Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Katedra Prawa Gospodarczego i Finansowego
Adiunkt: dr Przemysław Malinowski
Pokój: 4.20
Telefon: 77 452 75 39
Dyżur
Czwartek
9:15 - 10:15
Studenci studiów niestacjonarnych w terminach zjazdów

Studenci niestacjonarni w terminach zjazdów po zajęciach.

Zainteresowania badawcze:
Prawo handlowe, prawo publiczne gospodarcze, administracyjne prawo gospodarcze, prawo obrotu gospodarczego, europejskie prawo gospodarcze, prawo bankowe, finanse samorz�du terytorialnego
Monografie (2)
 • Spółki prawa handlowego w działalności gospodarczej samorządu powiatowego, Warszawa 2013,
 • Prawo obrotu gospodarczego – zagadnienia wybrane, Opole 2007, autor Przemysław Malinowski
Redakcja/Współredakcja monografii (6)
 • P. Malinowski (red.), Pozycja prawna przedsiębiorcy na rynkach europejskich, Opole 2014
 • Kontrola podatkowa, skarbowa i celna. Wyzwania teorii i praktyki, P.Malinowski, T.Nowak, A.Sędkowska (red), Warszawa 2013
 • Społeczność internautów a kultura globalna., M.Kalczyńska, , M.Majos, P.Malinowski (red), Opole 2013
 • Prawo i gospodarka Polski po Traktacie Lizbońskim – pod redakcją Ewa Kozerska , Przemysław Malinowski, Tomasz Scheffler, Opole 2011,
 • Pięć lat w Unii Europejskiej – społeczne i prawne aspekty przemian na Śląsku Opolskim – pod redakcją Marty Rostropowicz-Miśko i Przemysława Malinowskiego Opole 2009
 • Społeczno-gospodarcze aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego na Śląsku- wybrane zagadnienia – praca zbiorowa pod redakcją Przemysława Malinowskiego, Marty Rostropowicz-Miśko, Łubowice 2007
Autorstwo/Współautorstwo podręczników i komentarzy (1)
 • Ustawa o izbach lekarskich. Komentarz, J.Berezowski, P.Malinowski, Warszawa 2013,
Artykuły/Rozdziały w monografiach (39)
 • Spółki z udziałem Skarbu Państwa jako podmioty prowadzące działalność leczniczą : kilka uwag na tle ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w: Spółki z udziałem Skarbu Państwa a Skarb Państwa / redakcja naukowa Andrzej Kidyba., Warszawa, Wolters Kluwer, 2015., s. 88-102
 • Reprezentacja spółki komandytowej przez komandytariusza w systematyce zamówień publicznych: kilka uwag w odniesieniu do pełnomocnictwa, w: Tendencje reformatorskie w prawie handlowym : między teorią a praktyką / red. Jan Olszewski, Warszawa, CH Beck, 2015, s. 125-135.
 • Koncesja jako forma ograniczenia swobody działalności gospodarczej : ujęcia prawne na tle zmian ustawowych, w: 25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej / red. nauk. Hanna Duszka-Jakimko, Ewa Kozerska, Warszawa, Wolters Kluwer, 2015, s. 264-279.
 • Utworzenie Europejskiej Spółki Akcyjnej na mocy transgranicznego połączenia, w: P. Malinowski (red.), Pozycja prawna przedsiębiorcy na rynkach europejskich, Opole 2014, s. 75-96
 • Komercjalizacja wyników prac naukowo- badawczych jako próba ustawowej zmiany rzeczywistości, „Przegląd Prawa Publicznego”, 2014, nr 7-8
 • Pozycja prawna Skarbu Państwa w spółkach partnerstwa publiczno-prywatnego – wybrane zagadnienia , A. Kidyba (red.), Skarb Państwa a działalność gospodarcza., Warszawa 2014, s. 142-158
 • Czynności przygotowawcze w trans granicznym łączeniu się spółek kapitałowych – kilka uwag na gruncie dyrektywy 2005/56/WE i Kodeksu spółek handlowych, [w] Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego, J.Kruczalak-Jankowska(red), Warszawa 2013, s.98-109
 • The Economic activity of spin-offs as a form of promoting the idea of ​​ entrepreneurship among students, [w] The Problems and Career Prospects of the Young. Selected Social and Legal Issues Edited by, Marta Rostropowicz-Miśko, Opole 2012, s.65- 82.
 • The Implementaion of the Services Directive in Poland, P.Stec, P.Malinowski [w] The Implementation of the EU Services Directive.Transposition, Problems and Strategies, U.Stelkens,W.Weiß,M.Mirschberger (red), Hague 2012, s.475-493,
 • Prawne przesłanki odpowiedzialności wspólników spółki komandytowej na tle prawa materialnego i podatkowego [w] Prawa i obowiązki wspólników w spółce , spółdzielni europejskiej i spółce europejskiej ,A.Witosz (red), Katowice 2012 ,s.170-196
 • Przedsiębiorca indywidualny jako jedna z form prowadzenia działalności gospodarczej. Zagadnienia prawne, organizacyjne i ustrojowe na przykładzie Śląska Opolskiego, Rocznik Łubowicki Tom X, Łubowice 2012, s.213-218.
 • Prawno-finansowy model wsparcia przedsiębiorców typu spin-off- zagadnienia postulatywne [w] Opolskie studia administracyjno – prawne X/1,Opole 2012, s 49-63.
 • Legal Framework for spin-off type business [w] From science to business.The role of academic spin-offs in region al innovativeness system red Karina Bedrunka , Opole 2011 s.60-74
 • Zabezpieczenie spłaty kredytu poręczeniem za przyszły dług kredytowy [w] Opolskie studia administracyjno – prawne IX, Opole 2011, s 25-35,
 • Prawnoinstytucjonalny aspekt powstawania klastrów i inicjatyw klastrowych [w] Uwarunkowania i możliwości rozwoju klastrów i inicjatyw klastrowych w województwie opolskim , Opole 2011 s.13-43 red W.Duczmal, W.Potwora
 • Zabezpieczenie spłaty kredytu poręczeniem za przyszły dług kredytowy [w] Opolskie studia administracyjno – prawne IX,Opole 2011, s 25-35
 • Podstawy prawne ograniczeń w działalności kredytowej banków – zagadnienia wybrane [w] Opolskie studia administracyjno – prawne VII,Opole 2010 r , s.165-175
 • Podstawy prawne ograniczeń w działalności kredytowej banków – zagadnienia wybrane [w] Opolskie studia administracyjno – prawne VII, Opole 2010, s.165-175,
 • Kredyty bankowe jako zwrotne formy kształtowania działalności zadaniowo – budżetowej samorządu powiatowego [w] Roczniki Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu XV. Administracja Publiczna z.4, Wałbrzych 2009, s.47-53
 • Prawny model działalności gospodarczej w samorządowej sferze użyteczności publicznej (uwagi dotyczące powiatów samorządowych) [w] Opolskie studia administracyjno – prawne VI, Opole 2009, s.37-49,
 • Kredyty bankowe jako zwrotne formy kształtowania działalności zadaniowo – budżetowej samorządu powiatowego [w] Roczniki Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu XV. Administracja Publiczna z.4, Wałbrzych 2009, s.47-53,
 • Prawny model działalności gospodarczej w samorządowej sferze użyteczności publicznej (uwagi dotyczące powiatów samorządowych) [w] Opolskie studia administracyjno – prawne VI,Opole 2009 r , s.37-49
 • Formal –legal aspects of general (limited) partnership into limited liability company transformation [w]Positive Law in Contemporary Legal Systems , Brześć 2009 s.93-98
 • Samorządowe formy organizacyjne wspierania przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego – na tle działalności samorządu województwa Śląska Opolskiego [w] Rocznik Łubowicki , Łubowice 2008,137-146,
 • Geneza i rozwój powiatu na przestrzeni dziejów-zarys zagadnienia [w] Opolskie studia administracyjno – prawne V, Opole 2008, s.183-194,
 • Spółki prawa handlowego w działalności gospodarczej gmin samorządowych śląska opolskiego na przykładzie gminy Opole – zagadnienia wybrane [w] Rocznik Łubowicki , Łubowice 2007, s.52-64
 • Charakter prawno-organizacyjny jednoosobowych spółek kapitałowych na tle funkcjonowania powiatów samorządowych - zagadnienia wybrane" – [w] Węzłowe problemy prawa handlowego, red Z.Kuniewicz, K.A. Dadańska VI Ogólnopolski Zjazd katedr prawa handlowego- Szczecin 2007, s.177-187
 • Zabezpieczenie praw podmiotów gospodarczych na przykładzie negocjacji kontraktowych – zagadnienia wybrane- , Проблеми вдосконалення правового забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина Маmepiaлu Bceykpaінсъкoї мiжвyзівсъкої н аукової конференυїї молоδυх вченυх mа асnipaнmiв Ukraina 20.04. 2007, s. 161-166
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako forma prawna prowadzenia działalności gospodarczej przez struktury samorządowe – zagadnienia wybrane – Kodeks spółek handlowych po 5 latach – Wrocław 2006 r, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, red. J. Frąckowiak , s. 730-740
 • Właściwość organów jurysdykcyjnych w kontekście roszczeń osób przesiedlonych – zagadnienia wybrane, P.Malinowski, A. Drzewiecki, M. Pszczyński [w] Opolskie studia administracyjno – prawne III, Opole 2006, s.171-179,
 • Rola samorządu jako gospodarza regionu w jego rozwoju społeczno – gospodarczym [w] Opolskie studia administracyjno – prawne III, Opole 2006, 193-203,
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako podmiot gospodarczy samorządu powiatowego [w] Roczniki Naukowe VIII Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu, Administracja Publiczna z.2, Wałbrzych 2005, s. 59-67,
 • Prawny system nadzoru i kontroli nad gospodarką finansową powiatu na tle działalności regionalnej izby obrachunkowej – zarys problematyki [w] Opolskie studia administracyjno – prawne II, Opole 2004, s.155 – 167,
 • Spółki prawa handlowego w działalności gospodarczej samorządu powiatowego [w] Zeszyty Naukowe Akademii Polonijnej w Częstochowie. Prace Wydziału Administracyjno-Prawnego. Zeszyt nr 1, Częstochowa 2003, s.153 – 165,
 • Kryteria wyboru banku przez samorząd powiatowy [w] Opolskie studia administracyjno –prawne nr 1, Opole 2003, s. 157 –165,
 • Zastaw na obligacjach jako prawna forma zabezpieczenia wierzytelności kredytowych [w] Bank i Kredyt nr 6 z 2001, s. 61 – 67,
 • Opodatkowanie dochodów kapitałowych w spółce z o.o [w] Prawo Spółek nr 3 z 2000, s. 46 – 50,Prawnopodatkowe aspekty opodatkowania dochodów kapitałowych w spółce akcyjnej - [w] „Prawo Spółek” nr 9 z 2000 , s. 35 – 41,
 • Prawne ujęcie działalności gospodarczej samorządu powiatowego -[w] „Samorząd Terytorialny” nr 11 z 2000 , s. 30- 37,
 • Prawnopodatkowe aspekty obrotu akcjami spółek akcyjnych - [w] „Prawo Spółek” nr 12 z 2000, s. 39 – 44
Funkcje na Uniwersytecie Opolskim (4)
 • Prodziekan ds. Kształcenia Studentów WPiA UO
 • Członek rady fundacji WPIA
 • Kierownik studiów podyplomowych z prawa gospodarczego i handlowego, prawa podatkowego
 • Członek komisji uniwersyteckich ( między innymi do spraw kształcenia , quality, KRK)
Działalność pozauczelniana (5)
 • Partnerstwo na rzecz rozwoju „Opolski e – Rzemieślnik” – projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
 • „Twoja Firma – Twoja Przyszłość ”- projekt realizowany w ramach priorytetu 2 ZPORR – Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionie, działanie 2.5 „Promocja przedsiębiorczości” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • „Wypracowywanie metod zmniejszania emigracji zarobkowej i wspierania powrotu emigrantów na polski rynek pracy” – projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
 • „Nauka dla przemysłu – przemysł z nauką” projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości” projekt realizowany w ramach działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudniania” Program operacyjny Kapitał Ludzki
Aktywność zawodowa poza szkolnictwem wyższym (2)
 • Radca prawny obsługa prawna spółek prawa handlowego, podmiotów instytucjonalnych.
 • Wpisany na listę kandydatów na członków rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, prowadzonej przez Ministerstwo Skarbu Państwa.
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2020 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar