Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego
Profesor: dr hab. Joanna Ryszka, prof. UO
Pokój: 3.13
Telefon: 77 452 75 16
E-mail: jryszka@uni.opole.pl
Dyżur
Piątek
godz. 10:30-11:30
co tydzień

Dyżur odbywa się w pok. 2.14

Zainteresowania badawcze:
prawo europejskie
Monografie (1)
 • Sankcje gospodarcze wobec podmiotów zewnętrznych w prawie i praktyce Unii Europejskiej, Toruń 2008.
Artykuły/Rozdziały w monografiach (25)
 • Wymiar społeczny rynku wewnętrznego : rzeczywistość czy iluzja, w: Problemy realizacji regionalnych standardów ochrony praw człowieka w praktyce ustrojowej państw. [T. 4] / redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia., Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015., s. 310-330.
 • Konstytucyjne podstawy efektywnego członkostwa Polski w Unii Europejskiej, w: 25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej / red. nauk. Hanna Duszka-Jakimko, Ewa Kozerska, Warszawa, Wolters Kluwer, 2015, s. 109-134.
 • Rola i znaczenie partnerów społecznych dla realizacji swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w: Unia Europejska a prawo międzynarodowe : księga jubileuszowa dedykowana prof. Elżbiecie Dyni, Rzeszów, Oficyna Wydawnicza "Zimowit", 2015, s. 297-308.
 • Dyrektywa usługowa w krajowym porządku prawnym państw członkowskich Unii Europejskiej, w: P. Malinowski (red.), Pozycja prawna przedsiębiorcy na rynkach europejskich, Opole 2014, s. 97-115
 • Wiążąca Informacja Taryfowa jako jeden z instrumentów prawnych współpracy celnej w ramach Unii Europejskiej, w: P. Stanisławiszyn, T. Nowak (red.), Prawo celne i podatek akcyzowy. Kierunki przeobrażeń i zmian, Warszawa 2014, s. 400-420
 • Sport w ujęciu unijnych reguł pomocy publicznej, w: D. Kornobis-Romanowska (red.), Sport w prawie europejskim, współczesne wyzwania dla teorii i praktyki, Warszawa 2014 r., s. 75-106
 • Prawa podstawowe jako uzasadnione ograniczenie swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, „Przegląd Prawa i Administracji”, 2014, nr 96, s. 39-56
 • Przystąpienie do Unii Europejskiej a członkostwo w Unii Gospodarczej i Walutowej, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne, 2013, XI/4,
 • Prawa podstawowe a swobody rynku wewnętrznego – wartości hierarchicznie równoważne czy wzajemnie podporządkowane, w: Wokół Traktatu Lizbońskiego. Propozycje i postulaty dotyczące prawa i ekonomii Unii Europejskiej, pod red. E. Kozerskiej i T. Schefflera, AT Wydawnictwo, Kraków 2013,
 • Rewizja ceł antydumpingowych i wyrównawczych w ramach Unii Europejskiej a prawo Światowej Organizacji Handlu, [w:] P. Stanisławiszyn, T. Nowak (red.), Regulacje w zakresie prawa celnego i podatku akcyzowego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Doświadczenia i perspektywy, Warszawa 2012, s. 412-428.
 • The free flow of students on the internal market, [w:] M. Roztropowicz-Miśko (red.), The Problems and Career Prospects of the Young. Selected Social and Legal Issues, Opole 2012.
 • Nowe ujęcie wybranych obszarów regulacji Unii Europejskiej w postanowieniach Traktatu z Lizbony, [w:] E. Kozerska, P. Malinowski, T. Scheffler (red.) Prawo i gospodarka Polski po Traktacie Lizbońskim, Opole 2011, s. 235-266.
 • Rozwój instytucjonalny Unii Europejskiej od Traktatów Rzymskich do Traktatu z Lizbony, [w:] E. Kozerska, P. Malinowski, T. Scheffler (red.) Prawo i gospodarka Polski po Traktacie Lizbońskim, Opole 2011, s. 51-68.
 • Nowe państwa członkowskie w „strefie euro” – doświadczenia dla Polski, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” 2011, nr 9, s. 61-79.
 • Zastrzeżenia i okresy przejściowe w prawie Unii Europejskiej, „Przegląd Prawa i Administracji” 2011, nr 86, s. 211-226.
 • Ochrona ludności, [w:] J. Barcz (red), Polityki Unii Europejskiej. Polityki społeczne, Warszawa 2010, s. 245-262.
 • Ochrona praw podstawowych w najnowszym orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, [w:] E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański (red.), Idea wolności w ujęciu historycznym i prawnym, Toruń 2010, s. 501-512
 • Inheritance matters in the European Union legal system, [w:] Positive Law in Contemporary Legal Systems, B. Lepieszko, D. Walencik (red.), Brest-Opole 2009, s. 69-74.
 • Ochrona praw podstawowych a sankcje UE stosowane w walce z międzynarodowym terroryzmem, , „Europejski Przegląd Sądowy” 2008 nr 11, s. 18-27. –
 •  Stosowanie sankcji gospodarczych w ramach Światowej Organizacji Handlu, „Europejski Przegląd Sądowy” 2007, nr 8, s. 13-25.
 • Zalecenia Organu Rozstrzygania Sporów Światowej Organizacji Handlu a wspólnotowy porządek prawny, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne" 2007, nr 4.
 • Stosowanie sankcji wobec państw członkowskich UE, [w:] E Kozerska, T. Szefler, Aksjologiczne i praktyczne aspekty integracji europejskiej, Wrocław 2007, ISBN 978-83-229-2884-4,  s. 133-143jno-Prawne”  2007, nr 4.
 • Praktyka wykonywanie sankcji gospodarczych przez UE, „Europejski Przegląd Sądowy” 2007, nr 1, 21-29.
 • Aktualne systemy prawne wykonywania sankcji międzynarodowych przez Polskę, [w:] Prawnoadministracyjne regulacje samorządności i zarządzania państwem w Unii Europejskiej, red. M. Woźniak, J. Ryszka, Opole 2006, s. 293-304.
 • Kontrola legalności rozporządzeń nakładających sankcje na osoby prywatne - glosa do wyroku Sądu Pierwszej Instancji z 21.09. 2001 r. w sprawie T-306/01 Ahmed Ali Yusuf, „Europejski Przegląd Sądowy” 2006, nr 8, s. 40-45.
Granty/Projekty badawcze (1)
 • Realizacja swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej w kontekście ochrony praw społecznych – grant NCN (OPUS 9, 2015/17/B/HS5/00419) na lata 2016-2018 – kierownik projektu
Funkcje na Uniwersytecie Opolskim (3)
 • Członek Senackiej Komisji ds. Promocji i Rozwoju w kadencji 2012-2016
 • Opiekun Koła Naukowego „EUROLEX”
 • Prodziekan WPiA UO ds. nauki i badań w kadencji 2016-2020
Działalność pozauczelniana (3)
 • członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego
 • członek Grupy Polskiej – Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego ILA
 • członek European Union Studies Association
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2020 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar