Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Katedra Prawa Gospodarczego i Finansowego
Starszy Wykładowca: dr Monika Tomaszewska
Pokój: 4.18
Telefon: 77 452 75 37
E-mail: mtwr@interia.pl
Zespół Dydaktyczny Edukacji Klinicznej „Klinika Prawa”
Starszy Wykładowca: dr Monika Tomaszewska
Pokój: 4.18
Telefon: 77 452 75 37
E-mail: mtwr@interia.pl

Zainteresowania badawcze:
Monografie (1)
 • Charakter prawny decyzji o ubezwłasnowolnienie w sądowym stosowaniu prawa
Artykuły/Rozdziały w monografiach (38)
 • Oblicza starości osób ubezwłasnowolnionych a wykluczenie społeczne, w: Prawne aspekty starości / red. nauk. Aleksandra Wilk, Magdalena Gołowkin-Hudała, Warszawa : Difin, 2014, s. 113-129.
 • Ocena wybranych skutków ubezwłasnowolnienia dla realizacji zadań wynikających z macierzyństwa, „Praca Socjalna”, 2014, nr 4, s.80-100,
 • Refleksje na temat interdyscyplinarności nauk o turystyce oraz prawa turystycznego, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne”, 2014, nr 11, z.1, s.103-121.
 • M. Tomaszewska: Ubezwłasnowolnienie instytucja na miarę naszych czasów czy relikt przeszłości?
 • M. Tomaszewska: Oblicza starości osób ubezwłasnowolnionych a problematyka wykluczenia.
 • M. Tomaszewska: Turystyka wobec wyzwań osób niepełnosprawnych intelektualnie-wybrane problemy prawne i społeczne, Poznań 2014.
 • M. Tomaszewska: Wzory kulturowe a orzecznictwo sądów -wybrane zagadnienia, Wrocław 2014.
 • M. Tomaszewska: O definiowaniu pojęć w turystyce, (w:) Folia Turistica na 1/2014.
 • M. Tomaszewska: Wokół definicji bezpieczeństwa, (w:) Opolskie Zeszyty Administracyjno-Prawne, nr 4/2014.
 • M. Tomaszewska: Refleksje na temat interdyscyplinarności nauk o turystyce i prawa turystycznego, Opolskie Zeszyty Administracyjno-Prawne, Opole nr 1/2014.
 • M. Tomaszewska: Prawo w turystyce jako wyraz zachodzących przemian w prawie prywatnym i publicznym. (w:) Przemiany prawa publicznego i prywatnego w XXI w. (red). R. Frey, Kielce 2012.
 • M. Tomaszewska: Pojęcie turystyki jako pojęcie o charakterze typologicznym.(w:) Konsument na rynku usług turystycznych, (w:) Konsument na rynku usług turystycznych i żywieniowych, Częstochowa 2012.
 • M. Tomaszewska: Informacja, profilaktyka i leczenie jako „narzędzia” zapobiegania skutkom chorób w podróży-wybrane aspekty prawne i medyczne, Poznań 2012.
 • M. Tomaszewska: Status prawa turystycznego jako perspektywa dla badan szczegółowych- uwagi wstępne, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne nr 2/ 2012,
 • M. Tomaszewska; Prawo w turystyce, pomiędzy prawem publicznym a prywatnym
 • M. Tomaszewska: Dylematy interdyscyplinarności prawa turystycznego, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne
 • M. Tomaszewska: Prawo turystyczne, jako autonomiczna gałąź prawa- przyczynek do dyskusji, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 2012, nr 10.
 • M. Tomaszewska; Kilka uwag o bezpieczeństwie w turystyce i zagrożeniu terroryzmem, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne nr 1, Opole 2012.
 • M. Tomaszewska: Choroba psychiczna i niedorozwój umysłowy jako przesłanki ubezwłasnowolnienia całkowitego i częściowego, Zdrowie Publiczne, nr 3-4/2003.
 • M. Tomaszewska: Kilka słów o opiece w prawie niemieckim, Opieka, Wychowanie, Terapia nr 3/2002.
 • M. Tomaszewska: Formy pomocy prawnej dla osoby ubezwłasnowolnionej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu. Administracja 3/2005.
 • M. Tomaszewska: Narkomania jako przesłanka ubezwłasnowolnienia, Problemy Alkoholizmu, nr 1 (519) /2005, Numer Jubileuszowy „50 lat w służbie społecznej”
 • M. Tomaszewska: Pijaństwo jako przesłanka ubezwłasnowolnienia na tle orzeczeń Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Zdrowie Publiczne, nr 1/2006.
 • M. Tomaszewska: Doradca tymczasowy jako forma pomocy prawnej dla osoby ubezwłasnowolnionej, Opieka, Wychowanie, Terapia, nr 1-2/2006.
 • M. Tomaszewska: Alkoholizm i zaburzenia psychiczne -analiza pojęcia, Problemy Alkoholizmu, nr 3/2007.
 • M. Tomaszewska: Metodologiczny status pojęć-przesłanek ubezwłasnowolnienia na przykładzie choroby psychicznej, Prawo i Medycyna, nr 33/2008.
 • M. Tomaszewska; Postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu jako „decyzja” o charakterze konstytutywnym i deklaratoryjnym, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne, nr 4/2008.
 • M. Tomaszewska: Kompetencjach pilotów wycieczek i organizatorów turystyki-uwagi de lege lata i de lege ferenda, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne, nr 6/ 2009.
 • M. Tomaszewska: Ubezwłasnowolnienie zagrożeniem prawa do wolności?. Uwarunkowania historyczno-prawne, (w:) Idea wolności w ujęciu historyczno-prawnym, Toruń 3/2010.
 • M. Tomaszewska: Rola biegłego w kształtowaniu orzeczenia sądu w postępowaniu o ubezwłasnowolnienie, Prawo i Medycyna, nr 4/2009.
 • M. Tomaszewska: Tramping jako nowe wyzwanie na rynku usług turystycznych (uwarunkowania organizacyjno-prawne)- (w;)Umowy w turystyce, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, seria „Ekonomia” nr 2/2010.
 • M. Tomaszewska: Doświadczenie kulturowe Afryki w oczach trampingowego podróżnika i turysty, (w:) Współczesne podróże kulturowe, praca zbiorowa, pod red. M. Kazimierczaka Poznań 2010.
 • M. Tomaszewska: Wpływ nauki języków obcych na aktywność turystyczną młodzieży, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, nr 4/2010.
 • M. Tomaszewska: Obowiązek informacyjny organizatora turystyki, jako element bezpieczeństwa turystów podczas imprezy turystycznej- wybrane zagadnienia, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne, nr 6/2011.
 • M. Tomaszewska: Uwarunkowania prawno-instytucjonalne obozów językowych z pobytem u rodziny przyjmującej - w świetle polskiego ustawodawstwa oraz orzecznictwa ETS, (w:)Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, pod red. A. Zajadacz, H. Matuszewskiego, T. VII, Poznań 2011.
 • M. Tomaszewska: TOURISM AS ACTIVATION FACTOR OF DISABLED PERSONS IN VIEW OF INCAPACITATED PERSONS (w:) Tourism Role in the Regional Economy” Vol. 3 „Social, Health-related, Economic and Spatial Conditions of Disabled People’s Tourism Development”, pod redakcją . Jerzego Wyrzykowskiego i. Janusza Maraka, Wrocław 2011. 21.M. Tomaszewska: Zdolność do czynności prawnych, reprezentacja osób o ograniczonej zdolności od czynności prawnych w polskim systemie prawnym i w systemach wybranych państw azjatyckich, (w;) Zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku. Azjatycka perspektywa, pod red. J. Marszałek- Kawy, Toruń 2011.
 • M. Tomaszewska: Charakter prawny wniosku o ubezwłasnowolnienie i postępowanie o ubezwłasnowolnienie wobec upośledzonego umysłowo dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, (w:)Rodzinne formy pieczy zastępczej. Teoria i praktyka. Warszawa-Siedlce 2011.
 • M. Tomaszewska; Między świadomością, bezpieczeństwem, a przyjemnością. Współczesny turysta na szlaku turystycznym,(w:) Prawo sportowe i turystyczne- między regulacją a deregulacją, Kraków 2011.
Funkcje na Uniwersytecie Opolskim (1)
 • Opiekun praktyk na WPiA UO
Aktywność zawodowa poza szkolnictwem wyższym (1)
 • Do 2010 Ośrodek Interwencji Kryzysowej - porady prawne
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2020 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar