Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Katedra Nauk o Bezpieczeństwie
Kierownik: dr hab. Henryk Spustek, prof. UO
Pokój: 3.5
Telefon: 77 452 75 13
E-mail: hspustek@uni.opole.pl
Zespół Badawczy Centrum Prawnych Problemów Techniki i Nowych Technologii
Profesor: dr hab. Henryk Spustek, prof. UO
Pokój: 3.5
Telefon: 77 452 75 13
E-mail: hspustek@uni.opole.pl
Dyżur
Piątek
15:30-16:30
co tydzień

STUDENCI STACJONARNI w terminach: 03.10.; 17.10.; 31.10.; 14.11.; 28.11.; 12.12.; w godz. 15:15 - 16:00. W terminach: 10.10.; 07.11.; 21.11.; 05.12.; 19.12.; 09.01.; 16.01.; 23.01. w godz. 14:00 - 14:45. W terminach: 07.11.; 14.11.; 28.11.; 19.12.; 09.01.; 16.01.; 23.01. w godz. 8:15 - 9:00. STUDENCI NIESTACJONARNI w terminach: 13.10.; 27.10.; 25.11.; 01.12.; 15.12.; 19.01. w godz. 12:45 - 13:30. W terminach: 13.10. w godz. 16:00 - 16:45 oraz 17.11. w godz. 15:55 - 16:40.

Zainteresowania badawcze:
Monografie (5)
 • T. Grabowska, H. Spustek, Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne II. Terroryzm i inne zagrożenia, Wrocław 2014
 • Równania różniczkowe, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, Wrocław 2012.
 • Zjawiska emisji elektromagnetycznej a bezpieczeństwo informacyjne, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2007.
 • Komputerowe wspomaganie podejmowania decyzji w procesie dowodzenia, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2007.
 • Model przewagi i jego implementacja komputerowa, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2006.
Redakcja/Współredakcja monografii (1)
 • H. Spustek (red.), Obywatel w mundurze. Aksjologiczny wymiar funkcjonowania nowoczesnych sił zbrojnych, Wrocław 2012
Artykuły/Rozdziały w monografiach (22)
 • Modele interdyscyplinarne w nauce; w: Historia testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, nuntia vetustatis : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Włodzimierzowi Kaczorowskiemu / pod redakcją Ewy Kozerskiej, Marka Maciejewskiego, Piotra Steca, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2015
 • Prognozowanie zagrożeń sztuką przewidywania rzeczywistości, „Logistyka”, 2015, nr 4
 • Analiza wielokryterialna strategii marketingowych w transporcie, „Logistyka”, 2015, nr 4
 • (współautorstwo Tomasz Dukiewicz) Ratownictwo medyczne w konfliktach zbrojnych, „Logistyka”, 2015, nr 4
 • (współautorstwo Tomasz Dukiewicz) Zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego w aspekcie bezpieczeństwa państwa; w: Zbornik vedeckých a odborných prác : národné a medzinárodná bezpečnosť - 2015: 6. Medzinárodna Vedecka Konferencie, Liptowski Mikuláš, 2015
 • Analiza danych jakościowych : wspomaganie procesu modelowania zagrożeń, „Logistyka”, 2015, nr 4
 • System bezpieczeństwa społecznego, w: Ł. Jureńczyk, K. Sierzputowska, S. Sadowski (red.), Współczesne oblicza bezpieczeństwa międzynarodowego, Bydgoszcz. 2014, s. 192 – 204
 • Zmiany w szkolnictwie wyższym a rynek pracy absolwentów, w: A. Hennel-Brzozowsk (red.), Młody człowiek wobec pracy, wyzysku i bezrobocia. Perspektywy fides i ratio, Kraków 2014, s. 171 - 191.
 • Metodyka oceny zagrożeń – możliwość wykorzystania środowiska Matlab-Simulink, w: R. Częścik, Z. Nowakowski, T. Płusa, J. Rajchel, K. Rajchel (red.), Zarządzanie kryzysowe w administracji, Szczytno. 2014, s. 81 - 89
 • Prognozowanie zagrożeń sztuką przewidywania rzeczywistości, „Logistyka” 2014, nr 4, s. 1250 - 1256
 • Analiza wielokryterialna strategii marketingowych w transporcie, „Logistyka” 2014, nr 3, s. 5916 - 5921
 • M. Strzoda, K. Krakowski, H. Spustek, Modeling and simulation methods applied to support decision-making process : the voice in the discussion, “Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej”, 2013, nr 2,
 • Edukacja aksjologiczna podchorążych a sylwetka absolwenta Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych , w: H. Spustek (red.), Obywatel w mundurze. Aksjologiczny wymiar funkcjonowania nowoczesnych sił zbrojnych, Wrocław 2012,
 • Model przewagi informacyjnej, Współczesne problemy bezpieczeństwa, Uniwersytet Zielonogórski, 2010.
 • Wybór ryzykowny a problem bezpieczeństwa, Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej, Akademia Polonijna 2010 nr 1(4).
 • Metody wielowymiarowej analizy porównawczej w identyfikacji infrastruktury krytycznej, Pierwszy Ogólnopolski Zjazd Przedstawicieli Nauki o Bezpieczeństwie, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2011.
 • Modelowanie potencjału gospodarczo-obronnego państw, Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej, Akademia Polonijna 2012 nr 1.
 • The Hyperfine Fields and Their Pressure Derivatives in : (Y0,9Hf0,1)Fe2 and (Zr0,9Hf0,1)Fe2, Pys. Stat. Sol. (b) 147, 685 (1988).
 • Hyperfine Interactions in Zr(Fe1-xAl.x)2 Measured for x ? 0,20 by TDPAC and Mössbauer Spectroscopy, Hyperfine Interaction 62 (1990)273-281.
 • Dynamic Supremacy Model Applied to Military, 14th International Training, Education and Simulation Conference, London, May 2003.
 • Simple Informatics Tools Applied to the Support Decision Process in Operation Planning, 13th International Training, Education and Simulation Conference, Lille, France, April 2002.
 • Simulation Methods Applied to Support Decision Process, Simulation and Distance Learning Conference, Brno University of Technology, Brno 2005, Czech Republic.
Granty/Projekty badawcze (4)
 • Kierownik projektu badawczego promotorskiego: Symulacje numeryczne w procesie doskonalenia dowództw szczebla taktycznego wojsk lądowych SZ RP, zrealizowany, decyzja nr 0008/T00/2005/29, miejsce realizacji Akademia Obrony Narodowej (AON).
 • Wykonawca w projekcie: System wspomagający podejmowania decyzji w procesie dowodzenia: zrealizowany, decyzja nr 0030/T00/2005/29, miejsce realizacji Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk (IBS PAN).
 • Wykonawca w projekcie: Zastosowanie logiki rozmytej do tworzenia reguł decyzyjnych w fazie planowania działań wojskowych, decyzja nr 3963/T00/2006/31, miejsce realizacji Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk (IBS PAN).
 • Wykonawca w projekcie Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ośrodek RENOWATOR, utworzone w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL przez Instytut Maszyn Matematycznych (IMM), Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk (IBS PAN), Krajową Izbę Gospodarczą (KIG), w zespole IBS PAN realizującym blok programowy: Przygotowanie i orientacja. Monitoring. Ocena rezultatów, miejsce realizacji Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk (IBS PAN).
Funkcje na Uniwersytecie Opolskim (1)
 • Kierownik Zakładu Nauk o Bezpieczeństwie Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Opolski
O mnie (1)
 • Kariera naukowa: pracownik Instytutu Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w latach 1984 – 89, następnie pracownik naukowy Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej w Warszawie w latach 1989 – 2009, obecnie Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu oraz Kierownik Zakładu Nauk o Bezpieczeństwie w Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2020 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar