Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Katedra Prawa Gospodarczego i Finansowego
Kierownik: dr Piotr Stanisławiszyn
Pokój: 4.7
Telefon: 77 452 75 29
E-mail: mlodyp@poczta.onet.pl

Zainteresowania badawcze:
wsp�czesne problemy prawa finansowego, sankcje w prawie finansowym, rozw�j i przeobra�enia w zakresie nadzoru bankowego i finansowego w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej.
Redakcja/Współredakcja monografii (3)
 • „Wybrane problemy prawa finansowego w Polsce”, pod red. M. Ciecierskiego, A. Mudreckiego, P. Stanisławiszyna, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009, ss. 404
 • „Regulacje w zakresie prawa celnego i podatku akcyzowego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej – polskie doświadczenia i perspektywy”, pod red. T. Nowaka, P. Stanisławiszyna, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2012, ss. 455
 • „Prawo celne i podatek akcyzowy – kierunki przeobrażeń i zmian”, pod red. T. Nowaka, P. Stanisławiszyna, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2014, ss. 450
Autorstwo/Współautorstwo podręczników i komentarzy (8)
 • „Komentarz do art. 55 i 63”, [w:] „Prawo rynku kapitałowego”, pod red. M. Wierzbowskiego, L. Sobolewskiego, P. Wajdy, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2014, wyd. 2
 • „Komentarz do art. 11e, 11f, 33b ”, [w:] „Ustawa o kontroli skarbowej. Komentarz”, pod red. K. Kanduta, A. Sędkowskiej, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 160 – 191, 467 – 477
 • „Sankcje karnoskarbowe w zakresie kas rejestrujących”, [w:] „Kasy rejestrujące. Komentarz problemowy”, Agnieszka Derkacz, Alicja Kurowska, Ewa Piechota - Oloś, Iwona Siergiej, Aleksandra Sędkowska, Piotr Stanisławiszyn, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 150 – 173
 • „Komentarz do art. 9 – 16”, [w:] „Ustawa o Narodowym Banku Polskim. Komentarz”, pod red. P. Zawadzkiej, Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa 2013, s. 57 – 130
 • „Komentarz do art. 179 – 182, 196 – 199”, [w:] „Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Komentarz”, pod red. R. Mroczkowskiego, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 605 – 626, 651 – 668
 • „Komentarz do art. 7d – 7e, 11f, 43a”, [w:] „Ustawa o kontroli skarbowej. Komentarz”, wyd. 2, pod red. K. Kanduta, A. Sędkowskiej, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 110 – 128, 211 – 221, 727 – 735
 • „Komentarz do art. 39 dyrektywy Rady 2008/118/WE z dnia 16.12.2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego uchylającą dyrektywę 92/12/EWG”, [w:] „Akcyza w prawie Unii Europejskiej. Komentarz”, pod red. K. Lasińskiego – Suleckiego, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 211 – 219
 • „Komentarz do art. 2,6,7,8, 19 - 21&Wprowadzenie”, [w:] „Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym, Ustawa o Komitecie Stabilności Finansowej oraz Ustawa o nadzorze makroostrożnościowym. Komentarz”, pod red. E. Rutkowskiej – Tomaszewskiej, P. Stanisławiszyna, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2014 - oddano do druku
Glosy (3)
 • „Glosa do wyroku WSA w Warszawie z dnia 29 grudnia 2005 r., sygn. akt III SA/Wa 1595/05”, Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa nr 2/2007, poz. 10, s. 115 – 121
 • „Glosa do wyroku WSA w Gliwicach z dnia 11 września 2013 r., sygn. akt I SA/Gl287/13, Polski Proces Cywilny – oddano do druku
 • „Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów NSA z dnia 16 października 2006 r., sygn. akt I FPS 2/06, Orzecznictwo Sądów Polskich nr 11/2007, poz. 133, s. 821 – 826
Artykuły/Rozdziały w monografiach (69)
 • „Różnice kursowe w podatkach dochodowych w działalności przedsiębiorców”, „Prawo, Acta Universitas Wratislaviensis”, 2015/317, s. 133 – 145
 • „M. Fedorowicz, Nadzór nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej”, recenzja, Przegląd Prawa Publicznego nr 5/2014, s. 111 – 114
 • „W. Gonet, Ustawa o gospodarce komunalnej, Komentarz. Wzory umów i regulaminów”, recenzja, Przegląd Prawa Publicznego nr 1/2014, s. 111 – 114
 • „Nadzór makroostrożnościowy w Unii Europejskiej. Jak bardzo potrzebny? Jak bardzo skuteczny?”, [w:] „Nowe koncepcje nadzoru i regulacji rynku finansowego” pod red. W. Rogowskiego, Oficyna Allerhanda, Warszawa – Kraków 2014
 • „Unia Bankowa - blaski i cienie nowego mechanizmu rynku finansowego”, [w:] „XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość”, pod red. Z. Ofiarskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014, s. 851 – 860
 • „Polityka celna a ochrona dóbr kultury” [w:] „Polityka celna – Ekonomia – Prawo - Praktyka” pod red. E. Gwardzińskiej, A. Wernera, J. Wierzbickiego, Wydawnictwo Celnej Książki, Warszawa 2014, s. 455 – 465
 • „Status Komisji Nadzoru Finansowego w polskim systemie bankowym”, [w:] „Problemy współczesnej bankowości” pod red. W. Góralczyka, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 296 – 321
 • „Eвропейский совет по системным рискам (European Systemic Risk Board) – виденье vs действительность”, [w:] „Российский финансовый рынок: проблемы и перспективы развития”, pod. red. B.U. Griszin, Moсквa 2012, s. 138 – 145
 • „Status Komisji Nadzoru Finansowego w polskim sektorze bankowym”, [w:] „Wyzwania współczesnego banku - aspekty prawne” pod red. W. Góralczyka, B. Paxford, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2014, – oddano do druku
 • [w:] „XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym ocena dokonań i wnioski na przyszłość”, pod red. Z. Ofiarskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014 – oddano do druku
 • „Unia Bankowa - blaski i cienie nowego mechanizmu rynku finansowego”,
 • „Rola jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji”, [w]: „Problemy prawne w działalności samorządu terytorialnego”, pod. red. S. Dolaty, Wydawnictwo UO, Opole 2002, s. 249 – 258
 • „Local Goverment and the Execution of Dues”, [w]: „Problems of the functioning of local self – goverment”, pod. red. S. Dolaty, Economic and Environmental Studies, No. 4/2003, s. 221 – 227
 • „Komisja Nadzoru Bankowego – zagadnienia ustrojowo prawne”, Opolskie Studia Administracyjno – Prawne, nr 1/2003, s. 145 – 156
 • „Udzielanie kredytów jako czynność bankowa – aspekty prawne”, [w]: „Nowoczesne koncepcje zarządzania i ich wpływ na rozwój przedsiębiorczości”, pod red. M. Duczmala, Wydawnictwo PAN & WSZiA w Opolu, Opole 2003, s. 283 – 302
 • „M. Kotulski, Podatek od nieruchomości w praktyce i orzecznictwie”, recenzja, Finanse Komunalne nr 4/2003, s. 57 – 59
 • „Wykonywanie władztwa podatkowego przez organy stanowiące gmin po nowelizacji przepisów w 2002 r. w świetle orzecznictwa Regionalnych Izb Obrachunkowych”, Finanse Komunalne nr 6/2003, s. 13 – 27
 • „Bank jako quasi egzekutor w postępowaniu egzekucyjnym w administracji na przykładzie egzekucji z rachunku bankowego”, [w]: „System egzekucji administracyjnej”, pod. red. S. Fundowicza, J. Niczyporuka, J. Radwanowicz Wydawnictwo C.H. Beck, Oficyna Wydawnicza Verba, Warszawa 2004, s. 193 – 210
 • „Zasady Bazylejskie – międzynarodowe standardy bezpieczeństwa i stabilności sektora bankowego” [w]: „Przejawy i instrumenty nowoczesnego zarządzania”, pod red. M. Duczmala, T. Pokusy, PAN & WSZiA w Opolu, Opole 2004, s. 137 – 168
 • „Zmiany w odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jako przykład sanacji finansów publicznych w Polsce” [w]: „Sanacja finansów publicznych w Polsce – aspekty prawne i ekonomiczne” pod red. K. Święch, A. Zalcewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 369 – 391
 • „Zasady nadzoru bankowego”, [w]: „Studia i rozprawy”, pod. red. J. Podgóreckiego, Wydawnictwo Opolskiego Centrum Kształcenia, Opole 2004, s. 327 – 354
 • „Jednolicie, lecz podwójnie”, Gazeta Bankowa, nr 44/2006, s. 11 – 14
 • „Podwójny nadzór bankowy – czy tak miało być?”, Biuletyn bankowy nr 10/2006, s. 66 – 72
 • „Nadzór i kontrola w publicznym prawie bankowym” [w]: „Dylematy teorii i praktyki zarządzania”, tom I, pod red. M. Duczmala, T. Pokusy, Wydawnictwo PAN & WSZiA w Opolu, Opole 2006, s. 244 –262
 • „T. Nieborak, Pochodne instrumenty finansowe – aspekty prawnopodatkowe”, recenzja, Bank i Kredyt, nr 8/2006, s. 76 – 78
 • „Kompetencje Komisji Nadzoru Bankowego i Komisji Nadzoru Finansowego przy wykonywaniu nadzoru nad bankami w okresie przejściowym”, Prawo Bankowe nr 5/2007, s. 74 – 90
 • „Niejawne stanowisko”, Gazeta Bankowa, nr 10/2007, s. 12 – 14
 • „The influence of the changes in the Polish system of bank supervision on the safety of banks”, Opolskie Studia Administracyjno – Prawne nr 4/2007, s. 143 – 153
 • „Zakres i przesłanki odpowiedzialności karnoskarbowej w rozumieniu art. 9§3 kodeksu karno skarbowego” [w]: „Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika”, pod red. J. Glumińskiej – Pawlic, Wydawnictwo KIDP Śląski Oddział w Katowicach, Katowice 2007, s. 102 – 119
 • „Nowy kształt nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce, cz. I i II”, Prace Komisji Naukowych, Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, Zeszyt nr 31, s. 47 – 50, 59 – 62
 • „Opłata skarbowa w zakresie pełnomocnictwa jako przykład złej legislacji w prawie finansowym”, [w]: „Podatkowe i niepodatkowe źródła finansowania zadań publicznych” pod red. J. Głuchowskiego, A. Pomorskiej, J. Szołno – Koguc, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2007, s. 287 – 305
 • „The Group of Thirty – the platform of international cooperation in the financial sector”, [w]: „Contemporary problems of the socio-economic policy in Poland”, pod. red. M. Buckiej, Economic and Environmental studies, No. 10/2007, s. 185 – 192
 • „Wdrożenie Nowej Umowy Kapitałowej do polskich regulacji bankowych”, [w]: „SKOK NA BANK – polski system bankowy – perspektywy i zagrożenia”, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 48 – 68
 • „Nadzór i kontrola nad Komisją Nadzoru Finansowego”, [w:] „Rynek finansowy – inspiracje z integracji europejskiej”, pod red. P. Karpuś, J. Więcławskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Lublin – Nałęczów 2008, s. 35 – 44
 • „Nadzór nadzoru”, Gazeta Bankowa, nr 14/2008, s. 30 – 33
 • „Kasy fiskalne w polskim prawie podatkowym – wybrane zagadnienia”, [w]: „Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika, Tom II”, pod red. J. Glumińskiej – Pawlic, Wydawnictwo KIDP Śląski Oddział w Katowicach, Katowice 2008, s. 105 – 127
 • „Czy przejście prezesa banku spółdzielczego na emeryturę musi wiązać się z odwołaniem z pełnionej funkcji przez radę nadzorczą, czy też wystarczy jedynie rozwiązanie umowy o pracę?”, „Lex dla banków/Intranet – komentarze problemowe”, Wydawnictwo elektroniczne, aktualizacja listopad 2008, nr 99533
 • „Rola nadzoru bankowego w funkcjonowaniu banków spółdzielczych w Polsce”, [w:] „Ekonomiczno – społeczne problemy współczesnego zarządzania i komunikacji”, pod red. M. Duczmala, T. Pokusy, PAN & WSZiA w Opolu, Opole 2008, s. 120 – 146
 • „Jakie skutki wywołuje śmierć osoby związanej z bankiem stosunkiem pracy w związku z pełnioną funkcją w zarządzie banku?”, „Lex dla banków/Intranet – komentarze problemowe”, Wydawnictwo elektroniczne, aktualizacja marzec 2009, nr 107136
 • „Ogłaszanie stanowisk Przewodniczącego i członków Rady Polityki Pieniężnej – aspekt prawny”, [w:] „Rynek finansowy w erze zawirowań”, pod red. P. Karpuś, J. Więcławskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Lublin – Nałęczów 2009, s. 287 – 298
 • „Nadzór bankowy w bankach hipotecznych – standardy i specyfika”, [w:] „Wybrane problemy prawa finansowego w Polsce” pod red. M. Ciecierskiego, A. Mudreckiego, P. Stanisławiszyna, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009, s. 281 – 304
 • „Varia – Forum Prawa Finansowego”, [w:] „Wybrane problemy prawa finansowego w Polsce” pod red. M. Ciecierskiego, A. Mudreckiego, P. Stanisławiszyna, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 397 – 402, Opole 2009
 • „Powstanie obowiązku płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w toku sądowej egzekucji z nieruchomości”, Przegląd Prawa Egzekucyjnego nr 4/2010, s. 29 – 45
 • „Komitet Stabilności Finansowej”, [w:] „Bezpieczeństwo rynku finansowego”, pod red. E. Fojcik – Mastalskiej, E. Rutkowskiej – Tomaszewskiej, Wrocław 2010, s. 83 – 101
 • „Kontrola skarbowa – wokół nowelizacji”, [w]: „Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika, Tom IV”, pod red. J. Glumińskiej – Pawlic, Wydawnictwo KIDP Śląski Oddział w Katowicach, Katowice 2010, s. 107 – 126
 • „Perspektywy zmian europejskich regulacji w zakresie nadzoru finansowego w 2011 r.”, [w:] „Wyzwania regulacyjne wobec doświadczeń globalnego kryzysu finansowego”, pod red. J. Szambelańczyka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 129 – 147
 • „Wstęp do rozważań nad sankcjami prawno - finansowymi”, [w:] „Sankcje administracyjne”, pod red. R. Lewickiej, M. Lewickiego, M. Stahl, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 242 – 259
 • „Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług dostawy dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich oraz antyków w świetle art. 120 ustawy VAT”, Opolskie Studia Administracyjno – Prawne nr 8/2011, s. 120 – 143
 • „Powołanie i odwołanie Prezesa Narodowego Banku Polskiego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawie o Narodowym Banku Polskim”, [w:] „Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce cz. 1”, pod red. B. Polszakiewicz, J. Boehlke, Ekonomia i Prawo nr VII/2011, s. 145 – 160
 • „Przedstawiciel podatkowy w ustawie o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym – wnioski de lege lata i de lege ferenda” [w:] „Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika, Tom V”, pod red. J. Glumińskiej – Pawlic, Wydawnictwo KIDP Śląski Oddział w Katowicach, Katowice 2011, s. 107 – 126
 • „Ochrona zabytków – trudna rzeczywistość”, Sprawozdanie ze spotkania naukowego „Ochrona zabytków numizmatycznych”, 08.09.2011 r., Opole, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego, nr 10/2011, s. 389 – 390
 • „Zmiany w polskim prawie bankowym w świetle regulacji Dyrektywy CRD II”, [w:] Annales Universitatis Mariae Curie – Skłodowska, Lublin – Polonia, pod red., J. Węcławskiego, Vol. XLV, z. 2, Sectio H, Lublin 2011, s. 109 – 118
 • „Podatek bankowy” w Polsce – dodatkowe bezpieczeństwo czy dodatkowe obciążenie?”, [w]: „Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego”, pod red. A. Pomorskiej, J. Szołno – Koguc, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 242 – 254
 • „Podatnik podatku akcyzowego a stosowanie sankcji karnoskarbowych” [w:] „Regulacje w zakresie prawa celnego i podatku akcyzowego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej – polskie doświadczenia i perspektywy”, pod red. T. Nowaka, P. Stanisławiszyna, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 256 – 270
 • „Komentarz do art. 55 i 63”, [w:] „Prawo rynku kapitałowego”, pod red. M. Wierzbowskiego, L. Sobolewskiego, P. Wajdy, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2012, s. 977 – 981, 993 – 997
 • „Kilka uwag w zakresie funkcjonowania grup realizacyjnych w rozumieniu art. 11g ustawy o kontroli skarbowej”, [w:] „Ordynacja podatkowa – kontrola realizacji zobowiązań podatkowych”, pod red. R. Dowgiera, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2012, s. 310 – 331
 • „Sankcje w prawie podatkowym na przykładzie kary pieniężnej w ustawie o grach hazardowych. Wybrane zagadnienia cz. I i II”, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego, nr 5/2012 s. 124 – 130 oraz nr 6/2012 s. 148 – 159
 • „Prawo celne i podatek akcyzowy – spotkanie teorii i praktyki”, Sprawozdanie z Ogólnopolskiej VI Opolskiej Konferencji Podatkowej „Prawo celne i podatek akcyzowy – kierunki przeobrażeń i zmian”, 11 – 12.04.2012 r., Izbicko k. Opola, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego, nr 8/2012, s. 324 – 325
 • „Polska w Unii Gospodarczej i Walutowej a regulacje w zakresie banku centralnego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej” [w:] „Perspektywy integracji ekonomicznej i walutowej w gospodarce światowej. Dokąd zmierza strefa Euro?” pod red. K. Opolskiego, J. Wysockiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, s. 201 – 207
 • „Przedawnienie w prawie podatkowym w orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego czyli… o eliminowaniu absurdów podatkowych” [w:] „Absurdy polskiego prawa podatkowego. Teoria i praktyka”, pod red. J. Glumińskiej – Pawlic, Wydawnictwo KIDP Śląski Oddział w Katowicach, Katowice 2012, s. 149 – 162
 • „Implementacja Dyrektywy Rady 2007/74/WE z 20 grudnia 2007r. w polskim systemie prawnym – wybrane zagadnienia” [w:] „Zwalczanie przemytu. Zbiór dobrych praktyk – różne perspektywy wspólny cel” pod red. E. Pływaczewskiego, E. Borys – Kowalewskiej, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013, s. 182 – 195
 • „Nadzór makroostrożnościowy w Unii Europejskiej. Jak bardzo potrzebny? Jak bardzo skuteczny?”, [w:] „Nowe koncepcje nadzoru i regulacji rynku finansowego” pod red. W. Rogowskiego, Warszawa – Kraków, s. 11 – 27
 • „W. Gonet, Ustawa o gospodarce komunalnej, Komentarz. Wzory umów i regulaminów”, recenzja, Przegląd Prawa Publicznego nr 1/2014, s. 111 – 114
 • „M. Fedorowicz, Nadzór nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej”, recenzja, Przegląd Prawa Publicznego – oddano do druku
 • M. Wierzbowskiego, L. Sobolewskiego, P. Wajdy, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2014, wyd. 2, s. 977 – 981, 993 – 997 – oddano do druku
 • „Komentarz do art. 55 i 63”, [w:] „Prawo rynku kapitałowego”, pod red.
 • „Różnice kursowe w podatkach dochodowych w działalności przedsiębiorców - wybrane zagadnienia”, [w:] „Prawo, Acta Universitas Wratislaviensis”, – oddano do druku
 • „Nadzór nad agencjami ratingowymi a stabilność rynku finansowego – wnioski z kryzysu dla Polski i UE”, Monitor Prawa Bankowego – oddano do druku
 • „Różnice kursowe w VAT – iluzja czy rzeczywistość?” Monitor Prawa Celnego i Podatkowego – oddano do druku
Granty/Projekty badawcze (5)
 • Dotacja Narodowego Banku Polskiego na projekt naukowy „Forum Prawa Finansowego”, grudzień 2005 r. – grudzień 2006 r. w kwocie 4.000,00 zł – kierownik projektu.
 • Dotacja Narodowego Banku Polskiego na projekt naukowy „Forum Prawa Finansowego” dla Stowarzyszenia Prawa Finansowego „Aureus” w Opolu, sierpień 2007 r. – grudzień 2007 r. w kwocie 10.000,00 zł – kierownik projektu.
 • Mały Grant Zarządu Województwa Opolskiego dla uczelni Województwa Opolskiego na zadania dydaktyczno – naukowe, maj – grudzień 2007 r. w kwocie 7.400,00 zł – kierownik projektu.
 • Dotacja Europejskiego Centrum Dokumentacji w Opolu & Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na organizację Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Komisja Nadzoru Finansowego – status prawny i zadania nadzoru finansowego w Polsce”, styczeń – luty 2010 r. w kwocie 5.000 zł – kierownik projektu.
 • Dotacja Europejskiego Centrum Dokumentacji w Opolu & Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na organizację Ogólnopolskiej III Opolskiej Konferencji Podatkowej „Regulacje w zakresie prawa celnego i podatku akcyzowego po przystąpieniu do Unii Europejskiej – polskie doświadczenia i perspektywy”, styczeń – kwiecień 2010 r. w kwocie 5.000 zł – kierownik projektu.
Nagrody (11)
 • Laureat (I nagroda) w Konkursie im. Kazimierza Kolańczyka na najlepsze prace magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu obronione w roku akademickim 2000/2001, Poznań, grudzień 2002 r.
 • Laureat (nagroda III stopnia) na III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Podatki pośrednie – kierunki przeobrażeń”, Łódź, grudzień 2000
 • Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego dla młodych pracowników naukowych, Opole, październik 2004 r.
 • Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego dla młodych pracowników naukowych, Opole, październik 2003 r.
 • Laureat (II nagroda) w XL Ogólnopolskim konkursie Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk redakcji „Państwa i Prawa” na najlepsze prace doktorskie z dziedziny nauk prawnych, Warszawa, czerwiec 2005 r.
 • Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego dla młodych pracowników naukowych, Opole, październik 2005 r.
 • Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i rozwoju edukacji, Opole, październik 2007 r.
 • Stypendium krajowe dla młodych uczonych programu „Start” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Warszawa, kwiecień 2009 r.
 • Stypendium krajowe dla młodych uczonych programu „Start” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Warszawa, kwiecień 2008 r.
 • Laur Przedsiębiorczości Nagroda Studenckiego Forum Business Center Club Loża Opolska, Opole, kwiecień 2009 r.
 • Srebrna Odznaka Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa, czerwiec 2010 r.
Funkcje na Uniwersytecie Opolskim (4)
 • Członek Rady Programowej Studenckich Prawniczych Zeszytów Naukowych WPiA UO
 • Członek Rady Wydziału Prawa i Administracji UO w latach 2006 – 2016 (3 kadencje)
 • Członek Rektorskiej Komisji Budżetowej w latach 2006 – 2016 (3 kadencje)
 • p.o. Kierownika Zakładu (Pracowni) Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego od 2007
Działalność pozauczelniana (9)
 • Stały współpracownik miesięcznika „Monitor Prawa Bankowego” , „Monitor Prawa Celnego i Podatkowego”
 • Członek Zespołu Recenzentów miesięcznika „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”
 • Stała współpraca z otoczeniem gospodarczym i organami administracji publicznej w szczególności: NBP Oddział w Opolu, BCC Oddział w Opolu, UKS w Opolu, RIO w Opolu, IS w Opolu, IC w Opolu, SKO w Opolu, SKwP Oddział w Opolu, Stowarzyszeniem Prawa Finansowego „Aureus” w Opolu, WSA w Opolu oraz Opolskim Odziałem KIDP w Opolu
 • Inicjator podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy UO a Urzędem Kontroli Skarbowej w Opolu w dniu 2 czerwca 2011 r.
 • Inicjator podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy UO a Izbą Celną w Opolu w dniu 19 października 2011 r.
 • Inicjator podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy UO a Opolskim Oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych w dniu 26 października 2012 r.
 • Koordynator pięciu edycji studiów podyplomowych organizowanych we współpracy z NBP nt. „Mechanizmy funkcjonowania strefy Euro” w latach 2009 – 2014 (jako jedyny Wydział Prawa w Polsce).
 • Koordynator pierwszej edycji studiów podyplomowych organizowanych we współpracy z NBP nt. „Prawo bankowe” w 2010 r. (jako jeden z pięciu Wydziałów Prawa w Polsce).
 • Koordynator programu praktyk dla studentów WPIA UO w kancelariach doradców podatkowych OO KIDP.
Aktywność zawodowa poza szkolnictwem wyższym (2)
 • Współzałożyciel i prezes zarządu Stowarzyszenia Prawa Finansowego „Aureus” w Opolu
 • Sędzia Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich
O mnie (1)
 • hobby: sport, historia, muzyka
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2020 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar