Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Katedra Prawa Karnego
Kierownik: prof. zw. dr hab. Stanisław Hoc
Pokój: 3.17
Telefon: 77 452 75 19
E-mail: shoc@op.pl
Dyżur
Piątek
11:00-12:00
w terminach: 4.10; 18.10; 15.11; 29.11; 13.12; 10.01; 24.01.

Sobota
10:30-11:00
w terminach: 05.10., 19.10., 30.11., 14.12., 11.01., 25.01.


Zainteresowania badawcze:
prawo karne materialne, kryminalistyka, kryminologia, prawo wykroczeń, prawo gospodarcze
Monografie (4)
 • Karnoprawna ochrona informacji. Studia i monografie. Opole 2009, 2012 (wyd. 2 poprawione i uzupełnione)
 • Ochrona informacji niejawnych i innych tajemnic ustawowo chronionych. Wybrane zagadnienia. Studia i monografie nr 368. Opole 2006.
 • Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, Studia i monografie nr 316. Opole 2002, (dodruk – 2003).
 • Zagadnienia odpowiedzialności karnej za szpiegostwo. Warszawa. 1985.
Autorstwo/Współautorstwo podręczników i komentarzy (11)
 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w sektorze publicznymi /A. Gałach, S. Hoc, A. Jędruszczak, K. Kędzierska, P. Kowalik, A. Kuszel, M. Kuźma, R. Marek, B. Nowakowski., 2. wyd., stan prawny lipiec 2015.; Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015
 • Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański, Wyd. CH Beck, Warszawa 2015
 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych ( współautor T. Szewc), Wyd. CH Beck, Warszawa 2014.
 • Ustawa o CBA. Komentarz (współautor P. Szustakiewicz). LEX 2012.
 • Kodeks karny. Komentarz. Pod red. M. Filara. Warszawa 2008, wyd.1. Warszawa 2010, wyd. 2, 2012 wyd. 3, 2014, wyd.4
 • Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa. Pod red. T. Dukiet-Nagórskiej. Warszawa 2008, wyd. 1, 2010, wyd. 2, 2012, wyd. 3, 2014, wyd. 4
 • Kodeks karny. Komentarz on-line. Pod red. R. A. Stefańskiego. Wyd. CH Beck, Warszawa 2011, rozdziały: XVII, XVIII i XXXIII k.k.
 • Ustawa o ochronie informacji niejawnych. Komentarz. Warszawa 2010
 • O. Górniok, S. Hoc, S.M. Przyjemski, Kodeks karny. Komentarz. Tom III. Gdańsk 1999, 2001.
 • O. Górniok, S. Hoc, M. Kalitowski, S. M. Przyjemski, Z. Sienkiewicz, J. Szumski, L Tyszkiewicz, Kodeks karny. Komentarz. Tom I i II. Gdańsk 2005 (tom II).
 • O. Górniok, S. Hoc, M. Kalitowski, S.M. Przyjemski, Z. Sienkiewicz, J. Szumski, L. Tyszkiewicz, A. Wąsek, Kodeks karny. Komentarz. Gdańsk 2002/2003.
Glosy (9)
 • Glosa do wyroku ETC. Z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie Welke i Białek przeciwko Polsce. „Przegląd Sejmowy” 2011, nr 6.
 • Glosa do uchwały SN z dnia 26 marca 2009 r. sygn. I KZP 35/08 [dot. podmiotu przestępstwa ujawnienia tajemnicy państwowej] „Prokuratura i Prawo” 2010, nr 3.
 • Glosa do wyroku TK z dnia 15 października 2009 r., KZP 13/09 [dot. zgodności przepisów art. 21 ust. 3, 4, 5 ustawy o ochronie informacji niejawnych z zasadą poprawnej legislacji wynikającą z Konstytucji]. „Przegląd Prawa Publicznego” 2010, nr 4.
 • Glosa do postanowienia SN z dnia 30 września 2009 r. KZP 13/09 [dot. jawności rozprawy i klauzuli tajności dokumentów procesowych]. „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2010, nr 4.
 • Glosa do postanowienia SA w Warszawie z dnia 18 maja 2007 r. II Akz 288/07. [dot. korzystania z dowodów przez CBA] „Prokuratura i Prawo” 2009, nr 4.
 • Glosa do wyroku SN z dnia 5 listopada 2008 r. V KK 146/08 [dot. dostępu ławników do informacji niejawnych] „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2009, nr 9.
 • Glosa do postanowienia SN z dnia 14 listopada 2006 r. V KK52/06.[dot. dowodów prywatnych] „Przegląd Policyjny” 2009, nr 3.
 • Glosa do postanowienia składu siedmiu sędziów SN z dnia 26 kwietnia 2007 r. I KZP 6/07. [dot. stosowania kontroli operacyjnej przez Policję] „Ius Novum” 2007, nr 2-3.
 • Glosa do wyroku SN z dnia 17 III 1971r. KR 260/70 [dot. ujawniania tajemnicy państwowej] "Nowe Prawo" 1972, nr 7-8.
Artykuły/Rozdziały w monografiach (37)
 • Zbrodnie stanu w kodeksie karnym 1932 r. (art. 93-98); w: Historia testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, nuntia vetustatis: księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Włodzimierzowi Kaczorowskiemu / pod redakcją Ewy Kozerskiej, Marka Maciejewskiego, Piotra Steca, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego 2015
 • Ściganie i karanie sprawców szpiegostwa, w: Meandry prawa karnego i kryminalistyki: księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Stanisława Pikulskiego / pod red. nauk. Jerzego Kasprzaka, Wojciecha Cieślaka, Izabeli Nowickiej, Szczytno, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2015
 • Raz jeszcze o penalizacji służby w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej, w: Przyszłość polskiego prawa karnego: alternatywne reakcje na przestępstwo / [pod red. Stanisława Pikulskiego, Wojciecha Cieślaka, Marty Romańczuk-Grąckiej], Olsztyn, Pracownia Wydawnicza ElSet, 2015
 • O niektórych aspektach ścigania i karania sprawców przestępstw przeciwko ochronie informacji; w: Problemy współczesnego prawa karnego i polityki kryminalnej : księga jubileuszowa Profesor Zofii Sienkiewicz / pod red. Marka Bojarskiego, Joanny Brzezińskiej, Katarzyny Łucarz, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015
 • Uprawnienia ABW jako instytucji kontrolnej na gruncie ustawy o ochronie informacji niejawnych; w: Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w sektorze publicznymi /A. Gałach, S. Hoc, A. Jędruszczak, K. Kędzierska, P. Kowalik, A. Kuszel, M. Kuźma, R. Marek, B. Nowakowski., 2. wyd., stan prawny lipiec 2015.; Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015
 • Niektóre aspekty szczegółowych uprawnień Ministra Skarbu Państwa w gospodarce, Ius Novum 2014, wydanie specjalne
 • Czy konieczna jest ochrona Prezydenta RP w ujęciu art. 135 § 2 k.k.? (w:) Idee nowelizacji kodeksu karnego, red. naukowa M. Lubelski, R. Pawlik, M. Strzelec, Kraków 2014.
 • Artykuł 130 k.k. - czy istnieje potrzeba nowelizacji? (w:) Granice kryminalizacji i penalizacji. Pod redakcją S.Pikulskiego, M.Romańczuk-Grąckiej. Olsztyn 2013, s.249-266.
 • Nadużycia władzy lub przekroczenie uprawnień służbowych w ujęciu art. 365 ukraińskiego k.k. (w:) Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga Jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego. Red.naukowa A.Błachnio-Parzych, J.Jakubowska-Hara, J.Kosonoga, H.Kuczyńska. Warszawa 2013, s.827-834.
 • Aspekty prawne ochrony danych telekomunikacyjnych (w:) Nowoczesne systemy łączności transmisji danych na rzecz bezpieczeństwa. Szanse i zagrożenia. Red.naukowa A.R.Pach, Z.Rau, M.Wągrowski. Warszawa 2013, s.953-982.
 • Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej (w:) System Prawa Karnego. Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym. Tom 8. Red. L.Gardocki. Warszawa 2013 s.49-132.
 • Przestępstwa przeciwko obronności (w:) System Prawa Karnego. Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym, Tom 8. Red. L.Gardocki. Warszawa 2013, s.133-156.
 • Informacje niejawne i tajemnice w postępowaniu karnym (w:) Profesor Marian Cieślak-osoba, dzieło,kontynuacje. Red. W.Cieślak, S.Steinborn. Warszawa 2013, s.737-755.
 • Kilka uwag o dekrecie Prezydenta Rzeczpospolitej o amnestii dla byłych więźniów brzeskich (w:) Prawo karne wykonawcze w systemie nauk kryminologicznych. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Leszka Boguni. Pod red. T. Kalisza. Wrocław 2011.
 • Czy konieczny jest kontratyp naruszenia miru domowego (w:) Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Bojarskiemu. Red. A. Michalska – Warias, I. Nowikowski, J. Piórkowska-Fliger. Lublin 2011.
 • Postępowanie kontrolne CBA a dostęp do tajemnicy bankowej. „Monitor Prawa Bankowego” 2011, nr 11.
 • Cyberterrorisim – threat to the Security of the state and its citizens. Białostockie Studia Prawnicze 2010, z. 8.
 • Działanie w ramach uprawnień lub obowiązków a zasada proporcjonalności (w:) Zasada proporcjonalności w prawie karnym. Red. T. Dukiet-Nagórska. Warszawa 2010.
 • Nieudana próba penalizacji pomówienia Narodu Polskiego – art., 132a k.k. (w:) Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi. Pod red. V. Konarskiej-Wrzosek, J. Lachowskiego, J. Wójcikiewicza. Warszawa 2010.
 • Rozkaz w kodeksie karnym (w:) Aktualne problemy prawa karnego. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu 70. urodzin Profesora Andrzeja J. Szwarca. Red. Ł. Pohl. Poznań 2009.
 • Prezydent RP jako świadek w postępowaniu sądowym (w:) Rzetelny proces karny. Księga jubileuszowa Profesor Zofii Świdy. Pod red. J. Skorupki. Warszawa 2009.
 • Przestępstwa szpiegostwa w poglądach Profesora Tadeusza Tarasa (w:) Rozwój nauk penalnych w sześćdziesięcioleciu Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Red. T. Bojarski. Lublin 2009.
 • International and Legal Aspects of the Classified Information Protection (w:) Proceedings of the 8th International Conference on Human Rights: The Rights to Knowledge and Information in a Heterogenic Society. Editet by Bronisław Sitek, Jakub J. Szczerbowski, Aleksander W. Bauknecht and Anna Kaczyńska, Cambrigde Scholars Publishing 2009.
 • Polityka kryminalna w sprawach o przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej (niektóre problemy). (w:) Zagadnienia współczesnej polityki kryminalnej. Pod red. T. Dukiet-Nagórskiej. Bielsko Biała 2006.
 • Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej – ocena regulacji prawnej i propozycje zmian (w:) Zmiany w polskim prawie karnym po wejściu w życie kodeksu karnego z 1997 r. Red. T. Bojarski, K. Nazar, A. Nowosad, M. Szwarczyk. Lublin 2006.
 • O kryminalizacji przestępstw przeciwko państwu (w:) Przestępstwo – kara – polityka kryminalna. Problemy tworzenia i funkcjonowania prawa. Księga jublileuszowa z okazji 70 rocznicy urodzin Profesora Tomasza Kaczmarka. Pod red. J. Giezka. Kraków 2006.
 • Karnoprawne i procesowe problemy przestępstw przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. (w:) Prawo. Społeczeństwo. Jednostka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Kubickiemu . Komitet red. A Łopatka, B. Kunicka – Michalska, S. Kiewlicz. Warszawa 2003.
 • Dynamika i struktura wykrywalności przestępstw. ( w) Przestępczość w Polsce w latach 90. Red. naukowy F. Prusak. Warszawa 2002.
 • Ochrona Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w nowym kodeksie karnym. "Wojskowy Przegląd Prawniczy”. 2000, nr 1.
 • Problem stosowania wobec sędziów ustawy o ochronie informacji niejawnych. "Państwo i Prawo" 2000, nr 5.
 • Prawnomiędzynarodowe aspekty szpiegostwa. „Sprawy Międzynarodowe” 1983. nr 3.
 • Zagadnienia odpowiedzialności karnej za szpiegostwo. "Nowe Prawo" 1983, nr 4.
 • Prawnokarna regulacja szpiegostwa w państwach kapitalistycznych. "Przestępczość na Świecie". Warszawa 1982, tom XV.
 • W sprawie określenia przestępstwa szpiegostwa. "Państwo i Prawo" 1982, nr 12.
 • Kilka uwag w sprawie nowelizacji art. 125 k.k. "Nowe Prawo" 1981, nr 6.
 • Przestępstwo dezinformacji wywiadowczej w polskim prawie karnym. "Nowe Prawo" 1980, nr 5.
 • O niektórych przestępstwach w aspekcie normalizacji stosunków z RFN. "Przegląd Stosunków Międzynarodowych" 1980, nr 2.
Nagrody (2)
 • nagrody ministra za pracę doktorską i habilitacyjną
 • nagrody rektora UO i Marszałka Województwa Opolskiego
Funkcje na Uniwersytecie Opolskim (3)
 • członek Rady Naukowej Opolskich Studiów Administracyjno - Prawnych
 • z-ca dyr. ds. badań i nauki Międzywydziałowego Instytutu Prawa i Administracji UO (2002–2005),
 • Kierownik Katedry Prawa Karnego
Działalność pozauczelniana (2)
 • ekspert NCN i NCBiR
 • stały doradca Sejmu RP od 1998 r.
Aktywność zawodowa poza szkolnictwem wyższym (2)
 • radca prawny,
 • działalność ekspercka m.in. w zakresie ochrony informacji niejawnych
O mnie (1)
 • miłośnik literatury historycznej i kresowej, turysta, pasjonat gór
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2020 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar