Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Katedra Prawa Karnego
Adiunkt: dr Miłosz Kościelniak-Marszał
Pokój: 3.21
Telefon: 77 452 75 22
E-mail: m.k.marszal@interia.pl
Dyżur
Czwartek
8:00 - 9:00
Studenci niestacjonarni w terminach zjazdów.

Studenci niestacjonarni w terminach zjazdów w przerwach między zajęciami.

Zainteresowania badawcze:
Problematyka wyrokowania w procesie karnym
Monografie (1)
 • Dzieje łowiectwa a ochrona przyrody w Polsce, Warszawa 2014, ss. 152
Redakcja/Współredakcja monografii (1)
 • Ochrona i użytkowanie zasobów leśnych /red. Marta Woźniak, Miłosz Kościelniak-Marszał, Wrocław, Presscom, 2015, s. 175-191
Artykuły/Rozdziały w monografiach (18)
 • Prawo własności a prawo łowiectwa : bezpośrednie i pośrednie konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 r., w: Ochrona i użytkowanie zasobów leśnych /red. Marta Woźniak, Miłosz Kościelniak-Marszał, Wrocław, Presscom, 2015, s. 175-191.
 • M. Kościelniak-Marszał, P. Kuzior, Subkultury więzienne jako reakcja na surowość prawa, w: A. Kuzior (red.), Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka. Prawne, filozoficzno-etyczne i społeczno-kulturowe perspektywy. Praca zbiorowa, Zabrze 2014, s. 47-60
 • Rozdział pt. Publiczne ogłoszenie wyroku w procesie karnym [w:] Jawność jako wymóg rzetelnego procesu karnego, Jasiński W., Nowicki K. (red.), Wolters Kluwer 2013, s.
 • Rozdział pt. Motywacyjna część wyroku karnego [w:] Z problematyki funkcji procesu karnego red. T.Grzegorczyk, J.Izydorczyk, R.Olszewski Warszawa 2013, s. 662-670
 • Rozdział pt. „Łowiectwo w dawnej Galicji”, s. 27-36 [w:] Rocznik Zakonu Kawalerów Złotego Jelenia. Myśliwskie intelektualia, Rok IX, red. M.P.Krzemień, Kraków 2013, 
 • Rozdział pt. Pozycja ustrojowa straży łowieckiej [w:] Współdziałanie organów bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie wykrywania wykroczeń i ścigania ich sprawców, Nowicka I.,  Sadło-Nowak A., Tunia A. (red.), KUL, 2012, s. 59-73
 • Rozdział pt. „Narkoanaliza w procesie karnym”, s. 155-166, [w:] Wykorzystanie człowieka w XX i XXI wieku red. B.Sitek, G.Damamacco, D.Barańska, K.Naumowicz, K.Zaworska, Olsztyn 2012 r.
 • Rozdział pt. „Przepisy łowieckie w Generalnym Gubernatorstwie”, s. 53-58 [w:] Rocznik Zakonu Kawalerów Złotego Jelenia. Myśliwskie intelektualia, Rok VIII, red. M.P.Krzemień, Kraków 2012,
 • Rozdział pt. „Wpływ uwarunkowań prawnych na wizerunek myśliwego”, s. 173-182, [w:] Kultura łowiecka fundamentem wizerunku współczesnego myśliwego , Niepołomice 2011 r.
 • Rozdział pt. „Kształtowanie się straży przyrodniczych w Polsce”, s. 73-94 [w:] Rocznik Zakonu Kawalerów Złotego Jelenia. Myśliwskie intelektualia, Rok VII, red. M.P.Krzemień, Kraków 2011,
 • Rozdział pt. „Sędzia śledczy w ujęciu historycznoprawnym” , [w:] Węzłowe problemy procesu karnego red. P.Hofmański, Warszawa 2010 r.
 • Rozdział pt. Karnoprocesowa legitymacja statio fisci Skarbu Państwa w zakresie dochodzenia naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem łowieckim, s. 601-606 [w:] Karnomaterialne i procesowe aspekty naprawienia szkody, Warszawa 2010 r.
 • Rozdział pt. „Czynności wykrywcze obrońcy w procesie karnym, s. 177-184, [w:] Wybrane problemy procesu karnego i kryminalistyki, Olsztyn 2010 r.
 • Rozdział pt. „Problemy prawnej regulacji współdziałania myśliwych i rolników w celu ograniczania szkód łowieckich”, [w:] Zagrożenia biotopów leśnych, red. M.Sporek, Opole 2009, s. 133-140;
 • Rozdział pt. „Materialna odpowiedzialność za bezprawne pozyskanie zwierzyny”, [w:] „Prawo ochrony przyrody. Stan obecny, problemy, perspektywy, red. D.Kopeć, N.Rajczyk, Łódź 2008, s. 205-213;
 • Rozdział pt. „Zasada prawa do sądu a pozycja pokrzywdzonego w polskim procesie karnym”, [w:] „Pozycja prawna ofiary w procesie karnym – standardy europejskie a prawo krajowe, red. T.Cielecki, J.Banach-Gutierrez, A.Suchorska, Szczytno 2008, s. 68-73;
 • Rozdział pt. „Zabezpieczenie interesów pokrzywdzonego przestępstwem popełnionym przez świadka koronnego wobec przeszkód z art. 14 ust. 4 i art. 23 ust. 2 Ustawy o świadku koronnym,” [w:] „Współczesne problemy procedury karnej,” Katowice 2005 str. 57-63,
 • Rozdział „Interes pokrzywdzonego a reguły prawa dowodowego”, [w:] „Dowody w procesie karnym. Nowe rozwiązania i niewykorzystane możliwości,” Katowice 2005 str. 26-34,
Funkcje na Uniwersytecie Opolskim (2)
 • elektor dziekana WPiA - 2012
 • członek Senackiej Komisji ds. Kształcenia – 2009-12
Aktywność zawodowa poza szkolnictwem wyższym (3)
 • Adwokat
 • ekspert Komisji Ustawodawczej Senatu RP,
 • ekspert Parlamentarnego Zespołu ds. Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Tradycji Łowieckiej
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2020 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar