Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Zespół Dydaktyczny Edukacji Klinicznej „Klinika Prawa”
Starszy Wykładowca: dr Aleksandra Wilk
Pokój: 4.6
Telefon: 77 452 75 28
E-mail: awilk@uni.opole.pl
Katedra Prawa Prywatnego
Starszy Wykładowca: dr Aleksandra Wilk
Pokój: 4.6
Telefon: 77 452 75 28
E-mail: awilk@uni.opole.pl
Dyżur
Poniedziałek
8:30 – 9:30
Studenci niestacjonarni w terminach zjazdów (w przerwach między zajęciami). pok. 4.6


Zainteresowania badawcze:
Monografie (3)
 • Prawne aspekty starości, red. A.Wilk, M.Gołowkin-Hudała, Wydawnictwo Difin, 2014
 • Prawnorodzinne i społeczne konsekwencje migracji zarobkowej. Wybrane zagadnienia, red. Stanisław Leszek Stadniczeńko, Magdalena Gołowkin-Hudała, Aleksandra Wilk, Wyd. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Opole 2009.
 • A.Wilk, Akt urodzenia, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2014.
Redakcja/Współredakcja monografii (3)
 • Prawa i obowiązki członków rodziny. Równe prawa w życiu rodzinnym. Tom III, Wydawnictwo Academicon, Lublin 2019, ISBN 978-83-953549-0-8, s.1-259.
 • 2. Prawa i obowiązki członków rodziny. Tom II, red. M.Gołowkin-Hudała, P.Sobczyk, A.Wilk, Lublin 2018r.
 • 1. Prawa i obowiązki członków rodziny. Tom I, red. M.Gołowkin-Hudała, P.Sobczyk, A.Wilk, Opole 2017r.
Autorstwo/Współautorstwo podręczników i komentarzy (1)
 • 1. Stanisław Nitecki, Aleksandra Wilk, Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Komentarz, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2016
Artykuły/Rozdziały w monografiach (35)
 • A.Wilk, Sytuacja prawna dziecka niepełnosprawnego w rodzinie dysfunkcyjnej (w:) Prawa i obowiązki członków rodziny. Równe prawa w życiu rodzinnym. Tom III, Wydawnictwo Academicon Lublin 2019, s. 241 - 259.
 • A.Wilk, Ograniczenie władzy rodzicielskiej jako forma jej wsparcia - rola współpracy sądu opiekuńczego i jednostki wsparcia rodziny (w:) Prawa dziecka - perspektywa prywatnoprawna i społeczna, red. D. Jaroszewska-Choraś, A.Kilińska-Pękacz, A. Wedeł-Domaradzka, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2019, s. 227-247.
 • 1. A.Wilk, M.Gołowkin-Hudała, Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej i jej prawno rodzinne ograniczenia (w:) Prawo rodzinne i spadkowe wobec współczesnych zjawisk technologicznych i społecznych, red. Jakub M. Łukasiewicz, M.Załucki, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2018, s. 240-255.
 • 2. A.Wilk, M.Gołowkin-Hudała, Powierzenie władzy rodzicielskiej a miejsce zamieszkania dziecka, wybrane problemy (w:) Księga pamiątkowa prof. S.L.Stadniczeńko, Warszawa 2017r., ISBN 978-83-88953-27-9, s.1051-1069.
 • 3. A.Wilk, Ustanie ojcostwa a roszczenie mężczyzny o zwrot zapłaconych alimentów (w:) Księga Jubileuszowa dedykowana prof. S.Malarskiemu w 85 rocznicę urodzin, pod red. D.Fleszar i A.Rogackiej-Łukasik, Studia Administracyjne i Cywilne, Oficyna Wydawnicza "Humanitas", Sosnowiec 2016, s.383-398
 • 1. A.Wilk, Finansowy system wsparcia rodzin zastępczych w polskim systemie prawnym – rozważania na tle najnowszych zmian w obowiązujących regulacjach prawnych (w:) Funkcjonowanie systemu pomocy społecznej w Polsce i Republice Czeskiej, pod red. E.Maj, Bielsko-Biała 2016, s.39-63. ISBN 978-83-63705-03-9
 • A.Wilk, M.Gołowkin-Hudała, The right to acquire Polish citizenship by children – selected issues (w:) Legal mechanisms to ensure to activities of economic entities, ISMA University Riga ( Latvia) 2016, ISSN 1849-8965 (electronic)
 • A.Wilk, Obowiązki dziecka wobec rodzica w świetle przepisów prawa rodzinnego i opiekuńczego (w:) Współczesna rodzina w Polsce – zagrożeni i nadzieje, red. E.Adasiewicz, S.Cudak, Wyd. Społeczna Akademia Nauk, Łódź-Warszawa 2016, s.53-72, ISBN 978-83-64971-19-8
 • A.Wilk, Komentarz do art. 154-175a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w:) S.Nitecki, A.Wilk, Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Komentarz, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s.688-768 ISBN 978-83-8092-078-1
 • A.Wilk, Hasła do encyklopedii w wersji elektronicznej: Ograniczenie władzy rodzicielskiej, zakaz stosowania kar cielesnych, pozbawienie władzy rodzicielskiej, www.encyklopediadziecinstwa.pl
 • A.Wilk, Dogmatyczno-prawna analiza wybranych podsystemów pomocy społecznej – pomocy społecznej sensu lago cz.2- analiza dogmatyczna: ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o ochronie zdrowia psychicznego, o przeciwdziałaniu narkomanii, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (w:) System pomocy społecznej w Polsce. Uwarunkowania prawne, społeczne i finansowe, pod red. Elżbiety Maj, Wyd. Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku Białej, Bielsko Biała 2015, s.85-106, ISBN 978-83-63705-02-2
 • A.Wilk, Ustanie ojcostwa a roszczenie mężczyzny o zwrot zapłaconych alimentów (w:) Księga Jubileuszowa dedykowana prof. S.Malarskiemu w 85 rocznicę urodzin, pod red. D.Fleszar i A.Rogackiej-Łukasik, Studia Administracyjne i Cywilne, Oficyna Wydawnicza "Humanitas", Sosnowiec2016, s.383-398
 • A.Wilk, Contractual and Judicial Division of Property Acquired by Spouses in the Polish Legal System (w:) Семейните отношения в променящия се свят - Family Relations in a Changing World. Legal, Sociological and Economic Dimentions, Сиби 2014,
 • A.Wilk, Obowiązek alimentacyjny dorosłego dziecka (zstępnego) wobec rodzica (wstępnego) (w:) Prawne aspekty starości, red. A.Wilk, M.Gołowkin-Hudała, Wydawnictwo Difin, 2014,
 • A.Wilk, Prawo dziecka do poznania swojego biologicznego pochodzenia w świetle ustawodawstwa polskiego i wybranych państw europejskich (w:) Pochodzenie dziecka. Polskie regulacje prawne na tle ustawodawstw wybranych państw europejskich, red. S.L.Stadniczeńko, M.Gołowkin-Hudała, Opole 2005.
 • A.Wilk, Status prawny obywatela i bezpaństwowca w Polsce i w Unii Europejskiej (w:) Między historią a prawem pod red. Pawła Leszczyńskiego, Romana Nira i Marka Szczerbińskiego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej, Centralne Archiwum Polonii w Orchard Lake Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w G.W, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Gorzów Wielkopolski, 2007.
 • A.Wilk, Konsekwencje posiadania osobowości prawnej przez odziały regionalne i mniejsze jednostki organizacyjne stowarzyszenia (w:) Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim, red. Naukowa Andrzej Krachem, Rajmund Morawski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, Racibórz 2007.
 • A.Wilk, Fikcja prawna w akcie urodzenia w kontekście art.47 Konstytucji RP (w:) Problemy doskonalenia prawnego zabezpieczenia prawa, wolności człowieka i obywatela, Wydział Prawa, Podkarpacki Uniwersytet Narodowy im. B. Stefanyka w Iwano – Frankiwsku (Ukraina) 20.04.2007.
 • A.Wilk, Dostęp jednostki do dokumentów urzędowych potwierdzających jej stan cywilny, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne V, Opole 2008.
 • A.Wilk, Wolność zrzeszania się w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci (w:) W służbie dzieciom i rodzinie. 90 lat Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, red. S.L.Stadniczeńko, Warszawa-Opole 2009.
 • A.Wilk, Polish legal regulations on civil status registration (w:) Positive law in contemporary legal systems, edited by Borys Lepieszko, Dariusz Walencik, Brest 2009.
 • A.Wilk, Małżeństwo osoby transseksulnej (w:) Zawieranie małżeństw w różnych systemach prawnych, religiach i kulturach, red. R. Sztychmiler, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2009.
 • A.Wilk, M.Gołowkin-Hudała, Trwałość rodziny wobec migracji zarobkowej (w:) Prawnorodzinne i społeczne konsekwencje migracji zarobkowej. Wybrane zagadnienia, red. S.L. Stadniczeńko, M. Gołowkin-Hudała, A. Wilk, Wyd. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Opole 2009.
 • A.Wilk, Akt stanu cywilnego jako przykład ograniczenia autonomii informacyjnej jednostki (w:) Idea wolności w ujęciu historycznym i prawnym. Wybrane Zagadnienia, red. E.Kozerska, P.Sadowski, A.Szymański, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.
 • A.Wilk, (Nie)wzruszalność stanu cywilnego po śmierci (w:) Kodeks rodzinny i opiekuńczy po nowelizacji, pod red. Jacka Mazurkiewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010.
 • A.Wilk, Ochrona danych osobowych dawcy i biorcy jako realizacja ich prawa do prywatności (w:) Społeczno-etyczne aspekty translantologii, pod red. Zbigniewa Kuzyszyna, Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2011.
 • A.Wilk i M.Gołowkin-Hudała, Prawo dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej do kontaktów z rodziną naturalną (w:) Rodzinne formy opieki zastępczej. Teoria i praktyka, red. nauk. A. Roguska, M. Danielak-Chomać, B. Kulig, Wydawca: Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Szansa” i Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, Warszawa-Siedlce 2011.
 • A.Wilk, Akt urodzenia jako źródło wiedzy o genetycznym pochodzeniu dziecka, Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego nr 2/2012.
 • A.Wilk, M.Gołowkin-Hudała, The forms of assistance given to young people leaving foster care on the basis of the Act on Family Support and Alternative Care System of 9 June 2011 (in:) The Problems and Career Prospects of the Young. Selected Social and Legal Issues, Edited by Marta Roztropowicz-Miśko, Opole 2012.
 • A.Wilk, Prawne aspekty macierzyństwa w przypadku urodzenia dziecka pozamałżeńskiego. Wybrane zagadnienia (w:) Konteksty współczesnego macierzyństwa. Perspektywa młodych naukowców, red. Justyna Deręgowska, Marta Majorczyk,Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Katedra Pedagogiki i Socjologii w Poznaniu, 2012.
 • A.Wilk, M.Gołowkin-Hudała, Formy pomocy dla młodzieży opuszczającej rodzinę zastępczą - uwagi na tle ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępcze (w:) Problemy i perspektywy osób młodych na Śląsku. Aspekty społeczne i prawne, red. Marta Rostropowicz-Miśko, seria „Śląsk w Europie – Schlesien in Europa – Slezsko v Evropě”, redaktor serii M. Rostropowicz-Miśko, Wydawnictwo Editio Silesia, Opole – Łubowice 2013.
 • A.Wilk, Zasada równości i niedyskryminacji a rejestracja stanu cywilnego człowieka- Rodzina i Prawo Kwartalni Sędziów Sądu Rodzinnego, Nr 26-27 2013.
 • A.Wilk, Ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa dokonanego w złej wierze, Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego, 2/2013.
 • A.Wilk, M.Gołowkin-Hudała, Rejestracja w polskich księgach stanu cywilnego aktu urodzenia dziecka urodzonego w legalnym związku partnerskim zarejestrowanym za granicą – studium przypadku, Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego, 2/2013.
 • Akt urodzenia (w:) Stan cywilny (podręcznik pod red. P.Kasprzyka, Lublin 2014 – rozdział w monografii oddany do publikacji)
Funkcje na Uniwersytecie Opolskim (3)
 • Koordynator Programu MOST, Wydział Prawa i Administracji
 • Opiekun naukowy Studenckiej Poradni Społeczno-Prawnej BONA FIDES, Wydział Prawa i Administracji
 • Opiekun praktyk w roku akademickim 2012/2013, Wydział Prawa i Administracji
Działalność pozauczelniana (3)
 • 2014 - udział w projekcie pn. „SMART Staże – Strategiczne Modelowanie i Animowanie Rozwoju oraz Technologii poprzez Staże” realizowany jest przez Instytut Trwałego Rozwoju we współpracy z Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL, finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.
 • od 2013r. członek zespołu redakcyjnego czasopisma naukowego Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego
 • Konsultant prawny OIK MOPR w Opolu
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2020 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar