Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Katedra Prawa Administracyjnego
Kierownik: prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski
Pokój: 4.23
Telefon: 77 452 75 42
E-mail: am@prawonadrodze.org.pl
Dyżur
Piątek
w godz. 11:30 - 12:00, gab. 4.23
w terminach: 16.02., 2.03., 16.03., 13.04., 27.04., 11.05., 25.05., 8.06.,
Konsultacje możliwe również w przerwach między zajęciami. Studenci niestacjonarni w terminach zjazdów.

Zainteresowania badawcze:
prawo o ruchu drogowym – w tym w szczególności procedury związane z kontrolą ruchu drogowego, prawo o drogach publicznych, wykroczenia w ruchu drogowym – aspekty prawno-procesowe, prawo oświatowe i szkolne, administracja wyznaniowa.
Monografie (5)
 • Szkolnictwo wyznaniowe w Polsce w latach 1944-1980. Studium historyczno-prawne, ISBN 83-7363-156-9, ss. 432, Lublin 2004;Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego (współautor A. Tunia), ISBN978-83-7483-449-0, ss. 227, Warszawa 2007;Polski model edukacji religijnej w szkołach publicznych. Aspekty prawne, ISBN 978-83-7363-932-4, ss. 432, Lublin 2009
 • 1) Szkolnictwo wyznaniowe w Polsce w latach 1944-1980. Studium historyczno-prawne, ISBN 83-7363-156-9, ss. 432, Lublin 2004; 2) Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego (współautor A. Tunia), ISBN978-83-7483-449-0, ss. 227, Warszawa 2007; 3) Polski model edukacji religijnej w szkołach publicznych. Aspekty prawne, ISBN 978-83-7363-932-4, ss. 432, Lublin 2009;
 • Polski model edukacji religijnej w szkołach publicznych. Aspekty prawne, Lublin 2009
 • Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego, Warszawa 2007 (współautorstwo A. Tunia)
 • Szkolnictwo wyznaniowe w Polsce w latach 1944-1980. Studium historyczno-prawne, Lublin 2004
Redakcja/Współredakcja monografii (6)
 • Straż gminna jako organ kontroli ruchu drogowego, Wydawnictwo KUL, ISBN 978-83-7702-881-0, Lublin 2014
 • Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych, współred. A. Tunia, Wydawnictwo KUL, ISBN 978-83-7702-556-7, Lublin 2013
 • Funkcje publiczne związków wyznaniowych. Materiały III Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 16-18 maja 2006, ss. 479, Lublin 2007
 • Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej. Materiały II ogólnopolskiego sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny 26-28 października 2004), współred. P. Stanisz, M. Ordon, Lublin 2005
 • Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego. Materiały z I Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 14-16 stycznia 2003), Lublin 2004
 • Katecheza dzisiaj. Problemy prawne i teologiczne, współred. W. Janiga, Krosno Sandomierz 2000
Autorstwo/Współautorstwo podręczników i komentarzy (7)
 • Ruch drogowy : ochrona danych osobowych, kontrola, prawnokarne następstwa / red. Artur Mezglewski, Anna Tunia, Michał Skwarzyński, Lublin, Wydawnictwo KUL ; Stowarzyszenie Prawo na Drodze, 2015
 • A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, wyd. 3 rozszerzone i uaktualnione, Warszawa 2011,
 • A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, wyd. 2 rozszerzone i uaktualnione, Warszawa 2008,
 • A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2006,
 • Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, P. Stanisz, Lublin 2003,
 • Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, Lublin 2000,
 • Prawo wyznaniowe III Rzeczypospolitej, red. H. Misztal, Lublin-Sandomierz 1999,
Glosy (1)
 • Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 4 lipca 2007 r. XI Waz 90/07 utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Kraśniku z dnia 28 lutego 2007 r. W 6/07 w sprawie o wykroczenie drogowe z art. 97 ustawy - Kodeks wykroczeń (kw) i art. 20 ustawy - Prawo o ruchu drogowym (prd) - przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym, Studia Prawnicze KUL 1/2008, s. 109-113;
Artykuły/Rozdziały w monografiach (73)
 • Przetwarzanie danych osobowych w sprawach o naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnionych przy użyciu urządzeń rejestrujących; w: Ruch drogowy : ochrona danych osobowych, kontrola, prawnokarne następstwa / red. Artur Mezglewski, Anna Tunia, Michał Skwarzyński, Lublin, Wydawnictwo KUL ; Stowarzyszenie Prawo na Drodze, 2015
 • Pielgrzymka jako uczestnik ruchu drogowego, w: Prawne aspekty turystyki pielgrzymkowej, red. A. Tunia, Wydawnictwo KUL, ISBN 978-83-7702-906-0, Lublin 2014, s. 99-11
 • Status prawny nauczycieli religii jako zagadnienie z zakresu stosunków państwowo-kościelnych objętych art. 25 ust. 5 Konstytucji RP, w: Układowe formy regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP), red. P. Stanisz, M. Ordon, Wydawnictwo KUL, ISBN 978-83-7702-782-0, Lublin 2013, s. 337-351;63);
 • Podstawy prawne rekolekcji szkolnych w polskim systemie oświaty, „Biuletyn Edukacji Medialnej” 2013, ISSN: 1733-0297, z. 1, s. 22-32;
 • Dobro wspólne czy partykularne? Uwagi na temat celów duszpasterstwa w policji, w: Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu, red. W. Uruszczak, K. Krzysztofik, M. Mikuła, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISBN 978-83-233-3676-1, Kraków 2014, s. 209-220;
 • Tolerancja religijna a wolność religijna – indywidualna i kolektywna, w: Oblicza tolerancji i nietolerancji religijnej. Aspekty prawno-historyczne i teologiczne, red. P. Jaskóła, E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, ISBN 978-83-63950-40-8, Opole 2014, s. 265-274;
 • Skutki cywilne zawarcia małżeństwa, w: Skutki cywilne małżeństwa kanonicznego ze szczególnym uwzględnieniem prawa w Polsce, Słowacji i Republice Czeskiej, red. P. Ryguła, Wydawnictwo „scriptum”, ISBN 978-83-64028-22-9, Kraków 2014, s. 101-113;
 • Standardy bezstronności światopoglądowej w procesie karnym, w: Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych, red. A. Mezglewski, A. Tunia, Wydawnictwo KUL, ISBN 978-83-7702-556-7, Lublin 2013, s. 67-78;
 • Finansowanie działalności katechetycznej w przedszkolach i szkołach publicznych, w: Finansowanie kościołów i innych związków wyznaniowych. Red. P. Sobczyk, K. Warchałowski, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, ISBN 978-83-7545-417-8, Warszawa 2013, s. 207-212; 
 • Podstawy prawne rekolekcji szkolnych w polskim systemie oświaty, „Biuletyn Edukacji Medialnej” 2013, ISSN: 1733-0297, z. 1, s. 22-32;
 • Status prawny nauczycieli religii jako zagadnienie z zakresu stosunków państwowo-kościelnych objętych art. 25 ust. 5 Konstytucji RP, w: Układowe formy regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP), red. P. Stanisz, M. Ordon, Wydawnictwo KUL, ISBN 978-83-7702-782-0, Lublin 2013, s. 337-351.
 • Słowo wstępne (wraz z A. Tunia), w: Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych, red. A. Mezglewski, A. Tunia, Wydawnictwo KUL, ISBN 978-83-7702-556-7, Lublin 2013, s. 7-8.
 • Współdziałanie policji z innymi organami państwowymi w zakresie wykrywania wykroczeń drogowych i ścigania ich sprawców, w: Współdziałanie organów bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie wykrywania wykroczeń i ścigania ich sprawców, red. I. Nowicka, A. Sadło-Nowak, A. Tunia,  ISBN 978-83-7702-5093, Lublin 2012, s. 91-98;
 • Zasada równouprawnienia religii jako przedmiotu nauczania w szkołach publicznych oraz jej prawne i faktyczne konsekwencje, w: Prawo i religia, t. 2, red. T.J. Zieliński, ISBN 978-83-925992-2-7, ISSN 1898-7184, Warszawa 2011 (opublikowane w grudniu 2012), s. 65-83; 
 • Nadzór nad edukacją religijną w szkołach publicznych, w: Obecność religii w publicznym systemie oświaty w aspekcie prawnym, red. T.J. Zieliński, Wydawnictwo Naukowe ChAT, ISBN 978-83-60273026-5, Warszawa 2012, s. 105-120;
 • Finansowanie nauczania religii w placówkach publicznych oraz wynagrodzeń kapelanów z budżetu państwa, w: Finansowanie związków wyznaniowych w krajach niemieckojęzycznych i w Polsce, red. D. Walencik, M. Worbs, seria:„Colloquia Teologica”16, ISBN 978-83-61756-93-4, Opole 2012, s. 111-122;
 • Ochrona danych osobowych w ramach współpracy sądów z uczestnikami postępowania, w: Współpraca sądów ze stronami procesowymi i adwokatami, red. R. Sztychmiler, J. Krzywkowska, ISBN 978-83-62383-02-3, Olsztyn 2011, s. 13-22;
 • Przysięga, ślubowanie oraz przyrzeczenie w prawie polskim, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2011, t. 3, s. 5-22.
 • Obowiązkowe nauczanie religii a wolność sumienia i wyznania w konstytucjach II RP, w: Vetera nowis augere. Studia i prace dedykowane Profesorowi Wacławowi Uruszczakowi, red. S. Grodziski, D. Malec, A.Karabowicz, M. Stus, t. II, Kraków 2010, s.733-740, ISBN 978-83-233-2778-3;
 • Wolność wykonywania praktyk religijnych, w: Idea wolności w ujęciu historycznym i prawnym, red. E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s.429-434;
 • Legal position of offender in polish law, in: Positive Law in Contemporary Legal Systems. The Materials of the International Scientific Conference. Brest 15th-17th April 2009, red. B. Lepieszko, D. Walencik, Brest 2009, pp. 83-85, ISBN 978-985-521-062-8;
 • Nauczanie religii w ramach systemu oświaty – zasady podstawowe, w: Współczesne problemy prawa oświatowego, red. M. Pyter, Lublin 2009, s. 121-132;
 • Nauczanie religii a zasada świeckości szkoły oraz bezstronności władz publicznych w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, w: Bezstronność religijna, światopoglądowa i filozoficzna władz Rzeczypospolitej Polskiej, red. T.J. Zieliński, Warszawa 2009, s. 95-105, ISBN 978-83-60273-08-1;
 • Realizacja przesłanek koniecznych przy zawieraniu małżeństwa w formie wyznaniowej, w: Pro bono Reipublicae. Księga Jubileuszowa Profesora Michała Pietrzaka, red. P. Borecki, A. Czohara, T.J. Zieliński, Warszawa 2009, s. 325-332, ISBN 987-83-7620-262-4;
 • Prawne i faktyczne formy dyskryminacji zgromadzeń zakonnych w okresie PRL w dziedzinie oświaty, w: Zakony żeńskie w PRL. Prawo instrumentem walki władz komunistycznych z Kościołem i zakonami w Polsce, red. A. Mirek, Lublin 2009, s. 11-19, ISBN 978-83-60695-24-1;
 • Rozwiązania tymczasowe w zakresie statusu lekcji religii oraz statusu pracowniczego katechetów w roku szkolnym 1990/1991, w: Prawo wyznaniowe w Polsce (1989-2009). Analizy - dyskusje - postulaty, red. D. Walencik, Katowice – Bielsko-Biała 2009, s. 187-198, ISBN 978-83-61310-20-4;
 • Wychowanie religijne dziecka w ramach obowiązującego systemu oświaty" w: Ochrona dziecka w prawie publicznym red. M. Bartmik, M. Bielecki, J. Parchomiuk, B. Ulijasz, Tomaszów Lubelski - Lublin 2008, ISBN 978-83-924970-2-8,  s. 225 - 232;
 • O potrzebie nowelizacji przepisów wykonawczych dotyczących zawierania małżeństwa konkordatowego, w: Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym, polskim i międzynarodowym. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. Ryszardowi Sztychmilerowi, red. T. Płoski, J. Krzywkowska, Olsztyn 2008, ISBN 978-83-7299-560-5, s. 371-380;
 • Prawo dziecka do nieujawniania lub wyrażania przekonań religijnych w aspekcie przepisów prawa polskiego dotyczących nauczania religii, w: Dziecko. Studium interdyscyplinarne, red. E. Sowińska, E. Szczurko, T. Guz, P. Marzec, Lublin 2008, ISBN 978-83-7363-703-0, s. 231-237;
 • Kwalifikacje ogólne do nauczania religii w przedszkolach i szkołach publicznych, „Studia z Prawa Wyznaniowego" 2008, nr 11, s. 87-97;
 • The organization of religious instruction in polish public schools, w: Christian values in postmodern society, Kaunas 2008, ISBN 978-9955-25-578-9, pp. 86-90;
 • Działalność związków wyznaniowych a ochrona danych osobowych, „Studia z Prawa Wyznaniowego" 2007, nr 10, s. 5-21.
 • Naruszenia prawa własności wobec kościelnych nieruchomości szkolnych w okresie Polski Ludowej, w: Problemy własności w ujęciu historyczno-prawnym, red. E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański, Opole 2008, ISBN 978-83-7395-271-3, s. 105-127;
 • Urzędowy formularz zaświadczenia stanowiącego podstawę rejestracji małżeństwa zawieranego w formie wyznaniowej, w: Z zagadnień prawa rodzinnego i rejestracji stanu cywilnego, red. H. Cioch, P. Kasprzyk, Lublin 2007 (ukazało się w 2008), s. 128-137;
 • Szkolnictwo średnie w dobie reform systemu oświaty w II Rzeczypospolitej Polskiej, w: Historia magistra vitae. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Jerzego Flagi, red. A. Dębiński, S. Wrzosek, K. Maćkowska, M. Kruszewska-Gagoś, Lublin 2007, ISBN 978-83-7363-560-9, s. 255-266;
 • Prawa i obowiązki osoby podejrzewanej o popełnienie wykroczenia, „Przegląd Policyjny" 2007, nr 1 (85), s. 15-28;
 • Zadania szkoły w zakresie wychowawczym, w: Ochrona funkcji wychowawczej rodziny, red. J. Krukowski, A. Maćkowski (seria Studia i rozprawy, nr 15), Szczecin 2007, s. 155-171;
 • Mankamenty postępowania w sprawach o wykroczenia ograniczające realizacje prawa do obrony, Studia Prawnicze KUL" 2007, nr 2-3 (30-31), s. 61-68;
 • Udział kościołów w procesie kształcenia i wychowania w ramach system oświaty, w: Funkcje publiczne związków wyznaniowych. Materiały III Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 16-18 maja 2006, red. A. Mezglewski, Lublin 2007, s. 283-317;
 • Status osoby, wobec której prowadzone są czynności wyjaśniające w sprawie o wykroczenie, w: Ius et Fides. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin Profesora Jana Świtki, red. T. Guz, M. Kuć, Lublin 2006, s. 243-253;
 • Szkoły wyznaniowe na terenie diecezji przemyskiej w latach 1944-1965, w: Numine Tuo Domine. Księga pamiątkowa dedykowana Metropolicie Przemyskiemu Księdzu Arcybiskupowi Józefowi Michalikowi w 20. Rocznicę święceń biskupich, red. A. Szal, Przemyśl 2006, s. 541-558;
 • Chrześcijański ideał współistnienia narodów według Pawła Włodkowica, w: Renesansowy ideał chrześcijanina. Źródła jedności narodów Europy, red. W. Sajdek, Lublin 2006, s. 127-137.;
 • Artykuł 10 konkordatu z 1993 roku w fazach: ratyfikacji, implementacji do prawa polskiego i stosowania w praktyce, w: Konkordaty pomiędzy Stolicą Apostolską a Polską. Stosunki Państwo-Kościół. Krakowskie Studia Międzynarodowe t. 3, red. J. Staszków, Kraków 2006, s. 61-68;
 • Ograniczanie przez władze państwowe działalności szkolnictwa wyznaniowego w latach 1948-1964 jako przejaw instrumentalizacji prawa na poziomach jego stanowienia i stosowania, w: Prawo i polityka..., s. 235-262;
 • Stolica Apostolska i Państwo Watykańskie jako podmioty prawa międzynarodowego, Studia z Prawa Wyznaniowego, t. 8, Lublin 2005, s. 293-303;
 • Kwestie problematyczne związane z wprowadzeniem nauczania religii do szkół publicznych w Polsce, „Prawo Administracja Kościół" , nr 3, Lublin 2005, s. 65-88;
 • Nadzór państwowy nad katolickimi seminariami duchownymi w okresie Polski Ludowej, Studia z Prawa Wyznaniowego, t. 7, Lublin 2005, s. 63-94;
 • Nieścisłości terminologiczne w przepisach prawa polskiego o zawieraniu małżeństw wyznaniowych ze skutkami cywilnymi i ich praktyczne konsekwencje, „Ius Matrimoniale" t. 10, Warszawa 2005, s. 193-206;
 • Zakres kompetencji, styl działania i cele Urzędu do Spraw Wyznań, w: Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego. Materiały z I Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 14-16 stycznia 2003), Lublin 2004,, s. 33-70 (współautorstwo H. Misztal);
 • Małżeństwo konkordatowe: jedno małżeństwo czy dwa? Rzecz o istocie małżeństwa konkordatowego, „Monitor Prawniczy" 2003, nr 18, s. 821-827;
 • Proces likwidacji niższych seminariów duchownych w latach 1959-1963, Studia z Prawa Wyznaniowego, t. 4, Lublin 2002, s. 31-57;
 • Pojęcie „duchownego" w przepisach prawa polskiego o zawieraniu małżeństwa, Studia z Prawa Wyznaniowego, t. 2, Lublin 2001, s. 3-26;
 • Akcja likwidacyjna niższych zakonnych seminariów duchownych w dniu 3 lipca 1952 r., w: Divina et humana. Księga Jubileuszowa w 65. rocznicę urodzin księdza profesora Henryka Misztala, red. A. Dębiński, W. Bar, P. Stanisz, Lublin 2001, s. 145-157;
 • Wywłaszczenie nieruchomości szkolnej Gimnazjum Biskupiego w Lublinie w 1966 r., Studia z Prawa Wyznaniowego, t. 3, Lublin 2001, s. 101-114;
 • Nauczanie religii w szkołach publicznych Roczniki Nauk Prawnych, t. 9, z. 1 Prawo, Lublin 2001, s. 131-159 (współautorstwo W. Janiga);
 • Przepisy wprowadzające w życie instytucję małżeństwa konkordatowego, RNP IX (1999) z. 1 Prawo, s. 245-265; 7) Usunięcie i przywrócenie nauczania religii do szkół, w: Katecheza dzisiaj. Problemy prawne i teologiczne, red. W. Janiga, A. Mezglewski, Krosno Sandomierz 2000, s. 97-198;
 • Przepisy kształtujące rozwiązania systemowe w zakresie nauczania religii w szkołach publicznych w Polsce na tle standardów międzynarodowych, w: Katecheza dzisiaj..., s. 109-116;
 • Misja kanoniczna do nauczania religii - przepisy prawa polskiego i kanonicznego, w: Katecheza dzisiaj... s. 117-128;
 • Nauczanie religii w Polsce Ludowej, Studia z Prawa Wyznaniowego, t. 1, Lublin 2000, s. 21-36;
 • Skierowanie do nauczania religii, Studia z Prawa Wyznaniowego, t. 1, Lublin 2000, s. 37-48;
 • Warunki konstytutywne uzyskania skutków cywilnych małżeństw zawieranych w formie kanonicznej, „Resovia Sacra" t. 7, Rzeszów 2000, s. 243-258;
 • Okoliczności likwidacji przez władze komunistyczne Sekcji Prawa w 1952 roku, w: Prawo Kultura Uniwersytet. 80 lat ośrodka prawniczego KUL, pod red. A. Dębińskiego, Lublin 1999, s. 57-69;
 • Dyskryminacyjne działania władz oświatowych i lokalowych wobec Gimnazjum Biskupiego w Lublinie w latach 1944-1962, w: Historia et ius. Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Henryka Karbownika, pod red. A. Dębińskiego i G. Górskiego, Lublin 1998, s. 369-390;
 • Spór o „wygaśnięcie konkordatu polskiego z 1925 roku, Roczniki Nauk Prawnych, t. 8 Lublin 1998, s. 325-341;
 • Problem śmierci i zmartwychwstania w światopoglądzie chrześcijańskim, „Resovia Sacra" 4 (1997), s. 27-36;
 • Problem erekcji Gimnazjum Biskupiego w Lublinie, Roczniki Nauk Prawnych, t 6, Lublin 1996, s. 119-134;
 • Wprowadzenie, w: Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego..., s. 5-7;
 • Głos w dyskusji, w: Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego. Materiały z I Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 14-16 stycznia 2003), Lublin 2004, s. 292-293, 295-296, 297, 298;
 • Głos w dyskusji, w: Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej. Materiały II ogólnopolskiego sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny 26-28 października 2004), red. A. Mezglewski, P. Stanisz, M. Ordon, Lublin 2005, s. 120, 299-300, 304, 305, 375, 379;
 • Głos w dyskusji, w: Funkcje publiczne związków wyznaniowych. Materiały III Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 16-18 maja 2006, red. A. Mezglewski, Lublin 2007, s. 334, 336-337;
 • Uwagi o rozdziale kościoła państwa w PRL, w: Francuska Ustawa z 9 grudnia 1905 roku o rozdziale kościołów i państwa z perspektywy stu lat, red. M. Pietrzak, Warszawa 2007, ISBN 978-83-7206-147-8, s. 227;
 • Polska bibliografia prawa wyznaniowego za rok 2008 (współprac. M. Zawiślak), „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2009, nr 1, s. 357-372;
 • Opinia prawna dotycząca problemu obowiązywania prawa wewnętrznego związków wyznaniowych w obrocie prawnym, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2011, t. 3, s. 351-358
Nagrody (4)
 • 2014 – Złoty Krzyż Zasługi
 • 2005 - Srebrny Krzyż Zasługi
 • 2005 - Nagroda indywidualna Rektora KUL za szczególną działalność naukową i organizacyjną,
 • 1998 - Nagroda Rektorska w związku z uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk prawnych,
Funkcje na Uniwersytecie Opolskim (4)
 • Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego; Kierownik Centrum Prawa Komunikacyjnego
 • 2014 – Kierownik Centrum Prawa Komunikacyjnego
 • 2014 – Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego
 • 2006 – 2008 Kierownik Zakładu Prawa Wyznaniowego i Kanonicznego
Funkcje na innych uczelniach (10)
 • 2012 - Kierownik Katedry Prawa na Wydziale Ekonomicznym Politechniki Radomskiej
 • 2008–2010 Kierownik Zakładu Polityki Społecznej i Samorządowej w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie; profesor zwyczajny w Katedrze Prawa Politechniki Radomskiej,
 • członek kolegium redakcyjnego - Przegląd Prawa Wyznaniowego
 • 2000-2011 – redaktor naczelny - Studia z Prawa Wyznaniowego,
 • 2005-2008 - członek Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej KUL JPII  d/s Studentów,
 • 2008 - Kierownik Zakładu Polityki Społecznej i Samorządowej w Wyższej Szkole  Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie.
 • 2008-2010 - Kierownik Katedry Prawa Wykroczeń i Postępowań Dyscyplinarnych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL JPII,
 • 2006-2009 - Kierownik Zakładu Prawa Wyznaniowego i Kanonicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego,
 • 2006 - profesor nadzwyczajny na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL JPII,
 • 2005-2008 - Kierownik II Katedry Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL JPII,
Działalność pozauczelniana (8)
 • Działalność ekspercka m.in. w zakresie administracji wyznaniowej
 • Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego - wiceprezes Zarządu
 • Członek Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie - Komisja XIV Prawnicza
 • Członek Towarzystwa Naukowego KUL - członek współpracownik
 • Członek Stowarzyszenia Kanonistów Polskich - członek zwyczajny
 • Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych Oddział w Chełmie
 • Sędzia Sądu Metropolitalnego w Przemyślu (od 1998 r.)
 • Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Prawo na Drodze”
O mnie (1)
 • Pełny dorobek pod adresem: http://prawonadrodze.org.pl/artur-mezglewski/
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2018 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar