Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Katedra Nauk o Państwie i Prawie
Profesor: prof. zw. dr hab. Włodzimierz Kaczorowski
Pokój: 4.3
Telefon: 77 452 75 25
Dyżur
Wtorek
14:00-15:00
co tydzień

Studenci niestacjonarni w terminach zjazdów (w przerwach między zajęciami).

Zainteresowania badawcze:
O mnie (1)
  • Prof. zw. dr hab. WŁODZIMIERZ KACZOROWSKI, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (prawo), Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu (historia), Studium Nauczycielskiego w Toruniu (geografia). Specjalność naukowa: historia powszechna i Polski XVI–XIX w. Dorobek naukowy obejmuje blisko 900 publikacji, w tym książki autorskie oraz edycje źródłowe z zakresu historii ustroju i prawa Polski, historii medycyny i farmacji, biografistyki naukowej, m.in.: Sejmy konwokacyjny i elekcyjny w okresie bezkrólewia 1632 r., Opole 1986; Koronacja Władysława IV Wazy w 1633 roku, Opole 1992; Bitwa pod Byczyną, Opole 1988; Senatorowie Rzeczypospolitej uczestniczący w sejmach z lat 1597–1632, Opole 1993; Zapobieganie epidemii cholery w rejencji opolskiej w latach 1831-1832 w świetle przepisów sanitarno-medycznych, Opole 1996; Karol Ignacy Lorinser (1796–1853). Lekarz, radca rejencyjny i sanitarny, Katowice 1994; Dzieje medycyny i farmacji górnośląskiej. Stan badań. Metodologia badań. Katalog źródeł archiwalnych do roku 1945, Opole 2009 (współautorzy J.M. Dyrda, P. Greiner, J. Kornek); Smoleńsk 1609–1611. Szkic z dziejów nadgranicznej twierdzy, Opole 2012 (współautor J. Byliński); Budowa oraz funkcjonowanie mostu elekcyjnego w Warszawie w okresie bezkrólewia w 1632 roku, Opole 2016; edycje źródłowe: S. Kobierzycki, Historia Władysława, królewicza polskiego i szwedzkiego, wyd. J. Byliński, W. Kaczorowski, przeł. z jęz. łac. M. Krajewski, Wrocław 2005; Testamenty Jana, Tomasza i Jana „Sobiepana” Zamoyskich, oprac. W. Kaczorowski, Opole 2007; J. Sobieski, Diariusz sejmu koronacyjnego w Krakowie w 1633 roku, oprac. W. Kaczorowski, Opole 2008; J. Sobieski, Diariusz ekspedycyjej moskiewskiej dwuletniej królewicza Władysława 1617–1618, oprac. J. Byliński, W. Kaczorowski, Opole 2010; A. Cilli, Historia buntów możnowładczych w Polsce w latach 1606-1608. Historia Moskwy, oprac. J. Byliński, W. Kaczorowski, przeł. z jęz. wł. A. Broczkowska-Nguyen, Opole 2012; C. Rangoni, Relacja o Królestwie Polskim z 1604 roku, oprac. J. Byliński, W. Kaczorowski, Opole 2013; Testamenty Zygmunta III Wazy, oprac. i wyd. W. Kaczorowski, B. Kaczorowska, M. Kaczorowska, przeł. z jęz. łac. M. Plago, A. Poznański, Opole 2013; J. Pszonka, Pamiętnik, oprac. J. Byliński, W. Kaczorowski, przeł. z jęz. łac. B. Machalska, Opole 2014; R. Heidenstein, Dzieje Polski od śmierci Zygmunta Augusta do roku 1594. Ksiąg XII, przeł. M. Gliszczyński, oprac. i wyd. J. Byliński, W. Kaczorowski, Opole 2015; F.S. Jezierski, O bezkrólewiach w Polszcze i o wybieraniu królów począwszy od śmierci Zygmunta Augusta Jagiełły aż do naszych czasów, oprac. i wyd. W. Kaczorowski, Opole 2017; R. Heidenstein, Pamiętniki wojny moskiewskiej w 6 księgach, tłum. J. Czubek, oprac. i wyd. J. Byliński, W. Kaczorowski, Opole 2017; Roczniki domu Orzelskich przez Jana Orzelskiego, kasztelana rogozińskiego, starostę kosteńskiego, spisane R. P. 1611, przeł. z j. łac. S. Budziński, oprac. i wyd. W. Kaczorowski, Opole 2018. Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Kaczorowski wprowadził do literatury polskiej dzieło wybitnego czeskiego historyka epoki nowożytnej Jaroslava Pánka, Wilhelm z Rożemberka. Polityk pojednania, z jęz. czeskiego przeł. E. Baron, Opole 2007 (opieka naukowa nad wydaniem polskim oraz posłowie do dzieła we współautorstwie z M. Kosmanem). Kierownik tematów badawczych: Instytucje ustrojowe Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku; Kodyfikacja prawa w Rzeczypospolitej XVI wieku; Rozwój cywilizacyjny Górnego Śląska. Działalność organizacyjna w dotychczasowych miejscach pracy: dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego; kierownik Katedry Historii Parlamentaryzmu; kierownik Katedry Historii Państwa i Prawa Wydziału Prawa i Administracji UO; kierownik Studium Podyplomowego; kierownik Pracowni Historii Medycyny i Farmacji Górnego Śląska w Katedrze Historii Państwa i Prawa Wydziału Prawa i Administracji UO. Instytucje, organizacje i towarzystwa naukowe: członek Sekcji Historii Komitetu Badań Naukowych w Warszawie w latach 2000-2004, przewodniczący Rady Programowej Centrum Dokumentacji Dziejów Medycyny i Farmacji Górnego Śląska w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach; prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddziału Opolskiego; przewodniczący Okręgowej Komisji Olimpiady Historycznej. Redaktor 16 tomów „Opolskich Studiów Administracyjno-Prawnych”. W 2014 r. odznaczony dwoma medalami: medalem J.A. Komeńskiego (medaile J.A. Komenského) przyznanym przez Narodowe Muzeum Pedagogiczne i Bibliotekę im. J.A. Komeńskiego w Pradze (Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A. Komenského) za wkład w poznanie dziejów Europy XVI i XVII w. oraz rozwój więzów przyjaźni między polskimi i czeskimi naukowcami; medalem „Zasłużony dla Olimpiady Historycznej” przyznanym w związku z obchodami Jubileuszu 40-lecia Olimpiady Historycznej 1974–2014 przez Komitet Główny Olimpiady Historycznej w Warszawie. W 2015 r. uhonorowany nagrodą Peregryna z Opola przyznawaną za umiłowanie sprawiedliwości przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Opolu. W 2018 r. w ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej oraz za wkład w rozwój międzynarodowej współpracy naukowej.
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2020 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar