Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego
Adiunkt: dr Paweł Szewczyk
Pokój: 3.13
Telefon: 77 452 75 16
E-mail: adwokat@pawelszewczyk.com
Dyżur
Wtorek
17:00-18:00
co tydzień

03.10; 17.10; 31.10; 14.11;28.11; 12.12; 09.01; 23.01 w godz. 13:20 - 14:50 oraz Środa w terminach: 10.10; 24.10; 07.11; 21.11; 05.12; 19.12; 16.01 w godz. 13:40 - 15:10

Zainteresowania badawcze:
Monografie (1)
 • Euroazjatycka Unia Gospodarcza. System instytucjonalny i prawny, Toruń 2018.
Artykuły/Rozdziały w monografiach (28)
 • S.M. Grochalski, P.Szewczyk, Bezpieczna przestrzeń kosmiczna eliminująca potencjalny problem globalny. Wymiar prawnomiędzynarodowy, w: Bezpieczeństwo w międzynarodowym i krajowym prawie lotniczym i kosmicznym / red. E. Dynia, S. Kubas, Rzeszów 2019, s. 203-214.
 • Transport lotniczy w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, w: Prawo lotnicze i kosmiczne oraz technologie - nowe wyzwania / red. E. Dynia, M. Pączek, Rzeszów 2019, s. 154 -162.
 • Rola Szanghajskiej Organizacji Współpracy w procesie międzyregionalnej integracji, "Przegląd Nauk Stosowanych", nr 21(4), 2018, s. 27-37.
 • S.M. Grochalski, P.J. Szewczyk, The European Union and the Eurasian Union in the context of citizenship. Similarities and differences, "Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych", tom VIII, zeszyt 2, 2018, s. 45-59.
 • Porównanie uprawnień Republiki Białorusi oraz Rzeczypospolitej Polskiej na tle: Traktatu o Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, Traktatu o Unii Europejskiej, a także Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Analiza prawna wybranych zagadnień, w: Stosunki polsko-białoruskie w 25 lat po podpisaniu Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy / red. A. Daniluk, J. Hofmokl, J. Nadolska, Warszawa 2018, s. 180 -191.
 • Euroazjatycka Unia Gospodarcza a Unia Europejska jako międzynarodowe organizacje o charakterze rządowym, "Przegląd Nauk Stosowanych", nr 17, 2017, s. 83-94.
 • Rola i znaczenie soft law w prawie Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, w: Ius cogens, soft law. Dwa bieguny prawa międzynarodowego publicznego / red. nauk. B. Kuźniak, M. Ingelevic-Citak, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017, s. 193-201.
 • Суд Европейского союза и Евразийского экономического союза как судебные органы в современных международных организациях. Сходства и различия, Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции Студентов, магистрантов и аспирантов «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВА», Брест, БрГУ имени А. С. Пушкина, 2017, 103-105.
 • Ewolucja kognicji międzynarodowych organów sądowych funkcjonujących na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw, w: Z problematyki źródeł prawa międzynarodowego / red. nauk. B. Mielnik, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017, s. 251-267.
 • A. Jaskóła, P. Szewczyk, Evolution of the electronic monitoring in Poland, "World Scientific News", Volume 85, 2017, p. 4-12.
 • K. Broma, P. Szewczyk, Wybrane instrumenty prawne regulujące instytucję azylu w prawodawstwie Unii Europejskiej, "Prawo i Polityka", tom 7/2016, s. 134-147.
 • A. Jaskóła, P. Szewczyk, Free movement of services in the European Union and in the Eurasian Economic Union. Similarities and differences, "World Scientific News", Volume 85/2017, p. 59-65.
 • Еврозийский экономический союз и Европейский союз: институционально-правовые возможности сотрудничества, «Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 2. Гісторыя. Эканоміка. Права», 2016, Брэст, № 2, 139-146.
 • The Eurasian Economic Community. The Decision Making Procedure and their Validity, w: New Challenges for International Organizations / red. nauk. J. Nowakowska-Małusecka, Katowice, Uniwersytet Śląski, 2016, s. 252-260.
 • Свобода движения товаров в рамках Евразийского экономического союза и Европейского союза. Правовой анализ, " Studia Wschodnioeuropejskie", 2016, Nr 4, s. 30-41.
 • Ograniczenia swobody przemieszczania się i pobytu obywateli UE uzasadnione względami porządku oraz bezpieczeństwa publicznego, "Studia Prawnicze: rozprawy i materiały", 2016, Nr 2 (19), s.181-192.
 • Cztery swobody wspólnego rynku Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne”, 2016, Nr XIV/4 (1), s. 75-88.
 • Euroazjatycka Unia Gospodarcza jako gwarant bezpieczeństwa i integracji w Europie Wschodniej? Aspekt formalno-prawny, w: Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar bezpieczeństwa / red. nauk. H. Chałupczak Henryk, M. Pietraś, J. Misiągiewicz, Zamość, Wydawnictwo Officina Simonidis, 2016, s. 435-446.
 • Ochrona praw człowieka w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, w: Europejska konwencja o ochronie praw człowieka – praktyka stosowania i funkcjonowania w przestrzeni europejskiej / red. nauk. M. Haczkowska, F. Tereszkiewicz, Opole, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2016, s. 271-282.
 • A. Jaskóła, P. Szewczyk, Kontratyp karcenia małoletnich. Ujęcie prawne na tle kampanii społecznych, w: Interdyscyplinarność jako droga rozwoju nauki. Ekonomia i Prawo / red. nauk. K. Kraiński, Elbląg, Fundacja Hutena, 2016, s. 69-87.
 • Евразийский экономический союз – надежды, предположения и возможности, w: Polska i Białoruś we współczesnej Europie / red. nauk. J. Tymanowski, A. Daniluk, J. Bryll Warszawa, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2015, s. 147-153.
 • Zabezpieczanie emerytalne jako konsekwencja swobody zatrudniania się, w: Integracja europejska. Główne obszary badawcze / red. nauk. K. A. Wojtaszczyk, J. Tymanowski, P. Stawarz, Warszawa, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2015, s. 277-289.
 • A. Jaskóła, P. Szewczyk, Czy konkubinat jest rodziną? Prawna analiza problemu, w: Ochrona małżeństwa i rodziny w Polsce. Zagadnienia prawne / red. nauk. J. Krzynówek, J. Krzywkowska, Olsztyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2015, s. 25-38.
 • Ukraina - potencjalnie najtrudniejsze rozszerzenie Unii Europejskiej : realia i oczekiwania stron : analiza na dzień 28.02.2015, w: Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości : aspekty społeczne, gospodarcze i środowiskowe / red. nauk. Ewa Małuszyńska, Piotr Idczak, Grzegorz Mazur, Poznań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 140-151.
 • Euroazjatycka Unia Gospodarcza : następca prawny Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej, w: Unia Europejska a prawo międzynarodowe : księga jubileuszowa dedykowana prof. Elżbiecie Dyni, Rzeszów, Oficyna Wydawnicza "Zimowit", 2015, s. 355-366.
 • Prawne możliwości wystąpienia, wykluczenia oraz zawieszenia państwa członkowskiego Unii Europejskiej, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne”, 2013, T.XI, nr 4, s.19-30
 • Чего я жду от встречи с Россией, Творческие работы финлистов конкурса на лучшее владение русской речью, Sankt Petersburg 2011, s. 192-193.
 • System Instytucjonalny Wspólnoty Niepodległych Państw, "Studenckie Prawnicze Zeszyty Naukowe", Opole 2011, s. 85-97
Staże naukowe (1)
 • Brzeski Uniwersytet Państwowy im. A. S. Puszkina (Republika Białoruś)
Nagrody (4)
 • 2011 - laureat międzynarodowego konkursu filologicznego, organizowanego przez Państwowy Uniwersytet w Sankt-Petersburgu oraz Fundację "Русский мир"
 • 2007 - II miejsce w konkursie dziennikarskim, organizowanym przez Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Wrocławski oraz Rosyjską Agencję Informacyjną "РИА Новости"
 • 2003 - laureat ogólnopolskiego konkursu SIGG, organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
 • 2002 - I miejsce w konkursie organizowanym przez Politechnikę Opolską w kategorii programów edukacyjnych (nagrodą był indeks na informatykę)
Funkcje na Uniwersytecie Opolskim (4)
 • prawnik Biura Wspierania Integracji Uniwersytetu Opolskiego
 • opiekun Koła Naukowego Prawa Międzynarodowego "Ius Gentium"
 • pełnomocnik Dziekana WPiA UO ds. Studenckich Prawniczych Zeszytów Naukowych
 • członek Rady Wydziału Prawa i Administracji UO kadencji 2016-2020
Aktywność zawodowa poza szkolnictwem wyższym (1)
 • adwokat
O mnie (1)
 • Jestem absolwentem Uniwersytetu Opolskiego na kierunkach: prawo, pedagogika i filologia. Ukończyłem również Europejską Akademię Dyplomacji w Warszawie. W ramach programów wymiany studenckiej uczestniczyłem w kursach językowych organizowanych przez Państwowy Uniwersytet w Sankt Petersburgu oraz Uniwersytet Moskiewski. W 2012 r. rozpocząłem pracę na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego jako asystent w Zakładzie Prawa Międzynarodowego i Wspólnotowego. Prowadzę obecnie w Opolu prywatną praktykę adwokacką.
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2020 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar