Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Katedra Nauk o Państwie i Prawie
Adiunkt: dr Piotr Sadowski
Pokój: 4.29
Telefon: 77 452 75 45
E-mail: rrii@tlen.pl
WWW: www.piotrsadowski.com.pl
Dyżur
Wtorek
12:30 - 13:00 oraz 14:30 - 14:45
Studenci niestacjonarni w terminach zjazdów.

Studenci niestacjonarni w terminach zjazdów.

Zainteresowania badawcze:
szko�a prawa w Bejrucie, ustawodawstwo Konstantyna Wielkiego, episcopalis audientia.
Monografie (1)
 • Il principio di legalità nel diritto penale canonico, Romae 1999, ss. 291 – dysertacja doktorska.
Redakcja/Współredakcja monografii (10)
 • Pacta sunt servanda : nierealny projekt czy gwarancja ładu społecznego i prawnego ? /red. Ewa Kozerska, Piotr Sadowski, Andrzej Szymański, Kraków, AT Wydawnictwo, 2015
 • P. Jaskóła, E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański (red.), Oblicza tolerancji i nietolerancji religijnej. Aspekty prawno-historyczne i teologiczne, Opole. 2014
 • Wojna i pokój. Wybrane zagadnienia prawno-historyczne, pod red. E. Kozerskiej, P. Sadowskiego, A. Szymańskiego, Wydawnictwo UO, Opole 2013,
 • Ze studiów nad tradycją prawa, red. E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański, Warszawa 2012, ss. 303.
 • Egalitaryzm i elitaryzm. Tradycja i przyszłość Europy, red. E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański, Opole 2012, ss. 365.
 • Idea wolności w ujęciu historycznym i prawnym. Wybrane zagadnienia, red. E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański, Toruń 2010, ss. 538.
 • Wybrane problemy nauki i nauczania prawa, red. E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański, Opole 2010, ss. 296.
 • Problemy własności w ujęciu historyczno-prawnym, red. E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański, Opole 2008, ss. 165.
 • Prawne, historyczne i doktrynalne aspekty sprawiedliwości, Opole 2007, red. P. Sadowski, E. Kozerska, A. Szymański, ss. 110.
 • Historia prawa w służbie sprawiedliwości. Materiały z I Opolskiego Colloquium Prawno-Historycznego, Opole 2006, red. P. Sadowski, A. Szymański, ss. 111.
Artykuły/Rozdziały w monografiach (46)
 • Wpływ kognacji na ius conubii w prawie rzymskim i kanonicznym, „Studia Prawnoustrojowe”, 2015, nr 27, s. 41-54
 • Święte gaje starożytnych Rzymian : ujęcie historyczno-prawne, w: Historia testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, nuntia vetustatis : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Włodzimierzowi Kaczorowskiemu / pod redakcją Ewy Kozerskiej, Marka Maciejewskiego, Piotra Steca, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2015, s. 99-114.
 • Affectio maritalis w prawie rzymskim, w: Małżeństwo jako zawarty związek mężczyzny i kobiety / red. Tomasz Rakoczy, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2014, s. 77-92.
 • XXI Ogólnopolski Zjazd Historyków Prawa "Nauka i nauczanie prawa w przeszłości i współcześnie", Kraków, 22-25 IX 2014 r., „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne”, 2015, T.13, nr 1, s. 163-168,
 • Constantin le Grand et les gladiateurs. Autour de la constitution impériale affichée à Beyrouth (C. Th. 15, 12, 1), w: Niš & Byzantium. Symposium XII. Зборник радова XII, Constantin le Grand et les gladiateurs. Autour de la constitution impériale affichée à Beyrouth (C. Th. 15, 12, 1), Niš. 2014, s. 545-564
 • Peregrinationes w starożytnym Rzymie – wybrane zagadnienia historyczne i prawne w: A. Tunia (red.), Prawne aspekty turystyki pielgrzymkowej, Lublin . 2014, s. 161-174
 • Albert Joseph von Hoditz (1706-1778) miłośnik starożytności i propagator tolerancji? P. Jaskóła, E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański (red.), Oblicza tolerancji i nietolerancji religijnej. Aspekty prawno-historyczne i teologiczne, Opole. 2014, s. 127-138.. Opole. 2014
 • Język prawa i prawa kanonicznego, w: K.M. Wolsza (red.), W trosce o kulturę logiczną, Opole 2014, s. 415-426
 • Wojna i pokój w świetle pism Salustiusza, w: Wojna i pokój. Wybrane zagadnienia prawno-historyczne, pod red. E. Kozerskiej, P. Sadowskiego, A. Szymańskiego, Wydawnictwo UO, Opole 2013.
 • Starość w prawie rzymskim, Studia Prawnoustrojowe, 2013,
 • Janusz Sondel, Słownik historii i tradycji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, ss. 1513, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” 2013 XI/1, s. 119-125; znaków ?
 • Edukacja niewolników w starożytnym Rzymie, w: Egalitaryzm i elitaryzm. Tradycja i przyszłość Europy, red. E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański, Opole 2012, s. 37-53.
 • Czy starożytni Rzymianie prześladowali tylko chrześcijan?, w: Urzeczywistnianie wolności przekonań religijnych i praw z niej wynikających, red. S. L. Stadniczeńko, S. Rabiej, Opole 2012, s. 23-43; znaków 42 147.
 • Rzymskie źródła kanonicznego pojęcia dyspensy, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 2012, X/4, s. 79-94; znaków 25 238. Ten sam artykuł:, w: La funzione amministrativa nell’ordinamento canonico. Administrative function in Canon Law. Administracja w prawie kanonicznym, vol. 1, ed. J. Wroceński, M. Stokłosa, Warszawa 2012, s. 213-228.
 • Falsyfikat Teodozjusza II dotyczący założenia Studium Bolońskiego w V w., w: Interes prywatny a interes publiczny w prawie rzymskim, red. B. Sitek, K. Naumowicz, K. Zaworska, Olsztyn 2012, s. 173-182; znaków 28 666.
 • VIII Opolskie Colloquium Prawno-Historyczne „Ius belli et pacis w tradycji europejskiej” Brzeg, 17 kwietnia 2012 roku, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” 2012 X/2, s. 87-91; znaków 14 894.
 • XXIV Ogólnopolski Zjazd Historyków Prawa „Prawo a polityka. Polityczne uwarunkowania prawa czy prawne uwarunkowania polityki?”, Łódź, 16-18 września 2012 r.>, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” X/4 (2012), s. 123-127; znaków 14 795.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bitwa przy moście Mulwijskim. Konsekwencje. Battle of the Milvian Bridge. Consequences”, Gniezno, 26-27 października 2012 r.>, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” X/4 (2012), s. 135-138; znaków 11 918.
 • VII Opolskie Colloquium Prawno-Historyczne „Europejska tradycja prawa” Brzeg, 17-18 maja 2011 roku, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” 9 (2011), s. 247-251; znaków 13 042.
 • Zawarcie małżeństwa w świetle prawa Republiki Libańskiej, Przesłanki konieczne małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej, red. A. Tunia, Lublin 2011, s. 189-199.
 • Zbiór prawa Mojżeszowego i rzymskiego (Prawo Boskie, które Pan przekazał Mojżeszowi). Tekst łacińsko-polski, przekład i objaśnienia Antoni Dębiński, Lublin 2011, ss. 234 (recenzja), „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” 9 (2011), s. 289-393. znaków 12 242.
 • Paweł Matyaszewski, Podróż Monteskiusza. Biografia przestrzenna, Lublin 2011, ss. 406 (recenzja), „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” 2012 X/2, s. 77-83; znaków 19 699.
 • Teodozjusz II w świetle Historii Kościoła Hermiasza Sozomena, Apud Patres. Prawo rzymskie w literaturze wczesnochrześcijańskiej, red. A. Dębiński, M. Wójcik, Lublin 2011, s. 183-201.
 • Nauczanie prawa w Bejrucie a trzęsienia ziemi w Libanie w VI w. n.e., Idea wolności w ujęciu historycznym i prawnym. Wybrane zagadnienia, red. E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański, Toruń 2010, s. 65-76.
 • Ideały społeczne szkoły prawa w Bejrucie (III-VI w. n.e.), Społeczeństwo a władza. Ustrój, prawo, idee, red. J. Przygodzki, M.J. Ptak, Wrocław 2010, s. 173-184.
 • Rzymski Bejrut w świetle pism René Mouterde’a (1880-1961), „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” VII Opole 2010, s. 253-269.
 • Profesorowie szkoły prawa w Bejrucie w V w. n.e., Wybrane problemy nauki i nauczania prawa, red. E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański, Opole 2010, s. 103-120.
 • Szkoła prawa w Bejrucie w świetle mów i listów Libaniusza; „Studia Prawnoustrojowe” t. 12. Studia z historii i prawa starożytnego Rzymu. Studi Sulla storia e sul diritto dell’antica Roma, Olsztyn 2010, s. 203-218.
 • Rule nullum crimen, nulla poena sine lege in laws of Roman-catholic Church, Позитивное право в современых правовых системах. Positive Law in Comntemporary Legal Systems, The Materials of the International Scientific Conference. Brest – Opole 2009. Brest, 15th-17th April, 2009, red. B. Lepieszko, D. Walencik, Brest 2009, s. 52-56.
 • Migracja zarobkowa a ważność sakramentalnego związku małżeńskiego w świetle dokumentacji Biskupiego Sądu Duchownego w Opolu (1997 i 2007),Prawnorodzinne i społeczne konsekwencje migracji zarobkowej. Wybrane zagadnienia, red. S. L. Stadniczeńko, M. Gołowkin-Hudała, A. Wilk, Opole 2009, s. 145-154.
 • Pożytki naturalne i nabycie ich własności w prawie rzymskim, Problemy własności w ujęciu historyczno-prawnym, red. E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański, Opole 2008, s. 37-45.
 • Sądownictwo polubowne Kościoła w pierwszych wiekach naszej ery,Проълеми альтернативного судочинства в Україні, Львів 2008, s. 94-110.
 • Filozofia prawa w życiu i nauczaniu Ulpiana, „Zeszyty Prawnicze UKSW” 8.1 (2008), s. 81-108.
 • Inicjatywy Jana Pawła II na rzecz jedności i pokoju w Libanie, Pontyfikat ekumenicznej nadziei. Z Janem Pawłem II na drogach ekumenii, red. Z. Glaeser, Opole 2008, s. 363-373.
 • Szkoła prawa w Bejrucie w świetle Vita Severi Zachariasza Scholastyka,Romanitas et christianitas. Stanislao Płodzień (1913-1962) in memoriam, red. A. Dębiński, S. Jóźwiak, Lublin 2008, s. 199-210.
 • Antoni Dębiński, Kościół i prawo rzymskie, Lublin 2007, ss. 239 (recenzja), „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” 2008, s. 289-393.
 • Elementy rzymskiej kultury antycznej w twórczości ks. Adolfa Kukuruzińskiego,” w: Etyka Biznesu. Materiały międzynarodowego sympozjum, red. M. Pierzchalska i I. Pałgan, Radom 2008, 206-213.
 • Kult i ikonografia Konstantyna Wielkiego w Polsce, „Arteria. Rocznik Katedry Sztuki Wydziału Nauczycielskiego Politechniki Radomskiej” 5 (2007), s. 22-27.
 • Zasada unus testis nullus testis w ustawodawstwie Konstantyna Wielkiego,Prawne, historyczne i doktrynalne aspekty sprawiedliwości, Opole 2007, red. P. Sadowski, E. Kozerska, A. Szymański, s. 33-43.
 • Rzymskie prawo karne w ujęciu Contarda Ferriniego, „Studia Prawnoustrojowe”, Olsztyn 7(2007), s. 91-106.
 • Privilegium fori duchowieństwa w konstytucjach cesarskich z IV w. n.e.,Salus rei publicae suprema lex. Ochrona interesów państwa w prawie karnym starożytnej Grecji i Rzymie, red. A. Dębiński, H. Kowalski, M. Kuryłowicz, Lublin 2007, s. 261-272.
 • Prawno-społeczna działalność Mikołaja Kopernika, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” IV Opole 2007, s. 177-187.
 • Apostazja i abiuracja – zagadnienie odstępstwa i powrotu do wiary i Kościoła, „Studia Diecezji Radomskiej” 8 (2007), s. 247-257.
 • Episcopalis audientia w ustawodawstwie Konstantyna Wielkiego, Historia prawa w służbie sprawiedliwości. Materiały z I Opolskiego Colloquium Prawno-Historycznego, Opole 2006, red. P. Sadowski, A. Szymański, s. 81-105.
 • Kara śmierci w nauczaniu Kościoła Katolickiego, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” III, Opole 2006, s. 213-223.
 • Culte de Constantin le Grand en Pologne
Działalność pozauczelniana (4)
 • Stowarzyszenie Kanonistów Polskich;
 • Komisja Praw Antycznych przy Komitecie Nauk o Kulturze Antycznej PAN;
 • Stowarzyszenie Polska Romanistyka Prawnicza;
 • Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego (od 26 maja 2010 r.).
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2020 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar