Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Katedra Prawa Karnego
Godziny zlecone: dr Jarosław Marciniak
Pokój: 3.15
E-mail: jmarciniak@uni.opole.pl

Zainteresowania badawcze:
Monografie (1)
 • „Odpowiedzialność karna pracodawcy”, Warszawa 2010, s. 250, LexisNexis.
Artykuły/Rozdziały w monografiach (15)
 • „Znaczna ilość środków odurzających” a wymóg określoności prawa karnego, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2011, nr 1, s. 67-82.
 • Odpowiedzialność prawno-karna za negatywne treści wyrażone w Internecie, „Radca Prawny” 2011, nr 3, s. 50-57.
 • Znamiona strony podmiotowej przestępstwa z art. 218 § 1 k.k. jako kryteria odróżniające przestępstwa od wykroczeń, „Palestra” 2011, nr 3-4, s. 60-67.
 • Prawnokarna ochrona praw osób wykonujących pracę zarobkową, „Prokuratura i Prawo” 2011, nr 2, s. 60-68.
 • Orzekanie obowiązku naprawienia szkody za przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową (w:) „Karnomaterialne i procesowe aspekty naprawienia szkody”, pod. red. G. Artymiak , Z. Ćwiąkalski, Warszawa 2010, s. 134-142.
 • Podmiot przestępstwa na gruncie art. 219 k.k., „Monitor Prawa Pracy” 2010, nr 5, s. 235-238.
 • Prawo karne pracy – wybrane zagadnienia, „Radca Prawny” 2010, nr 1, s. 8-13.
 • Pojęcie „pracownika” w rozumieniu art. 218 § 1 k.k., „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2009 , nr 3, s. 25-36.
 • Podmiot przestępstwa z art. 218 k.k., „Prokuratura i Prawo” 2009, z. 6, s. 62-77.
 • Prawno-karna ochrona ofiar mobbingu, „Radca Prawny” 2009, nr 2, s. 40-47.
 • Prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy, jako przedmiot ochrony z art. 218 § 1 k.k., „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2009, nr 3, s. 28-32.
 • Prawa pracownika wynikające ze stosunku ubezpieczenia społecznego, jako przedmiot ochrony z art. 218 § 1 k.k., „Monitor Prawa Pracy” 2009, nr 1, s. 18-22.
 • Skazania za przestępstwo z art. 218 § 1 k.k. w latach 1998 – 2006 w świetle statystyk sądowych, „Myśl Ekonomiczna i Prawna” 2008, nr 3, s. 110-125.
 • Prawo karne a pauperyzacja społeczeństwa, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” 2004, nr II, s. 123-131.
 • Karno-prawne aspekty czynów zabronionych z art. 224 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2003, nr 2, s. 94-102
Aktywność zawodowa poza szkolnictwem wyższym (1)
 • Adwokat - Okręgowa Izba Adwokacka w Opolu.
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2020 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar