Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Zakład Kryminalistyki
Kierownik: dr hab. Jerzy Konieczny, prof. UO
Pokój: 3.20
E-mail: jerkonieczny@wp.pl

Zainteresowania badawcze:
Monografie (4)
 • J. Konieczny, Wprowadzenie do bezpieczeństwa biznesu, Wydawnictwo Konsalnet, Warszawa 2004;
 • J. Konieczny, Pojęcia prawdopodobieństwa ze stanowiska procesu karnego i kryminalistyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 1987;
 • A. Abramski, J. Konieczny, Hutmani – Justycjariusze – Policjanci. Z dziejów służb ochrony porządku w Polsce, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1986 (praca popularno – naukowa);
 • J. Konieczny, Metodologiczna charakterystyka kryminalistyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 1984;
Redakcja/Współredakcja monografii (5)
 • J. Konieczny (red.) Analiza informacji w służbach policyjnych i specjalnych. C.H. Beck, Warszawa 2012, tamże: J. Konieczny, Wstęp, Zagadnienia wprowadzające, Analiza w wywiadzie zagranicznym;
 • J. Konieczny, M. Szostak (red.), Profilowanie kryminalne, Wolters Kluwer, Warszawa 2011;
 • J. Konieczny (red.), Z zagadnień bezpieczeństwa biznesu, Prace studentów Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2008;
 • J. Konieczny (red.), T. R. Aleksandrowicz, A. Konik, Usługi detektywistyczne. Prawo, taktyka, moralność, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, tamże: cz.II, Taktyka;
 • J. Konieczny (red.), Bezpieczeństwo uczelni – bezpieczeństwo szkoły, Prace studentów Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2005;
Autorstwo/Współautorstwo podręczników i komentarzy (4)
 • J. Konieczny, Pierwsze informacje o przestępstwie, Oględziny, Czynności operacyjno-rozpoznawcze, Fotografia w kryminalistyce, Daktyloskopia, Badania fizykochemiczne; J. Widacki, J. Konieczny, Przedmiot i zakres kryminalistyki, Wersja śledcza, modus operandi i analiza kryminalna, Wprowadzenie do problematyki identyfikacji kryminalistycznej, (w:) J. Widacki (red.), Kryminalistyka, wyd. 2, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012;
 • J. Konieczny, Badania poligraficzne. Podręcznik dla zawodowców, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009;
 • J. Konieczny, Wstęp do etyki biznesu, Wydawnictwo Konsalnet, Warszawa 1998;
 • J. Konieczny, Analiza informacji w dziedzinie bezpieczeństwa państwa, COS ABW, Warszawa 2014;
Artykuły/Rozdziały w monografiach (33)
 • Postępowanie karne w okresie transformacji ustrojowej; w: Historia testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, nuntia vetustatis: księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Włodzimierzowi Kaczorowskiemu / pod redakcją Ewy Kozerskiej, Marka Maciejewskiego, Piotra Steca, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2015
 • Polygraph examination in analysis of evidence, “European Polygraph”, 2014, vol. 8, nr 3(29), s. 109 -117
 • J. Konieczny, O pojęciu bezpieczeństwa, Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2012, nr 1;
 • J. Konieczny, Budowa systemu bezpieczeństwa, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku Białej, Nr 2 (2012);
 • J. Konieczny, Kryzys czy zmiana paradygmatu kryminalistyki ?, Państwo i Prawo 2012, z. 1 (791);
 • J. Konieczny, M. Szostak, Metodologiczne problemy profilowania kryminalnego, Problemy Kryminalistyki 2011, nr 274, ss. 26 – 35;
 • J. Konieczny et al. (2010), Postawy młodzieży wobec czynności operacyjno – rozpoznawczych, Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka, 2010, nr 3-4 (II);
 • J. Konieczny, Polygraph Examination as Scientific Evidence, European Polygraph 2010, vol. 4, nr 3(13);
 • J. Konieczny, Opiniowanie w badaniach poligraficznych (w:) Wykorzystanie wariografu (poligrafu) w badaniach kryminalistycznych oraz kadrowych. Materiały poseminaryjne, WSPOL, Szczytno 2009;
 • J. Konieczny, Polygraph Examination and the Crisis of Traditional Concept of Forensic Identification, European Polygraph 2009, vol. 3, nr 2(8);
 • J. Konieczny, O metodzie rozumowań w etyce bezpieczeństwa, (w:) J. Konieczny (red.) Moralne problemy bezpieczeństwa, Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka, Czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2008, numer specjalny;
 • J. Konieczny, Uwagi o stosowaniu techniki ukrytej informacji w badaniu poligraficznym, (w:) J. Kasprzak, J. Bryk (red.), Prawo – Kryminalistyka – Policja. Księga Pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Bronisławowi Młodziejowskiemu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2008;
 • J. Konieczny, Selected aspects of uncertainty in polygraph examination, European Polygraph 2007, vol. I, nr 1;
 • J. Konieczny, An attempt of falsify the results of polygraph test through the implementation of false memory: a case study, European Polygraph 2007, vol. I, nr 2;
 • J. Konieczny, O niektórych testach w badaniach poligraficznych przeprowadzanych w związku z ochroną informacji, (w:) M. Gajos, S. Zalewski (red.) Ochrona informacji niejawnych i biznesowych. Materiały I Kongresu, Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, Katowice 2005;
 • J. Konieczny, Metody budowy i kontroli lojalności personelu przedsiębiorstwa, (w:) M. Juchnowicz (red.), Zarządzanie zmianami w polskich spółkach giełdowych i innych organizacjach u progu XX wieku, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, Warszawa 2002;
 • J. Konieczny, Wpływ kryzysu rosyjskiego na bezpieczeństwo polskiego biznesu, (w:) P. Bożyk (red.), Współczesny kryzys finansowy w świecie a gospodarka Polski, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa, Seria Ekonomia, nr 1, Warszawa 1999;
 • J. Konieczny, J. Wójcikiewicz, Hipnoza a „prazdna” rekognice podle fotografie, Ceskoslovenska Kriminalistika, 1992, t. XXV, z. 2; ten sam tekst (Hypnose und Lichtbildvorlage ohna Tater), Kriminalistik und forensische Wissenschaften, 1993, t. 81;
 • J. Konieczny, Próba prognozy rozwoju współczesnego terroryzmu, (w:) K. Sławik (red.), Terroryzm. Aspekty prawno-międzynarodowe, kryminalistyczne i policyjne, Poznań 1993;
 • J. Konieczny, Indukcjonistyczne ujęcie dowodzenia sądowego w procesie karnym, Problemy Prawa Karnego, 1990, t. XV;
 • J. Widacki, J. Konieczny, Polygraph Examination in Poland, The Review of Comparative Law, 1990, t. II;
 • J. Konieczny, Hipnoza w procesie karnym USA, Problemy Prawa Karnego 1990, t. XVII
 • J. Konieczny, Stosowanie poligrafu w praktyce organów ścigania, Problemy Praworządności 1988, nr 3;
 • J. Konieczny, J. Widacki, Prawo nauki a tzw. kategoryczna opinia biegłego, Kościół i Prawo, 1987, t. VI;
 • J. Konieczny, Problemy metodologiczne badania testamentów, (w:) Z. Kegel (red.), Materiały I Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma Ręcznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1986;
 • J. Konieczny, M. Frąś, J. Widacki, Pochodzenie ukrytej informacji a niektóre cechy osobowości w badaniu poligraficznym, Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii, 1984, z. 1;
 • A. Feluś, J. Konieczny, Korelacja niektórych cech pisma ręcznego, Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii, 1984, z. 2;
 • A. Abramski, J. Konieczny, Adwokatura w projekcie „Zbioru Praw Sądowych” Andrzeja Zamoyskiego, Palestra, 1984, nr 1;
 • A. Abramski, J. Konieczny, Przypomnienie i próba charakterystyki „Przeglądu Policyjnego”, Problemy Praworządności, 1983, nr 11;
 • J. Konieczny, Identyfikacja kryminalistyczna jako diagnoza; J. Widacki, J. Konieczny, Ekspertyza w procesie jako czynność poznawcza, (w:) J. Widacki (red.), Wybrane zagadnienia teorii i metodologii kryminalistyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1983,
 • J. Widacki, Z. Marek, J. Konieczny, Badanie domniemanych zwłok Jeremiego Wiśniowieckiego, Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii, 1982, z. 3 – 4;
 • J. Konieczny, Koncepcje taktyczno-kryminalne Józefa Żółtaszka, Problemy Kryminalistyki, 1981, nr 155-156;
 • J. Konieczny, M. Legień, Rozpoznawanie autentyczności podpisów, Problemy Kryminalistyki, 1980, nr 145 – 146;
Granty/Projekty badawcze (2)
 • Staż naukowy w Uniwersytecie Oxfordzkim,
 • wizyty informacyjne w ośrodkach szkoleniowych policji i służb specjalnych w kilkunastu krajach świata.
Działalność pozauczelniana (2)
 • Członek Editorial Board czasopisma “Internal Security”.
 • Organizator prywatnych spotkań naukowych w Rycerce Górnej.
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2019 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar