Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Katedra Prawa Administracyjnego
Kierownik: dr hab. Stanisław Nitecki, prof. UO
E-mail: stannitecki@gmail.com
Dyżur
Czwartek
9:00 - 10:00


Zainteresowania badawcze:
Monografie (7)
 • B. Noga, S. Nitecki. Decyzje, postanowienia i pisma w sprawach z zakresu pomocy społecznej. Gaskor 2010 r.
 • S. Nitecki. Pomoc społeczna. Procedury i tryb przyznawania świadczeń. Gaskor. 2009 r., wydanie drugie 2010 r., wydanie trzecie 2012 r.
 • S. Nitecki. Świadczenia rodzinne. Procedura i tryb przyznawania. Gaskor. 2009 r.
 • S. Nitecki. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego i dodatki mieszkaniowe. Procedura i tryb przyznawania. Gaskor 2009 r.
 • S. Nitecki. Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym. Zakamycze 2008 r.
 • S. Nitecki. R. Prokop. Wzory decyzji administracyjnych w sprawach pomocy społecznej. Gdańsk 1998 r.,
 • Kopalnia Węgla Kamiennego „Rydułtowy”. Praca zbiorowa pod red. H. Roli. Katowice 1992 r.
Autorstwo/Współautorstwo podręczników i komentarzy (4)
 • S. Nitecki. Komentarz do ustawy o pomocy społecznej. Gaskor 2013 r.
 • S. Nitecki. Nauka administracji. Bielsko-Biała (wydanie pierwsze 1999 r. wydanie drugie zmienione 2005 r.),
 • C. Martysz. G. Szpor. S. Nitecki. Komentarz do ustawy o pomocy społecznej. Gdańsk 1998 r. wydanie drugie zmienione 1999 r. wydanie trzecie zmienione 2001 r.,
 • G. Szpor, S. Nitecki. Praktyczny komentarz do ustawy o pomocy społecznej. Poznań 1993 r.,
Glosy (6)
 • Glosa do wyroku NSA z dnia 31 stycznia 2006 r. sygn. akt I OSK 978/05 Administracja Teoria Dydaktyka Praktyka Nr 3, z 2007 r.
 • Glosa do wyroku NSA /w/ Samorząd Terytorialny z 2002 r. Nr 7-8,
 • Glosa do wyroku NSA /w/ Samorząd Terytorialny z 2001 r, nr 5,
 • Glosa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 25 października 1995 r. Samorząd Terytorialny -z 1996 r. Nr 10 (współautor K. Podgórski),
 • Glosa do uchwały Sądu Najwyższego Izba Cywilna i Administracyjna z dnia 27 listopada 1984 r. III AZP 6/84 OSPiKA zeszyt 7/8 z 1987 r. (współautor J. Grochowski),
 • Glosa do wyroku NSA z dnia 6 sierpnia 1984 r. II SA 735/84 OSPiKA 1988 r. zeszyt 6,
Artykuły/Rozdziały w monografiach (38)
 • Przemiany prawa socjalnego w Polsce w okresie III RP; w: 25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej / red. nauk. Hanna Duszka-Jakimko, Ewa Kozerska, Warszawa, Wolters Kluwer, 2015,
 • Infrastruktura pomocy społecznej jako dobro publiczne, w: M. Woźniak, E. Pierzchała (red.), Dobra publiczne w administracji, Toruń 2014, s. 119 – 134
 • Rodzaje świadczeń przysługujących osobom starszym w systemie pomocy społecznej, w: A. Wilk, M. Gołowkin-Hudała (red.), Prawne aspekty starości, Warszawa 2014, s. 11 – 25
 • Zadania gminy z zakresu pomocy społecznej. /w/ Prawne problemy samorządu terytorialnego Tom I pod red. B.M. Ćwiertniaka. Sosnowiec. 2013 r.
 • Umowa jako forma współdziałania organu administracji z adresatem jej działania na przykładzie pomocy społecznej. /w/ Tom. I Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej. Sosnowiec 2012 r.
 • Udział podmiotów niepublicznych w realizacji zadań pomocy społecznej. /w/ Roczniki Administracji i Prawa rok. XII. Sosnowiec 2012
 • Wybrane zagadnienia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych (Roczniki Administracji i Prawa Nr IX z 2009 r.)
 • Zasady pomocy społecznej – Zbiór publikacji naukowych cz IV WSA – Bielsko-Biała 2009 r. Zeszyt nr 11,
 • Wpływ podziałów terytorialnych na kształt administracji publicznej /w/ Człowiek ponowoczesny wobec wyzwań globalizacji – Studium interdyscyplinarne. Bielsko-Biała 2008 r. .
 • L. Zacharko. S. Nitecki. Prywatyzacja zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej. /w/; Umowy w administracji. Pod red. J. Bocia i L. Dziewięckiej-Bokun. Kolonia Limited. 2008 r.
 • Zaliczka alimentacyjna – wybrane zagadnienia. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego z 2008 r. nr 4,
 • System prawny pomocy społecznej w wybranych państwach ze szczególnym uwzględnieniem państw Unii Europejskiej /w/ Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych. Pod red. S. Pawlas-Czyż. Toruń 2007 r.
 • Postępowanie w sprawach z zakresu pomocy społecznej /w/ Pozycja samorządowych kolegiów odwoławczych w postępowaniu administracyjnym. Pod red. C. Martysza, A. Matana. Zakamycze 2005 r.,
 • Cele pomocy społecznej /w/ Jednolitość orzecznictwa samorządowych kolegiów odwoławczych w zakresie pomocy społecznej. Pod red. S. Niteckiego Bielsko-Biała 2005 r. Zeszyt nr 10,
 • L. Zacharko, S. Nitecki. Prywatyzacja zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej. /w/ Jednolitość orzecznictwa samorządowych kolegiów odwoławczych w zakresie pomocy społecznej. Pod red. S. Niteckiego Bielsko-Biała 2005 r. Zeszyt nr 10,
 • Porozumienie jako prawna forma działania administracji a stosunek administracyjnoprawny /w/ Zbiór publikacji naukowych cz. III. Bielsko-Biała 2004 r., Zeszyt, Nr. 8
 • Zasada praw nabytych a weryfikacja decyzji administracyjnej w ramach postępowania administracyjnego na przykładzie ustawy o pomocy społecznej /w/ Jednostka w demokratycznym państwie prawa. Pod red. J. Filipka. Bielsko-Biała . 2003 r.,
 • Obligatoryjne formy weryfikacji decyzji administracyjnej w sferze pomocy społecznej. Samorząd Terytorialny z 2003 r. Nr 5,
 • Fakultatywne formy weryfikacji decyzji administracyjnej w sferze pomocy społecznej. Samorząd Terytorialny z 2003 r. Nr 11,
 • Pomoc społeczna w przypadku wystąpienia stanu nadzwyczajnego. /w/ Stany nadzwyczajne i zarządzanie kryzysowe. Zagadnienia Społeczno-Ekonomiczne, Prawne i informatyczne. Pod red. G. Szpor. Katowice. 2002 r.
 • Zasiłek stały /w/ Problemy społeczne 2001 nr 1
 • Zasiłek stały wyrównawczy /w/ Problemy społeczne 2001 nr 2
 • Renta socjalna /w/ Problemy społeczne 2001 r. nr 3
 • Stosunek administracyjnoprawny a samorząd terytorialny /w/ Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Kraków 2001 r.,
 • Rola samorządów w przeciwdziałaniu patologiom społecznym – współdziałanie samorządów /w/ Przeciwdziałanie patologiom społecznym. Rola powiatów, gmin i miast (Materiały z konferencji). Katowice 2001 r.,
 • Weryfikacja decyzji administracyjnych w pomocy społecznej /w/ Prawo pracy i zabezpieczenie społeczne (z aktualnych zagadnień) pod red. B.M. Ćwiertniaka. Opole 2001 r.
 • Zarząd województwa jako organ wykonawczy województwa /w/ Funkcjonowanie administracji publicznej. Pod red S. Niteckiego Bielsko-Biała 1999 r. Nr 4
 • Usługi opiekuńcze jako forma świadczenia pomocy społecznej /w/ Aktualne problemy lokalnej polityki społecznej w okresie transformacji. Pod red S. Szumpicha. Bielsko-Biała 1998 r. Zeszyt Nr 3.
 • Znajomość procedury administracyjnej jako wyraz profesjonalizmu pracownika socjalnego /w/ Pracownik socjalny jako prefesjonalista. Katowice 1998 r. (materiały z konferencji),
 • Dodatki mieszkaniowe w orzecznictwie samorządowych kolegiów odwoławczych i sądu administracyjnego /w/ Rola współczesnej administracji publicznej. Orzecznictwo sądowo-administracyjne w sprawach samorządowych. Pod red. Józefa Filipka. Zeszyt nr 1 Bielsko-Biała 1997 r.
 • Propozycje zmiany w ustawie o pomocy społecznej wynikające z doświadczeń praktyków /w/ Dylematy społeczne i gospodarcze starego regionu przemysłowego. Wnioski dla Parlamentu. Pod red. I. Lipowicz. Warszawa 1996 r.
 • Pomoc społeczna /w/ Vademecum pracowników administracji publicznej (samorządowej oraz rządowej). Katowice 1998 r. (pierwsze wydanie Katowice 1996 r.)
 • Podmioty administrujące przestrzenią - aktualny podział zadań i kompetencji /w/ Stan prawny informacji o przestrzeni. Pod red. G Szpor Katowice 1994 r.
 • Świadomość ekologiczna w naukach prawnych /w/ Problemy świadomości ekologicznej (refleksje metodologiczne związane z badaniem świadomości ekologicznej mieszkańców Górnego Śląska). pod red. J. Wodza. Katowice 1990 r. (współautor C. Martysz).
 • Efektywność przepisów ustawy o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego z punktu widzenia ochrony środowiska. /w/ Kryteria oceny efektywności przepisów prawa ochrony środowiska. pod red. M. Mazurkiewicza. Warszawa 1990 r.
 • Pojęcie administracji państwowej. /w/ Organizacja Metody Technika 1988 r. nr 7,
 • Zaspokajanie potrzeb socjalnych obywateli przez organizacje społeczne. /w/ Regulacja prawna administracji świadczącej. pod red. K Podgórskiego. Katowice 1985 r..
 • Stanowienie przepisów prawa miejscowego przez terenowe organy administracji państwowej. /w/ Administracja terenowa po reformie 1983 r.. pod red. K. Podgórskiego. Katowice 1987 r.
Funkcje na innych uczelniach (1)
 • Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego
Działalność pozauczelniana (1)
 • Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej
Aktywność zawodowa poza szkolnictwem wyższym (3)
 • sędzia w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach przewodniczący Wydziału IV tego Sądu,
 • członek Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2014 r. z siedzibą w Katowicach
 • Członek Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej do spraw specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych województwa śląskiego
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2020 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar