Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Zespół Badawczy Prawa Wyznaniowego „Law and Religion"
Profesor: dr hab. Paweł Sobczyk, prof. UO
Pokój: 4.4
E-mail: pawel.sobczyk@uni.opole.pl
Katedra Nauk o Państwie i Prawie
Kierownik: dr hab. Paweł Sobczyk, prof. UO
Pokój: 4.4
Telefon: 77 452 75 26
E-mail: pawel.sobczyk@uni.opole.pl

Zainteresowania badawcze:
Monografie (2)
 • P. Sobczyk, Konstytucyjna zasada konsensualnego określania stosunków między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem katolickim, Warszawa 2013,
 • P. Sobczyk, Kościół a wspólnoty polityczne, Warszawa 2005, s. 320
Redakcja/Współredakcja monografii (11)
 • Prawa i obowiązki członków rodziny, Tom II, red. M. Gołowkin-Hudała, P. Sobczyk, A. Wilk, Warszawa 2018, s. 147.
 • Prawa i obowiązki członków rodziny, Tom I, red. M. Gołowkin-Hudała, A. Wilk, P. Sobczyk, Warszawa 2017, s. 171.
 • Wolność sumienia i religii a bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny, red. J. Nikołajew, P. Sobczyk, K. Walczuk, Warszawa 2017, s. 220.
 • Secutity and Globalization in the Context of European Integration, ed. Paweł Sobczyk, Hamburg 2017, 171.
 • Religia i etyka w edukacji publicznej, red. J. Krukowski, P. Sobczyk, M. Poniatowski, Warszawa 2014, s. 245.
 • M. Karpiuk, K. Prokop, P. Sobczyk, Ograniczenie korzystania z wolności i praw człowieka i obywatela ze względu na bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny, Siedlce 2017, ISBN 978-83-65414-71-7, s. 234.
 • Finansowanie kościołów i innych związków wyznaniowych, red. P. Sobczyk, K. Warchałowski, Warszawa 2013, s. 478 (wielkość udziałów w prawie autorskim 50%).
 • Polskie prawo wyznaniowe. Wybór źródeł, opracowanie M. Poniatowski, P. Sobczyk, Lublin 2012, s. 678 (wielkość udziałów w prawie autorskim 50%).
 • M. Karpiuk (red.), M. Czuryk, L. Grzonka, B. Krupa, P. Sobczyk, Akty normatywne i administracyjne, Warszawa 2009, s. 258 (wielkość udziałów w prawie autorskim 27%).
 • Prawo wyznaniowe. Wybór źródeł, opracowanie P. Sobczyk, P. Sobczyk, Warszawa 2005, ss. 488 (wielkość udziałów w prawie autorskim 50%).
 • Polskie prawo wyznaniowe. Wybór orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, opracowanie P. Sobczyk, M. Poniatowski, Lublin 2016, ISBN 978-83-62475-18-6, s 398 (wielkość udziałów w prawie autorskim 50%).
Artykuły/Rozdziały w monografiach (92)
 • Ustrój administracji publicznej, współautor M. Pszczyński, [w:] Słownik pojęć w administracji publicznej, red. I. Wieczorek, J. Szymanek, Łódź 2018, ISBN 978-83-947833-4-1, s. 213-215.
 • Starosta, [w:] Słownik pojęć w administracji publicznej, red. I. Wieczorek, J. Szymanek, Łódź 2018, ISBN 978-83-947833-4-1, s. 202-204.
 • Sołectwo/sołtys, [w:] Słownik pojęć w administracji publicznej, red. I. Wieczorek, J. Szymanek, Łódź 2018, ISBN 978-83-947833-4-1, s. 201-202.
 • Sejmik województwa, [w:] Słownik pojęć w administracji publicznej, red. I. Wieczorek, J. Szymanek, Łódź 2018, ISBN 978-83-947833-4-1, s. 193-195.
 • Samorząd terytorialny, [w:] Słownik pojęć w administracji publicznej, red. I. Wieczorek, J. Szymanek, Łódź 2018, ISBN 978-83-947833-4-1, s. 188-189.
 • Rada gminy/powiatu, radni gminy/powiatu, współautor M. Pszczyński, [w:] Słownik pojęć w administracji publicznej, red. I. Wieczorek, J. Szymanek, Łódź 2018, ISBN 978-83-947833-4-1, s. 182-183.
 • Przewodniczący sejmiku wojewódzkiego, współautor M. Pszczyński, [w:] Słownik pojęć w administracji publicznej, red. I. Wieczorek, J. Szymanek, Łódź 2018, ISBN 978-83-947833-4-1, s. 180-182.
 • Prywatyzacja zadań publicznych, [w:] Słownik pojęć w administracji publicznej, red. I. Wieczorek, J. Szymanek, Łódź 2018, ISBN 978-83-947833-4-1, s. 177-179.
 • Nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego, [w:] Słownik pojęć w administracji publicznej, red. I. Wieczorek, J. Szymanek, Łódź 2018, ISBN 978-83-947833-4-1, s. 129-130.
 • Mediacja w administracji publicznej, współautor M. Pszczyński, [w:] Słownik pojęć w administracji publicznej, red. I. Wieczorek, J. Szymanek, Łódź 2018, ISBN 978-83-947833-4-1, s. 120-121.
 • Marszałek województwa, współautor M. Pszczyński, [w:] Słownik pojęć w administracji publicznej, red. I. Wieczorek, J. Szymanek, Łódź 2018, ISBN 978-83-947833-4-1, s. 119-120.
 • Kontrola działalności administracji publicznej, współautor M. Pszczyński, [w:] Słownik pojęć w administracji publicznej, red. I. Wieczorek, J. Szymanek, Łódź 2018, ISBN 978-83-947833-4-1, s. 110-112.
 • Kontrasygnata, [w:] Słownik pojęć w administracji publicznej, red. I. Wieczorek, J. Szymanek, Łódź 2018, ISBN 978-83-947833-4-1, s. 108-110.
 • Jednostki samorządu terytorialnego, [w:] Słownik pojęć w administracji publicznej, red. I. Wieczorek, J. Szymanek, Łódź 2018, ISBN 978-83-947833-4-1, s. 92-95.
 • Funkcje administracji publicznej, [w:] Słownik pojęć w administracji publicznej, red. I. Wieczorek, J. Szymanek, Łódź 2018, ISBN 978-83-947833-4-1, s. 75-78.
 • Ocena zgodności ustawowych definicji „członka rodziny” i „przemocy w rodzinie” z zasadą określoności przepisów, [w:] Prawo w służbie małżeństwu i rodzinie. Księga jubileuszowa dedykowana ks. prof. dr. hab. Ryszardowi Sztychmilerowi z okazji 70.rocznicy urodzin, red. M. Różański, J. Krzywkowska, M. Rzewuska, Olsztyn 2018, ISBN 978-83-65992-23-9, s. 281-288.
 • Opinia prawna sporządzona na zlecenie Sądu Okręgowego w [...] do sprawy pod sygn. akt […] w przedmiocie rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego co do tożsamości bądź następstwa prawnego Zgromadzenia […] w […] i Towarzystwa […], [współautor Jadwiga Pazdan, Opinia prawna z 22.08.2015 r.] „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 9/2017, s. 257-280.
 • Zgromadzenia organizowane cyklicznie jako sposób na realizację konstytucyjnej wolności zgromadzeń, [w:] Człowiek Prawo Państwo. Księga jubileuszowa dedykowana Stanisławowi Leszkowi Stadniczeńko, Warszawa 2017, s. 919-928.
 • Bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny jako wartości usprawiedliwiające ograniczenia w korzystaniu z konstytucyjnych wolności i praw, [w:] M. Karpiuk, K. Prokop, P. Sobczyk, Ograniczenie korzystania z wolności i praw człowieka i obywatela ze względu na bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny, Siedlce 2017, ISBN 978-83-65414-71-7, s. 23-36.
 • Podstawowe zasady relacji państwo-Kościół w nauczaniu Kościoła katolickiego i w prawie polskim. Zbieżności i rozbieżności, [w:] Kościół a Naród i Państwo w perspektywie 1050. Rocznicy Chrztu Polski. Historia i teraźniejszość, red. J. Krukowski, M. Sitarz, I. Dosz, Lublin 2017, s. 213-224.
 • Ochrona funkcji prokreacyjnej rodziny w prawie polskim, [w:] Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym i w prawie polskim, red. J. Krukowski, M. Sitarz, J. Gręźlikowski, Lublin 2017, s. 33-46.
 • Realizacja konstytucyjnej zasady równości na przykładzie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 marca 2015 r., [w:] Funkcjonowanie Służby Celnej w Polsce, red. A. Gołębiowska, M. Woch, P. Zientarski, Warszawa 2017, s. 107-117.
 • 3. W sprawie prawidłowości kontynuowania 33. Plenarnego posiedzenia Sejmu w Sali Kolumnowej [Opinia prawna z 29.12.2016 r.], „Przegląd Sejmowy” 1(138)/2017, s. 176-183.
 • Dobro wspólne jako cel współdziałania państwa z Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi, „Kościół i Prawo” 4 (17) 2015 nr 1, s. 169-184.
 • Poland: The Presence of the Cross in the Public Space and Right, of Parents to Educate their Children in Conformity with their Convictions, [w:] Presence of the Cross in Public Spaces: Experiences of Selected European Countries, Edited by Piotr Stanisz, Michał Zawiślak and Marta Ordon, Cambridge Scholars Publishing 2016, ISBN (10): 1-4438-9970-4, ISBN (13): 978-1-4438-9970-3, s. 203-218.
 • Obecność krzyża w polskiej przestrzeni publicznej a prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, [w:] Obecność krzyża w przestrzeni publicznej. Doświadczenia niektórych państw europejskich, red. P. Stanisz, M. Zawiślak, M. Ordon, Lublin 2016, Wydawnictwo KUL, ISBN 978-83-8061-344-7, s. 193-205, s. 488.
 • 2. W sprawie prawidłowości kontynuowania 33. Plenarnego posiedzenia Sejmu w Sali Kolumnowej [Opinia prawna z 20.12.2016 r.], „Przegląd Sejmowy” 1(138)/2017, s. 172-176.
 • W sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej [Opinia prawna], „Przegląd Sejmowy” 4(135)/2016, s. 114-127.
 • Autonomia związków wyznaniowych, w: Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć, red. A. Mezglewski, Warszawa 2014, s. 1-7.
 • Działalność własna związków wyznaniowych, w: Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć, red. A. Mezglewski, Warszawa 2014, s. 92-97.
 • Przetwarzanie danych osobowych przez związki wyznaniowe, w: Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć, red. A. Mezglewski, Warszawa 2014, s. 348-355.
 • Źródła prawa wyznaniowego, w: Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć, red. A. Mezglewski, Warszawa 2014, s. 591-603.
 • Freedom of thought, conscience and religion as the main principle of ‘the Union ecclesiastical law’ (współautor P. Stanisz), w: The Law and Security Challenges. Europe after the NATO and EU Enlargements, red. C. Szyjko, Warszawa 2014, s. 61-72.
 • Dobro człowieka i dobro wspólne – art. 25 ust. 3 in fine Konstytucji RP w pracach Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, w: Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu, red. W. Uruszczak, K. Krzysztofek, M. Mikuła, Kraków 2014, s. 55-70.
 • Tolerancja versus wolność religijna. Ewolucja czy rewolucja w doktrynie Kościoła katolickiego?, w: Oblicza tolerancji i nietolerancji religijnej. Aspekty prawno-historyczne i teologiczne, red. P. Jaskóła, E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański, Opole 2014, s. 275-286.
 • Kształtowanie pozycji prawej religii jako przedmiotu w edukacji publicznej, „Katecheta” 5/2013, s. 4–14.
 • Parlamentarne prawodawstwo wyznaniowe Rzeczypospolitej Polskiej w 2012 r., „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 5/2013, s. 195–197.
 • Prawodawstwo wyznaniowe Unii Europejskiej w 2012 r., „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 5/2013, s. 201–202.
 • Suwerenność państwa a przekazanie kompetencji Unii Europejskiej – casus Ukrainy, w: Prawo ukraińskie. Wybrane zagadnienia, red. M. Bartnik, M. Bielecki, J. Nikołajew, Lublin 2013, s. 111-119.
 • Negocjacje i zawarcie umowy z art. 25 ust. 5 Konstytucji RP, w: Układowe formy regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP), red. P. Stanisz, M. Ordon, Lublin 2013, s. 277-288.
 • Proceduralna niekonstytucyjność nowelizacji ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, „Studia Politologiczne” Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 23/2012, s. 235–246.
 • Prawodawstwo wyznaniowe Unii Europejskiej w 2011 r., „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 4/2012, s. 150–152.
 • Kilka uwag o bezstronności władz publicznych na kanwie wniosku o usunięcie krzyża z sali posiedzeń Sejmu, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 15/2012, s. 137–155.
 • Katolicka koncepcja państwa wyznaniowego, [w:] Państwo wyznaniowe. Doktryna, prawo i praktyka, red. J. Szymanek, Warszawa 2011, s. 106–121.
 • Wliczanie rocznych ocen z religii do średniej ocen w kontekście wolności religijnej w wymiarze indywidualnym i wspólnotowym, [w:] Bilateralizm w stosunkach państwowo-kościelnych, red. M. Bielecki, Lublin 2011, s. 195–210.
 • Opinia prawna dotycząca konsekwencji wejścia w życie Traktatu z Lizbony dla polskiego prawa wyznaniowego, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 3/2011, s. 211–250 (współautor P. Stanisz, wielkość udziałów w prawie autorskim 50%).
 • Aplikacja norm Unii Europejskiej w polskim prawie wyznaniowym. Wybrane problemy, „Roczniki Nauk Prawnych” 1/2011, s. 97–112.
 • Władza publiczna a jednostka w Konstytucji RP. Poszanowanie, ochrona i opieka jako obowiązki władzy publicznej, [w:] Prawne aspekty działania administracji publicznej, red. M. Czuryk, M. Karpiuk, Warszawa 2010, s. 19–33.
 • Pytanie prawne sądu administracyjnego do Trybunału Konstytucyjnego i jego wpływ na rozstrzygnięcie sprawy, [w:] Prawne aspekty działania administracji publicznej, red. M. Czuryk, M. Karpiuk, Warszawa 2010, s. 189–202.
 • Jawność życia publicznego: źródło, wartość czy idea prawa dostępu do informacji publicznej, [w:] Ars boni et aequi. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu z okazji osiemdziesiątej rocznicy urodzin, red. J. Wroceński, H. Pietrzak, Warszawa 2010, s. 873–892.
 • Uchylenie zakazu przetwarzania wrażliwych danych osobowych w odniesieniu do kościołów i innych związków wyznaniowych jako przykład realizacji konstytucyjnej zasady autonomii i niezależności, [w:] Prawo państwowe a prawo wewnętrzne związków wyznaniowych. Pamiętnik VII Zjazdu Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, Gniezno 11-12 IX 2010, red. K. Krasowski, M. Materniak-Pawłowska, M. Stanulewicz, Poznań 2010, s. 181–190.
 • Recenzja: Tomasz Włodek, Instytucja rozwiązania parlamentu w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2009, ss. 272, „Roczniki Nauk Prawnych” Tom XX 2/2010, s. 290–296.
 • Sejm i Senat w sytuacji członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, „Zeszyty Naukowe” [Wszechnica Polska] 1/2010, s. 71–84.
 • Ograniczenia praw podmiotów ze względu na przetwarzanie danych osobowych dotyczących przekonań religijnych i przynależności wyznaniowej, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 13/2010, s. 143–159.
 • Sprawozdanie z sesji naukowej pt. Współczesne państwo wyznaniowe, Warszawa, 10 grudnia 2009 r., „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2/2010, s. 301–304.
 • Równouprawnienie kobiety i mężczyzny w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Kilka uwag syntetyzujących, [w:] Finis legis Christus. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, Tom 2, red. J. Wroceński, J. Krajczyński, Warszawa 2009, s. 1277–1290.
 • Wolność religijna w działalności orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Prawo wyznaniowe w Polsce (1989–2009). Analizy – dyskusje – postulaty, red. D. Walencik, Katowice–Bielsko-Biała 2009, s. 67–80.
 • Recenzja: Paweł Borecki, Geneza modelu stosunków państwo-Kościół w Konstytucji RP, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008, s. 412, „Przegląd Sejmowy” 3/2009, s. 241–249.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jako akt normatywny, którego przepisy stosuje się bezpośrednio, [w:] Akty normatywne i administracyjne, M. Karpiuk (red.), M. Czuryk, L. Grzonka, B. Krupa, P. Sobczyk, Warszawa 2009, s. 29–44.
 • Recenzja M. Olszówka, Ustawy wyznaniowe. Art. 25 ust. 5 Konstytucji RP – próba interpretacji, Warszawa, 2010, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 3/2011, s. 279–286.
 • Ustawa jako akt parlamentu ustanowiony w szczególnej procedurze, [w:] Akty normatywne i administracyjne, M. Karpiuk (red.), M. Czuryk, L. Grzonka, B. Krupa, P. Sobczyk, Warszawa 2009, s. 45–63.
 • Kontrola zgodności przepisów prawa wydawanych przez centralne organy państwowe, z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami, [w:] Akty normatywne i administracyjne, M. Karpiuk (red.), M. Czuryk, L. Grzonka, B. Krupa, P. Sobczyk, Warszawa 2009, s. 109–121.
 • Sprawozdanie z Zebrania Założycielskiego oraz pierwszych posiedzeń Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, „Zeszyty Prawnicze” [Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Prawa i Administracji] 9.1/2009, s. 370–373.
 • Sprawozdanie z zebrania założycielskiego Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, „Prawo Kanoniczne” 1–2/2009, s. 389–391.
 • Ochrona danych osobowych jako element prawa do prywatności, „Zeszyty Prawnicze” [Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Prawa i Administracji] 9.1/2009, s. 300–318.
 • Propozycje zmian Konstytucji RP z 2.4.1997 r. w projektach ustaw o zmianie Konstytucji, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 1–2/2008, s. 157–173.
 • Nota: Piotr Stanisz, Porozumienia w sprawie regulacji stosunków między państwem i niekatolickimi związkami wyznaniowymi we włoskim porządku prawnym, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, s. 314, „Przegląd Sejmowy” 6/2008, s. 275–278.
 • Aksjologia Konstytucji RP w postulatach Episkopatu Polski, „Seminare. Poszukiwania naukowe” 25/2008, s. 159–172.
 • Wolność religijna a nauczanie w szkole, „Prawo Kanoniczne” 1–2/2008, s. 211–227.
 • Wolność sumienia i religii w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – postulaty Kościoła katolickiego, „Prawo Kanoniczne” 3–4/2008, s. 371–383.
 • Małżeństwo i rodzina w orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego. Art. 18, 48 i 71, [w:] Matrimonium spes mundi. Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym, polskim i międzynarodowym. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. Ryszardowi Sztychmilerowi, red. T. Płoski, J. Krzywkowska, Olsztyn 2008, s. 381–393.
 • Sprawozdanie ze śniadania naukowego poświęconego ochronie danych osobowych w strefie Schengen, „Prawo Kanoniczne” 1–2/2008, s. 295–297.
 • Sprawozdanie z konferencji „Pozyskiwanie środków na działalność instytucji kościelnych”, „Prawo Kanoniczne” 3–4/2008, s. 470–477.
 • Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Jednostka a władcze działanie administracji publicznej” WSM, Warszawa, 9 czerwca 2008 r., „Kwartalnik Prawa Publicznego” 4/2007, s. 291–295.
 • Sprawozdanie z wykładów okolicznościowych, „Prawo Kanoniczne” 3–4/2007, s. 351–354.
 • Sprawozdanie z konferencji naukowej zorganizowanej w związku z przypadającą dziesiątą rocznicą uchwalenia Konstytucji RP, „Prawo Kanoniczne” 3–4/2007, s. 354–357 (współautor J. Bąk, wielkość udziałów w prawie autorskim 50%).
 • Sprawozdanie z konferencji naukowej dotyczącej ochrony danych osobowych, „Prawo Kanoniczne” 3–4/2007, s. 357–362.
 • Problem kognicji Trybunału Konstytucyjnego w zakresie badania zgodności ustawy o zmianie Konstytucji z Konstytucją RP, „Studia Prawnicze KUL” 1/2008, s. 49–66.
 • Stanowisko Prymasa Polski w sprawie wartości i wolności religijnej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, „Annales Canonici” 3/2007, s. 231–244.
 • Zagadnienia światopoglądowe i wyznaniowe w Preambule do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., [w:] Problemy prawnicze 2, red. F. Prusak, Warszawa 2005, s. 5–14.
 • Autonomia i zadania wiernych świeckich jako element autonomii Kościoła w stosunku do wspólnoty politycznej. Kilka uwag w świetle nauki Soboru Watykańskiego II na temat relacji Państwo – Kościół, [w:] Semel Deo dedicatum non est ad usum humanos ulterius transferendum. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. dr hab. Julianowi Kałowskiemu MIC z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, red. J. Wroceński, B. Szewczul, A. Orczykowski, Warszawa 2004, s. 169–185.
 • Konstytucyjna zasada równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych, [w:] Problemy państwa i prawa, red F. Prusak, Warszawa 2004, s. 21–35.
 • Udział przedstawiciela Episkopatu Polski w pracach Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego nad artykułem 25 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., [w:] Ecclesia et Status. Księga Jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej profesora Józefa Krukowskiego, red. A. Dębiński, K. Orzeszyna, M. Sitarz, Lublin 2004, s. 859–887.
 • Wolność myśli, sumienia i religii jako zasada naczelna „unijnego prawa wyznaniowego” (współautor P. Stanisz), [w:] Prawa człowieka fundamentem Europy wartości, red. C.T. Szyjko, Warszawa 2014, s. 313-320.
 • Międzynarodowe standardy ochrony wolności sumienia i religii oraz ich realizacja w wybranych państwach świata, [w:] Prawa człowieka fundamentem Europy wartości, red. C.T. Szyjko, Warszawa 2014, s. 67-75.
 • Kształtowanie pozycji prawnej religii jako przedmiotu w edukacji publicznej, [w:] Religia i etyka w edukacji publicznej, red. J. Krukowski, P. Sobczyk, M. Poniatowski, Warszawa 2014, s. 121-141.
 • Problemy dotyczące realizacji prawa rodziców do religijnego i moralnego wychowania dzieci w szkole publicznej w Polsce, [w:] Przynależność do Kościoła a uczestnictwo wiernych w życiu publicznym, red. J. Krukowski, M. Sitarz, B. Pieron, Lublin 2014, s. 179-194.
 • Potrzeba zawarcia umowy poprzedzającej uchwalenie ustawy określającej stosunki między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem katolickim, [w:] Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo. Studia in honomer Prof. Jospehi Krukowski Dedicata, red. M. Sitarz, P. Stanisz, H. Stawniak, Lublin 2014, s. 807-821.
 • Katechizacja dzieci i młodzieży w parafii a nauczanie religii w szkołach, [w:] II Polski Synod Plenarny a synody diecezjalne, red. J. Krukowski, M. Sitarz, A. Pastwa, Lublin 2015, s. 221-238.
 • Ustanowienie fundacji politycznej – kilka uwag na marginesie projektowanej ustawy, [w:] Prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji, Tom III, red. K.A. Wąsowski, K. Zalasińska, Warszawa 2015, ISBN 978-83-89937-71-1, s. 181-196.
 • Rozdział XXV. Duszpasterstwo wojskowe, (współautor J. Nikołajew), [w:] Prawo wojskowe, red. M. Czuryk, M. Karpiuk, Warszawa 2015, s. 328-349.
 • Konstytucyjne „prawo osób do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajdują”, [w:] Wolność sumienia i religii osób pozbawionych wolności. Aspekty prawne i praktyczne, red. J. Nikołajew, K. Walczuk, Warszawa 2016, ISBN 978-83-65414-04-5, s. 83-96.
Nagrody (2)
 • Brązowy Krzyż Zasługi – odznaczenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 20 września 2007 r.
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w uznaniu wybitnych osiągnięć naukowych, przyznana 24 maja 2006 r.
Funkcje na Uniwersytecie Opolskim (3)
 • Redaktor „STUDENCKICH PRAWNICZYCH ZESZYTÓW NAUKOWYCH NOMOS I DIKE”
 • Przewodniczący Komisji do Zatwierdzania Prac Dyplomowych
 • Kierownik Zakładu Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego
Funkcje na innych uczelniach (1)
 • Profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Działalność pozauczelniana (9)
 • Członek komitetu redakcyjnego "Przeglądu Sejmowego"
 • Członek rady naukowej "Kultury Prawa"
 • Członek Towarzystwa Naukowego KUL
 • Recenzent w czasopismach naukowych: 1. Annuarium Iuris Canonici; 2. Forum Prawnicze; 3. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa; 4. Kwartalnik Prawa Publicznego; 5. Probacja; 6. Przegląd Sejmowy; 7. Roczniki Nauk Prawnych; 8. Studia Iuridica Lubliniensa; 9. Studia Prawnicze KUL
 • Prezes Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego
 • Zastępca redaktora naczelnego „Przeglądu Prawa Wyznaniowego”
 • Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego
 • Członek Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
 • Członek Towarzystwa Naukowego KUL
Aktywność zawodowa poza szkolnictwem wyższym (6)
 • Współpraca z Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego
 • Współpraca z Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości
 • Współpraca z Kancelarią Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Współpraca z Krajową Szkołą Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
 • Adwokat - nie wykonuję zawodu
 • Ekspert Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Konferencji Episkopatu Polski
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2020 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar