Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Katedra Prawa Administracyjnego
Adiunkt: dr Ewa Pierzchała
Pokój: 4.22
Telefon: 77 452 75 41
E-mail: epierzchala@uni.opole.pl
Centrum Badań i Ekspertyz
Kierownik: dr Ewa Pierzchała
Pokój: 4.22
Telefon: 77 452 75 41
E-mail: epierzchala@uni.opole.pl
Dyżur
Wtorek
11:00-12:00
Studenci niestacjonarni w terminach zjazdów. Sala 2.6


Zainteresowania badawcze:
Publikacje (1)
 • Wywiad "Administrację da się oswoić", Nowa Trybuna Opolska, 2.06.2014r.
Monografie (2)
 • Decyzja, postanowienie, ugoda w postępowaniu administracyjnym, L. Klat-Wertelecka, B. Kozicka, E. Pierzchała, Wrocław 2014,
 • Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji”, C.H. Beck, Warszawa 2007., s. 206
Redakcja/Współredakcja monografii (1)
 • E. Pierzchała, M. Woźniak (red.), Dostęp do informacji publicznej w Polsce i w Europie- wybrane zagadnienia prawne, Opole 2010, s. 462
Autorstwo/Współautorstwo podręczników i komentarzy (1)
 • Ewa Pierzchała, Jacek Pierzchała, Elementy prawa, Racibórz, 2011., s. 128
Artykuły/Rozdziały w monografiach (42)
 • Ewolucja postępowania administracyjnego w ostatnim 25-leciu, w: 25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej / red. nauk. Hanna Duszka-Jakimko, Ewa Kozerska, Warszawa, Wolters Kluwer, 2015, s. 412-427.
 • Zakaz reformationis in peius a ochrona praw podmiotowych w postępowaniu administracyjnym, współautorstwo z B. Kozicką, Szczecin 2014
 • Standardy funkcjonowania administracyjnych środków prawnych w postępowaniu przed organami pomocy społecznej (w:) J. Blicharz, L. Klat Wrtelecka, E. Rutkowska, red. , Ubóstwo, Wrocław 2014
 • Charakter prawny zadań gminy we współczesnym ustawodawstwie”, Roczniki Administracji i Prawa, Rocznik Pierwszy,  Sosnowiec 2001r.
 • Małżonek zobowiązanego wobec egzekucji administracyjnej z rzeczy darowanej”, Prawo Przedsiębiorcy nr 40/2001; 
 • „Ochrona osób trzecich w postępowaniu egzekucyjnym”, Prawo Przedsiębiorcy nr 40/2001; s.31-33
 • „Szybka egzekucja długu. Zajęcie weksla.”, Prawo Przedsiębiorcy nr 25/2002;
 • „Sądowe postępowanie zabezpieczające”, Prawo Przedsiębiorcy nr 12/2002;
 • „Zwolnienia grupowe. Czy wypowiedzenie można cofnąć?”; Prawo Przedsiębiorcy nr33/2002;
 • „Wspólność majątkowa a egzekucja”. Prawo przedsiębiorcy, nr 45/2002
 • Odebranie rzeczy ruchomej w egzekucji administracyjnej” (w: ) J. Niczyporuk, S. Fundowicz, J. Radwanowicz (red.), System egzekucji administracyjnej, Warszawa 2004, s. 473-479
 • Czynniki kształtujące rozwój form prawnych działań administracji (w:) L. Zacharko, A. Matan, G. Łaszczyca (red.), Ewolucja prawnych form działań administracji publicznej, Księga jubileuszowa z okazji 60 tej rocznicy urodzin Profesora  Ernesta Knosali, Warszawa 2008, s. 223-230
 • Organizacja administracji bezpieczeństwa – wybrane elementy prawne – (w:) A. Szecówka, J. Dzieńdziora, S. Krawiec (red.) „Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w społeczności lokalnej”, Wydawnictwo  PWSZ Racibórz 2008, s. 8-18
 • Odpowiedzialność prawna w administracji publicznej -próba definicji, (w:) J. Boć, A. Chajbowicz (red.), Nowe problemy badawcze w prawie administracyjnym, Wrocław 2009, s. 677-688
 • Rola organizacji pozarządowych na obszarze aglomeracji śląskiej  (w:) W  kierunku samoorganizacji społecznych , R. Morawski, T. Jemczura (red.), Racibórz 2009, s. 184-193
 • Język prawny a język urzędowy w prawie administracyjnym (w:) J. Supernat (red.), Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego, Księga Jubileuszowa z okazji 70 tej rocznicy urodzin Profesora Jana Bocia,  Wrocław 2009, s. 567-576
 • Wyłączenie pracownika od udziału w postępowaniu administracyjnym – wybrane zagadnienia (w:) A. Niczyporuk (red.) Kodyfikacja Postępowania Administracyjnego na 50-lecie K.P.A., Lublin 2010, s. 629-636
 • Forma i tryb nadania statusu pacjenta (w:) Maria Urbaniec, Piotr Stec (red.), Prawno-ekonomiczne aspekty ochrony zdrowia, Częstochowa 2010, s. 157-166
 • O pojęciu informacji publicznej (w:) E. Pierzchała, M. Woźniak (red.), Dostęp do informacji publicznej w Polsce i w Europie- wybrane zagadnienia prawne, Opole 2010, s. 23-32
 • Wstęp (w:) E. Pierzchała, Marta Woźniak (red.), Dostęp do informacji publicznej w Polsce i w Europie- wybrane zagadnienia prawne, Opole 2010- współautorstwo z M. Wozniak, s. 9-13
 • Oświata jako dobro publiczne (w:) M. Woźniak (red.), Administracja dóbr i usług, Opole 2013,  współautorstwo z J. Pierzchałą
 • Sprawność administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym, jako wymiar dobra publicznego w: red. M. Woźniak, E. Pierzchała, Dobra publiczne w administracji, Warszawa 2014, współautorstwo z B. Kozicką
 • Standardy funkcjonowania administracyjnych środków prawnych w postępowaniu przed organami pomocy społecznej (w:) J. Blicharz red. , Ubóstwo, Wrocław 2014
 • „Jak poprawnie podpisać wezwanie.” Gazeta Samorządu i Administracji, 1/2005;
 • Karę za parkowanie bez opłaty należy nałożyć decyzją administracyjną, Gazeta samorządu i administracji Nr 10/2008, s. 35-36
 • Interwencje społeczne jako forma kontroli społecznej w administracji –„III sektor. Kwartalnik Instytutu Spraw Publicznych”, XV/2008, s. 75-79
 • Charakter prawny umowy licencji, Rejent rok 21 * nr 3(239)/2011, s. 56-69
 • Making authentication by public authorities , Emerging Markets, V. 2 / Nr 3/ November 2010, 16-23
 • Modern forms of business education on the example of courses at teacher colony - selected legal, economic and social issues, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas w Sosonowcu 2011, s. 61-70
 • Koncesja jako dwustronna forma działań administracji – rozważania na tle przepisów ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, Administracja Dydaktyka Praktyka 3/ 2011, s. 71-87
 • Odwołanie w pozakodeksowych postępowaniach administracyjnych- wybrane zagadnienia prawne, Przegląd Prawa Publicznego 10/2012
 • Komunikacyjna funkcja środków prawnych w postępowaniu administracyjnym, Opolskie Studia Prawno-Administracyjne, nr 4/ 2012
 • Niedopuszczalność odwołania w postępowaniu administracyjnym (współautorstwo z dr Beatą Kozicką) –Administracja Dydaktyka Praktyka 3(28)/2012 s.15-29,
 • Odwołanie od decyzji dyrektora szkoły w sprawach rekrutacyjnych, 15-16/2013r. Gazeta Samorządu i Administracji
 • Problemy procedury rekrutacyjnej do szkół gimnazjalnych, Wspólnota 11/2013
 • Recenzja książki Piotra Polańskiego Kodeks postępowania administracyjnego z komentarzem oraz aktami szczegółowymi, Opolskie Zeszyty Prawno-Administracyjne 8/2011
 • Principles of constructing the system of administrative legal remedies in Polish administrative proceedings– zgłoszone do druku w: Adminsitracja publiczna-studia krajowe i międzynarodowe, 2014
 • Recenzja książki Piotra Przybysza „Administracyjne środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji”- Opolskie Zeszyty Prawno-Administracyjne 4/2012
 • Instytucja mediacji w prawie polskim i jej uwarunkowania społeczno-psychologiczno-prawne. Seminarium naukowe Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Opole 19 października 2009, 21 października 2010, , Opolskie Zeszyty Prawno-Administracyjne 8/2011, s.175-177, (współautorstwo z Hanną Duszka-Jakimko)
 • Wspomnienie o Profesorze Erneście Knosali (1948-2012)- Opolskie Zeszyty Prawno-Administracyjne 4/2012
 • Ewolucja procedury administracyjnej w świetle nowelizacji  Kodeks postępowania administracyjnego w latach 2011 i 2012- materiał szkoleniowy dla pracowników Urzędu Wojewódzkiego w Opolu,  Opole 2012, s. 15
 • Postępowanie administracyjne przed organami Państwowej Inspekcji Pracy – materiały szkoleniowe Wrocław 2013, s. 101
Funkcje na Uniwersytecie Opolskim (5)
 • Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów WPiA UO 2016-2020
 • Kierownik Podyplomowych Studiów Administracji Publicznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego od 2009r.
 • Kierownik Podyplomowych Studiów Administracji Publicznej i Zarządzania na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego od 2010r.
 • Koordynator Podyplomowych studiów administracji i zarządzania na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego 2009-2011
 • Kierownik Centrum Ośrodka Badań i Ekspertyz Prawnych WPiA UO
Działalność pozauczelniana (2)
 • Członek Rady Naukowej ogólnopolskiej konferencji organizowanej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Raciborzu na temat „Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w społeczności lokalnej” (luty 2007).
 • Członek Okręgowej Komisji Olimpiady Wiedzy o Prawie w Opolu (2007-2011).
Aktywność zawodowa poza szkolnictwem wyższym (6)
 • adwokat
 • szkolenia z zakresu postępowania administracyjnego dla urzędników w ramach służby przygotowawczej
 • szkolenia z zakresu postępowania administracyjnego dla urzędników administracji samorządowej
 • szkolenia z zakresu postępowania administracyjnego dla organów Państwowej Inspekcji Pracy
 • ekspert z zakresu postępowania administracyjnego w  wydawnictwie INFOR sp. z o.o. od 2007 r.
 • członkowstwo w Zrzeszeniu Prawników Polskich
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2020 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar