Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Katedra Nauk o Państwie i Prawie
Adiunkt: dr hab. Ewa Kozerska
Pokój: 4.29
Telefon: 77 452 75 45
E-mail: ekozerska@uni.opole.pl
Dyżur
Środa
17.30-18.30
02.10, 16.10, 30.10, 13.11, 27.11, 11.12, 8.01, 22.01

Środa
19.00 - 20.00
9.10, 23.10, 6.11, 20.11, 4.12, 18.12, 15.01

dla studentów studiów niestacjonarnych pół godziny przed i po zajęciach w terminach zjazdów.

Zainteresowania badawcze:
doktryny polityczne i prawne, historia ustroju i prawa, w tym szczeg�lnie: katolicka nauka spo�eczna; my�l konserwatywna i liberalna; koncepcje spo�ecze�stwa obywatelskiego; aksjologiczne, polityczne i prawne uwarunkowania Unii Europejskiej
Monografie (1)
 • Państwo i społeczeństwo w poglądach Piusa XI, Wrocław 2005, ss. 428
Redakcja/Współredakcja monografii (13)
 • 25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej / red. nauk. Hanna Duszka-Jakimko, Ewa Kozerska, Warszawa : Wolters Kluwer, 2015.
 • Pacta sunt servanda : nierealny projekt czy gwarancja ładu społecznego i prawnego ? /red. Ewa Kozerska, Piotr Sadowski, Andrzej Szymański, Kraków, AT Wydawnictwo, 2015
 • P. Jaskóła, E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański (red.), Oblicza tolerancji i nietolerancji religijnej. Aspekty prawno-historyczne i teologiczne, Opole. 2014
 • Wojna i pokój. Wybrane zagadnienia prawno-historyczne, pod red. E. Kozerskiej, P. Sadowskiego, A. Szymańskiego, Wydawnictwo UO, Opole 2013, ss. 402;
 • Wokół Traktatu Lizbońskiego. Propozycje i postulaty dotyczące prawa i ekonomii Unii Europejskiej, pod red. E. Kozerskiej i T. Schefflera, AT Wydawnictwo, Kraków 2013, ss. 155,
 • Egalitaryzm i elitaryzm. Tradycja i przyszłość Europy, pod. red. E. Kozerskiej, P. Sadowskiego, A. Szymańskiego, Opole 2012, ss.365;
 • Ze studiów nad tradycją prawa, pod red. E. Kozerskiej, P. Sadowskiego, A. Szymańskiego, wyd. Difin, Warszawa 2012, ss. 303;
 • Prawo i gospodarka Polski po Traktacie Lizbońskim, pod red. E. Kozerskiej, P. Malinowskiego, T. Schefflera, Opole 2011, ss. 337;
 • Idea wolności w ujęciu prawnym i historycznym. Wybrane problemy, red. (i wstęp) E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański, Toruń 2010, ss. 538;
 • Wybrane problemy z nauki i nauczania prawa, red. E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański, Opole 2010, ss. 296;
 • Problemy własności w ujęciu historyczno-prawnym, red. (i wstęp) E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański, Opole 2008, ss. 165;
 • Aksjologiczne i praktyczne aspekty integracji europejskiej, red. i wstęp E. Kozerska i T. Scheffler, Wrocław 2007, ss. 202;
 • Prawne, historyczne i doktrynalne aspekty sprawiedliwości, red. P. Sadowski, E. Kozerska, A. Szamański, Opole 2007, ss. 110;
Artykuły/Rozdziały w monografiach (27)
 • Benedykt XVI wobec współczesnej demokracji, w: Historia testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, nuntia vetustatis : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Włodzimierzowi Kaczorowskiemu / pod redakcją Ewy Kozerskiej, Marka Maciejewskiego, Piotra Steca, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2015, s. 691-710
 • Status prawny obywatela PRL, w: 25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej / red. nauk. Hanna Duszka-Jakimko, Ewa Kozerska, Warszawa, Wolters Kluwer, 2015, s. 13-39.
 • Integrująca rola religii w kształtowaniu kultury prawnej w ujęciu Josepha Ratzingera (Benedykta XVI), Studia Oecumenica, Opole, Uniwersytet Opolski, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego, 2015, T.15, s. 353-367
 • Osiągnięcia Katedry Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Rzymskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w latach 2004-2012, w: M. Maciejewski, M. Marszał, M. Sadowski (red.), Tendencje rozwojowe myśli politycznej i prawnej, Wrocław 2014, s. 621-623
 • (współaut. T. Scheffler), O wojnie i pokoju, w: Wojna i pokój. Wybrane zagadnienia prawno-historyczne, Opole 2013, s. 7-17
 • (współaut. T. Scheffler), Wokół Traktatu i poza Traktat z Lizbony, w: Wokół Traktatu Lizbońskiego. Propozycje i postulaty dotyczące prawa i ekonomii Unii Europejskiej, pod red. E. Kozerskiej i T. Schefflera, AT Wydawnictwo, Kraków 2013, s. 7-18,
 • (współaut. T. Scheffler), Prawa człowieka w nauczaniu Benedykta XVI, w: Wykorzystywanie człowieka w XX i XXI wieku, pod red. B. Sitka, G. Dommacco, D. Barańskiej, K. Naumowicz, K. Zaworskiej, Olsztyn 2012, s. 25-44;
 • (współaut. H. Duszka-Jakimko), Jednostka – społeczeństwo - demokracja uczestnicząca. Teorie i rozwiązania prawne w wybranych państwach Europy Środkowej i Wschodniej, w: Jednolitość aksjologiczna systemu prawa w rozwijających się państwach demokratycznych Europy, pod red. S. L. Stadniczeńki, Opole 2011, s. 205-227;
 • (współaut. T. Scheffler), Edwarda Muszalskiego koncepcja narodowego prawa cywilnego, w: Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, nr 11.4, 2011, s. 237- 254;
 • (współaut. P. Malinowski i T. Scheffler), Polska po Traktacie Lizbońskim. Wprowadzenie, w: Prawo i gospodarka Polski po Traktacie Lizbońskim, pod red. E. Kozerskiej, P. Malinowskiego, T. Schefflera, Opole 2011, s. 7-19;
 • (współaut. T. Scheffler), Projekty integracji europejskiej do 1952 r., w: Prawo i gospodarka Polski po Traktacie Lizbońskim, pod red. E. Kozerskiej, P. Malinowskiego, T. Schefflera, Opole 2011, s. 21-49;
 • Moralność i władza w poglądach Piusa XI, w: Moralność i władza jako kategorie myśli politycznej, pod red. J. Justyński, R. Madeja, Wolters Kluwer 2011, s. 330-343;
 • (współaut. H. Duszka-Jakimko), Civil society in Poland in the nineties of the twentieth century. Ideas and their reflection in the Constitution and in jurisprudence, w: Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, t. 35, nr 1, 2013, s. 27-43
 • (współaut. T. Scheffler), Pius XI wobec państw totalitarnych, w: Totalitaryzmy XX wieku. Idee –instytucje -interpretacje, red. W. Kozub -Ciembroniewicz, H. Kowalska -Stus, B. Szlachta, M. Kiwior -Filio, Kraków 2010, s. 85-119;
 • Jednostka a państwo w poglądach Alexisa de Tocqueville’a, w: Społeczeństwo a władza. Ustrój, prawo, idee, pod red. J. Przygodzkiego i M .J. Ptaka, Kolonia Limited 2010, s. 415-424,
 • (współaut. H. Duszka-Jakimko), Continuing or Breaking with the Constitutional System of Polish People’s Republic? Legal Considerations in the Context of the 1989 Transformation, w: Comparative Law in Eastern and Central Europe, editor: B. Sitek, J. J. Szczerbowski and A. W. Bauknecht, Cambridge Scholars Publishing 2013, s. 383 - 394
 • (współaut. T. Scheffler), Kryzys cywilizacji i rasizm w nauczaniu Piusa XI oraz w projekcie encykliki „Humani generis unitas” z 1939 r., w: Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi, t. XXXI, Wrocław 2009, s. 77-98;
 • autorstwo 17 biogramów, w: Leksykon myślicieli politycznych i prawnych, pod red. E. Kundery i M. Maciejewskiego, wyd. III, uzupełnione i zmienione, Warszawa 2009, D. Alighieri (współautor T. Scheffler) s. 40-45, F. Chateaubriand s. 215-217, Eliot s.223-225, C. Haller s. 229-232, R. Kirk s. 234-237, Novalis s. 246-248, F. Stahl s.254-257, L. Strauss s.257-260, J. Acton s. 260-263, B. Croce s. 273-275, J. Evola s. 320-323, F. Hitze s. 343-345, H. Pesch s. 364-366, K. Vogelsang s. 372-373, H.-G. Gadamer s. 397-400, F. Konieczny s.473-476, A. Labriola s. 553-556;
 • Principle of Sovereignty of People At Americans by Alexis de Tocqueville, in: Positive Law in Contemporary Legal Systems. The Materials of the International Scientific Conference, Brest-Opole 2009, ed. by B. Lepieszko, D. Walencik, Brest 2009, s. 46-51,
 • Tocqueville wobec amerykańskiej demokracji społecznej, w: Opolskie Studia Administracyjno-Prawne, Opole 2009, t. VI, s. 213-225;
 • Koncepcja państwa i społeczeństwa w poglądach Piusa XI, w: „Czas a trwanie idei politycznych i prawnych”, pod red. K. Chojnickiej, A. Citkowskiej-Kimli, W. Kozuba-Ciembroniewicza, Kraków 2008, s. 173-176,
 • Zasada sprawiedliwości społecznej w poglądach Piusa XI, w: Prawne, historyczne i doktrynalne aspekty sprawiedliwości, pod red. P. Sadowskiego, E. Kozerskiej, A. Szamańskiego, Opole 2007, s. 103-110;
 • Prawo naturalne a prawo pozytywne w poglądach Piusa XI, w: Roczniki Naukowe PWSZ XV, Administracja Publiczna, Wałbrzych 2006, nr 3, s. 7-19;
 • Stolica Apostolska wobec komunizmu rosyjskiego w latach 1917-1938, w: Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, nr 5, s. 280-304;
 • Sytuacja Kościoła katolickiego w faszystowskich Włoszech w latach 1922-1939, w: Cuius Regio, Eius Religio?, pod red. G. Górskiego, L. Ćwikły, M. Lipskiej, Lublin 2006, s. 289-314;
 • Koncepcja państwa w poglądach Piusa XI, w: Pro Publico Bono. Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Służb Publicznych. Asesor, Wrocław 2005, nr 1, s. 83 – 95;
 • Pius XI i Kościół katolicki wobec antyreligijnej polityki Meksyku w latach 1917-1937, w: Opolskie Studia Administracyjno-Prawne, Opole 2004, t. II, s. 207 – 221;
Funkcje na Uniwersytecie Opolskim (3)
 • prodziekan WPiA UO ds. nauki i badań
 • przewodniczący Okręgowego Komitetu Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka przy WPiA UO;
 • opiekun (wraz z dr hab. A. Szymańskim i dr P. Sadowskim) studenckiego koła naukowego „Inter-lex”;
Działalność pozauczelniana (1)
 • członek Polskiego Towarzystwa Myśli Politycznej;
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2020 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar