Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Katedra Prawa Karnego
Adiunkt: dr Małgorzata Marciniak
Pokój: 3.15
Telefon: 77 452 75 18
Dyżur
Urlop naukowy

Studenci studiów niestacjonarnych w terminach zjazdów.

Zainteresowania badawcze:
prawo karne materialne, prawo karne procesowe, prawo wykroczeń
Monografie (1)
 • Sprawstwo kierownicze i inne szczególne postacie sprawstwa w polskim prawie karnym, Opole 2016.
Artykuły/Rozdziały w monografiach (24)
 • Nabycie rzeczy jako znamię paserstwa akcyzowego z art. 65 kks – wątpliwości interpretacyjne, „Wojskowy Przegląd Prawniczy”, 2016 r., nr1, s. 34 – 47.
 • „Uporczywość” jako znamię wykroczenia skarbowego z art. 57 § 1 k.k.s. – wybrane problemy interpretacyjne i dowodowe, „Opolskie Studia Administracyjno – Prawne”, 2016 r., nr 1;
 • Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu lub w stanie nietrzeźwości – wybrane zagadnienia, „Paragraf na Drodze”, 2015, nr 9, s. 60-76; Złośliwe niepokojenie a uporczywe nękanie – podobieństwa i różnice, „Opolskie Studia Administracyjno – Prawne”, 2015 r., nr 3, s. 93-108;
 • Plagiat prac naukowych wybrane zagadnienia, „Radca Prawny” – dodatek naukowy nr 121, styczeń 2012, s. 12d-16d;
 • Znaczna ilość środków odurzających a wymóg określoności prawa karnego, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2011, nr 1, s. 67-83;
 • Odpowiedzialność prawno-karna za negatywne treści wyrażone w Internecie, „Radca Prawny” 2011, nr 3, s 50-57;
 • Obowiązek naprawienia szkody – wybrane zagadnienia, (w): Karnomaterialne i procesowe aspekty naprawienia szkody w świetle kodyfikacji karnych z 1997 r. i propozycji ich zmian red. Zbigniewa Ćwiąkalski i Grażyna Artymiak, Warszawa 2010, s. 498-509;
 • Tajemnica lekarska w prawie karnym (w): Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego red. Z. Ćwiąkalski i G. Artymiak, Warszawa 2009 s. 413-48;
 • Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji na obszarze podlegającym właściwości Sądu Okręgowego w Opolu w latach 2004 – 2006 w świetle statystyk sądowych, „Opolskie Studia Administracyjno – Prawne”, 2008, nr 5, s.241-255;
 • Odpowiedzialność za wykroczenia z art. 122 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz art. 193 pkt 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, „Prokuratura i Prawo” 2008, nr 1, s. 139-155;
 • Ograniczenie przemocy w treściach programowych telewizji (w): Zagadnienia współczesnej polityki kryminalnej red. T. Dukiet – Nagórska, Bielsko – Biała 2006, s. 286-301;
 • Wykroczenia nie opłacania w terminie składek na ubezpieczenie społeczne, „Prokuratura i Prawo” 2007 r., nr 12, s. 159-170;
 • Problematyka kary grzywny za przestępstwo skarbowe w przypadku wniosku o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, „Prokuratura i Prawo” 2006, nr 1, s. 99-109;
 • Porozumienie, zorganizowana grupa, związek przestępny jako formy organizacyjne przestępczości zorganizowanej, „Prokuratura i Prawo” 2000, nr 3, s. 24 - 40;
 • Sprawstwo kierownicze i sprawstwo polecające, „Prokuratura i Prawo” 2000, nr 1, s. 69 - 84;
 • Sprawstwo a formy stadialne popełnienia przestępstwa, „Prokuratura i Prawo”2002, nr 2, s. 39 - 53;
 • Zabójstwo ciężkie w polskim kodeksie karnym, „Prokuratura i Prawo” 2001, nr 3, s. 61 - 74;
 • Karno - prawne aspekty czynów zabronionych z art. 224 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2003, nr 2, s. 94 – 102;
 • Prawo karne a pauperyzacja społeczeństwa, „Opolskie Studia Administracyjno – Prawne”, 2004, s. 123 – 131;
 • Organizator w polskim prawie karnym, „Prokuratura i Prawo” 2004, nr 9, s. 141-157;
 • Ograniczenie przemocy w treściach programowych telewizji na gruncie ustawy o radiofonii i telewizji, Konferencja (w): Zagadnienia współczesnej polityki kryminalnej, red. T. Dukiet – Nagórska, Bielsko – Biała 2006 r., s. 286-301;
 • Sprawstwo kierownicze a współsprawstwo, „Wojskowy Przegląd Prawniczy”, 2004 nr 2, s. 40-53;
 • Statystyka przestępczości cudzoziemców na terenie Opolszczyzny w okresie od 1997 r. do II półrocza 2004 roku, „Opolskie Studia Administracyjno – Prawne”, red. W. Kaczorowski i S. L. Stadniczenko, 2006 r., z. III, s. 147-159;
 • Problematyka sprawstwa zleceniowego, „Przegląd Sądowy”, 2006 r., nr 2, s. 124-132;
Aktywność zawodowa poza szkolnictwem wyższym (1)
 • Sędzia Sądu Rejonowego w Opolu Wydział II Karny
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2019 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar