Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Katedra Nauk o Państwie i Prawie
Profesor: dr hab. Andrzej Szymański, prof. UO
Pokój: 4.2
Telefon: 77 452 75 24
E-mail: szymanski.andrzej208@gmail.com
Zespół Badawczy Prawa Wyznaniowego „Law and Religion"
Profesor: dr hab. Andrzej Szymański, prof. UO
Pokój: 4.2
E-mail: szymanski.andrzej208@gmail.com
Dyżur
Czwartek
8:30 – 9:30

Środa
8:00 – 9:00
Studenci niestacjonarni w terminach zjazdów: pół godziny przed i pół godziny po zajęciach.

Czwartek w terminach: 7 marca, 21 marca, 4 kwietnia, 16 maja, 30 maja, 13 czerwca, (27 czerwca) - godz. 7.00 - 8.00 oraz 14.00 - 15.00 Studenci studiów niestacjonarnych - pół godziny przed i po zajęciach.

Zainteresowania badawcze:
Monografie (2)
 • Proces likwidacji działalności charytatywnej Kościoła katolickiego w sferze publicznoprawnej w latach 1944-1965 : studium historyczno-prawne, Opole 2010,
 • Ks. bp dr Franciszek Jop - prawodawca i organizator diecezji opolskiej, Opole 2007.
Redakcja/Współredakcja monografii (11)
 • Pacta sunt servanda : nierealny projekt czy gwarancja ładu społecznego i prawnego ? /red. Ewa Kozerska, Piotr Sadowski, Andrzej Szymański, Kraków, AT Wydawnictwo, 2015
 • P. Jaskóła, E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański (red.), Oblicza tolerancji i nietolerancji religijnej. Aspekty prawno-historyczne i teologiczne, Opole. 2014
 • Wojna i pokój. Wybrane zagadnienia prawno-historyczne, pod red. E. Kozerskiej, P. Sadowskiego, A. Szymańskiego, Wydawnictwo UO, Opole 2013, ss. 402;
 • Egalitaryzm i elitaryzm. Tradycja i przyszłość Europy, pod. red. E. Kozerskiej, P. Sadowskiego, A. Szymańskiego, Opole 2012, ss.365;
 • Ze studiów nad tradycją prawa, pod red. E. Kozerskiej, P. Sadowskiego, A. Szymańskiego, wyd. Difin, Warszawa 2012, ss. 303;
 • Idea wolności w ujęciu historycznym i prawnym. Wybrane zagadnienia [wraz z P. Sadowskim i E. Kozerską], Toruń 2010,
 • Wybrane problemy nauki i nauczania prawa [wraz z P. Sadowskim i E. Kozerską], Opole 2010
 • Problemy własności w ujęciu historyczno-prawnym. Materiały z III Opolskiego Colloquium Prawno-Historycznego, [wraz z P. Sadowskim i E. Kozerską] Opole 2008,
 • Prawne, historyczne i doktrynalne aspekty sprawiedliwości. Materiały z II Opolskiego Colloquium Prawno-Historycznego, [wraz z P. Sadowskim i E. Kozerską], Opole 2007,
 • Historia prawa w służbie sprawiedliwości. Materiały z I Opolskiego Colloquim Prawno-Historycznego [wraz z P. Sadowskim], Opole 2006
 • Opracowanie redakcyjne książki R. Pacułta, Twierdza kozielska, Kędzierzyn-Koźle 1997,
Artykuły/Rozdziały w monografiach (48)
 • Dochodzenia dyscyplinarne wobec funkcjonariuszy Policji Państwowej w Sarnach w 1938 r.; w: Ruch drogowy : ochrona danych osobowych, kontrola, prawnokarne następstwa / red. Artur Mezglewski, Anna Tunia, Michał Skwarzyński, Lublin, Wydawnictwo KUL ; Stowarzyszenie Prawo na Drodze, 2015
 • Udział Szkoły Ruchu Drogowego Milicji Obywatelskiej im. F. Zubrzyckiego z Piaseczna w operacji "Lato - 79" : (zabezpieczenie wizyty papieża Jana Pawła II w Polsce od 2 do 10 czerwca 1979 r.); w: Ruch drogowy : ochrona danych osobowych, kontrola, prawnokarne następstwa / red. Artur Mezglewski, Anna Tunia, Michał Skwarzyński, Lublin, Wydawnictwo KUL ; Stowarzyszenie Prawo na Drodze, 2015
 • Prześladowania i dyskryminacja chrześcijan wyzwaniem dla prawników; w: Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i religii / red. Piotr Stanisz [i in.], Lublin, Wydawnictwo KUL, 2015
 • Nauczanie i wychowanie chrześcijańskie w parafii w świetle uchwał I Synodu Diecezji Opolskiej; w: Wychowanie religijne i moralne / pod red. Mieczysława Różańskiego i Ryszarda Sztychmilera, Olsztyn, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2015
 • Skargi osób pozbawionych wolności z Aresztu Śledczego w Kedzierzynie-Koźlu; w: Historia testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, nuntia vetustatis : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Włodzimierzowi Kaczorowskiemu / pod redakcją Ewy Kozerskiej, Marka Maciejewskiego, Piotra Steca, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2015
 • Sprawa obiektowa "Ośrodek" : inwigilacja Kurii Biskupiej w Opolu w latach 1961-1990 w świetle raportu 067/42 z Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu; w: Pacta sunt servanda : nierealny projekt czy gwarancja ładu społecznego i prawnego ? /red. Ewa Kozerska, Piotr Sadowski, Andrzej Szymański, Kraków, AT Wydawnictwo, 2015
 • Przejęcia kościelnej organizacji charytatywnej „Caritas” przez władzę ludową w 1950 r., w: W. Uruszczak, K. Krzysztofek, M. Mikuła (red.), Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu, Kraków 2014
 • Stosunki państwowo – kościelne w III Rzeczypospolitej, w: A. Mezglewski (red.), Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2014, s. 422-427
 • Konstantyn Wielki i św. Helena na freskach Jana Kubena w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzegu jako produkt turystyczno – pielgrzymkowy Śląska Opolski, A. Tunia (red.), Prawne aspekty turystyki pielgrzymkowej Lublin 2014, s. 191-200
 • Geneza i zadania straży gminnych. Ujęcie historyczno – prawne, w: A. Mezglewski (red.), Straż gminna jako organ kontroli ruchu drogowego Lublin 2014, s. 13-30
 • Antychrześcijańska ofensywa współczesności. Chrystofobia łamaniem prawa do wolności religijnej, w: P. Jaskóła, E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański (red.), Oblicza tolerancji i nietolerancji religijnej. Aspekty prawno-historyczne i teologiczne, Opole. 2014, s. 231-254
 • Mikołaj z Koźla i Wawrzyniec z Raciborza - śląscy uczeni i kanoniści okresu średniowiecza, „Szkice Kędzierzyńsko-Kozielskie” 2014 Tom XVII, s. 59-71
 • Wojna, której wygrać się nie dało. Działalność Wojewódzkiej Komisji do Walki ze Spekulacją w województwie płockim w latach 1981–1987 (na podstawie dokumentów z Archiwum Państwowego w Płocku), w: Wojna i pokój. Wybrane zagadnienia prawno-historyczne, pod red. E. Kozerskiej, P. Sadowskiego, A. Szymańskiego, Wydawnictwo UO, Opole 2013, ss. 402,
 • Nadzór administracji wyznaniowej PRL nad wyznaniami nierzymskokatolickimi na Mazowszu Płockim w kontekście deklarowanej świeckości państwa, w: Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych, red. A. Mezglewski, A. Tunia, Wydawnictwo KUL, ISBN 978-83-7702-556-7, Lublin 2013
 • Działalność Wydziału do Spraw Wyznań w Opolu w latach 1958-1989 w świetle dokumentów Archiwum Państwowego w Opolu, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 4 (2012), s. 51-66.
 • Od dekretu z 24 kwietnia 1952 o zniesieniu fundacji do ustawy z 6 kwietnia 1984 o fundacjach. Przełom czy kontynuacja? Recz o funkcjonowaniu wyznaniowych fundacji dobroczynnych w PRL, [w:] „Zeszyty Prawnicze UKSW” 11.3 (2011), s. 347-381
 • Likwidowanie szpitali wyznaniowych w Polsce w latach 1949-1958 jako przejaw braku bilateralizmu, [w:] Bilateralizm w stosunkach państwowo – kościelnych, M. Bielecki (red.), Lublin 2011, s. 93-117.
 • Rola Kościoła polskiego w odzyskaniu skarbów wawelskich, „Opolskie Studia Administracyjno – Prawne” 9 (2011), s. 221-231.
 • Z historii Instytutu Prawa i Administracji oraz Międzywydziałowego Instytutu Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w latach 1996-2006, [w:] Wybrane problemy nauki i nauczania prawa, E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański, (red.), Opole 2010, s. 71-92.
 • Laicyzacja kościelnych burs i internatów przejawem walki władz Polski Ludowej z wyznaniową akcją charytatywną, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2 (2010), s. 87-110.
 • Mikołaj z Koźla, „Szkice Kędzierzyńsko-Kozielskie” 11-12 (2009), s. 7-15.
 • Ograniczenie możliwości funkcjonowania wyznaniowych domów pomocy społecznej w Polsce Ludowej, [w:] Zakony Żeńskie w PRL. Prawo instrumentem walki władz komunistycznych z Kościołem i zakonami w Polsce, (red.) A. Mirek, Lublin 2009, s. 137-159.
 • Prawne możliwości wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej przez podmioty wyznaniowe, [w:] Prawo wyznaniowe w Polsce (1989-2009). Analizy-dyskusje-postulaty, (red.) D. Walencik, Katowice-Bielsko-Biała 2009, s. 255-274.
 • Kult świętych w ustawodawstwie partykularnym biskupa opolskiego Franciszka Jopa (1956-1976) „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” 6 (2009), s. 303-309.
 • Organizowanie przez związki wyznaniowe tzw. „przystani dziecięcych” i „akcji letniej” dla dzieci i młodzieży – poszukiwaniem „przestrzeni wolności” do pracy charytatywnej w realiach PRL [w:] Idea wolności w ujęciu historycznym i prawnym. Wybrane zagadnienia, (red.) E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański, Toruń 2010, s. 155-165.
 • Wykorzystanie przez władzę ludową polskich i niemieckich uprzedzeń narodowościowych w celu przejęcia szpitala zakonnego w Siołkowicach na Śląsku Opolskim w 1949 r., [w:] Wkład Górnego Śląska w dzieje europejskiego lecznictwa. Wartości kulturowe – zdrowie – społeczeństwo, (red.) W. Kaczorowski. Jerzy Marian Dyrda, Opole 2009, s. 197-207.
 • Taking over and restoration by people’s state authority of borromeo’s sisters’ hospital in Trzebnica in years 1945-1973, [w:] Positive law in contemporary legal systems, (red.) B. Lepieszko, D. Walencik, Brest 2009, s. 98-103.
 • Zabór Domu Dziecka „Caritas” w Kuźni Raciborskiej przez władze komunistyczne 6 listopada 1946 r. [w:] Problemy własności w ujęciu historyczno-prawnym. Materiały z III Opolskiego Colloquium Prawno-Historycznego, (red.) P. Sadowski, E. Kozerska, A. Szymański, Opole 2008, s. 95-103.
 • Z historii nauczania prawa w Opolu. Instytut Prawa i Administracji oraz Międzywydziałowy Instytut Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w latach 1996-2006, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” 5 (2008) s. 365-388.
 • Koźle nad Odrą. Miasto i rzeka do 1946, [w:] Odra. Rzeka i ludzie – wzajemne uwarunkowania na przestrzeni dziejów, (red.) E. Nycz, F. Pistelok, Opole 2008, s. 39-56.
 • Pierwszy synod diecezji opolskiej 2002-2005, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” 28 (2008), s. 377-404.
 • Niektóre działania władz Polski ludowej przeciwko szpitalom zakonnym w latach 1949-1958, „Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL Prawo” 3 (2007), s. 115-141.
 • Misja kapłanów w świetle postanowień Synodu Diecezji Opolskiej na tle statutów II Polskiego Synodu Plenarnego, [w:] Prawne, historyczne i doktrynalne aspekty sprawiedliwości. Materiały z II Opolskiego Colloquium Prawno-Historycznego, (red.) P. Sadowski, E. Kozerska, A. Szymański, Opole 2007, s. 45-70.
 • „Sprawa Kadzidła”. Protest obywatelski w realiach PRL, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” 4 (2007), s. 291-305.
 • Akcja przejmowania szpitali wyznaniowych w oparciu o ustawę z dnia 28 października 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowanej gospodarce w służbie zdrowia, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 10 (2007), s. 281-324.
 • Patrocinia Krzyża Świętego w Polsce, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” 27 (2007), s. 137-156.
 • Iconography of Constantine the Great and Saint Helena in Opolski Silesia, [w:] (red.) Misa Rakocija, Nis and Byzantium. Fourth Symposium Nis, 3-5 June 2005. The collection of scientific works IV, Nis 2006, s. 425-434.
 • Adwokatura kościelna w służbie praw człowieka, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” 3 (2006), s. 225-242.
 • Prawo kanoniczne w państwie autorytarnym. O. Lothar Dudek, o. Dominik Kiesch, o. Andrzej Bolczyk – śląscy kanoniści franciszkańscy XX w., [w:] Cuius regio eius religio?, (red.) G. Górski, L. Ćwikła, M. Lipska, Lublin 2006, s. 353-376.
 • Mikołaj z koźla i Wawrzyniec z Raciborza – śląscy prawnicy okresu średniowiecza, [w:] Historia prawa w służbie sprawiedliwości. Materiały z I Opolskiego Colloquium Prawno-Historycznego, (red.) P. Sadowski, A. Szymański, Opole 2006, s. 29-48.
 • Przymioty i dobra małżeństwa z uwzględnieniem Sądu Duchownego w Opolu jako trybunału I instancji dla diecezji opolskiej i gliwickiej w latach 1994-2004, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” 26 (2006), s.327=3347.
 • Represyjne działania władz państwowych wobec Niższego Seminarium Duchownego pw. bł. Czesława w Gliwicach i jego likwidacja 21 sierpnia 1963 r., [w:] Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej, (red.) A. Mezglewski, P. Stanisz, M. Ordon, Lublin 2005, s. 333-373.
 • Wojciech, Jan Wilhelm i Paweł Kulawi – ze studiów nad dziejami oblatów polskich [w:] Studia i rozprawy (red.) J. Podgórecki, Opole 2004, s. 376-398.
 • Zarządzanie biskupa Franciszka Jopa (1956-1976) dotyczące duchowieństwa. Ze studiów nad prawodawstwem partykularnym Kościoła opolskiego, „Roczniki Nauk Prawnych” XIV (2004), z. 2, s. 55-79.
 • Sprawy zarządu mieniem kościelnym w działalności administracyjnej biskupa Franciszka Jopa w diecezji opolskiej, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 7 (2004) s.181-210.
 • Zarządzanie biskupa opolskiego Franciszka Jopa (1956-1976) odnośnie duchowieństwa, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” (1) 2003, s. 185-209.
 • Efemia (Ofka) raciborska księżna i dominikanka, „Studia Śląskie” LXIV (2005), s. 217-230.
 • Z Leśnicy do Auschwitz. Ojcowie Kulowi – przyczynek do dziejów oblatów polskich, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” (22) 2002 r., s. 197-227.
Nagrody (4)
 • Nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu Opolskiego przyznana na okres od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r.
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Opolskiego za profesjonalizm w wykonywaniu obowiązków w roku akademickim 2009/2010.
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Opolskiego zespołowa II stopnia przyznana z okazji inauguracji roku akademickiego 2010/2011.
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Opolskiego za rok akademicki 2008/2009.
Funkcje na Uniwersytecie Opolskim (4)
 • Członek uczelnianej komisji wydawniczej – kadencja 2008 – 2012;
 • Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej – kadencja 2012 – 2016;
 • Członek Senatu Uniwersytetu Opolskiego – kadencja 2012 – 2016;
 • Członek komisji (3) do przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowo – dydaktyczne w WPiA UO – czerwiec 2012 r.
Działalność pozauczelniana (8)
 • Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego (członek - założyciel, członek Komisji Rewizyjnej w kadencji 2008-2012, sekretarz Komisji Rewizyjnej w kadencji 2012 -2016);
 • Stowarzyszenie Kanonistów Polskich;
 • Towarzystwo Naukowe KUL - Wydział Nauk Prawnych (członek - współpracownik);
 • Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa KUL (członek- założyciel);
 • Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe;
 • Opolski Oddział Stowarzyszenia Katolickiego „Civitas Christiana”;
 • Komisja ds. Struktur Diecezjalnych I Synodu Diecezji Opolskiej (w latach 2003-2005).
 • Stowarzyszenie Prawo na Drodze
Aktywność zawodowa poza szkolnictwem wyższym (1)
 • Kancelaria Prawa Kanonicznego "Bona Fides" www.rozwod-koscielny.eu
O mnie (2)
 • Andrzej Szymański Ur. 5 marca 1967 r. stanowisko służbowe: profesor WPiA Uniwersytetu Opolskiego pełniona funkcja: kierownik Katedry Historii Państwa i Prawa oraz Doktryn Polityczno - Prawnych stopień naukowy: dr hab. nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego o specjalności historia prawa zatrudniony w Wydziale Prawa i Administracji UO doświadczenie zawodowe Dr hab. Andrzej Szymański urodził się 5 marca 1967 r. w Bierawie koło Kędzierzyna – Koźla. W roku 1974 rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej nr 1 w tym mieście. Po jej ukończeniu kontynuował naukę w Technikum Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu. W roku 1987 zdobyłem dyplom technika – mechanika maszyn i urządzeń okrętowych i podjąłem pracę w Stoczni Remontowej Żeglugi Śródlądowej. Od wiosny 1988 r. do jesieni 1989 r. odbywał zasadniczą służbę wojskową w 37 Łużyckim Pułku Artylerii Haubic w Kędzierzynie-Koźlu (gdzie ukończyłem szkołę podoficerską) oraz w 5 Pomorskiej Brygadzie Artylerii Armat w Głogowie. W roku 1990 zdał egzaminy wstępne na studia na kierunku prawo kanoniczne w Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Podczas studiów interesował się przede wszystkim historią prawa kościelnego, co zaowocowało wybraniem przeze mnie seminarium magisterskiego o tym właśnie profilu. Na tym seminarium pod kierunkiem śp. ks. prof. dra hab. Henryka Karbownika napisał pracę magistersko – licencjacką pt. Działalność prawodawcza bpa Franciszka Jopa w diecezji opolskiej w zakresie kultu
 • Andrzej Szymański Ur. 5 marca 1967 r. stanowisko służbowe: profesor WPiA Uniwersytetu Opolskiego pełniona funkcja: kierownik Katedry Historii Państwa i Prawa oraz Doktryn Polityczno - Prawnych stopień naukowy: dr hab. nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego o specjalności historia prawa zatrudniony w Wydziale Prawa i Administracji UO doświadczenie zawodowe Dr hab. Andrzej Szymański urodził się 5 marca 1967 r. w Bierawie koło Kędzierzyna – Koźla. W roku 1974 rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej nr 1 w tym mieście. Po jej ukończeniu kontynuował naukę w Technikum Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu. W roku 1987 zdobyłem dyplom technika – mechanika maszyn i urządzeń okrętowych i podjąłem pracę w Stoczni Remontowej Żeglugi Śródlądowej. Od wiosny 1988 r. do jesieni 1989 r. odbywał zasadniczą służbę wojskową w 37 Łużyckim Pułku Artylerii Haubic w Kędzierzynie-Koźlu (gdzie ukończyłem szkołę podoficerską) oraz w 5 Pomorskiej Brygadzie Artylerii Armat w Głogowie. W roku 1990 zdał egzaminy wstępne na studia na kierunku prawo kanoniczne w Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Podczas studiów interesował się przede wszystkim historią prawa kościelnego, co zaowocowało wybraniem przeze mnie seminarium magisterskiego o tym właśnie profilu. Na tym seminarium pod kierunkiem śp. ks. prof. dra hab. Henryka Karbownika napisał pracę magistersko – licencjacką pt. Działalność prawodawcza bpa Franciszka Jopa w diecezji opolskiej w zakresie kultu
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2020 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar