Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Zespół Badawczy Centrum Prawnych Problemów Techniki i Nowych Technologii
Kierownik: dr hab. Dariusz Szostek, prof. UO
Pokój: 4.15
Telefon: 77 452 75 36
E-mail: dariusz.szostek@szostek-bar.pl
Katedra Prawa Prywatnego
Profesor: dr hab. Dariusz Szostek, prof. UO
Pokój: 4.15
Telefon: 77 452 75 36
E-mail: dariusz.szostek@szostek-bar.pl
Dyżur
Piątek
Po zajęciach w piątek co 2 tygodnie.

następny dyżur 06.12.2019

Zainteresowania badawcze:
Monografie (2)
 • Nowe ujęciu dokumentu w prawie prywatnym, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentu elektronicznego, monografia, Warszawa 2012,
 • Czynność prawna a środki komunikacji elektronicznej, monografia Kraków 2004,,
Autorstwo/Współautorstwo podręczników i komentarzy (1)
 • B. Kaczmarek – Templin, P. Stec, D. Szostek (red.), Ustawa o prawach konsumenta. Kodeks cywilny (wyciąg) Komentarz, Warszawa 2014
Artykuły/Rozdziały w monografiach (31)
 • Dostęp do Księgi Wieczystej dla notariusza. Nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Rejent 10/2013
 • Międzynarodowy handel elektroniczny (współautor J. Gołaczyński), w System Prawa Handlowego t.9, red. Wojciech Popiołek, Warszawa 2013
 • Nowe technologie wymusiły zmiany w sądownictwie (współautor J. Gołaczyński), Rzeczpospolita 19 września 2013,
 • Faktura elektroniczna (współautor B. Kaczmarek Templin) Rzeczpospolita luty 2013
 • E-Uzasadnienia i e-Doręczenia sposobem na skrócenie postępowań sądowych, Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych 1/2012.
 • Cyber Law in Poland (współautor) Published as monograph in the Intenational Encyclopaedia of Law/Cyber Law, Kluwer Law International 2011 (Netherlands, USA, United Kingdom),
 • Nowe ujęcie dokumentu w prawie prywatnym. Kwartalnik Naukowy, Prawo Mediów Elektronicznych 2/2011,
 • Nowe ujęcie dokumentu elektronicznego w k.c. , Wokanda (numer specjalny 2011),
 • Faktura przesyłana w formie elektronicznej (współautor dr Marek Świerczyński), Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych, Nr3/2010),
 • Elektroniczne postępowanie upominawcze. Komentarz. (współautor), red. J. Gołaczyński, Warszawa 2010,
 • Zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego w aspekcie e-administracji, Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych, Nr1/2010,
 • e-Administracja. Prawne zagadnienia informatyzacji administracji (redakcja książki), Doręczanie i odbieranie pism w postaci elektronicznej na gruncie kodeksu postępowania administracyjnego (autor rozdziału), Wrocław 2009,
 • Liberalizacja elektronicznej formy oświadczenia woli w zamówieniach publicznych – wnioski de lege lata i de lege ferenda, Prawo Zamówień Publicznych 1/2009,
 • Czy pieczęć elektroniczna ma szansę usprawnić e-administrację, (współautor J. Gołaczyński) MoP 5/09
 • Moc dowodowa dokumentu elektronicznego w postępowaniu cywilnym – odpowiedź na polemikę (współautor M. Świerczyński), MoP 6/2009,
 • Podpis elektroniczny w prawie polskim i w prawie wspólnotowym a wymiar sprawiedliwości, [w] Informatyzacja postępowania sądowego w prawie polskim i wybranych państw, red. J. Gołaczyński, Warszawa 2009,
 • Prawo właściwe dla umów elektronicznych w „100 zeszyt naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego”, Kraków 2008 (współautor M. Świerczyński),
 • Podpis elektroniczny w kontaktach z ZUS-em, Finanse Publiczne 6/2008,
 • Choice of the law applicable to electronic contracts, (współautor M. Świerczyński) [w]: When Worlds Collide: Intellectual Property, High Technology and the Law, Red. M. Barczewski, M. Miłosz, R. Warner, Warszawa 2008,
 • Arbitraż elektroniczny i procedury ODR (współautor M. Świerczyński), Kwartalnik Prawa Prywatnego 2/2007,
 • Dokument elektroniczny, MoP 17/07,
 • Umowa o świadczenie usług certyfikacyjnych a umowa o wydanie certyfikatu (współautor M. Świerczyński) [w]: Materiały pokonferencyjne po II Ogólnopolskim Zjeździe Cywilistów, Kraków 2007,
 • Notariat a nowoczesne technologie, Rejent 1/2006,
 • Prawne możliwości poszerzenia rynku podpisu elektronicznego w Polsce. (współautor M. Świerczyński), [w]: Prawo umów elektronicznych, Kraków 2006, red. J. Gołaczyński
 • Arbitraż elektroniczny (współautor M. Świerczyński), MoP 16/06,
 • Zadatek w umowach zawieranych w postaci elektronicznej [w]: „Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana”, red. L. Ogiegło, W. Popiołek, M. Szpunar, Kraków 2005,
 • Treść umowy zawieranej w postaci elektronicznej; Prawne aspekty podpisu elektronicznego; Wykonanie zobowiązania z użyciem środków komunikacji elektronicznej [w]: Handel elektroniczny. Problemy prawne, red. J. Barta, R. Markiewicz, Zakamycze 2005,
 • Elektroniczna postać czynności zamówień publicznych, PPH 9/2005,
 • The Conclusion of a Contract via the Internet in the Polish Law [w]: “Law of E-Commerce in Poland and Germany”, edit. B. Heiderhoff, G. Żmij, Műnchen 2005,
 • Podpis elektroniczny – tworzenie ram wspólnotowych i ich implementacja do prawa polskiego i hiszpańskiego (współautor W. Kocot), PPH 12/05,
 • Tryb dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej przez notariuszy „Rejent” 6/2004,
Granty/Projekty badawcze (3)
 • Uczestnictwo w grancie Prawne problemy handlu elektronicznego 2H02A 01012 w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego (2003-2004).
 • Uczestnictwo w projekcie „Obiegu dokumentu elektronicznego (e-dokument) w ramach opracowania modelowego rozwiązania zastosowania dokumentu elektronicznego w sądach w sądach powszechnych z uwzględnieniem aspektów prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych”.
 • Projekt Transition Facility PL 2004/016 – 829.05.04 „Wzmocnienie polskiego wymiaru sprawiedliwości” Projekt realizowany przez CBKE Wydziału Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (2007)
Funkcje na Uniwersytecie Opolskim (1)
 • Profesor nadzwyczajny dr hab. Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Zakład Prawa i Postępowania Cywilnego
Działalność pozauczelniana (2)
 • Członek Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach.
 • Współpracownik Centrum Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Aktywność zawodowa poza szkolnictwem wyższym (9)
 • Członek Zespołu Ministra Sprawiedliwości do spraw informatyzacji postępowań cywilnych
 • Członek Zespołu Ministra Sprawiedliwości do spraw elektronicznego biura podawczego
 • Uczestnictwo w pracach zespołu roboczego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego w zakresie „czynności prawnej” (2007/08)
 • Przygotowanie na rzecz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego opracowania „Problematyka formy czynności prawnej dokonywanej z użyciem komunikacji elektronicznej. Analiza prawno-porównawcza wybranych systemów prawnych i regulacji międzynarodowych” (2007).
 • Przygotowanie na rzecz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego propozycji zmian k.c. w zakresie formy czynności prawnej (2007-2008).
 • Przygotowanie dla Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego opinii dotyczącej skutków cywilno-prawnych projektu ustawy o podpisach elektronicznych (2009-2010).
 • Członek Zespołu ekspertów Ministra Sprawiedliwości do przygotowania modelu elektronicznego sądu. Współudział w przygotowaniu projektu nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego w zakresie Elektronicznego Postępowania Upominawczego oraz przepisów wykonawczych.
 • Ekspert w Zespole do spraw uchylania barier w e-administracji przy Komitecie Stałym do spraw Informatyzacji i Łączności Rady Ministrów
 • Ekspert w Komisji Sejmowej do spraw uchwalenia ustawy zmieniającej ustawę o informatyzacji
O mnie (1)
 • Specjalizuje się w prawie nowych technologii, w tym aspektach prawnych handlu elektronicznego i prawie konsumenckim. Jest ekspertem z zakresu identyfikacji elektronicznej oraz metod uwierzytelniania. Uczestniczy w licznych konferencjach naukowych, pracach legislacyjnych nad regulacjami prawnymi dotyczącymi nowych technologii, prowadzi wykłady i szkolenia był członkiem zespołów eksperckich w Ministerstwie Sprawiedliwości,. Radca prawny (wpis nr KT 3267 na listę radców prawnych OIRP w Katowicach), Partner Zarządzający, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w Zakładzie Prawa i Postępowania Cywilnego. Członek Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach. Współpracownik Centrum Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2020 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar