Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Pracownia Prawa Finansowego
Godziny zlecone: mgr Tomasz Nowak
Pokój: 4.7
E-mail: alinatomek1967@gmail.com

Zainteresowania badawcze:
prawo podatkowe, prawo celne i związane z nimi inne zagadnienia prawne
Redakcja/Współredakcja monografii (5)
 • Prawo celne, podatek akcyzowy oraz kary pieniężne w ustawie o grach hazardowych. Doświadczenia i wyzwania, pod red. T. Nowaka i P. Stanisławiszyna, Szczecin 2018
 • Prawo celne i podatek akcyzowy – blaski i cienie dziesięciu lat członkostwa w Unii Europejskiej, pod red. T. Nowaka, P. Stanisławiszyna, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2016, ss. 644
 • Kontrola podatkowa, skarbowa i celna. Wyzwania teorii i praktyki, pod red. Przemysława Malinowskiego, Tomasza Nowaka, Aleksandry Sędkowskiej, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2013, ss. 285
 • „Regulacje w zakresie prawa celnego i podatku akcyzowego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej – polskie doświadczenia i perspektywy”, pod red. T. Nowaka, P.Stanisławiszyna, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2012, ss. 455
 • „Prawo celne i podatek akcyzowy – kierunki przeobrażeń i zmian”, pod red. T. Nowaka, P. Stanisławiszyna, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2014, ss. 450
Autorstwo/Współautorstwo podręczników i komentarzy (3)
 • Bucholski R., Ciecierski M., Melezini A. (red), Mudrecki A., Musolf G., Nowak T., Teszner (red.), K., Wołaczak-Ciecierska I., Krajowa Administracja Skarbowa. Komentarz, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
 • Bigas A., Brzeszczyńska S., Gonet W. (red.), Kamuda D., Nowak T., Oleksiewicz I., Polinceusz M., Tatara A., Prawo podatkowe. Kazusy z rozwiązaniami, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
 • Ciecierski M., Melezini A. (red.), Nowak T., Teszner K., Zalewski D., Ordynacja podatkowa. Wzory pism podatkowych z komentarzem, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
Artykuły/Rozdziały w monografiach (38)
 • R. Kubal, T. Nowak, A. Sędkowska, Wymóg złożenia nowego pełnomocnictwa do akt postępowania wpadkowego w sprawie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności w świetle orzeczeń sądów administracyjnych – wybrane zagadnienia (w:) Ordynacja podatkowa. Stan obecny i kierunki zmian, red R. Dowgier, Wyd. Temida 2, Białystok 2015.
 • P. Stanisławiszyn, T. Nowak, Pobór należności publicznoprawnych w wypadku stosowania w dostawie logistycznego modelu dropshippingu – zagadnienia wybrane (w:) Nielegalne wprowadzanie towarów akcyzowych na obszar Unii Europejskiej, red. E. W. Pływaczewski, E. Kowalewska-Borys, Warszawa 2015, Wydawnictwo Difin
 • P. Stanisławiszyn, T. Nowak, Polityka celna, a ochrona dóbr kultury, (w:) Polityka Celna. Ekonomia, Prawo praktyka, red. E. Gwardzińska, A. Werner, J. Wierzbicki, Szczecin 2014, wyd. BW
 • P. Stanisławiszyn, T. Nowak, Implementacja Dyrektywy Rady 2007/74/WE z 20 grudnia 2007 r. w polskim systemie prawnym – wybrane zagadnienia (w:) Zwalczanie przemytu. Zbiór dobrych praktyk. Różne perspektywy – wspólny cel, red. E. W. Pływaczewski, E. Kowalewska-Borys, Warszawa 2013, Wyd. Difin
 • R. Kubal, T. Nowak, Postępowanie w sprawie określenia zobowiązania podatkowego po złożeniu wniosku o stwierdzenie nadpłaty w świetle uchwały NSA z dnia 3 grudnia 2012 r. (I FPS 1/12) (w:) Ordynacja podatkowa. Rozstrzygnięcia organów podatkowych i skarbowych, red. R. Dowgier, Białystok 2014,
 • Stosowanie wiążącej informacji taryfowej oraz wiążącej informacji akcyzowej w przepisach ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym – wybrane zagadnienia (w:) Prawo celne i podatek akcyzowy – blaski i cienie dziesięciu lat członkostwa w Unii Europejskiej, red. Tomasz Nowak, Piotr Stanisławiszyn, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2016
 • „Doręczanie pism za granicę w postępowaniu podatkowym - głos w dyskusji (w:) Prawo celne i podatek akcyzowy – kierunki przeobrażeń i zmian, red. Piotr Stanisławiszyn, Tomasz Nowak, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2014
 • „Kontrola transportu drogowego przez Służbę Celną - wybrane zagadnienia” (w:) Kontrola podatkowa, skarbowa i celna. Wyzwania teorii i praktyki, red. Przemysław Malinowski, Tomasz Nowak, Aleksandra Sędkowska, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2013
 • „Doręczenia w postępowaniu celnym – zarys problematyki” (w:) Ordynacja podatkowa. Zagadnienia proceduralne, red. Mariusz Popławski, wyd. Temida 2, Białystok 2011
 • „Przedstawicielstwo w sprawach celnych. Zarys problematyki (w:) Regulacje w zakresie prawa celnego i podatku akcyzowego po przystąpieniu do Unii Europejskiej – polskie doświadczenia i perspektywy, red. Piotr Stanisławiszyn, Tomasz Nowak, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012
 • „Własność intelektualna w polskim prawie celnym – zasady i standardy ochrony (w:) Wybrane problemy prawa finansowego w Polsce, red. Michał Ciecierski, Artur Mudrecki, Piotr Stanisławiszyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009
 • Customs protection of cultural property as part of the security policy of the European Union, Tomasz Nowak, Cezary Sowiński, Wiesław Czyżowicz, Customs Scietific Journal 2015, Vol. 5, nr 2.
 • Sprawozdanie z Ogólnopolskiej VI Opolskiej Konferencji Podatkowej „Prawo celne i podatek akcyzowy – kierunki przeobrażeń i zmian”, 11 – 12.04.2012 r., Izbicko k. Opola, Tomasz Nowak, Piotr Stanisławiszyn, MPCiP 2012/12
 • Sankcje w prawie podatkowym na przykładzie kary pieniężnej w ustawie o grach hazardowych. Wybrane zagadnienia część II, Tomasz Nowak, Piotr Stanisławiszyn MPCiP 2015/6
 • Sankcje w prawie podatkowym na przykładzie kary pieniężnej w ustawie o grach hazardowych. Wybrane zagadnienia część I, Tomasz Nowak, Piotr Stanisławiszyn, MPCiP 2015/5
 • Ochrona zabytków – trudna rzeczywistość, Tomasz Nowak, Piotr Stanisławiszyn, MPCiP 2011/10
 • Zakres autonomii proceduralnej polskiego prawa celnego do 1 maja 2016 r. – głos w dyskusji, MPCiP 2016/6
 • Czy nadanie pisma w placówce operatora pocztowego przed terminem przedawnienia wystarcza do uznania, że podatnik dochował terminu do wszczęcia postępowania na jego wniosek?, MPCiP 2014/2
 • O zażaleniu na postanowienie w sprawie wstrzymania wykonania decyzji celnej, od której złożono odwołanie, MPCiP 2012/9
 • Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym z dniem 1 stycznia 2012 r. a problem stosowania reguł intertemporalnych, MPCiP 2012/4
 • Minister wydał rozporządzenie, parlament nie zmienił ustawy, MPCiP 2008/2
 • Rozprawa wraca do postępowania podatkowego, MPCiP 2007/4
 • Towarów więcej, zatrzymań mniej, MPCiP 2007/3
 • Analiza ryzyka w ochronie własności intelektualnej cz. II (cz. I opublikowana została w lipcowym numerze „Monitora”), MPCiP 2005/11
 • Analiza ryzyka w ochronie własności intelektualnej, MPCiP 2005/7
 • Służba Celna w ochronie własności intelektualnej, MPCiP 2005/2
 • Wspólnotowa kontrola eksportu po ostatniej nowelizacji, MPCiP 2004/12
 • Jak to robią w USA i Niemczech? – Kontrola towarów strategicznych, MPCiP 2004/9
 • Standardy kontroli eksportu towarów podwójnego zastosowania w wybranych krajach UE, MPCiP 2004/5
 • Uprawnienia organów celnych w kontroli transportu drogowego - pojęcia ustawowe, MPCiP 2004/3
 • Towary o znaczeniu strategicznym w ustawodawstwie Polski oraz Unii Europejskiej, MPCiP 2004/2
 • Materiały radioaktywne w obrocie towarowym z zagranicą, MPCiP 2004/1
 • Minister i celnicy - dyskusja o przemianach w polskiej administracji celnej, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego 2003/6
 • Dyrektor ma więcej niż trzy lata na decyzję, Rzeczpospolita 3458/2005
 • Specjalny nie zawsze zwalnia z winiety, Rzeczpospolita 3535/2005
 • Sporne dowody, Rzeczpospolita 3648/2005
 • Przepis z rozporządzenia awansował do ustawy, Rzeczpospolita 3724/2005
 • Ordynacja, czyli krajobraz po... zmianach, Rzeczpospolita 3382/2004
Funkcje na Uniwersytecie Opolskim (1)
 • Członek Stowarzyszenia Prawa Finansowego „Aureus” przy WPiA UO
Aktywność zawodowa poza szkolnictwem wyższym (1)
 • pracownik Krajowej Administracji Skarbowej w Opolu
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2019 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar