Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Zakład Prawa i Postępowania Administracyjnego
Asystent: mgr Marek Wocka
Pokój: 4.22
E-mail: marusw@wp.pl
Dyżur
Wtorek
w godz. 15:00 - 15:45

Studenci studiów niestacjonarnych w terminach zjazdów.

Zainteresowania badawcze:
Artykuły/Rozdziały w monografiach (39)
 • Ochrona lasów w Polsce : problemy prawne i administracyjne : Ogólnopolska konferencja naukowa, Kochcice, 24.10.2014 r., „Państwo i Prawo”, 2015, z.8, s.119-121.
 • Organizacja polowań dewizowych jako forma usług turystycznych, w: Ochrona i użytkowanie zasobów leśnych /red. Marta Woźniak, Miłosz Kościelniak-Marszał, Wrocław, Presscom, 2015, s. 198-210.
 • Cofnięcie pozwu (bez zrzeczenia się roszczenia) przez współuczestnika w postępowaniu o wyłączenie wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,” Opolskie Studia Administracyjno-Prawne”, 2014, nr 11, z.1, s.123-140.
 • M. Wocka, Pracownik może się odwołać od upomnienia lub nagany, "Dziennik Gazeta Prawna" z dnia 11 września 2014 r., nr 176;
 • M. Wocka, Oferta z rażąco niską ceną podlega odrzuceniu, "Dziennik Gazeta Prawna" z dnia 10 września 2014 r., nr 175;
 • M. Wocka, Ciąża podczas wypowiedzenia daje uprawnienia, „Dziennik Gazeta Prawna” z dnia 12 czerwca 2014 r., nr 113;
 • M. Wocka, Zastępca wójta może niekiedy rządzić w gminie, „Dziennik Gazeta Prawna” z dnia 27 maja 2014 r., nr 101;
 • M. Wocka, Mieszkańcy mogą zaskarżyć uchwałę radnych, „Dziennik Gazeta Prawna” z dnia 17 kwietnia 2014 r., nr 75;
 • M. Wocka, Cudzoziemiec może być radnym. Musi tylko w Polsce mieszkać, „Dziennik Gazeta Prawna” z dnia 9 kwietnia 2014 r., nr 69;
 • M. Wocka, Cofnięcie pozwu (bez zrzeczenia się roszczenia) przez współuczestnika w postępowaniu o wyłączenie wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” 2014, XII/1, s. 123-137.
 • M. Wocka, Gminne wybory odbędą się już na nowych zasadach, „Dziennik Gazeta Prawna” z dnia 3 marca 2014 r., nr 42;
 • M. Wocka, Gmina może utworzyć radę seniorów, „Dziennik Gazeta Prawna” z dnia 26 lutego 2014 r., nr 39;
 • M. Wocka, Zwolnienie lekarskie nie zawsze uchroni przed utratą pracy, „Dziennik Gazeta Prawna” z dnia 20 lutego 2014 r., nr 35;
 • M. Wocka, Uczniowie mogą aktywnie brać udział w pracach samorządu. Potrzebny jest jednak statut, „Dziennik Gazeta Prawna” z dnia 19 lutego 2014 r., nr 34;
 • M. Wocka, Gmina też może ufundować stypendium studiującym, „Dziennik Gazeta Prawna” z dnia 5 lutego 2014 r., nr 24;
 • M. Wocka, Prawo do pomocy także dla kształcących się na studiach jednolitych, „Dziennik Gazeta Prawna” z dnia 28 listopada 2013 r., nr 230;
 • M. Wocka, Można zawrzeć przedwstępną umowę o pracę, „Dziennik Gazeta Prawna” z dnia 7 października 2013 r., nr 194;
 • M. Wocka, Tylko stała praca na roli daje dodatkowe uprawnienia, „Dziennik Gazeta Prawna” z dnia 12 września 2013 r., nr 177;
 • M. Wocka, Zatrudniony na czas określony może wrócić do firmy po bezprawnym zwolnieniu, „Dziennik Gazeta Prawna” z dnia 23 lipca 2013 r., nr 141;
 • M. Wocka, Renta tylko za brak możliwości pracy w danym gospodarstwie, „Dziennik Gazeta Prawna” z dnia 16 lipca 2013 r., nr 136;
 • M. Wocka, Pracownikowi samorządowemu przysługuje zaległy dodatek stażowy, „Dziennik Gazeta Prawna” z dnia 12 czerwca 2013 r., nr 112;
 • M. Wocka, Radny pod szczególną ochroną, „Dziennik Gazeta Prawna” z dnia 15 maja 2013 r., nr 93;
 • M. Wocka, Zawał też jest wypadkiem w pracy, „Dziennik Gazeta Prawna” z dnia 30 kwietnia 2013 r., nr 84;
 • M. Wocka, O pomocy dla studentów zdecyduje trybunał, „Dziennik Gazeta Prawna” z dnia 22 marca 2013 r., nr 58;
 • M. Wocka, Usunięcie z uczelni trzeba uzasadnić, „Dziennik Gazeta Prawna” z dnia 12 marca 2013 r., nr 50;
 • M. Wocka, Zbyt mała liczba zajęć może być powodem zwolnienia z uczelni, „Dziennik Gazeta Prawna” z dnia 19 lutego 2013 r., nr 35;
 • M. Wocka, Granice oraz ochrona wolności sumienia i religii w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., „Edukacja Prawnicza” 2013, wersja el.: www.edukacjaprawnicza.pl, 08.01.2013;
 • M. Wocka, O stypendia dla studenta można walczyć przed sądem, „Dziennik Gazeta Prawna” z dnia 2 stycznia 2013 r., nr 1;
 • M. Wocka, Prawo rodziców do wychowania religijnego dzieci, [w:] Propedeutyka Praw Człowieka. Prawa dziecka w rodzinie i oświacie, S.L. Stadniczeńko, Opole 2012, s. 161-185;
 • M. Wocka, Obywatelstwo UE a wybory samorządowe w Polsce, [w:] Stosunki międzynarodowe we współczesnym świecie: regiony i problemy, M. Grabowski, Kraków 2011, s. 168-185;
 • M. Wocka, Wybrane zakazy dotyczące radnych w ustawach samorządowych, „Studenckie Prawnicze Zeszyty Naukowe”, Opole 2009, nr 4, s. 101-111;
 • M. Wocka, Kiedy można starać się o indywidualną organizację studiów? „Nowa Trybuna Opolska” – dodatek „Akademicka” z dnia 22 lutego 2010 r., nr 44;
 • M. Wocka, 20 lat minęło, jak…, „Życie Gminy Dąbrowa” 2010, nr 5;
 • M. Wocka, Czym dla mnie jest samorząd terytorialny? www.historia.org.pl, 14.07.2010;
 • M. Wocka, Praktyki zawodowe na Uniwersytecie Opolskim, „Nowa Trybuna Opolska” – dodatek „Akademicka” z dnia 7 czerwca 2010 r., nr 131;
 • M. Wocka, Status prawny przewodniczącego rady gminy, „Studenckie Prawnicze Zeszyty Naukowe”, Opole 2010, nr 5, s. 57-68;
 • M. Wocka, Klauzule konfesyjne w preambule Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego”, Warszawa 2011, nr 1-2, s. 248-258;
 • M. Wocka, Indywidualne gwarancje wolności sumienia i religii w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, „Studenckie Zeszyty Naukowe UMCS”, Lublin 2011, z. 21, s. 99-111;
 • M. Wocka, Prawa człowieka a bioetyka – wybrane zagadnienia, [w:] Propedeutyka Praw Człowieka. Człowiek a jego prawa i obowiązki, S.L. Stadniczeńko, Opole 2011, s. 176-194 (współautor A. Majchrowicz);
Nagrody (9)
 • dwukrotny laureat Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wyniki w nauce na rok 2010/2011 oraz 2011/2012;
 • laureat III miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Literackim zorganizowanym przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski oraz portal internetowy „Historia.org.pl” na najciekawszy esej z okazji XX-lecia samorządu terytorialnego w Polsce, Kraków, 13 VII 2010;
 • zajęcie II miejsca w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszego Studenta w Polsce „Studencki Nobel 2011” w kategorii: nauki prawnicze;
 • laureat I miejsca w I Ogólnopolskim Wielkim Teście Historycznym „Powstania śląskie i plebiscyt”, Opole, 25 XI 2011, zorganizowanym przez Instytut Historii UO, Muzeum Śląska Opolskiego oraz Narodowe Centrum Kultury.
 • trzykrotny stypendysta regionalnego programu stypendialnego „Stypendium Marszałka Województwa Opolskiego” na rok 2009/2010, 2010/2011 oraz 2011/2012;
 • Nagroda za promowanie Opolszczyzny poprzez ogólnopolskie osiągnięcia naukowe – „Prymus Opolszczyzny 2010”.
 • laureat stypendium UO za wyniki w nauce w roku: 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011;
 • laureat stypendium Rektora na rok 2011/2012;
 • dwukrotny laureat Nagrody Rektora za uzyskane wyniki w nauce i aktywną pracę na rzecz środowiska akademickiego za rok akademicki 2009/2010 oraz 2010/2011.
Funkcje na Uniwersytecie Opolskim (6)
 • elektor Uczelnianego Kolegium Elektorów na okres kadencji władz UO 2012-2016 (II 2012 - VI 2012)
 • członek Parlamentu Studentów UO (III 2010 – V 2012);
 • przedstawiciel studentów w Senacie UO (X 2010 – V 2012);
 • członek Uczelnianej Komisji Senackiej ds. statutu (XI 2010 r.- V 2012);
 • przewodniczący parlamentarnej komisji ds. zmian regulaminowych wynikających z nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (V 2011 r. – X 2011);
 • przedstawiciel studentów w Radzie Wydziału WPiA U0 (XII 2009 – V 2012)
Działalność pozauczelniana (2)
 • wiceprezes zarządu Fundacji dla Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego (od 2012 r.);
 • radny Rady Gminy Dąbrowa w latach 2006-2014 (w tym od 2010 r. zastępca przewodniczącego Rady)
Aktywność zawodowa poza szkolnictwem wyższym (2)
 • prowadzenie szkoleń dla przedsiębiorców z zakresu zamówień publicznych
 • aplikant radcowski w kancelarii prawnej Meissner & Partnerzy Radcowie Prawni w Opolu
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2019 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar