 7.06.

Studenci niestacjonarni w terminach zjazdów w przerwach między zajęciami.

Zainteresowania badawcze:
Monografie (2)
 • Opłaty w prawie administracyjnym, (współ.) M. Woźniak, Wrocław 2013
 • Miejsce i stosowanie umów międzynarodowych w polskim prawie administracyjnym, Wydawnictwo „Adam Marszałek”, Toruń 2005
Redakcja/Współredakcja monografii (5)
 • Ochrona i użytkowanie zasobów leśnych /red. Marta Woźniak, Miłosz Kościelniak-Marszał, Wrocław, Presscom, 2015, s. 175-191
 • Dobra publiczne w administracji, (red.) M. Woźniak, E. Pierzchała, Toruń 2014.
 • Dostęp do informacji publicznej – wybrane zagadnienia prawne, red. E. Pierzchała, M. Woźniak, Opole 2010.
 • Prawnoadministracyjne regulacje samorządności i zarządzania państwem w Unii Europejskiej, red. M. Woźniak, J. Ryszka, Opole 2006.
 • Administracja dóbr i usług publicznych, (red.) M. Woźniak, Warszawa 2013.
Artykuły/Rozdziały w monografiach (26)
 • Czy istnieje remedium na konflikt interesów w zagospodarowaniu przestrzennym ?: uwagi na tle zasady zrównoważonego rozwoju, w: Zasada zrównoważonego rozwoju w wymiarze gospodarczym i ekonomicznym / pod red. Bartosza Rakoczego, Karoliny Karpus, Małgorzaty Szalewskiej, Martyny Walas, Toruń, Wydział Prawa i Administracji UMK, 2015, 2015, s. 93-107.
 • Zasada zrównoważonego rozwoju jako tło konfliktów w zagospodarowaniu przestrzennym, w: Prawo. Studia historyczno-prawne, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015, nr 318, s. 53-68.
 • Jawność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w: Jawność w samorządzie terytorialnym / red. Bogdan Dolnicki, Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015., 2015, s. 765-780.
 • Ład przestrzenny jako paradygmat zrównoważonego gospodarowania przestrzenią, „Białostockie Studia Prawnicze”, 2015, Z.18, s.167-182.
 • Tendencje rozwojowe planowania i zagospodarowania przestrzennego po zmianach ustrojowych, w: 25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej / red. nauk. Hanna Duszka-Jakimko, Ewa Kozerska, Warszawa, Wolters Kluwer, 2015, s. 342-361.
 • Lasy w sferze środowiskowych dóbr publicznych przez pryzmat cech powszechności i użyteczności, w: Ochrona i użytkowanie zasobów leśnych /red. Marta Woźniak, Miłosz Kościelniak-Marszał, Wrocław, Presscom, 2015, s. 75-92.
 • Specyfika i charakter prawny opłat ekologicznych, [w:] Opłaty w prawie administracyjnym, Wrocław 2013.
 • Opłata za udzielenie informacji jako wyjątek od zasady nieodpłatności [w:] Opłaty w prawie administracyjnym, Wrocław 2013.
 • Administracyjnoprawna konstrukcja opłaty adiacenckiej [w:] Opłaty w prawie administracyjnym, Wrocław 2013.
 • Publicznoprawny charakter opłaty planistycznej [w:] Opłaty w prawie administracyjnym, Wrocław 2013.
 • Administrowanie przestrzenią jako dobrem publicznym [w:] Administracja dóbr i usług publicznych, red. M. Woźniak, Warszawa 2013.
 • Newralgiczne problemy gospodarowania przestrzenią i zarządzania krajobrazem na poziomie gminy [w:] Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska. Korzystanie z zasobów środowiska, red. B. Rakoczy, M. Szalewska, K. Karpus, Toruń 2014.
 • Prawna koncepcja ochrony krajobrazu jako dobra publicznego [w:] Dobra publiczne w administracji (red.) M. Woźniak, E. Pierzchała Opole 2014.
 • Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez polskie sądy administracyjne – zarys problematyki [w:] Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne. Tom II, red. J. Sługocki, Wrocław 2014.
 • Natura 2000 jako obszar konfliktogenny [w:] Problemy wdrażania systemu Natura 2000 w Polsce, red. A. Kaźmierska-Patrzyczna, M. A. Król, Szczecin-Łódź-Poznań 2013.
 • The relationship between law and ratified agreement and the EU law in Poland in the light of the Polish Constitution of 2 April 1997, “International and Comparative Law Review” 1/2012.
 • Pojęcie, zakres i granice władztwa planistycznego gminy, Pojęcie, zakres i granice władztwa planistycznego gminy [w:] Władztwo administracyjne. Administracja publiczna w sferze imperium i w sferze dominium, (red.) J. Łukasiewicz, Rzeszów 2012.
 • Interes publiczny jako przesłanka działań organów planistycznych [w:] Przestrzeń i nieruchomości jako przedmiot prawa administracyjnego. Publiczne prawo rzeczowe, red. Iwona Niżnik-Dobosz, Lexis Nexis 2012.
 • Dostęp do informacji i udział społeczny jako nowoczesne instrumenty planowania przestrzennego gminy, [w:] Dostęp do informacji publicznej – wybrane zagadnienia prawne, red. M. Woźniak, E. Pierzchała, Opole 2010.
 • Place of international contracts in the legal system of the selected European countries [w:] Positive Law in Contemporary Legal Systems, Brest – Opole 2009.
 • Administracja publiczna wobec prawa wspólnotowego (aspekty organizacyjne i kompetencyjne) [w:] Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego (red.) J. Boć i A. Chajbowicz, Kolonia Limited 2009.
 • Wpływ prawa wspólnotowego na zadania samorządu terytorialnego z zakresu ochrony środowiska na przykładzie województwa opolskiego [w:] Pięć lat w Unii Europejskiej – społeczne i prawne aspekty przemian na Śląsku Opolskim, (red.) Marta Rostropowicz – Miśko, Przemysław Malinowski, Opole 2009.
 • Rola samorządu terytorialnego w implementacji prawa wspólnotowego na przykładzie prawa ochrony środowiska, [w:] Wspólnotowe prawo ochrony środowiska i jego implementacja w Polsce trzy lata po akcesji, (red.) J. Jendrośka, M. Bar, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2008.
 • Charakter prawny aktów planistycznych gminy jako podstawowego podmiotu planowania przestrzennego (uwagi na tle zmieniających się przepisów prawnych), [w:] Społeczno-gospodarcze aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego na Śląsku. Wybrane zagadnienia. (red.) Przemysław Malinowski, Marta Rostropowicz-Miśko, Łubowice 2007.
 • Wpływ prawa europejskiego na stosowanie prawa przez polskie organy administracyjne – artykuł opublikowany w książce pt. Prawnoadministracyjne regulacje samorządności i zarządzania państwem w Unii Europejskiej, Opole 2006.
 • Status prawny obszarów Natura 2000, Śląsk Opolski Nr 3-4 (60-61) 2006 Opole, Zeszyty Naukowe pod red. Krystyny Dubel i Wiesława Drobka, Instytut Śląski w Opolu.
Funkcje na Uniwersytecie Opolskim (2)
 • Od 2014 roku – sekretarz i Redaktor tematyczny czasopisma „Opolskie Studia Administracyjno – prawne”
 • W latach 2009 – 2013 – Koordynator z ramienia WPiA Opolskiego Festiwalu nauki
Działalność pozauczelniana (2)
 • Prawnik w Kancelarii Radców Prawnych „Woźniak Hadryś Bajsarowicz”
 • Członek i rzecznik prasowy Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Tęcza” w Oławie
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2018 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar