Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Katedra Nauk o Bezpieczeństwie
Adiunkt: dr Marta Rostropowicz-Miśko
Pokój: 4.23
Telefon: 77 452 75 42
E-mail: mrostropowicz@gmail.com
Dyżur
Środa
7:30 - 8:10
Studenci niestacjonarni w terminach zjazdów (w przerwach między zajęciami).

konsultacje w pok. 4.23

Zainteresowania badawcze:
polityka spo�eczna, w tym problematyka zagranicznych proces�w migracyjnych, problemy spo�eczne i demograficzne Polski i wojew�dztwa opolskiego, problematyka rynku pracy (zatrudnienie, bezrobocie)
Publikacje (4)
 • Georg Nerlich. Malarz, grafik, rysownik, w: Opolanie znani i nieznani. Okres międzywojenny, red. Adrianna Dawid, Opole, 2016
 • Proces starzenia się ludności a możliwości kreowania miejsc pracy i nowych kierunków kształcenia na podstawie badania sytuacji osób starszych, których dorosłe dzieci przebywają za granicą, A. Zagórowska, M. Rostropowicz-Miśko , w: Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 258/2016
 • Wykształcenie i kwalifikacje zawodowe emigrantek zarobkowych ze Śląska Opolskiego a praca wykonywana za granicą, w: Kształcenie i zatrudnienie kadr z wyższym wykształceniem na Śląsku do 2035 roku, red. R. Rauziński, B. Solga, Opole 2016
 • Migracje zarobkowe kobiet jako czynnik ograniczający potencjał demograficzny Śląska Opolskiego w świetle badań własnych, „Problemy Polityki Społecznej – studia i dyskusje ”nr 27(4)/2014
Monografie (1)
 • Migracje zagraniczne ludności ze Śląska do Niemiec w latach 1989-2005. Aspekty demograficzne, społeczne i ekonomiczne, Opole 2007
Redakcja/Współredakcja monografii (7)
 • M. Rostropowicz-Miśko, K. Kasperska-Kurzawa (red.), Społeczny wymiar starości ze szczególnym uwzględnieniem Śląska Opolskiego, Opole-Łubowice 2014, s. 49-63
 • Społeczno-gospodarcze aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego na Śląsku. Wybrane zagadnienia, praca zbiorowa pod red. P. Malinowski, M. Rostropowicz-Miśko, Łubowice 2007
 • Pięć lat w Unii Europejskiej – społeczne i prawne aspekty przemian na Śląsku Opolskim, praca zbiorowa pod red. P. Malinowski, M. Rostropowicz-Miśko, Opole 2009
 • Zróżnicowane problemy ubóstwa i wykluczenia społecznego (rok 2010 rokiem walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym), praca zbiorowa pod redakcją naukową Agaty Zagórowskiej i Marty Rostropowicz-Miśko, Studia i Monografie z. 300,Opole 2011
 • The Problems and Career Prospects of the Young. Selected Social and Legal Issues
 • Edited by (red.) M. Rostropowicz-Miśko, Opole 2012
 • Problemy i perspektywy osób młodych na Śląsku.  Aspekty społeczne i  prawne, red. M Rostropowicz-Miśko, Łubowice 2013
Autorstwo/Współautorstwo podręczników i komentarzy (21)
 • Migracje zarobkowe z województwa opolskiego jako czynnik destabilizujący sytuację demograficzną w regionie, w: Problemy Śląska ze szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego wyzwaniem dla ekonomii społecznej, red. A. Zagórowska, Opole 2013
 • Sytuacja osób młodych na rynku pracy województwa opolskiego w: Problemy osób młodych na Śląsku. Wybrane zagadnienia społeczne i prawne, red. M. Rostropowicz-Miśko, Łubowice 2013 r.
 • Sytuacja lokalnych rynków pracy Śląska Opolskiego w kontekście procesów migracyjnych, w: Problemy edukacji wobec rozwoju społeczno-gospodarczego, „studia Ekonomiczne”, red. A. Rączaszek, W. Koczur, Katowice 2013
 • The problem of unemployment of young people in Opole Voivodeship and methods of combating it, in: The Problems and Career Prospects of the Young. Selected Social and Legal Issues, Edited by (red.) M. Rostropowicz-Miśko, Opole 2012
 • Sytuacja demograficzna Śląska Opolskiego po II wojnie światowej ze szczególnym uwzględnieniem pochodzenia regionalnego ludności, w: Rodzina na Śląsku 1939-1945. Dezintegracja Migracje Codzienność, red. Adrianna Dawid, Antoni Maziarz, Opole-Warszawa 2012.
 • Migracje zagraniczne a sytuacja demograficzna Śląska Opolskiego w latach 1989-2008, w: Demograficzne uwarunkowania rozwoju społecznego, red. A. Rączaszek, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012
 • Problem bezrobocia osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w województwie opolskim w latach 2006-2010, Rocznik Łubowicki t. 9, Łubowice 2011.
 • Społeczne skutki eurosieroctwa na przykładzie województwa opolskiego, w: Zróżnicowane problemy ubóstwa i wykluczenia społecznego (rok 2010 rokiem walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym), praca zbiorowa pod redakcją naukową Agaty Zagórowskiej i Marty Rostropowicz-Miśko, Studia i Monografie, z. 300, Opole 2011
 • Historyczne uwarunkowania procesów migracyjnych na Śląsku Opolskim, w: Emigracja jako problem lokalny i globalny, red. A. Lipski, W. Walkowska, Mysłowice 2010
 • Migracje zagraniczne ludności ze Śląska Opolskiego po roku 1989 jako wyraz swobody przekraczania granic, w: Idea wolności w ujęciu historycznym i prawnym, red. E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański, Toruń 2010
 • Rozmiary i struktura migracji zagranicznych (stałych i czasowych) z województwa opolskiego w latach 1988–2008, w: Colloquium Opole 2008. Otwarta Europa – otwarte regiony – nowy wymiar migracji, red. K. Heffner, A. Trzcielińska-Polus, Opole 2009.
 • Sytuacja demograficzna województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem migracji zagranicznych, w. Pięć lat w Unii Europejskiej – społeczne i prawne aspekty przemian na Śląsku Opolskim, praca zbiorowa pod red. P. Malinowski, M. Rostropowicz-Miśko, Opole 2009
 • Wpływ migracji zarobkowych na sytuację rodzin Śląska Opolskiego w świetle własnych badań ankietowych, Prawnorodzinne i społeczne konsekwencje migracji zarobkowej. Wybrane zagadnienia, red. S. L. Stadniczeńko, M. Gołowkin-Hudała, A. Wilk, Opole 2009
 • Rozwój ludności Śląska Opolskiego w latach 1950-2007 według pochodzenia regionalnego i etnicznego (stan i struktura wg wieku i płci), Rocznik Łubowicki, tom VI, Łubowice 2008
 • Społeczno-demograficzne skutki migracji zarobkowych z województwa opolskiego, w: Wpływ polityki społecznej na kreowanie pozytywnego wizerunku regionu. Wyzwania i oczekiwania, Łubowice 2008.
 • Społeczno-demograficzne skutki migracji zarobkowych z województwa opolskiego do krajów Unii Europejskiej, w: Polityka Społeczna – badania, dydaktyka, rozwój, red. A. Rączaszek, Katowice 2008
 • Współczesne migracje czasowe z województwa opolskiego. (Charakterystyka struktury społeczno-demograficznej migrantów), Rocznik Łubowicki nr 5, 2007
 • Bezrobocie w województwie opolskim a zagraniczne wyjazdy zarobkowe ludności przed i po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, w: Społeczno-gospodarcze aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego na Śląsku. Wybrane zagadnienia, praca zbiorowa pod red. P. Malinowski, M. Rostropowicz-Miśko, Łubowice 2007
 • Wpływ migracji zarobkowych na rynek pracy województwa opolskiego, w: Wykluczenie społeczne w dobie transformacji ustrojowej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska, red. P. Rostropowicz, Łubowice 2006.
 • Erwerbswanderungen der Schlesier ins Ausland und das Problem der zerstörten Familien, w: Rocznik Łubowicki Lubowitzer Jahrbuch-Lubowicka Rocenka, tom III, Wydawnictwa Górnośląskiego Centrum Kultury i Spotkań w Łubowicach, s. 109-115. (Streszczenie w języku polskim i czeskim), 2005
 • Soziale, politische und ökonomische Vorraussetzungen für die Auswanderung der Bevölkerung Schlesiens in den Jahren 1950-2000, w: Rocznik Łubowicki Lubowitzer Jahrbuch-Lubowicka Rocenka, tom II, Wydawnictwa Górnośląskiego Centrum Kultury i Spotkań w Łubowicach, s. 137-150. (Streszczenie w j. polskim i czeskim), 2004
Artykuły/Rozdziały w monografiach (8)
 • Udzielanie wsparcia seniorom jako forma aktywizacji osób w wieku 50+ w województwie opolskim, w: Wiek a rynek pracy : szanse i zagrożenia osób w wieku 50 + na rynku pracy - wybrane aspekty / red. nauk. Agata Zagórowska, Opole, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, 2015, s. 47-59.
 • Czynnik demograficzny w rozwoju społecznym w Polsce po 1989 r., 25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej / red. nauk. Hanna Duszka-Jakimko, Ewa Kozerska, Warszawa, Wolters Kluwer, 2015, s. 190-211.
 • Wpływ zagranicznych migracji zarobkowych kobiet ze Śląska Opolskiego na relacje małżeńskie / partnerskie, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, 2015, T. 95, s. 329-343.
 • Die auslandsmigration als ein ständiger prozess im Oppelner Schlesien, Grenzüberquerungen und migrationsbewegungen : fremdheits- und integrationserfahrungen in der österreichischen, deutschen, schweizerischen und polnischen literatur und lebenswelt / hg. Gabriela Jelito-Piechulik, Małgorzata Jokiel, Monika Wójcik-Bednarz, Wien, LIT Verlag GmbH&Co, 2015.
 • Wybrane problemy starszych mieszkańców województwa opolskiego w kontekście zagranicznych migracji zarobkowych ich dzieci, w: A. Walas, W. Goleński, A. Kijak, K. Mesjasz (red.), Społeczne skutki zagranicznych migracji mieszkańców województwa opolskiego – wybrane problemy dzieci i osób starszych, Opole 2014, s. 64-122
 • Wpływ migracji zagranicznych na proces starzenia się ludności Śląska Opolskiego, w: M. Rostropowicz-Miśko, K. Kasperska-Kurzawa (red.), Społeczny wymiar starości ze szczególnym uwzględnieniem Śląska Opolskiego, Opole-Łubowice 2014, s. 49-63, s. 49-63
 • Migrantki zarobkowe ze Śląska Opolskiego na europejskim rynku pracy, w: AS. Zagórska (red.), Polska po 10 latach członkostwa w Unii Europejskiej z perspektywy rynku pracy Śląska, Opole 2014, s. 180-190
 • Problemy demograficzne obszarów wiejskich województwa opolskiego, w: K. Polek-Duraj (red.), Procesy demograficzno-społeczne, zawodowe i agrarne ludności wiejskiej w latach 2002-2012. Wybrane problemy na przykładzie województwa opolskiego, Opole 2014, s. 5-18
Funkcje na Uniwersytecie Opolskim (3)
 • członek Rady Wydziału
 • Kierownik Centrum Dokumentacji Europejskiej działającego przy Wydziale Prawa i Administracji od 1.01.2007
 • Członek Centrum Badań nad Rodziną działającego przy Wydziale Prawa i Administracji
Działalność pozauczelniana (2)
 • Redaktor naczelna czasopisma międzynarodowego Rocznik Łubowicki - Lubowitzer Jahrbuch - Lubowicka Rocenka od 2011, wcześniej członek komitetu redakcyjnego
 • Członek komitetu redakcyjnego kwartalnika Zeszyty Eichendorffa, Eichendorff-Hefte, od sierpnia 2011
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2020 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar