Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Katedra Nauk o Państwie i Prawie
Adiunkt: dr Anna Frankiewicz-Bodynek
Pokój: 4.4
Telefon: 77 452 75 28
E-mail: a.mfrankiewicz@gmail.com
Dyżur
Poniedziałek
17:30 - 18:15
w terminach: 07.10; 21.10; 04.11; 18.11; 02.12; 16.12; 27.01. Studenci niestacjonarni w terminach zj

Studenci niestacjonarni w terminach zjazdu - szczegółowe informacje w komunikatach.

Zainteresowania badawcze:
Monografie (1)
 • Kontrasygnata aktów urzędowych Prezydenta RP, Zakamycze, Kraków 2004.
Redakcja/Współredakcja monografii (1)
 • Pozycja ustrojowa prezydenta na przykładzie wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej i Niemiec, pod red. A. Frankiewicz i S. L. Stadniczeńko, Opole 2009
Artykuły/Rozdziały w monografiach (26)
 • Miejsce dziedzictwa sakralnego w dziedzictwie narodowym Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Urzeczywistnianie wolności przekonań religijnych i praw z niej wynikających, pod red. S. L. Stadniczeńko, S. Rabieja, Seria: Ekumenizm i integracja, nr 25, Opole 2012, s. 387-405,
 • Czy Rzeczpospolita Polska chroni dziedzictwo kulturowe i dobra kultury zgodnie z ich rozumieniem w prawie międzynarodowym, [w:] Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka, tom 1, pod red. J. Jaskierni, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013, s. 586-600,
 • Konstytucyjna regulacja dostępu do dóbr kultury i wolności korzystania z dóbr kultury, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” nr 3/2013, s. 57-77,
 • O pojęciu i znaczeniu dziedzictwa niematerialnego oraz o zjawiskach świata współczesnego, które mu zagrażają, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” nr 2/2014, s. 101-128,
 • Problematyka ochrony przed nielegalnym wywozem dóbr kultury po przystąpieniu Polski do Schengen. Stare problemy – nowe wyzwania, [w:] Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka. Nowe Wyzwania – nowe rozwiązania, tom. 3., pod red. J. Jaskierni, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014, s. 388-406,
 • Recenzja: Zbiory aktów prawnych dotyczących prawa konstytucyjnego, „Przegląd Sejmowy” 1(30)/99, s. 128-132.
 • Regulacja wolności wypowiedzi w polskim porządku prawnym, [w:] Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, pod red. B. Banaszaka, A. Preisnera, Warszawa 2002, s. 361-398.
 • Zagadnienie kontrasygnaty aktów urzędowych Prezydenta RP w dyskusji w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego w latach 1993 – 1997, „Przegląd Sejmowy” 4(39)/2000, s. 23-45.
 • Orzeczenia sądów i organów administracji państwowej w sprawie bibliotek i instytucji kultury, [w:] Pomagamy sobie w pracy: opolski kwartalnik informacyjno-metodyczny. Przepisy prawne dla bibliotek publicznych, numer specjalny pod red. M. Bartoszewskiej [et.al.], Rocznik XLIX (ISSN 1427-8936), Opole 2005, artykuł opublikowany na płycie CD załączonej do kwartalnika,
 • Stosunek Konstytucji RP do prawa europejskiego, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne”, nr V, pod red. W. Kaczorowskiego i S. L. Stadniczeńko, Opole 2008, s. 283-304,
 • Prawo wyborcze do prezydencji w Bośni i Hercegowinie, [w:] Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach europejskich, pod red. S. Grabowskiej i R. Grabowskiego, Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s. 42-53,
 • Artistic and Scientific Creativity and the enjoyment of the product of culture according to The Constitution of the People’s Republic of Poland adopted in 1952 and The Constitution of the Republic of Poland adopted in 1997, [w:] Positive law in contemporary legal systems. The materials of the International Scientific Conference, edited by B. Lepieszko, D. Walencik, A, ????????????, Brest 2009, s.74-78,
 • Elementy ustrojowej pozycji Prezydenta RP decydujące o sposobie realizacji jego kompetencji, [w:] Pozycja ustrojowa prezydenta na przykładzie wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej i Niemiec, pod red. A. Frankiewicz i S. L. Stadniczeńko, Opole 2009, s. 13-33,
 • Konstytucyjna regulacja własności w Rzeczypospolitej Polskiej, „Wrocławskie Studia Erazmiańskie” / „Studia Erasmiana Wratislaviensia”, Własność – Idea, Instytucje, Ochrona, pod red. M. Sadowskiego, P. Szymańca, zeszyt III, Wrocław 2009, s. 178-193,
 • Kontrasygnata jako wyznacznik systemu rządów, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” nr 2-3, 2010, s. 159-183,
 • Wolność w sferze nauki, sztuki i kultury według Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 1952 r. oraz Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., „Wrocławskie Studia Erazmiańskie” / „Studia Erasmiana Wratislaviensia”, Prawa człowieka – Idea, Instytucje, Krytyka, pod red. M. Sadowskiego, P. Szymańca, zeszyt IV, Wrocław 2010, s. 231-248,
 • W sprawie niezależności Prokuratora Generalnego w Polsce, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” nr 1/1, 2010, s. 191-202,
 • Recenzja: Anna Rakowska, Kontrasygnata aktów głowy państwa w wybranych państwach europejskich, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, „Przegląd Sejmowy” 6(101)/2010, s. 209-215,
 • Konstytucyjna koncepcja wolności jednostki, [w:] Idea wolności w ujęciu historycznym i prawnym. Wybrane zagadnienia, pod red. E. Kozerskiej, P. Sadowskiego, A. Szymańskiego, Toruń 2010, s. 403-416,
 • Pozycja parlamentów narodowych w Traktacie Lizbońskim a deficyt demokracji w Unii Europejskiej, [w:] Prawo i gospodarka po Traktacie Lizbońskim, pod red. E. Kozerskiej, P. Malinowskiego, T. Schefflera, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011, s. 124-150,
 • Wartości prakseologiczne w Konstytucji RP i doktrynie polskiego prawa konstytucyjnego oraz w konstytucjach rozwijających się państw demokratycznych Europy, [w:] Jednolitość aksjologiczna systemu prawa w rozwijających się państwach demokratycznych Europy, pod red. S. L. Stadniczeńko, Opole 2011, s. 183-204,
 • Prawo zaskarżania, dwuinstancyjność postępowania sądowego a prawo do sądu w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Transformacja systemów wymiaru sprawiedliwości, tom I Pozycja Ustrojowa władzy sądowniczej i uwarunkowania transformacji, pod red. J. Jaskierni, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 658-679,
 • Ewolucja prawa wyborczego do Prezydencji Bośni i Hercegowiny i jej uwarunkowania społeczno-polityczne, „Przegląd Prawa i Administracji” t. 85, pod red. M. Jabłońskiego, Wrocław 2011, s. 71-90,
 • Znaczenie prawne regulacji dziedzictwa narodowego i dóbr kultury w Rozdziale I Konstytucji RP, „Przegląd Prawa i Administracji”, t. 88, pod red. M. Jabłońskiego i M. Trzcińskiego, Wrocław 2012, s. 9-22,
 • Ownership under the Constitution of the Republic of Poland, [w:] Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae, Bratyslava 2011, s. 56-65,
 • Czy Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest organem przedstawicielskim narodu, [w:] W służbie dobru wspólnemu. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Trzcińskiemu, pod red. R. Balickiego i M. Masternak-Kubiak, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2012, s. 329-346,
Granty/Projekty badawcze (4)
 • Od 1 X 2011 r realizacja stypendium habilitacyjnego przyznanego przez Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu Opolskiego,
 • Od 01 X 2001 r. realizacja stypendium doktorskiego przyznanego przez Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu Opolskiego,
 • Główny wykonawca i autor raportu naukowego z realizacji promotorskiego projektu badawczego KBN nr rej. 5 H02A 002 20 – przyznanego prof. dr. hab. Januszowi Trzcińskiemu – pt. Znaczenie prawne kontrasygnaty aktów urzędowych Prezydenta RP, raport sporządzono w II połowie 2001 r.
 • W roku 2009 w ramach programu „Dobry Staż” prowadzonego przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości - uczestniczenie w stażu w Teatrze Eko-Studio w Opolu.
Funkcje na Uniwersytecie Opolskim (9)
 • W latach 2008-2011 współpracownik Pracowni Prawa Wschodniego przy WPiA UO
 • Członek Rady Wydziału Prawa i Administracji na kadencję 2008-2012,
 • Członek Rady Wydziału Prawa i Administracji na kadencję 2006-2008,
 • Członek Komisji Senackiej ds. Organizacji i Rozwoju UO, na kadencję 2008-2012,
 • Członek Komisji Senackiej ds. Statutu – w latach 2005-2008,
 • Członek Komisji Senackiej ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą w roku akademickim - w latach 2003-2005,
 • Członek Zespołu ds. Planowania MIPiA - w roku akademickim 2003/2004,
 • Członek Komisji Rekrutacyjnej - w latach 2002, 2003 i 2004
 • Elektor wyborczy kadencji 2008-2012.
Działalność pozauczelniana (3)
 • Od 2000 r. członek Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego
 • Od 2011 r. członek Komitetu redakcyjnego Przeglądu Prawa Konstytucyjnego (kadencja 5 letnia),
 • W latach 2003-2006, 2009-2013 członek jury w eliminacjach okręgowych Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka,
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2020 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar